Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Evropská studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Evropská studia


Úkolem oboru je sledovat proces evropského integračního procesu v jeho mnohotvárnosti, obor se zabývá vývojem evropské integrace, politickým systémem a institucemi EU, právními, ekonomickými a kulturními aspekty.

Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


  • Francouzská specializace

    V rámci oborů evropská studia a západoevropská studia mají studenti po splnění nejméně 50 kreditů z nabídky přednášek stálých i hostujících profesorů, zaměřených na moderní dějiny Francie, sociálně-politické reálie a na francouzský pohled na evropskou integraci možnost získat certifikát francouzské vlády o absolvování programu Francouzská specializace. Pro bližší informace viz webové stránky katedry západoevropských studií.

  • Britská specializace

    V rámci oborů evropská studia a západoevropská studia mají studenti po splnění nejméně 40 kreditů z nabídky přednášek stálých i hostujících profesorů, zaměřených na moderní dějiny Velké Británie, sociálně-politické reálie a na britský pohled na evropskou integraci možnost získat certifikát o absolvování programu Britská specializace. Pro bližší informace viz webové stránky katedry západoevropských studií.

Garantem oboru je Prof. PhDr. Lenka ROVNÁ, CSc.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty:

70 kreditů

Povinně volitelné předměty:

minimálně: 38 kreditů

Volitelné předměty:

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Státní zkouška:


Části:


  1. Dějiny evropské integrace

  2. Současné problémy ekonomické, politické, sociální a právní v evropské integraci, při­stoupení ČR k EU

  3. Otázka z jiného oboru než je obor diplomové práce: ekonomie, právo, politologie, mezinárodní vztahy, sociologie, mezinárodní teritoriální studia, masová komunikace

  4. Obhajoba diplomové práce


Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM021

ExternĂ­ odkaz Komparativní ekonomické systémy

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

7

JEM069

ExternĂ­ odkaz Vnitřní trh Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Urban ExternĂ­ odkaz Švarcová

LS

2/2

Zk

6

JMM142

ExternĂ­ odkaz Historické a kulturní předpoklady evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Rak

ZS

2/0

KZ

5

JMM251

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JMM259

ExternĂ­ odkaz Instituce ES/EU

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Pachta

ZS

1/1

Zk

6

JMM290

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I.

ExternĂ­ odkaz Urban ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM291

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II.

ExternĂ­ odkaz Urban ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM292

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III.

ExternĂ­ odkaz Urban ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM322

ExternĂ­ odkaz Evropská ekonomická integrace

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

2/0

Zk

6

JMM525

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Weiss ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

0/2

KZ

4

JMM531

ExternĂ­ odkaz The EU and the Member States after 2000

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JPM113

ExternĂ­ odkaz Geography and Politics in 20th Century Europe

ExternĂ­ odkaz Hnízdo

ZS

2/0

Zk

6

JSM508

ExternĂ­ odkaz European Social Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

2/2

Zk

9

Celkový počet kreditů: 70


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM021

Komparativní ekonomické systémy
ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0062

JMM291

Diplomový seminář II.

JMM290
JMM292

Diplomový seminář III.

JMM291Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0093, J#0020


Povinně volitelné předměty J#0093 - jazyky pro magisterské obory IMS:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Valvoda ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

JMM512

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro magistry NRS

ExternĂ­ odkaz Pešek

ZS/LS

0/3

Z

2

Minimální počet kreditů: 8Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat dva různé cizí jazyky, z toho první s ukončením ZK a druhý s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tyto kurzy je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.
V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a před­lo­žit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s ga­rantem oboru. Teprve po schválení těchto tezí se studenti zapisují do prvního semestru diplomního semináře.


Povinně volitelné předměty* J#0020:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM020

ExternĂ­ odkaz Etika a ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JEM031

ExternĂ­ odkaz Public Finance A

ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

2/2

Zk

6

JEM081

ExternĂ­ odkaz Advanced Economics of European Integration - Microeconomic Aspects

ExternĂ­ odkaz Turnovec ExternĂ­ odkaz Strielkowski

ZS

2/2

Zk

7

JJM116

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/2

Zk

6

JJM154

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu veřejného mínění

ExternĂ­ odkaz Jungová

ZS

2/0

Zk

4

JJM155

ExternĂ­ odkaz Výzkum veřejného mínění a demokracie

ExternĂ­ odkaz Jungová

LS

2/0

Zk

4

JMB128

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Francie

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

KZ

3

JMMZ006

ExternĂ­ odkaz "Drang nach Osten"? Die Deutschen und das östliche Europa

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

2/0

Zk

5

JMMZ064

ExternĂ­ odkaz Britain in the EU

ExternĂ­ odkaz Butt Philip

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ065

ExternĂ­ odkaz British Politics since 1997: New Labour and After

ExternĂ­ odkaz McLean

LS

1/1

Zk

6

JMMZ066

ExternĂ­ odkaz Modern History of Portugal

ExternĂ­ odkaz Valdez Tůma

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ068

ExternĂ­ odkaz Transatlantic Issues - U.S. and British Security Policies Compared

ExternĂ­ odkaz Pick ExternĂ­ odkaz Calda

LS

0/4

KZ

6

JMMZ071

ExternĂ­ odkaz Neutrality and its history in Western Europe

ExternĂ­ odkaz Valdez Tůma

LS

1/1

Zk

6

JMM051

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

2/2

Zk

6

JMM052

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/2

Zk

6

JMM132

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující C


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM133

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující D


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM134

ExternĂ­ odkaz British Politics

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM135

ExternĂ­ odkaz Le systeme politique et institutionnel de la France

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

6

JMM136

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Beneluxu

ExternĂ­ odkaz Drulák

LS

1/1

Zk

6

JMM177

ExternĂ­ odkaz Economie appliquée des organisations: le protocole et les usages en France

ExternĂ­ odkaz Chatard

ZS

2/0

Zk

6

JMM179

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující A


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM180

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující B


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM198

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující E


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM202

ExternĂ­ odkaz Cultural Pluralism and Antidiscrimination in WE and USA

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

LS

1/1

Zk

6

JMM247

ExternĂ­ odkaz Sociálně-politický vývoj Skandinávie

ExternĂ­ odkaz Hořejšová

ZS

2/0

Zk

6

JMM248

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Irska

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JMM285

ExternĂ­ odkaz L´histoire de la France apres 1945

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

6

JMM299

ExternĂ­ odkaz České myšlení o Evropě

ExternĂ­ odkaz Rak

ZS

2/0

Zk

5

JMM310

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropských politik

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

2/0

Zk

5

JMM375

ExternĂ­ odkaz Sociálně-politický vývoj Skotska ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

KZ

4

JMM383

ExternĂ­ odkaz Vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

KZ

4

JMM385

ExternĂ­ odkaz Legal Framework of European Integration

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

2/0

Zk

6

JMM403

ExternĂ­ odkaz Politicko-ekonomický vývoj moderního Španělska

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

1/1

KZ

4

JMM404

ExternĂ­ odkaz Velká Británie a evropská integrace po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

KZ

4

JMM405

ExternĂ­ odkaz Hlavní problémy moderních francouzských dějin

ExternĂ­ odkaz Matějka

ZS

1/1

KZ

4

JMM408

ExternĂ­ odkaz Séminaire d´actualités

ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM415

ExternĂ­ odkaz Francouzská zahraniční politika

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

KZ

4

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JMM450

ExternĂ­ odkaz Rozšiřování EU o země západního Balkánu a Turecko

ExternĂ­ odkaz Verny

LS

1/1

KZ

4

JMM451

ExternĂ­ odkaz Politický vývoj současné Francie

ExternĂ­ odkaz Janyška

ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM452

ExternĂ­ odkaz Evropská dimenze izraelsko-palestinského konfliktu

ExternĂ­ odkaz Košťálová

LS

1/1

KZ

4

JMM453

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM454

ExternĂ­ odkaz Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

KZ

3

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM463

ExternĂ­ odkaz Atelier en sciences sociales de Prague I

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM486

ExternĂ­ odkaz Rozvojová pomoc EU

ExternĂ­ odkaz Látal

ZS

1/1

KZ

4

JMM511

ExternĂ­ odkaz Atelier en sciences sociales de Prague II

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM520

ExternĂ­ odkaz Diplomatická teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Chatardová

LS

1/1

Zk

5

JMM521

ExternĂ­ odkaz Economie appliquée et conjoncture

ExternĂ­ odkaz Chatard

LS

1/1

Zk

6

JMM530

ExternĂ­ odkaz West European Comparative Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM532

ExternĂ­ odkaz Současná britská zahraniční politika

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

KZ

4

JMM534

ExternĂ­ odkaz Česká republika v Evropské unii - aktéři a zájmy

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM535

ExternĂ­ odkaz Metodologie kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

0/2

Z

3

JMM536

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova - společná politika EU

ExternĂ­ odkaz Svačinová

LS

1/1

KZ

4

JMM537

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace moderních dějin

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

1/1

Zk

6

JPB216

ExternĂ­ odkaz Britský parlamentarismus

ExternĂ­ odkaz Lebeda

ZS

2/0

Z

2

JPB229

ExternĂ­ odkaz Regionální politické systémy: Skotsko, Wales

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

4

JPM011

ExternĂ­ odkaz Decentral.a federalismus v zemích záp.Evropy

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

6

JPM049

ExternĂ­ odkaz EU - vývoj společenství I, ES

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/0

Z

3

JPM050

ExternĂ­ odkaz EU - vývoj společenství , ES

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Kučerová ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

7

JPM069

ExternĂ­ odkaz Evropská ekonomická integrace, ES

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM129

ExternĂ­ odkaz Vývoj ekonomik členských států EU, ES

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM145

ExternĂ­ odkaz Figures choisies des sciences sociales et Politiques en France

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

6

JPM183

ExternĂ­ odkaz Theories of European Integration and Their Application

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/2

Zk

6

JPM185

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace - teorie a příklady

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Z

3

JSM501

ExternĂ­ odkaz Veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/2

Zk

9

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

0/4

KZ

6

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

0/4

KZ

6

JSM649

ExternĂ­ odkaz New Modes of Governance

ExternĂ­ odkaz Grote

ZS

2/1

Zk

8

JSM652

ExternĂ­ odkaz The European Union and Central and Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Grote

LS

2/1

Zk

8

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM020

Etika a ekonomie
ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0062

JEM031

Public Finance A
ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0062

JJM116

Základy sociální komunikace


JJM160JJM155

Výzkum veřejného mínění a demokracie

JJM154
JMM451

Politický vývoj současné Francie
JMB001 JMB236

JMM453

Moderní britské dějiny
JMB203

JSM506

Metody analýzy politik

JSM501 JSM511 JSM513
JSM507

Metody tvorby politik

JSM506

*Vzhledem k požadavkům na státní závěrečnou zkoušku, doporučuje se absolvovat kurzy JPM183 a JPM185.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz