Fakulta sociálních věd UK
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Pravidla pro organizaci studia


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIAAkademický senát Fakulty sociálních věd

se podle §  27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,

a podle čl.15 a 19 Statutu Fakulty sociálních věd

usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Tato Pravidla pro organizaci studia na fakultě sociálních věd (dále jen „Pravidla“) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) požadavky studijních programů, resp. studijních oborů uskutečňovaných na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.


Část I.

Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů

podle Studijního a zkušebního řádu univerzity


Čl. 2

Úseky studijních programů

(K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Úseky studia všech studijních oborů realizovaných na fakultě v rámci studijních programů (dále jen „SO“) jsou ročníky.


Čl. 3

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia

(K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Pro účely aktuální průběžné kontroly se vždy započítávají všechny kredity získané absolvováním předmětů v daném úseku studia, včetně předmětů volitelných.


Čl. 4

Minimální počty kreditů

(K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku denní formy studia SO jsou:

  1. v bakalářských SO:

   1. 30 kreditů pro zápis do druhého úseku studia

   2. 60 kreditů pro zápis do třetího úseku studia

   3. 90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

   4. 150 kreditů pro zápis do pátého úseku studia

   5. 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia 

  2. v magisterských SO:

   1. 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia

   2. 40 kreditů pro zápis do třetího úseku studia

   3. 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

   4. 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia

 2. V kombinované formě studia se minimální počet kreditů nestanoví.

 3. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia není v prezenční formě studia nijak omezen.


Čl. 5

Individuální studijní plán

(K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity)Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví. Individuální studijní plán dle čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity může děkan povolit jen ve zcela výjimečných zdůvodněných případech. Individuální studijní plán může děkan studentu v kombinované formě studia povolit též v situaci, kdy student nezíská při nadcházející průběžné kontrole studia normální počet kreditů, jde-li o důvodný případ; tento postup lze během studia uplatnit nejvýše dvakrát.


Čl. 6

Formy studia, přestupy

(K čl. 4 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Studenti v kombinované formě studia v SO uskutečňovaných na fakultě studují podle studijního plánu složeného z povinných, případně povinně volitelných předmětů.

 2. Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož SO je možný na základě odůvodněné žádosti. Při rozhodování o žádosti se berou v úvahu nejen uvedené důvody, ale i studijní výsledky žadatele.


Čl. 7

Změna studijního plánu během přerušení studia

(K čl. 5 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity)Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví garant příslušného SO na základě žádosti studenta.


Čl. 8

Právo na zápis předmětu

(K čl. 6 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno

  1. studijním plánem SO uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném SO,

  2. kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana,

  3. nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana.


Čl. 9

Opakovaný zápis předmětu

(K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného SO stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát.

 2. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný SO předmětem volitelným, je vyloučeno.


Čl. 10

Kolokvium, zápočet a klauzurní práce

(K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)U předmětů vyučovaných na fakultě je kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce vždy samostatnou kontrolou studia předmětu.


Čl. 11

Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek

(K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity)Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky se nestanoví.Čl. 12

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty

(K čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity)Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky v SO uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu univerzity  nestanoví.


Čl. 13

Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním

(K čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním v bakalářském SO je řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok.

 2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním v magisterském SO se nestanoví.


Část II

Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských SO


Čl. 14

Zápis ke studiu, zápis do dalšího úseku studia, registrace do předmětů


 1. Termín zápisu uchazečů o studium přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem akademického roku, který stanoví svým opatřením děkan v souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu univerzity (dále jen „harmonogram“). Uchazeči, kteří obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia; nemohou-li se ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, sdělí tuto skutečnost nejpozději do posledního dne zápisu uchazečů o studium písemně studijnímu oddělení  a požádají o stanovení náhradního termínu zápisu.

 2. Termín zápisu do dalšího úseku studia je stanoven harmonogramem akademického roku. Zápisu do dalšího úseku studia předchází kontrola studijních povinností, která probíhá zpravidla v týdnu před zahájením výuky v zimním semestru.

 3. Student, který byl zapsán do dalšího úseku studia, má právo registrovat se do jednotlivých předmětů vypsaných v rozvrhu na jednotlivé semestry daného akademického roku. “Registrací do předmětu” se rozumí potvrzená registrace do příslušného předmětu pomocí příslušného softwarového vybavení spravovaného fakultou. Student se může do předmětu zapsat, pokud je zapsán do daného úseku studia a splnil podmínky nutné k zapsání do příslušného předmětu. Registrace do jednotlivých předmětů se po uplynutí doby vyhrazené k registraci do předmětů ukládá do databáze fakultního počítačového systému a slouží jako doklad o tom, že se student skutečně do předmětu registroval.

 4. Registrace do předmětů pro jednotlivé semestry daného úseku studia probíhá prvních deset pracovních dnů příslušného semestru.

 5. Bližší podrobnosti týkající se způsobu a časového průběhu zápisu a registrace do předmětů jsou stanoveny harmonogramem akademického roku.


Čl. 15

Průběh studia


 1. Studijní plány jsou na každý semestr upřesněny rozvrhem. Rozvrh musí být připraven nejpozději deset pracovních dní před zahájením semestru a tři pracovní dny před zahájením výuky v semestru zveřejněn na úřední desce a na internetu.

 2. Všechny předměty na fakultě jsou jednosemestrální a jsou uzavřeny kontrolou studia předmětu (viz též čl. 10 Pravidel). Pro každý předmět vypsaný v daném semestru vyhotovuje příslušný vyučující sylabus. Sylabus musí obsahovat kód předmětu, název předmětu, stručnou charakteristiku předmětu, kreditní ohodnocení, jméno, příp. jména vyučujících, rozsah a formu výuky, podmínky pro zapsání předmětu, stručný program po týdnech, formu kontroly studia a seznam povinné, resp. doporučené, literatury k předmětu. Garanti SO odpovídají za to, že sylaby všech předmětů vypisovaných v rámci studijního oboru v daném semestru jsou nej­později první den zápisu k dispozici studentům v sekretariátech institutů, v knihovně ve všech budovách fakulty a na síti Internet.

 3. Děkanem může v souladu s čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu univerzity a na základě písemné žádosti a na doporučení garanta studentu uznat studijní povinnost splněnou v minulosti na fakultě nebo na jiné fakultě univerzity anebo jiné vysoké škole. Podmínkou je, že od splnění této povinnosti neuplynulo více než deset let. Takto uznaná splněná studijní povinnost se započítává pouze do celkových studijních povinností.


Čl. 16

Bakalářské, magisterské závěrečné práce


 1. Bakalářská, resp. magisterská závěrečná práce (dále jen „práce“), se zadává a předkládá v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku.

 2. Téma si student zadává formou žádosti garantovi, resp. pracovníkovi pověřenému správou prací. Žádost musí mít charakter tezí, tj. musí obsahovat (a) předpokládaný název práce, (b) stručnou charakteristiku tématu a stávající literatury k ní, (c) metody práce, (d) předpokládanou strukturu a (e) základní literaturu, musí být (e) podepsána navrhovaným vedoucím práce. Žádost musí být podána vždy nejméně jeden rok před předpokládaným termínem konání státních zkoušek. O přijetí tezí (včetně případných změn, navržení konzultanta apod.) rozhoduje stanoveným způsobem institut, resp. katedra, a o rozhodnutí vyhotoví zápis, který zveřejní na internetové stránce fakulty.

 3. Práci je třeba předložit ve dvou tištěných kopiích v pevné vazbě v termínu stanoveném katedrou, jež zajišťuje realizaci příslušného studijního oboru. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným katedrou, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah (rozsah se počítá v normostranách, jež jsou definovány počtem 1800 znaků s mezerami na stranu). Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 35 normostran (63 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 70 normostran (126 tisíc s mezerami) bez abstraktu a příloh. Práce musí mít úpravu titulní strany předepsanou fakultou a obsahovat podepsané prohlášení autora potvrzující původnost textu, jeho rozsah a úplnost uvedených pramenů a literatury.

 4. Zveřejňování prací dle čl. 18a Studijního a zkušebního řádu univerzity zajišťují jednotlivé instituty, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací.

 5. Každou předloženou práci musí písemně posoudit její vedoucí a jeden oponent. Oponenta práce určuje garant příslušného SO po odevzdání práce. Posudky vedoucího práce a oponenta musí být autorovi práce formou stanovenou garantem SO daného studijního programu, k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem státní zkoušky. Posudky musí obsahovat výslovné doporučení/nedoporučení práce k obhajobě. V případě, že jsou oba posudky nedoporučující, student má možnost přihlášku ke státní zkoušce stáhnout.


Část III

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských SO


Čl. 17

Zápis do studia, individuální studijní plán


 1. Termín zápisu uchazečů přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem akademického roku. Uchazeči, kteří obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia; nemohou-li se ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, sdělí tuto skutečnost nejpozději do posledního dne zápisu uchazečů o studium písemně děkanátu.

 2. Nejpozději dva měsíce po zápisu předloží student předsedovi oborové rady sestavený individuální studijní plán schválený školitelem, který musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského SO. Individuální studijní plán obsahuje zejména:

  • povinné společné přednášky a semináře daného SO včetně studijních povinností a časového rozpisu jejich plnění

  • povinné předměty studenta včetně studijních povinností a časového rozpisu jejich plnění

  • další studijní povinnosti, jakož i povinnosti vyplývající z rámcového studijního plánu včetně časového rozpisu jejich plnění

  • podmínky pro možnost konat státní zkoušku a její rámcový termín

  • harmonogram vypracování disertační práce

  • případný podíl studenta na pedagogické a vědecké práci školícího pracoviště

 3. Případné změny v předloženém individuálním studijním plánu lze provést na počátku každého akademického roku vždy pouze se souhlasem školitele a předsedy oborové rady.


Čl. 18

Průběh studia


 1. Student plní studijní povinnosti v souladu se schváleným individuálním studijním plánem a časovým rozpisem plnění povinností, který je jeho součástí.

 2. Přestup z jedné formy studia téhož SO do druhé je ve výjimečných případech možný na základě zdůvodněné žádosti. Povolení přestupu je podmíněno doporučením oborové rady příslušného SO.


Čl. 19

Hodnocení průběhu studia


 1. Oborová rada dále v případě hodnocení podle čl. 8 odst. 3 písm. b) Studijního a zkušebního řádu univerzity stanoví, jakým způsobem se nedostatky napraví a případně stanoví k této nápravě termín; tyto náležitosti se považují za součást individuálního studijního plánu, která podléhá samostatnému hodnocení podle čl. 8 odst. 3 SZŘ UK.


Čl. 20

Státní zkouška a obhajoba disertační práce


 1. Státní doktorskou zkoušku je možné konat až po splnění podmínek stanovených schváleným individuálním studijním plánem. Individuální studijní plán je vždy koncipován tak, že státní doktorská zkouška je zařazena nejpozději do konce čtvrtého roku studia.

 2. Podmínkou pro zahájení obhajoby disertační práce je úspěšné složení státní doktorské zkoušky a publikování dosažených výsledků v odborných a vědeckých časopisech.

 3. Disertační práce se musí odevzdávat k obhajobě ve třech vázaných exemplářích a musí obsahovat český a anglický abstrakt. Student odevzdává s disertační prací rovněž 20 exemplářů tezí. Teze mají rozsah mezi 15 až 20 normostranami. Teze musí obsahovat anglický abstrakt.

 4. Student doktorského studia podává přihlášku k obhajobě současně s disertační prací, a to nejméně šest měsíců před uplynutím maximální doby studia.


Část IV

Přechodná a závěrečná ustanovení


Čl. 21

Přechodná ustanovení


 1. Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity1) jinak.


Čl. 23

Závěrečná ustanovení


 1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 12.prosince 2006 .

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity2).

 3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti, s výjimkou části I. až III., které nabývají účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007.


...........................................

...................................

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová

předsedkyně Akademického senátu UK FSV

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan


………………………………………


předseda akademického senátu univerzity

1)čl. 3 odst. 2 Změny studijního a zkušebního řádu univerzity schválené akademickým senátem univerzity dne 21. dubna.2006.

2) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.  Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 30.března 2007
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:40

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz