Fakulta sociálních věd UK
Základní informace o fakultě sociálních věd
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD


Fakulta sociálníc věd, založená v roce 1990, zahajuje akademickým rokem 2006/2007 již sedmnáctý rok své existence. Jejím hlavním posláním je rozvíjet výuku a výzkum v základních společenskovědních obo­rech, jež přímo či nepřímo souvisejí se státní správou, sociálním, politickým, eko­no­mickým a kulturním životem společnosti a jejími veřejně komunikačními zvyklostmi. Na Fakultě sociálních věd se proto ve studijních programech jakosa­mostatné studijní obory rozvíjí ekonomie, mezinárodní teritoriální studia. po­li­to­logie a mezinárodní vztahy, sociologie a veřejná a sociální politika, mediální studia a žurnalistika. Kromě toho se během studia student může seznámit se základy jiných společenských věd, s filosofií, etikou a his­torií (zejména novodobou) a může si prohloubit profesionálně specifikovanou zna­lost několika ja­zyků podle vlastní volby.


Studium, jehož cílem je vedle pro­fe­si­onální přípravy pro státní službu, ekonomickou sféru, vědu, výzkum a práci v ma­so­vých médiích i příprava pro další vědecký a pedagogický rozvoj předmětných oborů, se realizuje na třech uzavřených úrovních akreditovaných jako autonomní studijní obo­ry: na úrovni bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté, popřípadě dva­a­půlleté) a doktorské postgraduální (zpravidla tříleté). Fakulta sociálních věd má akre­di­tované příslušné studijní programy, a to ve studijních oborech pro každou úroveň sa­mostatně. V akademickém roce 2002/2003 otevřela Fakulta sociálních věd nově akre­ditovaný navazující magisterský studijní obor Evropská studia v rámci studijního pro­gra­mu Mezinárodní teritoriální studia a zároveň byly akreditovány další studijní pro­gra­my realizované v angličtině: International Economic and Political Studies a Eco­nomic Theory. V akademickém roce 2004/2005 zahájila UK FSV studium v oboru ba­ka­lářského studia Marketingová komunikace a public relations a – poprvé v dějinách školy – bakalářské studium v kombinované podobě, a to oboru Mediální studia.


Poslání fakulty odpovídá její základní struktura. Fakulta se dělí na instituty, jež zajiš-ťují výuku a výzkum v základních sociálních vědách na fakultě pěstovaných, instituty se dále dělí na katedry, které garantují učební plány jednotlivých studijních programů a oborů, a případně oddělení. Součástí fakulty je dále CEMES (Centrum pro mediální studia Uk FSV), CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV), CIVT (Centrum informatiky a výpo­četní techniky), KJP (Kabinet jazykové pří­pravy) a SVI (Středisko vědeckých informací).


Od akademického roku 2006/2007 vstupuje v souvislosti s přijetím nového vysokoškoslkého zákona v platnost nový způsob organizování studia na celé Univerzitě Karlově i na jednotlviých fakultách. Všechny fakulty se řídí jednotným Studijním a zkušebním řádem UK, který si jednotlivé fakulty pouze konkretizuje pro své potřeby Pravidly pro organizaci studia. Tato Pravidla pro rok 2006/2007 již UK FSV přijala a jsou součástí tohoto Seznamu přednášek.


Další informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz


Od počátku akademického roku 2000/2001 je Fakulta sociálních věd rozmístěna do čtyř pražských lokalit


  • v budově Hollaru na Smetanově nábřeží sídlí děkanát, část Institutu Ko­mu­ni­kač­ních studií a žurnalistiky, Centrum pro mediální studia CEMES

  • v nové budově v Jinonicích, v ulici U Kříže, jsou umístěny Institut me­zi­ná­rod­ních teritoriálních studií, Institut politologických studií, Institut sociologických stu­dií


  • Institut ekonomický studií našel útočiště v Opletalově ulici


  • Centrum pro strategická sociální a ekonomická studia CESES a část Institutu ko­mu­nikačních studií působí v Celetné ulici, v kompexu budov rektorátu UK.


V Jinonicích, Hollaru i Opletalově ulici jsou umístěny i odpovídající části Střediska vě­deckých informací (příslušné knihovny) a Centra informatiky a výpočetní techniky.


Fakulta usiluje o to, aby byla plnohodnotnou a významnou součástí struktury vy­so­ké­ho školství, jak se rozvíjí v České republice, a aby její pedagogická i vědecká činnost od­po­vídala světovému odbornému a pedagogickému standardu. k tomu jí vedle roz­vi­nu­tých zahraničních styků a postupně budované technické a informační infrastruktury slou­ží především atmosféra akademické svobody, pluralismu a tolerance a současně od­borné a pedagogické náročnosti. Fakulta sociálních věd spolupracuje s ostatními fa­kul­tami Univerzity Karlovy, s jinými vysokými školami a Akademií věd České re­pub­li­ky a s řadou prestižních světových vysokoškolských a vědeckých pracovišť.


Vnitřní život Fakulty sociálních věd, kterou řídí děkan spolu s proděkany, tajemnicí fa­kulty, kolegiem děkana a vědeckou radou a jejíž samosprávu zajišťuje Akademický se­nát jako její hlavní samosprávný orgán, je spravován ve snaze vytvářet moderní, dy­na­mickou, horizontálně prostupnou školu a interdisciplinární vědeckovýzkumnou in­sti­tuci, na níž je příjemné, užitečné a zajímavé se vzdělávat a pracovat.


Budoucnost Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – a spolu s ní i budoucnost znač­né části českého sociálněvědního myšlení – je v budoucnosti jejích studentů.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:45

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz