Fakulta sociálních věd UK
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2023/24
Návody a pomůcky
 

Základní informace o fakultě sociálních věd


Fakulta sociálních věd, založená v roce 1990, oslaví v letním semestru akademického roku 2009/2010 již dvacátý rok své existence. Dvacetiletí, které má za sebou, bylo plné dramatických i nenápadných změn, odborného profilování i hledání optimální organizační struktury. Hlavním posláním fakulty je rozvíjet výuku a výzkum v základních společenskovědních oborech, jež přímo či nepřímo souvisejí se státní správou, sociálním, politickým, ekonomickým, kulturním životem společnosti a jejími veřejně komunikačními zvyklostmi a institucemi. Na Fakultě sociálních věd se proto rozvíjejí studijní programy v oblasti ekonomie, historické vědy, mezinárodních teritoriálních studií, politologie, mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, sociologie a veřejné a sociální politiky, komunikačních a mediálních studií, včetně jejich profesně orientovaných aplikací v podobě marketingové komunikace a žurnalistiky. Vedle toho fakulta podporuje mezinárodní výměnu studentů v programu Erasmus a dalších výměnných programech a na základě uzavřených partnerských smluv. Sama pak zajišťuje několik studijních oborů vyučovaných v angličtině a v kombinaci češtiny a němčiny. Student, který zamíří do některého z oborů Fakulty sociálních věd, se během studia může seznámit se základy jiných společenských věd, s filozofií a historií (zejména novodobou) a může si prohloubit profesionálně specifikovanou znalost několika jazyků, často dle vlastní volby.

Studium, jehož cílem je vedle profesionální přípravy pro státní službu, ekonomickou sféru, vědu a výzkum v sociálních vědách a práci v masových médiích i příprava pro další vědecký a pedagogický rozvoj předmětných oborů, se realizuje na třech uzavřených úrovních akreditovaných jako autonomní studijní obory: na úrovni bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské postgraduální. Studijní programy se na jednotlivé obory diferencují, jak je patrné ze tohoto Seznamu přednášek, nejen vertikálně, ale také horizontálně a podle typu studia (prezenční a kombinované).

Poslání fakulty odpovídá její základní organizační struktura. Fakulta se dělí na instituty, jež zajišťují koordinaci výuky a výzkumu v základních sociálních vědách na fakultě pěstovaných, instituty se dále dělí na katedry, které garantují učební plány jednotlivých studijních programů a oborů, a případně oddělení a další součásti. Součástí fakulty je dále CEMES (Centrum pro mediální studia UK FSV), CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV), CIVT (Centrum informatiky a výpočetní techniky), KJP (Kabinet jazykové pří­pravy) a SVI (Středisko vědeckých informací).

Další informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese http://www.fsv.cuni.cz

Od počátku akademického roku 2000/2001 je Fakulta sociálních věd rozmístěna do čtyř pražských lokalit:

  • v budově Hollaru na Smetanově nábřeží sídlí děkanát, část Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Centrum pro mediální studia CEMES

  • v budově v Jinonicích, v ulici U Kříže, jsou umístěny: Institut mezinárodních teritoriálních studií, Institut politologických studií, Institut sociologických studií

  • Institut ekonomických studií sídlí v Opletalově ulici

  • Centrum pro strategická sociální a ekonomická studia CESES a část Institutu komunikačních studií působí v Celetné ulici, v komplexu budov rektorátu UK.
Fakulta systematicky usiluje o to, aby byla plnohodnotnou a významnou součástí struktury vysokého školství, jak se rozvíjí v České republice, a aby její pedagogická i vědecká činnost odpovídaly světovému odbornému a pedagogickému standardu. K tomu jí vedle rozvinutých zahraničních styků a postupně budované technické a informační infrastruktury slouží především atmosféra akademické svobody, pluralismu a tolerance a současně odborné a pedagogické náročnosti. Fakulta sociálních věd spolupracuje s ostatními fakultami Univerzity Karlovy, s jinými vysokými školami a Akademií věd České republiky a s řadou prestižních světových vysokoškolských a vědeckých pracovišť.

Vnitřní život Fakulty sociálních věd řídí děkan spolu s kolegiem děkana tvořeným tajemnicí fakulty a proděkany, rozšířeným kolegiem děkana a vědeckou radou. Samosprávu fakulty zajišťuje Akademický senát jako její hlavní samosprávný orgán. Fakulta je spravována ve snaze vytvářet moderní, dynamickou, horizontálně prostupnou školu a interdisciplinární vědeckovýzkumnou instituci, na níž je příjemné, užitečné a zajímavé se vzdělávat a pracovat.

Budoucnost Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – a spolu s ní i budoucnost značné části českého sociálněvědního myšlení – je v budoucnosti jejích studentů.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

20.březen 2023 00:35

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 20.03 2023 00:50, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz