Fakulta sociálních věd UK
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Základní informace o fakultě sociálních věd

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (dále též jen FSV UK) byla založená v roce 1990. Během dvaceti let se počet studentů na FSV UK ztrojnásobil a došlo k výraznému nárůstu počtu vyučovaných studijních programů, mnohé z nich jsou navíc vyučovány v cizích jazycích (angličtině a němčině). Studijní programy na FSV UK spadají do oblasti ekonomie, historických věd, mezinárodních teritoriálních studií, politologie, mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, sociologie a veřejné a sociální politiky a komunikačních studií. Vedle toho fakulta podporuje mezinárodní výměnu studentů v rámci programu Erasmus a v dalších výměnných programech a na základě uzavřených partnerských smluv.


Studium, jehož cílem je vedle profesionální přípravy pro státní službu, ekonomickou sféru, vědu a výzkum v sociálních vědách a práci v masových médiích i příprava pro další vědecký a pedagogický rozvoj předmětných oborů, se realizuje na třech uzavřených úrovních akreditovaných jako autonomní studijní programy: na úrovni bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské postgraduální.


Poslání fakulty odpovídá její základní organizační struktura. Po stránce hospodářské a administrativní řídí fakultu děkanát a provoz zajišťují specializovaná oddělení. Fakulta má pět institutů, které koordinují výuku a výzkum základních společenských věd. Instituty se dále dělí na katedry, které garantují učební plány jednotlivých studijních programů. Dvě výzkumná centra CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie) a CEMES (Centrum pro mediální studia) a další odborná pracoviště CIVT (Centrum informatiky a výpočetní techniky), CJP (Centrum jazykové přípravy) a CVI (Centrum vědeckých informací) jsou součástí fakulty.


Další informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese ExternĂ­ odkaz fsv.cuni.cz


Fakulta sociálních věd je rozmístěna do čtyř pražských lokalit:


Fakulta systematicky usiluje o to, aby byla plnohodnotnou a významnou součástí struktury vysokého školství, jak se rozvíjí v České republice, a aby její pedagogická i vědecká činnost odpovídaly světovému odbornému a pedagogickému standardu. K tomu jí, vedle rozvinutých zahraničních styků a technické a informační infrastruktury, slouží především atmosféra akademické svobody, pluralismu a tolerance a současně vysoká odbornost a pedagogická náročnost. Fakulta sociálních věd spolupracuje s ostatními fakultami Univerzity Karlovy, s jinými vysokými školami a Akademií věd České republiky a s řadou prestižních světových vysokoškolských a vědeckých pracovišť.


Vnitřní život Fakulty sociálních věd řídí děkanka spolu s kolegiem děkanky tvořeným tajemníkem fakulty a proděkany, rozšířeným kolegiem děkanky a Vědeckou radou. Samosprávu fakulty zajišťuje Akademický senát jako její hlavní samosprávný orgán. Fakulta je spravována ve snaze vytvářet moderní, dynamickou, horizontálně prostupnou školu a interdisciplinární vědeckovýzkumnou instituci, na níž je příjemné, užitečné a zajímavé se vzdělávat a pracovat.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:10

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz