Fakulta sociálních věd UK
Základní informace o fakultě sociálních věd
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Základní informace o fakultě sociálních věd

Fakulta sociálních věd, založená v roce 1990, zahajuje akademickým rokem 2007/2008 již osmnáctý rok své existence. Jejím hlavním posláním je rozvíjet výuku a výzkum v základních společenskovědních oborech, jež přímo či nepřímo souvisejí se státní správou, sociálním, politickým, ekonomickým a kulturním životem společnosti a jejími veřejně komunikačními zvyklostmi. Na Fakultě sociálních věd se proto rozvíjejí studijní programy v oblasti ekonomie, historické vědy, mezinárodních teritoriálních studií, politologie a mezinárodních vztahů, sociologie a veřejné a sociální politiky, komunikačhích a mediálních studií. Kromě toho se během studia student může seznámit se základy jiných společenských věd, s filosofií, etikou a historií (zejména novodobou) a může si prohloubit profesionálně specifikovanou znalost několika jazyků, často dle vlastní volby.


Studium, jehož cílem je vedle profesionální přípravy pro státní službu, ekonomickou sféru, vědu, výzkum a práci v masových médiích i příprava pro další vědecký a pedagogický rozvoj předmětných oborů, se realizuje na třech uzavřených úrovních akreditovaných jako autonomní studijní obory: na úrovni bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské postgraduální (zpravidla tříleté). Fakulta sociálních věd má akreditované příslušné studijní programy, a to ve studijních oborech pro každou úroveň samostatně. Studijní programy se na jednotlivé obory diferencují, jak je patrné ze tohoto Seznamu přednášek, nejen vertikálně, ale také horizontálně a podle typu studia (prezenční a kombinované). V akademickém roce 2004/2005 zahájila UK FSV studium v oboru bakalářského studia Marketingová komunikace a public relations a – poprvé v dějinách školy – bakalářské studium v kombinované podobě, a to oboru Mediální studia. K němu v letošním akademickém roce přibyly v této formě studia nově akreditované obory Sociologie a sociální antropologie, Soudobé dějiny a Teritoriální studia. Vedle toho je letos nově otevírán obor navazujícího magisterského studia Bezpečnostní studia.


Poslání fakulty odpovídá její základní struktura. Fakulta se dělí na instituty, jež zajišťují výuku a výzkum v základních sociálních vědách na fakultě pěstovaných, instituty se dále dělí na katedry, které garantují učební plány jednotlivých studijních programů a oborů, a případně oddělení. Součástí fakulty je dále CEMES (Centrum pro mediální studia UK FSV), CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV), CIVT (Centrum informatiky a výpo­četní techniky), KJP (Kabinet jazykové pří­pravy) a SVI (Středisko vědeckých informací).


Od akademického roku 2006/2007 vstupuje v souvislosti s přijetím nového vysokoškoslkého zákona v platnost nový způsob organizování studia na celé Univerzitě Karlově i na jednotlviých fakultách. Všechny fakulty se řídí jednotným Studijním a zkušebním řádem UK, který si jednotlivé fakulty pouze konkretizují pro své potřeby Pravidly pro organizaci studia. Tato Pravidla pro rok 2006/2007 již UK FSV přijala a jsou součástí tohoto Seznamu přednášek.


V létě roku 2007, tedy před zahájením akademického roku 2007/2008, se fakutla zapojila do procesu celouniverzitní centralizace správy studijní administrativy v systému SIS. Tím se zvýší horizontální prostupnost studia a postoupí vývoj automatizace správy studentské agendy.


Další informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz


Od počátku akademického roku 2000/2001 je Fakulta sociálních věd rozmístěna do čtyř pražských lokalit


  • v budově Hollaru na Smetanově nábřeží sídlí děkanát, část Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Centrum pro mediální studia CEMES

  • v budově v Jinonicích, v ulici U Kříže, jsou umístěny: Institut mezinárodních teritoriálních studií, Institut politologických studií, Institut sociologických studií


  • Institut ekonomických studií sídlí v Opletalově ulici


  • Centrum pro strategická sociální a ekonomická studia CESES a část Institutu komunikačních studií působí v Celetné ulici, v kompexu budov rektorátu UK.


V Jinonicích, Hollaru i Opletalově ulici jsou umístěny i odpovídající části Střediska vědeckých informací (příslušné knihovny) a Centra informatiky a výpočetní techniky.


Fakulta usiluje o to, aby byla plnohodnotnou a významnou součástí struktury vysokého školství, jak se rozvíjí v České republice, a aby její pedagogická i vědecká činnost odpovídala světovému odbornému a pedagogickému standardu. K tomu jí vedle rozvinutých zahraničních styků a postupně budované technické a informační infrastruktury slouží především atmosféra akademické svobody, pluralismu a tolerance a současně odborné a pedagogické náročnosti. Fakulta sociálních věd spolupracuje s ostatními fakultami Univerzity Karlovy, s jinými vysokými školami a Akademií věd České republiky a s řadou prestižních světových vysokoškolských a vědeckých pracovišť.


Vnitřní život Fakulty sociálních věd, kterou řídí děkan spolu s proděkany, tajemnicí fakulty, kolegiem děkana a vědeckou radou a jejíž samosprávu zajišťuje Akademický se­nát jako její hlavní samosprávný orgán, je spravován ve snaze vytvářet moderní, dynamickou, horizontálně prostupnou školu a interdisciplinární vědeckovýzkumnou instituci, na níž je příjemné, užitečné a zajímavé se vzdělávat a pracovat.


Budoucnost Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – a spolu s ní i budoucnost znač­né části českého sociálněvědního myšlení – je v budoucnosti jejích studentů.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:44

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz