Fakulta sociálních věd UK
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Základní informace o fakultě sociálních věd

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (dále též jen FSV UK), založená v roce 1990, oslavila v akademickém roce 2010/2011 dvacátý rok své existence. V akademickém roce 2011/2012 vstupuje již do třetího desetiletí své existence. Během dvaceti let došlo se počet studentů na FSV UK ztrojnásobil a došlo k výraznému nárůstu počtu vyučovaných studijních programů, mnohé z nich jsou navíc vyučovány v cizích jazycích (angličtině a němčině). Studijní programy na FSV UK spadají do oblasti ekonomie, historické vědy, mezinárodních teritoriálních studií, politologie, mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, sociologie a veřejné a sociální politiky, komunikačních a mediálních studií, včetně jejich profesně orientovaných aplikací v podobě marketingové komunikace a žurnalistiky. Vedle toho fakulta podporuje mezinárodní výměnu studentů v programu Erasmus a dalších výměnných programech a na základě uzavřených partnerských smluv.

Studium, jehož cílem je vedle profesionální přípravy pro státní službu, ekonomickou sféru, vědu a výzkum v sociálních vědách a práci v masových médiích i příprava pro další vědecký a pedagogický rozvoj předmětných oborů, se realizuje na třech uzavřených úrovních akreditovaných jako autonomní studijní obory: na úrovni bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské postgraduální. Studijní programy se na jednotlivé obory diferencují, jak je patrné ze tohoto Seznamu přednášek, nejen vertikálně, ale také horizontálně a podle typu studia (prezenční a kombinované).Poslání fakulty odpovídá její základní organizační struktura. Fakulta se dělí na instituty, jež zajišťují koordinaci výuky a výzkumu v základních sociálních vědách na fakultě pěstovaných, instituty se dále dělí na katedry, které garantují učební plány jednotlivých studijních programů a oborů, a případně oddělení a další součásti. Součástí fakulty je dále CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV), CIVT (Centrum informatiky a výpočetní techniky), KJP (Kabinet jazykové přípravy) a SVI (Středisko vědeckých informací).


Další informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz


Od počátku akademického roku 2000/2001 je Fakulta sociálních věd rozmístěna do čtyř pražských lokalit:


Fakulta systematicky usiluje o to, aby byla plnohodnotnou a významnou součástí struktury vysokého školství, jak se rozvíjí v České republice, a aby její pedagogická i vědecká činnost odpovídaly světovému odbornému a pedagogickému standardu. K tomu jí vedle rozvinutých zahraničních styků a postupně budované technické a informační infrastruktury slouží především atmosféra akademické svobody, pluralismu a tolerance a současně odborné a pedagogické náročnosti. Fakulta sociálních věd spolupracuje s ostatními fakultami Univerzity Karlovy, s jinými vysokými školami a Akademií věd České republiky a s řadou prestižních světových vysokoškolských a vědeckých pracovišť.


Vnitřní život Fakulty sociálních věd řídí děkan spolu s kolegiem děkana tvořeným tajemnicí fakulty a proděkany, rozšířeným kolegiem děkana a vědeckou radou. Samosprávu fakulty zajišťuje Akademický senát jako její hlavní samosprávný orgán. Fakulta je spravována ve snaze vytvářet moderní, dynamickou, horizontálně prostupnou školu a interdisciplinární vědeckovýzkumnou instituci, na níž je příjemné, užitečné a zajímavé se vzdělávat a pracovat.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

24.červenec 2024 00:25

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 24.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz