Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studiumObor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).


Absolventům bakalářských studijních oborů 6703R Sociologie a sociální politika, resp. sociologie a sociální antropologie FSV UK, kteří absolvují v akademickém roce 2007/2008 a dalších letech, může děkan prominout přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia sociologie, jestliže bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, ve kterém se přihlásili, s průměrnou známkou do 1,7.Magisterské studium sociologie na ISS FSV UK je rozděleno do čtyř zaměření (specializací):


A. Dynamika současných společností


B. Sociální konstrukce identit


C. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie


D. Teoretická sociologie
Tato zaměření navzájem propojuje tzv. Společný povinný základ, jehož kurzy jsou povinné pro všechny specializace


Garant: Doc.Milan TUČEK,CSc
Celkové studijní povinnosti:120 kreditůSpolečný povinný základ30 kreditůPovinné předměty ve specializaci52 kreditůPovinně volitelné předmětyminimálně 26 kreditůVolitelné předměty12 kreditů


(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška sestává z následujících částí:
1. Sociologie v soudobém světě


2. Zkouška ze speciálního zaměření


3. Obhajoba diplomové práce

Společný povinný základ (30 kreditů)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM002

ExternĂ­ odkaz Dilema jednání a struktury v sociologické teorii

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

6

JSM004

ExternĂ­ odkaz Obecná metodologie

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

6

JSM006

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Kabele ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

0/2

Z

3

JSM060

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II - presentace částí práce

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Šanderová ExternĂ­ odkaz Balon

LS

0/2

Z

3

JSM112

ExternĂ­ odkaz Revoluce, přerody a společenské transformace

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS

2/1

Zk

6
Jednotlivá ZAMĚŘENÍ:


A. SOCIOLOGIE SOUDOBÝCH SPOLEČNOSTÍ(vedoucí zaměření Mgr. Martin Hájek, PhD.)

Zaměření Sociologie soudobých společností poskytuje výuku sociologické analýzy integrující mikro-, mezo- a makro-perspektivu, a to jak na teoretické, tak na výzkumné úrovni (kvalitativní i kvantitativní přístupy). Studenti jsou v průběhu studia seznamováni s důležitými poznatky o struktuře naší společnosti, (re)produkci sociokulturních nerovností, s problematikou genderu, politické organizace, diskurzu a diskurzní analýzy, světa každodennosti, interakčního řádu apod.; jinými slovy, získávají vědění o způsobech, strategiích a praktikách, jakými je vytvářena samozřejmá i problémově vnímaná realita společenských institucí, procesů, kolektivních a osobních identit. Cílem je formovat specialisty na vybrané aspekty života společnosti, kterým nebude chybět schopnost zasadit svůj odborný zájem do širšího sociologického kontextu. Zaměření je postaveno na a) sadě teoreticko-metodologických kurzů, zajišťujících důkladnou konceptuálně-metodologickou průpravu, b) výzkumném kolokviu, ve kterém si studenti skrze participaci na probíhajících empirických výzkumech osvojují dovednosti týmové výzkumné činnosti, c) výběrových speciálních kurzech věnovaných konkrétním sociálním fenoménům a výzkumným metodám.
Úspěšní absolventi by měli nalézt profesní uplatnění v akademickém i neakademickém prostředí. Budou mít dobrou a poměrně všestrannou orientaci v problematice soudobých společností posilovanou analytickou dovedností, bohatou četbou a dílčí zkušeností s empirickým výzkumem. Své uplatnění mohou hledat vedle základního a aplikovaného výzkumu v širokém spektru zaměstnání v oblasti státní správy, nevládních organizací zabývajícími se politicko-ekonomickými problémy, imigrací, mezietnickými konflikty, rasismem, vzdělávání příslušných terénních i administrativních pracovníků, apod. V neposlední řadě je třeba zmínit absolventy vzdělané v sociologicky zakotvené diskurzivní analýze, kteří mohou působit na poli analýzy médií.


Povinné předměty v zaměření

A. Sociologie soudobých společností (52 kreditů):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Linek

ZS

2/0

Zk

7

JSM015

ExternĂ­ odkaz Klíčové problémy vývoje soc. struktury ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/1

Zk

7

JSM022

ExternĂ­ odkaz Sociologie každodenního života

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/1

Zk

8

JSM024

ExternĂ­ odkaz Narativ a identita

ExternĂ­ odkaz Šmídová

LS

2/2

Zk

7

JSM214

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium I

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Šmídová

LS

0/3

Z

5

JSM215

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/3

KZ

5

JSM216

ExternĂ­ odkaz Kulturní obrat ve výzkumu sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/1

Zk

7

JSM471

ExternĂ­ odkaz Sociologie genderu

ExternĂ­ odkaz Maříková ExternĂ­ odkaz Křížková

LS

2/0

Zk

6

B. APLIKOVANÝ VÝZKUM A JEHO METODOLOGIE
(vedoucí zaměření Doc.PhDr. Hynek Jeřábek,CSc.)
Cílem zaměření Aplikovaný výzkum je nabídnout studentům kvalifikaci, která jim umožní uplatnit se ve výzkumu, a to jak ve výzkumné agentuře, tak v akademické sféře. Kromě toho jim získané analytické dovednosti a metodologické zkušenosti umožní působit v oblasti analýzy médií, ve sféře public relations i v analytických týmech státní správy, podniků a neziskových organizací.


Absolventi zaměření získají zkušenost z alespoň jednoho rozsáhlého výzkumného projektu formou výzkumného kolokvia, seznámí se s kvantitativními i kvalitativními metodami vhodnými pro aplikovaný výzkum i s praxí tohoto výzkumu. Podle svého zájmu si doplní kvalifikaci o podrobnější znalosti specifické oblasti sociologie z nabídky výběrových kurzů. Důraz zaměření je kladen na metodologický rozbor problému, volbu vhodných metod řešení včetně využití výzkumných archivů, mezinárodní komparace a internetu, na etiku výzkumné práce a prezentaci výsledků.Povinné předměty v zaměření

B. Aplikovaný výzkum a jeho metodologie (52 kreditů):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM023

ExternĂ­ odkaz Současnost kvalitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Šmídová ExternĂ­ odkaz Veisová

ZS

2/2

Zk

6

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Krejčí

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Aplikovaný sociologický výzkum

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

6

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM034

ExternĂ­ odkaz Analýza kvantitativních dat

ExternĂ­ odkaz Hendl ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/1

Zk

6

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS/LS

0/0

Z

4

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM413

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium A

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

4

JSM416

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium B

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

0/2

Z

4Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM034

Analýza kvantitativních dat

JSM031
JSM413

Výzkumné kolokvium AJSM214


JSM416

Výzkumné kolokvium BJSM215
C. TEORETICKÁ SOCIOLOGIE
(vedoucí zaměření Prof. PhDr Miloslav Petrusek, CSc)Specializace se neomezuje na studium „klasiků“ a módních trendů, těžiště je ve zkoumání soudobých společností a jejich nedávných historických kořenů tak, jak byly reflektovány v moderní a postmoderní sociologii. Studium teoretické sociologie chce být (i na základě volby studentů)  úzce propojeno s orientací v základních problémech soudobé filosofie, historiografie, teorie médií, estetiky a kulturní a sociální antropologie, případně kulturologie. Absolvent by měl být solidně kvalifikován k výkonu expertizních funkcí zejména dlouhodobého charakteru a ve vazbě na empirický výzkum, k organizačním a kreativním aktivitám v akademické oblasti, žurnalistice, redaktorské práci, ke koncepčním činnostem v nakladatelstvích atd.Povinné předměty v zaměření

C. Teoretická sociologie (52 kreditů):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM450

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a klasické filosofie

ExternĂ­ odkaz Holeček

ZS

2/0

Zk

7

JSM451

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a moderní filosofie

ExternĂ­ odkaz Holeček

LS

2/0

Zk

7

JSM453

ExternĂ­ odkaz Modernita a media

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/1

Zk

6

JSM454

ExternĂ­ odkaz Řízená čtení soudobých sociologických textů I

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Z

6

JSM455

ExternĂ­ odkaz Praktická cvičení (rétorika, rozhovor, psaní textů)

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Holeček ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

0/3

Z

6

JSM457

ExternĂ­ odkaz Osobnosti sociologie 2. poloviny 20. století

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

7

JSM458

ExternĂ­ odkaz Osobnosti sociologie přelomu tisíciletí

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

6

Povinně volitelné předměty pro všechna zaměření (min. 26 kreditů):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM007

ExternĂ­ odkaz Sociologické a filosofické otázky teorie dějin

ExternĂ­ odkaz Petrusek

ZS

2/0

Zk

6

JSM013

ExternĂ­ odkaz Sociální konstrukce hospodářských a správních institucí -anglicky

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS

2/1

Zk

7

JSM014

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie města

ExternĂ­ odkaz Illner

ZS

2/0

Zk

6

JSM115

ExternĂ­ odkaz Lidské zdroje v evropské perspektivě

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

6

JSM116

ExternĂ­ odkaz Sociálně prostorové problémy soudobých měst

ExternĂ­ odkaz Illner

LS

2/0

Zk

6

JSM151

ExternĂ­ odkaz Výzkum trhu

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

5

JSM152

ExternĂ­ odkaz Statistika pro magistry (v angličtině)

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/1

Zk

7

JSM211

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

7

JSM215

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/3

KZ

5

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/1

Zk

7

JSM401

ExternĂ­ odkaz Etnometodologická konverzační analýza

ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/3

KZ

6

JSM402

ExternĂ­ odkaz Diskursivní analýza mediálních textů

ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/3

KZ

6

JSM407

ExternĂ­ odkaz Gender, rodina a socializace

ExternĂ­ odkaz Pulkrábková ExternĂ­ odkaz Maříková

ZS

2/0

Zk

5

JSM412

ExternĂ­ odkaz Sexualita a genderové identity

ExternĂ­ odkaz Sloboda

LS

2/0

Zk

5

JSM418

ExternĂ­ odkaz Česká sociologie v evropském kontextu

ExternĂ­ odkaz Petrusek

ZS

2/0

Zk

6

JSM419

ExternĂ­ odkaz Sociologie kultury a umění

ExternĂ­ odkaz Petrusek

LS

2/1

Zk

5

JSM430

ExternĂ­ odkaz Národy a nacionalismus - anglicky

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

7

JSM433

ExternĂ­ odkaz Rizika společenského vývoje ve střed.Evropě

ExternĂ­ odkaz Vančura

LS

2/0

Zk

4

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

6

JSM445

ExternĂ­ odkaz Profesionální sebeprezentace

ExternĂ­ odkaz Měrková Pecáková

ZS

0/4

KZ

6

JSM450

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a klasické filosofie

ExternĂ­ odkaz Holeček

ZS

2/0

Zk

7

JSM454

ExternĂ­ odkaz Řízená čtení soudobých sociologických textů I

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Z

6

JSM456

ExternĂ­ odkaz Totalitární systémy: sociologie, politika, ideologie a estetika

ExternĂ­ odkaz Petrusek

LS

2/0

Zk

7

JSM463

ExternĂ­ odkaz Antropologie současných náboženských proudů

ExternĂ­ odkaz Cirklová

ZS/LS

2/1

Zk

5

JSM464

ExternĂ­ odkaz Psaní projektů a článků v sociologii

ExternĂ­ odkaz Kabele ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

0/2

Z

5

JSM467

ExternĂ­ odkaz Social Capital - Theories and Measurement (anglicky)

ExternĂ­ odkaz Häuberer

LS

2/0

Zk

6

JSM472

ExternĂ­ odkaz Feministická sociologie a epistemologie

ExternĂ­ odkaz Nyklová

LS

2/0

Zk

5

JSM473

ExternĂ­ odkaz Sociologie propagandy

ExternĂ­ odkaz Paulíček ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

1/1

Zk

6

JSM474

ExternĂ­ odkaz Social Network Analysis (kurz v angličtině)

ExternĂ­ odkaz Häuberer

ZS

2/1

Zk

6

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluační výzkum

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

6

JSM481

ExternĂ­ odkaz Společnosti a myslitelé pozdní doby

ExternĂ­ odkaz Petrusek

LS

2/0

Zk

6

JSM482

ExternĂ­ odkaz Sociologie střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Petrusek

LS

2/0

Zk

6

JSM483

ExternĂ­ odkaz Sociologie státního socialismu

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/0

Zk

7
Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM152

Statistika pro magistry (v angličtině)

JSM031
JSM215

Výzkumné kolokvium IIJSM416
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

3.říjen 2023 00:39

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 3.10 2023 00:50, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz