Fakulta sociálních věd UK
Studijní program 7202T Mediální studia - magisterské studium v kombinované formě
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program 7202T Mediální studia - magisterské studium v kombinované formě

Navazující magisterský studijní obor 7202T Mediální studia v kombinované formě je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměny tradičních i nových médií a důsledky těchto proměn pro život jednotlivce i společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří při vykonávání své profese přicházejí do pravidelného kontaktu s médii nebo chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Studium má tři základní roviny: (a) teoreticko-historická průprava, (b) osvojení si metod empirického výzkumu a (c) prohloubení praktických dovedností s osvojením základů vybrané mediální profese (např. základy novinářství). Nedílnou součástí kompetence absolventa je i schopnost odborného uvažování o roli médií v současné společnosti a zvládnutí techniky a organizace výzkumného projektu. Absolventům bakalářského studijního oborů 7202R Mediální studia v kombinované formě, Marketingová komunikace a Žurnalistika, kteří ukončili studium některého z těchto oborů na UK FSV v akademickém roce 2008/2009, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,50 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.


U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že jim absolvované studium umožní větší profesní mobilitu v mediální sféře, že naleznou profesní uplatnění na vyšších úrovních řízení v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních organizací, neziskových organizací, ale i v rámci dalších mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tiskového mluvčího, tvůrce komunikačních strategií apod. Učitelům by absolvování oboru mělo pomoci v realizaci mediální výchovy jako součásti všeobecného vzdělávání.


Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Předměty oboru jsou utříděny do tří studijních modulů: 1. Teorie a historie mediální komunikace, 2. Výzkum a analýza médií, 3.Praktické dovednosti.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbara KÖPPLOVÁ, CSc.


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

92 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 16 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

1. Obhajoba diplomové práce 

2. Dějiny médií 20. století a současné trendy médií (1 otázka)

Sociální teorie médií a metody výzkumu médií (1 otázka)


Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM301

ExternĂ­ odkaz Analýza diskurzu

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

3/0

Zk

8

JJM302

ExternĂ­ odkaz Argumentace a přesvědčování v médiích

ExternĂ­ odkaz Kraus

ZS

3/0

Zk

8

JJM303

ExternĂ­ odkaz Dějiny masových médií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

3/0

Zk

8

JJM304

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

3/0

Z

8

JJM305

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Trampota

ZS

3/0

Zk

8

JJM306

ExternĂ­ odkaz Média a kultura

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Dolanský

ZS

3/0

Zk

8

JJM307

ExternĂ­ odkaz Státnicový seminář

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Köpplová

LS

3/0

Z

8

JJM308

ExternĂ­ odkaz Teorie mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

3/0

Zk

8

JJM309

ExternĂ­ odkaz Vybrané otázky z dějin médií

ExternĂ­ odkaz Cebe ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

3/0

Zk

8

JJM310

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií I

ExternĂ­ odkaz Reifová ExternĂ­ odkaz Trampota ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

3/0

Zk

6

JJM311

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií II

ExternĂ­ odkaz Reifová ExternĂ­ odkaz Trampota ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

3/0

Zk

6

Počet kreditů za povinné předměty: 84


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0131, J#0132, J#0133


Povinně volitelné předměty - skupina J#0131 Teorie a dějiny

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM312

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin studia médií

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

3/0

Zk

8

JJM313

ExternĂ­ odkaz Politický diskurz médií

ExternĂ­ odkaz Křeček ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

3/0

Zk

8

Minimální počet kreditů: 8


Povinně volitelné předměty - skupina J#0132 Aktuální otázky

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM314

ExternĂ­ odkaz Přirozený jazyk a média

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

3/0

Zk

8

JJM315

ExternĂ­ odkaz Trendy současných médií

ExternĂ­ odkaz Vojtěchovská ExternĂ­ odkaz Köppl

LS

3/0

Zk

8

Minimální počet kreditů: 8


Povinně volitelné předměty - skupina J#0133 Praktika

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM316

ExternĂ­ odkaz Praktikum novinářské práce

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

3/0

KZ

8

JJM317

ExternĂ­ odkaz Praktikum práce v public relations

ExternĂ­ odkaz Dolanský

ZS

3/0

KZ

8

Minimální počet kreditů: 8Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz