Fakulta sociálních věd UK
Opatření děkana č. 5/2006
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Opatření děkana č. 5/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech dle čl. 15 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006.

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských SO
Čl. 1

Zápis do studia, individuální studijní plán

 1. Termín zápisu uchazečů přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem akademického roku. Uchazeči, kteří obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia; nemohou-li se ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, sdělí tuto skutečnost nejpozději do posledního dne zápisu uchazečů o studium písemně děkanátu.

 2. Nejpozději dva měsíce po zápisu předloží student předsedovi oborové rady sestavený individuální studijní plán schválený školitelem, který musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského SO. Individuální studijní plán obsahuje zejména:

  • povinné společné přednášky a semináře daného SO včetně studijních povinností a časového rozpisu jejich plnění

  • povinné předměty studenta včetně studijních povinností a časového rozpisu jejich plnění

  • další studijní povinnosti, jakož i povinnosti vyplývající z rámcového studijního plánu včetně časového rozpisu jejich plnění

  • podmínky pro možnost konat státní zkoušku a její rámcový termín

  • harmonogram vypracování disertační práce

  • případný podíl studenta na pedagogické a vědecké práci školícího pracoviště

 3. Případné změny v předloženém individuálním studijním plánu lze provést na počátku každého akademického roku vždy pouze se souhlasem školitele a předsedy oborové rady.


Čl. 2

Průběh studia

 1. Student plní studijní povinnosti v souladu se schváleným individuálním studijním plánem a časovým rozpisem plnění povinností, který je jeho součástí.

 2. Přestup z jedné formy studia téhož SO do druhé je ve výjimečných případech možný na základě zdůvodněné žádosti. Povolení přestupu je podmíněno doporučením oborové rady příslušného SO.


Čl. 3

Hodnocení průběhu studia

 1. Oborová rada dále v případě hodnocení podle čl. 8 odst. 3 písm. b) Studijního a zkušebního řádu univerzity stanoví, jakým způsobem se nedostatky napraví a případně stanoví k této nápravě termín; tyto náležitosti se považují za součást individuálního studijního plánu, která podléhá samostatnému hodnocení podle čl. 8 odst. 3 SZŘ UK.


Čl. 4

Státní zkouška a obhajoba disertační práce

 1. Státní doktorskou zkoušku je možné konat až po splnění podmínek stanovených schváleným individuálním studijním plánem. Individuální studijní plán je vždy koncipován tak, že státní doktorská zkouška je zařazena nejpozději do konce čtvrtého roku studia.

 2. Podmínkou pro zahájení obhajoby disertační práce je úspěšné složení státní doktorské zkoušky a publikování dosažených výsledků v odborných a vědeckých časopisech.

 3. Disertační práce se musí odevzdávat k obhajobě ve třech vázaných exemplářích a musí obsahovat český a anglický abstrakt. Student odevzdává s disertační prací rovněž 20 exemplářů tezí. Teze mají rozsah mezi 15 až 20 normostranami. Teze musí obsahovat anglický abstrakt.

 4. Student doktorského studia podává přihlášku k obhajobě současně s disertační prací, a to nejméně šest měsíců před uplynutím maximální doby studia.
V Praze 12. července 2006

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc

děkanTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz