Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studiumObor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).


Absolventům bakalářských studijních oborů 6703R Sociologie a sociální politika, resp. sociologie a sociální antropologie FSV UK, kteří absolvují v akademickém roce 2007/2008 a dalších letech, může děkan prominout přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia sociologie, jestliže bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, ve kterém se přihlásili, s průměrnou známkou do 1,7.Magisterské studium sociologie na ISS FSV UK je rozděleno do čtyř zaměření (specializací):


A. Dynamika současných společností


B. Sociální konstrukce identit


C. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie


D. Teoretická sociologie
Tato zaměření navzájem propojuje tzv. Společný povinný základ, jehož kurzy jsou povinné pro všechny specializace


Garant: Doc.Milan TUČEK,CSc
Celkové studijní povinnosti:120 kreditůSpolečný povinný základ30 kreditůPovinné předměty ve specializaci52 kreditůPovinně volitelné předmětyminimálně 26 kreditůVolitelné předměty12 kreditů


(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška sestává z následujících částí:
1. Sociologie v soudobém světě


2. Zkouška ze speciálního zaměření


3. Obhajoba diplomové práce

Společný povinný základ (30 kreditů)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM002

ExternĂ­ odkaz Dilema jednání a struktury v sociologické teorii

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

6

JSM004

ExternĂ­ odkaz Obecná metodologie

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

6

JSM006

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Kabele ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

0/2

Z

3

JSM060

ExternĂ­ odkaz Diplomivý seminář II - presentace částí práce

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Šanderová ExternĂ­ odkaz Balon

LS

0/2

Z

3

JSM112

ExternĂ­ odkaz Revoluce, přerody a společenské transformace

ExternĂ­ odkaz Kabele

LS

2/1

Zk

6
Jednotlivá ZAMĚŘENÍ:


A. SOCIOLOGIE SOUDOBÝCH SPOLEČNOSTÍ


(vedoucí zaměření Mgr. Martin Hájek, PhD.)
Zaměření Sociologie soudobých společností poskytuje výuku sociologické analýzy integrující mikro-, mezo- a makro-perspektivu, a to jak na teoretické, tak na výzkumné úrovni (kvalitativní i kvantitativní přístupy). Studenti jsou v průběhu studia seznamováni s důležitými poznatky o struktuře naší společnosti, (re)produkci sociokulturních nerovností, s problematikou genderu, politické organizace, diskurzu a diskurzní analýzy, světa každodennosti, interakčního řádu apod.; jinými slovy, získávají vědění o způsobech, strategiích a praktikách, jakými je vytvářena samozřejmá i problémově vnímaná realita společenských institucí, procesů, kolektivních a osobních identit. Cílem je formovat specialisty na vybrané aspekty života společnosti, kterým nebude chybět schopnost zasadit svůj odborný zájem do širšího sociologického kontextu. Zaměření je postaveno na a) sadě teoreticko-metodologických kurzů, zajišťujících důkladnou konceptuálně-metodologickou průpravu, b) výzkumném kolokviu, ve kterém si studenti skrze participaci na probíhajících empirických výzkumech osvojují dovednosti týmové výzkumné činnosti, c) výběrových speciálních kurzech věnovaných konkrétním sociálním fenoménům a výzkumným metodám.
Úspěšní absolventi by měli nalézt profesní uplatnění v akademickém i neakademickém prostředí. Budou mít dobrou a poměrně všestrannou orientaci v problematice soudobých společností posilovanou analytickou dovedností, bohatou četbou a dílčí zkušeností s empirickým výzkumem. Své uplatnění mohou hledat vedle základního a aplikovaného výzkumu v širokém spektru zaměstnání v oblasti státní správy, nevládních organizací zabývajícími se politicko-ekonomickými problémy, imigrací, mezietnickými konflikty, rasismem, vzdělávání příslušných terénních i administrativních pracovníků, apod. V neposlední řadě je třeba zmínit absolventy vzdělané v sociologicky zakotvené diskurzivní analýze, kteří mohou působit na poli analýzy médií.


Povinné předměty v zaměření

A. Sociologie soudobých společností (52 kreditů):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Linek

ZS

2/0

Zk

7

JSM015

ExternĂ­ odkaz Klíčové problémy vývoje soc. struktury ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/1

Zk

7

JSM022

ExternĂ­ odkaz Sociologie každodenního života

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/1

Zk

8

JSM024

ExternĂ­ odkaz Narativní konstrukce identit

ExternĂ­ odkaz Šmídová

LS

2/2

Zk

7

JSM214

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium I

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Šmídová

LS

0/3

Z

5

JSM215

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/3

KZ

5

JSM216

ExternĂ­ odkaz Kulturní obrat ve výzkumu sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/1

Zk

7

JSM471

ExternĂ­ odkaz Sociologie genderu

ExternĂ­ odkaz Maříková ExternĂ­ odkaz Křížková

LS

2/0

Zk

6Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


B. APLIKOVANÝ VÝZKUM A JEHO METODOLOGIE(vedoucí zaměření Doc.PhDr. Hynek Jeřábek,CSc.)Cílem zaměření Aplikovaný výzkum je nabídnout studentům kvalifikaci, která jim umožní uplatnit se ve výzkumu, a to jak ve výzkumné agentuře, tak v akademické sféře. Kromě toho jim získané analytické dovednosti a metodologické zkušenosti umožní působit v oblasti analýzy médií, ve sféře public relations i v analytických týmech státní správy, podniků a neziskových organizací.


Absolventi zaměření získají zkušenost z alespoň jednoho rozsáhlého výzkumného projektu formou výzkumného kolokvia, seznámí se s kvantitativními i kvalitativními metodami vhodnými pro aplikovaný výzkum i s praxí tohoto výzkumu. Podle svého zájmu si doplní kvalifikaci o podrobnější znalosti specifické oblasti sociologie z nabídky výběrových kurzů. Důraz zaměření je kladen na metodologický rozbor problému, volbu vhodných metod řešení včetně využití výzkumných archivů, mezinárodní komparace a internetu, na etiku výzkumné práce a prezentaci výsledků.Povinné předměty v zaměření

B. Aplikovaný výzkum a jeho metodologie (52 kreditů):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM023

ExternĂ­ odkaz Současnost kvalitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Šmídová ExternĂ­ odkaz Veisová

ZS

2/2

Zk

6

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Krejčí

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Aplikovaný sociologický výzkum

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

6

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM034

ExternĂ­ odkaz Analýza kvantitativních dat

ExternĂ­ odkaz Hendl ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/1

Zk

6

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS/LS

0/0

Z

4

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM413

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium A

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

4

JSM416

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium B

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

0/2

Z

4Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM032

Aplikovaný sociologický výzkum


JSM031JSM034

Analýza kvantitativních dat

JSM031
JSM036

Výzkumná praxe 100 hod.


JSM031JSM312

Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology


JSM031C. TEORETICKÁ SOCIOLOGIE(vedoucí zaměření Prof. PhDr Miloslav Petrusek, CSc)


Specializace se neomezuje na studium „klasiků“ a módních trendů, těžiště je ve zkoumání soudobých společností a jejich nedávných historických kořenů tak, jak byly reflektovány v moderní a postmoderní sociologii. Studium teoretické sociologie chce být (i na základě volby studentů)  úzce propojeno s orientací v základních problémech soudobé filosofie, historiografie, teorie médií, estetiky a kulturní a sociální antropologie, případně kulturologie. Absolvent by měl být solidně kvalifikován k výkonu expertizních funkcí zejména dlouhodobého charakteru a ve vazbě na empirický výzkum, k organizačním a kreativním aktivitám v akademické oblasti, žurnalistice, redaktorské práci, ke koncepčním činnostem v nakladatelstvích atd.
Povinné předměty v zaměření

C. Teoretická sociologie (52 kreditů):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM417

ExternĂ­ odkaz Teorie sociální stratifikace

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/0

Zk

7

JSM450

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a klasické filosofie

ExternĂ­ odkaz Holeček

ZS

2/0

Zk

7

JSM451

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a moderní filosofie

ExternĂ­ odkaz Holeček

LS

2/0

Zk

7

JSM453

ExternĂ­ odkaz Modernita a media

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/1

Zk

6

JSM454

ExternĂ­ odkaz Řízená čtení soudobých sociologických textů I

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Z

6

JSM455

ExternĂ­ odkaz Praktická cvičení (rétorika, rozhovor, psaní textů)

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Holeček ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

0/3

Z

6

JSM457

ExternĂ­ odkaz Osobnosti sociologie 2. poloviny 20. století

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

7

JSM458

ExternĂ­ odkaz Osobnosti sociologie přelomu tisíciletí

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

6Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM451

Sociální teorie a moderní filosofie


JSM450JSM453

Modernita a media


JSM450JSM455

Praktická cvičení (rétorika, rozhovor, psaní textů)


JSM450


Povinně volitelné předměty pro všechna zaměření (min. 26 kreditů):

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM003

ExternĂ­ odkaz Komparativní sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

6

JSM007

ExternĂ­ odkaz Sociologické a filosofické otázky teorie dějin

ExternĂ­ odkaz Petrusek

ZS

2/0

Zk

6

JSM013

ExternĂ­ odkaz Sociální konstrukce hospodářských a správních institucí -anglicky

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS

2/1

Zk

7

JSM014

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie města

ExternĂ­ odkaz Illner

ZS

2/0

Zk

6

JSM021

ExternĂ­ odkaz Vybrané antropologické problémy

ExternĂ­ odkaz Kandert

LS

2/0

Zk

7

JSM113

ExternĂ­ odkaz Sociologie sociálních hnutí

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

6

JSM115

ExternĂ­ odkaz Lidské zdroje v evropské perspektivě

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

6

JSM116

ExternĂ­ odkaz Sociálně prostorové problémy soudobých měst

ExternĂ­ odkaz Illner

LS

2/0

Zk

6

JSM151

ExternĂ­ odkaz Výzkum trhu

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

5

JSM152

ExternĂ­ odkaz Statistika pro magistry (v angličtině)

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/1

Zk

7

JSM211

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

7

JSM215

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Šmídová

ZS

0/3

KZ

5

JSM217

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie a antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

2/1

Zk

5

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/1

Zk

7

JSM401

ExternĂ­ odkaz Etnometodologická konverzační analýza

ExternĂ­ odkaz Šmídová

LS

0/4

KZ

6

JSM402

ExternĂ­ odkaz Diskursivní analýza mediálních textů

ExternĂ­ odkaz Šmídová

LS

0/4

KZ

6

JSM403

ExternĂ­ odkaz Globalizace jako sociologický a antropologický problém

ExternĂ­ odkaz Kolářová

ZS

2/1

Zk

5

JSM407

ExternĂ­ odkaz Gender, rodina a socializace

ExternĂ­ odkaz Pulkrábková ExternĂ­ odkaz Maříková

ZS

2/0

Zk

5

JSM412

ExternĂ­ odkaz Sexualita a genderové identity

ExternĂ­ odkaz Sloboda

LS

2/0

Zk

5

JSM418

ExternĂ­ odkaz Česká sociologie v evropském kontextu

ExternĂ­ odkaz Petrusek

ZS

2/0

Zk

6

JSM419

ExternĂ­ odkaz Sociologie kultury a umění

ExternĂ­ odkaz Petrusek

LS

2/1

Zk

5

JSM420

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a obecná metodologie

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

6

JSM430

ExternĂ­ odkaz Národy a nacionalismus - anglicky

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

7

JSM433

ExternĂ­ odkaz Rizika společenského vývoje ve střed.Evropě

ExternĂ­ odkaz Vančura

LS

2/0

Zk

4

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

6

JSM445

ExternĂ­ odkaz Profesionální sebeprezentace

ExternĂ­ odkaz Měrková Pecáková

ZS

0/4

KZ

6

JSM450

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a klasické filosofie

ExternĂ­ odkaz Holeček

ZS

2/0

Zk

7

JSM454

ExternĂ­ odkaz Řízená čtení soudobých sociologických textů I

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Z

6

JSM456

ExternĂ­ odkaz Totalitární systémy: sociologie, politika, ideologie a estetika

ExternĂ­ odkaz Petrusek

LS

2/0

Zk

7

JSM462

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly z výzkumu veřejného mínění

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JSM463

ExternĂ­ odkaz Antropologie současných náboženských proudů

ExternĂ­ odkaz Cirklová

ZS

2/1

Zk

5

JSM464

ExternĂ­ odkaz Psaní projektů a článků v sociologii

ExternĂ­ odkaz Kabele ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

0/2

Z

5

JSM467

ExternĂ­ odkaz Social Capital - Theories and Measurement (anglicky)

ExternĂ­ odkaz Häuberer

LS

2/0

Zk

6

JSM472

ExternĂ­ odkaz Feministická sociologie a epistemologie

ExternĂ­ odkaz Nyklová

ZS

2/0

Zk

5

JSM473

ExternĂ­ odkaz Sociologie propagandy

ExternĂ­ odkaz Petrusek

LS

1/1

Zk

6

JSM474

ExternĂ­ odkaz Social Network Analysis (kurz v angličtině)

ExternĂ­ odkaz Häuberer

ZS

2/1

Zk

6
Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM013

Sociální konstrukce hospodářských a správních institucí -anglicky


JSM011JSM021

Vybrané antropologické problémy


JSM023JSM152

Statistika pro magistry (v angličtině)

JSM031
JSM211

Etnické a národnostní identity


JSM023JSM464

Psaní projektů a článků v sociologii


JSM011

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz