Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Německá a rakouská studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Německá a rakouská studia


Úkolem oboru je sledovat v širších souvislostech jednotlivé státy daného teritoria, jakož i osudy německých, ev. židovských menšin. Prioritami multidisciplinárního zaměření jsou historie, sociálně-politický a právní systém, ekonomika a kultura. Je určen absolventům bakalářského a magisterského studia.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na UK FSV, kteří chtějí studovat magisterský obor Německá a rakouská studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru úspěšně absolvovat předmět JMB009 Dějiny německy mluvících zemí a JMB118 Geografie NMZ. Studenti, kteří přicházejí z jiných fakult a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou povinni absolvovat tyto kursy v průběhu studia, zapisují si je však pod magisterským kódem JMM501 Dějiny německy mluvících zemí pro magistry a JMM487 Geografie německy mluvících zemí; kredity za tyto předměty se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.

Studenti jsou povinni soustavně sledovat tisk německé jazykové oblasti.


Garantem oboru je Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 30

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. Moderní dějiny německy mluvících zemí (1 otázka)

  2. Politický a právní systém německy mluvících zemí (1 otázka)

  3. Kultura, ekonomika a sociální systém německy mluvících zemí (1 otázka)

  4. Obhajoba magisterské práce


Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 1-3) nesmí být předmětem diplomové práce.


Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM043

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I.

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Pešek

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM044

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Pešek

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM045

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Pešek

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM050

ExternĂ­ odkaz Konzeptionen und Interpretationen der Geschichte der deutschsprachigenen Länder

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

6

JMM051

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

2/2

Zk

6

JMM052

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/2

Zk

6

JMM055

ExternĂ­ odkaz Německá a rakouská kultura I (do 1933)

ExternĂ­ odkaz Pešek

ZS

1/1

Zk

6

JMM056

ExternĂ­ odkaz Německá a rakouská kultura II (1933-1990)

ExternĂ­ odkaz Pešek

LS

1/1

Zk

6

JMM059

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Pešek

ZS

0/2

KZ

4

JMM060

ExternĂ­ odkaz Umění německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

2/0

Zk

6

JMM061

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen I.

ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

0/2

Z

3

JMM350

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ I

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Z

3

JMM351

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ II

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

1/1

Zk

6

JMM352

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN I

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Z

3

JMM353

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN II

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JMM487

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Filipová

ZS

1/1

Z

1

JMM501

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí pro magistry

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

4/2

Z

1

JMM537

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace moderních dějin

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 78


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM044

Diplomový seminář II

JMM043
JMM045

Diplomový seminář III

JMM044
JMM353

Zahraniční politika SRN II

JMM352
JMM487

Geografie německy mluvících zemí
JMB118

JMM501

Dějiny německy mluvících zemí pro magistry
JMB009Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0109, J#0022


Povinně volitelné předměty J#0109 - jazyky IMS pro Německá a rakouská studia

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JMM512

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro magistry NRS

ExternĂ­ odkaz Pešek

ZS/LS

0/3

Z

2

minimální počet kreditů: 2


Udělení zápočtu z III. jazyka je podmíněno složením 2 zkoušek (resp. 1 zkoušky a klasifikovaného zápočtu) ze světových jazyků v bakalářském studiu.


V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, § 5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a předložit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s garantem oboru.


Povinně volitelné předměty J#0022

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ001

ExternĂ­ odkaz "Zwischen Weltkrieg und Wirtschaftswunder" - Westdeutsche Wirtschaftsgeschichte nach 1945

ExternĂ­ odkaz Hilger

ZS

1/1

Zk

5

JMMZ002

ExternĂ­ odkaz "Volksgemeinschaft". Alltag und Gesellschaft im NS-Staat (1933-1945)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

2/0

Zk

5

JMMZ003

ExternĂ­ odkaz "Odsun" und "wysiedlenie": Vertreibung und Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und Polen.

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

2/0

Zk

5

JMMZ004

ExternĂ­ odkaz Türken und Deutsche - ihre Beziehungen in Geschichte und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

5

JMMZ005

ExternĂ­ odkaz "1968" in der BRD, der DDR und der Tschechoslowakei

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

5

JMMZ006

ExternĂ­ odkaz "Drang nach Osten"? Die Deutschen und das östliche Europa

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

2/0

Zk

5

JMMZ007

ExternĂ­ odkaz Deutsch-deutsche Beziehungen. Die BRD und die DDR im Ost-West-Konflikt

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

2/0

Zk

5

JMMZ008

ExternĂ­ odkaz Die "Deutsche Einheit": Ost- und Westdeutschland seit 1990

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

5

JMMZ009

ExternĂ­ odkaz Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in der BRD und der DDR im Vergleich

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

5

JMMZ010

ExternĂ­ odkaz Prägung der Bundesrepublik Deutschland durch Käutner und Zuckmayer

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

5

JMMZ069

ExternĂ­ odkaz Deutsche Fachtexte - lesen, verstehen, diskutieren

ExternĂ­ odkaz Kindler

LS

0/2

Zk

3

JMMZ070

ExternĂ­ odkaz "Filmfront" Weimar

ExternĂ­ odkaz Wollstein

LS

1/1

Zk

5

JMM049

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin NMZ do r. 1933

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

1/1

Zk

6

JMM062

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen II.

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Pešek ExternĂ­ odkaz Kindler

LS

0/2

Z

3

JMM384

ExternĂ­ odkaz Studená válka v dokumentech

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

0/2

Zk

5

JMM447

ExternĂ­ odkaz Tutorium

ExternĂ­ odkaz Knoche

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM472

ExternĂ­ odkaz Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů: 28


Pozn.: Kursy, které se v daném akademickém roce nevypisují nebo vypisují mimořádně, oznamuje vyhláška IMS před začátkem semestru. V rámci spolupráce s Ústavem germánských studií FF UK si mohou studenti NRS zapisovat jako povinně volitelné předměty vybrané kursy nabízené Ústavem germánských studií FF UK. Názvy nabízených kursů budou upřesněny vyhláškou.

Bez ukončení kursu (semináře) označeného nižší římskou číslicí nelze postoupit do kursu v pořadí vyššího. Studenti, kteří nejsou bakaláři IMS, si mohou se souhlasem vedoucího katedry zapsat i vybrané bakalářské kursy. Podmínkou zápisu je předchozí souhlas vyučujícího příslušného kursu.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz