Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T Mediální studia - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T Mediální studia - navazující magisterské studium


Magisterský studijní obor 7202T Mediální studia je určen zájemcům o studium role masových médií ve společnosti z řad absolventů bakalářského (nebo jiného magisterského) studia. Obor se otevírá jako navazující magisterský studijní plán.


Studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto oboru. Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Žurnalistika, Mediální studia v kombinované formě a MKPR, kteří ukončili studium v akademickém roce 2008/2009, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,50 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.


Studiem oboru uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.


Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako čtyřsemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbara KÖPPLOVÁ, CSc.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

72 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 36 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

  1. Obhajoba diplomové práce

  2. Dějiny a současný vývoj médií a základy mediálních studií (2 otázky)

  3. Teorie masové a mediální komunikace (2 otázky)Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM005

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM008

ExternĂ­ odkaz Sémiotika

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

2/0

Zk

6

JJM012

ExternĂ­ odkaz Teorie masové a mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

2/2

Zk

7

JJM068

ExternĂ­ odkaz Základy metodologie a statistiky a SPSS

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/3

Z

3

JJM073

ExternĂ­ odkaz Kritické teorie médií

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

2/0

Zk

6

JJM084

ExternĂ­ odkaz Analýza veřejného diskurzu

ExternĂ­ odkaz Kraus

LS

1/1

Zk

6

JJM086

ExternĂ­ odkaz Politika a média

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS/LS

2/0

Zk

6

JJM087

ExternĂ­ odkaz Kulturální studia

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

2/0

Zk

6

JJM100

ExternĂ­ odkaz Sociologie zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

1/1

Zk

6

JJM101

ExternĂ­ odkaz Vývoj televizního vysílání v českých zemích

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

1/1

Zk

6

JJM107

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

2/0

Zk

4

JJM152

ExternĂ­ odkaz Vývojové trendy moderních médií

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

2/0

Zk

5

JJM154

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu veřejného mínění

ExternĂ­ odkaz Jungová

ZS

2/0

Zk

4

JJM155

ExternĂ­ odkaz Výzkum veřejného mínění a demokracie

ExternĂ­ odkaz Jungová

LS

2/0

Zk

4

Celkový počet kreditů: 72


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM087

Kulturální studia

JJM073
JJM155

Výzkum veřejného mínění a demokracie

JJM154

Předměty JJM114 Dějiny světových médií a JJM116 Základy sociální komunikace mají společnou zkoušku. Předměty lze zapsat pouze společně.


Povinně volitelné předměty - skupina 1:

Skupina předmětů J#0087 Média a společnost (ZS/LS, 0/3, Z, 6 kreditů): studenti si vybírají jeden seminář z aktuální nabídky daného semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM013

ExternĂ­ odkaz Média a společnost A

ExternĂ­ odkaz Šmuclerová

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM014

ExternĂ­ odkaz Média a společnost B

ExternĂ­ odkaz Provecho López

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM015

ExternĂ­ odkaz Média a společnost C

ExternĂ­ odkaz Hejlová

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM018

ExternĂ­ odkaz Média a společnosti F

ExternĂ­ odkaz Jungová

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM019

ExternĂ­ odkaz Média a společnost G

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS/LS

0/3

Z

6

Minimální počet kreditů: 6


Povinně volitelné předměty - skupina 2:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM010

ExternĂ­ odkaz Mediální právo

ExternĂ­ odkaz Křesťanová

LS

2/0

Zk

6

JJM020

ExternĂ­ odkaz Presemestrální soustředění

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

0/28

Z

3

JJM028

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Lipold

ZS

0/3

Z

5

JJM079

ExternĂ­ odkaz Mediální kritika

ExternĂ­ odkaz Kruml

ZS

0/2

Z

3

JJM080

ExternĂ­ odkaz Zábava v televizním vysílání

ExternĂ­ odkaz Kruml

LS

1/1

Zk

6

JJM081

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy I

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

ZS

1/1

Z

3

JJM082

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy II

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

LS

2/0

Zk

6

JJM090

ExternĂ­ odkaz Marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

1/1

Zk

5

JJM099

ExternĂ­ odkaz Analýza a interpretace mediálních textů

ExternĂ­ odkaz Šebesta

LS

2/0

Zk

6

JJM102

ExternĂ­ odkaz Média 2. pol. 20.st.

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

LS

2/2

Zk

6

JJM105

ExternĂ­ odkaz Global Communication

ExternĂ­ odkaz Nesbitt

ZS

1/1

Zk

6

JJM106

ExternĂ­ odkaz Political Communication

ExternĂ­ odkaz Nesbitt

LS

1/1

Zk

6

JJM108

ExternĂ­ odkaz Popular Use of Television (Czech Communist and Post-communist TV)

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

1/1

Zk

6

JJM109

ExternĂ­ odkaz Informační a komunikační prostor EU

ExternĂ­ odkaz Šonka

LS

1/1

Z

3

JJM110

ExternĂ­ odkaz Media and Society: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

1/1

Zk

6

JJM111

ExternĂ­ odkaz Introduction to Media Discourse

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

1/1

Zk

6

JJM114

ExternĂ­ odkaz Dějiny světových médií

ExternĂ­ odkaz Köpplová

LS

2/0

Zk

7

JJM115

ExternĂ­ odkaz Dějiny českých médií

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS

2/0

Zk

6

JJM116

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/2

Zk

6

JJM117

ExternĂ­ odkaz Popular Culture I

ExternĂ­ odkaz Turnau

ZS

2/0

Zk

6

JJM118

ExternĂ­ odkaz Základy obsahových analýz I

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

1/1

Zk

6

JJM120

ExternĂ­ odkaz Popular Culture II

ExternĂ­ odkaz Turnau

LS

2/0

Zk

6

JJM136

ExternĂ­ odkaz Základy obsahových analýz II

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

1/1

Z

4

JJM137

ExternĂ­ odkaz Agenda-setting

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

1/1

Z

4

JJM138

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly z teorií mediálních účinků

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

1/1

Z

4

JJM141

ExternĂ­ odkaz Politická ekonomie komunikace

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS/LS

2/0

Zk

4

JJM151

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost a mediální výchova

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS/LS

0/2

Z

4

JJM164

ExternĂ­ odkaz Intercultural Communication Management

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM165

ExternĂ­ odkaz Analýzy politické komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

0/2

Z

4

J#0075

ExternĂ­ odkaz skupina "Čtení textů ke studiu médií"


J#0091

ExternĂ­ odkaz skupina "Žurnalistika (magisterské studium) navazující - tvůrčí dílny I"


J#0092

ExternĂ­ odkaz skupina "Žurnalistika (magisterské studium) navazující - tvůrčí dílny II"


Minimální počet kreditů: 30


Předměty JJM102, JJM114 a JJM116 si nemohou zapsat studenti, kteří absolvovali obdobné předměty v bakalářském studiu.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM082

Dějiny reklamy II

JJM081
JJM099

Analýza a interpretace mediálních textů

JJM084
JJM114

Dějiny světových médií


JJM116JJM116

Základy sociální komunikace


JJM160JJM136

Základy obsahových analýz II

JJM118
JJM165

Analýzy politické komunikace

JJM107

Skupina předmětů J#0075 Čtení textů ke studiu médií (ZS/LS, 0/2, Z, 3 kredity): studenti si vybírají jeden seminář z aktuální nabídky daného semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM132

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Kraus

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM133

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

ZS

0/2

Z

3

JJM134

ExternĂ­ odkaz Media and Culture Reading Seminar

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

Z

3

JJM159

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS/LS

0/2

Z

3

Maximální počet kreditů: 6


Skupina předmětů J#0091 Žurnalistika (ZS, 1/3, Z, 3 kredity): student si vybírá alespoň jedny tvůrčí dílny z aktuální nabídky daného semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM124

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - rozhlas

ExternĂ­ odkaz Maršík ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

0/2

Z

3

JJM125

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

Z

3

JJM126

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - tisk


ZS

0/2

Z

3

JJM127

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - foto

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

0/2

Z

3

Maximální počet kreditů: 3


Skupina předmětů J#0092 Žurnalistika (LS, 1/3, Z, 3 kredity): student si vybírá alespoň jedny tvůrčí dílny z aktuální nabídky daného semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM128

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - rozhlas

ExternĂ­ odkaz Maršík ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

0/2

Z

3

JJM129

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

0/2

Z

3

JJM130

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - tisk


LS

0/2

Z

3

JJM131

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - foto

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

0/2

Z

3

Maximální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti ( J#0092)

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM128

Tvůrčí dílny II - rozhlas

JJM124
JJM129

Tvůrčí dílny II - televize

JJM125
JJM130

Tvůrčí dílny II - tisk

JJM126
JJM131

Tvůrčí dílny II - foto

JJM127
Poznámka: každý student musí mít absolvovaný předmět z výběru skupiny J#0087
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz