Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor B 7202R Marketingová komunikace a public relations - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor B 7202R Marketingová komunikace a public relations - bakalářské studiumV souvislosti s vytvářením tržního prostředí v České republice vzrostla výrazně úloha marketingových a public relations aktivit, a to ve všech oblastech: hospodářské, politické i ve sféře činnosti neziskových organizací a občanských iniciativ různého typu. Na fundované a zodpovědně vedené marketingové komunikaci a vztazích k veřejnosti závisí nejen úspěšnost jednotlivých subjektů hospodářských, politických a občanských, ale vzhledem k povaze a společenskému dopadu těchto aktivit i kvalita prostředí, v němž žijeme, a kvalita společnosti jako celku. Můžeme také zcela jistě očekávat, že význam marketingové komunikace a public relations kvantitativně i kvalitativně poroste v souvislosti s naší integrací do EU.


Míra odbornosti a kvality komunikačního chování závisí na hloubce a rozvoji poznání komunikačních procesů a faktorů, jež je ovlivňují. Na jedné straně to znamená popisovat a analyzovat procesy institucionalizované a řízené komunikace (jimiž jsou také marketing a public relations), na straně druhé připravovat profesionály, kteří by na patřičné odborné i mravní úrovni dokázali v této oblasti působit. Zároveň tím vytvářet předpoklady pro růst těch, kteří by se různým formám řízené komunikace chtěli věnovat jako předmětu svého zájmu v rámci sociálních věd.


Otevření studijního oboru reaguje na obecně vnímanou potřebu kvalitně připravených absolventů pro oblast marketingové komunikace a veřejných vztahů, i na konkrétní podněty a požadavky praxe v tomto směru. Jeho hlavním cílem je zajistit odbornou průpravu (teoretickou i praktickou) budoucích pracovníků komunikačních, public relations i výzkumných agentur, stejně jako dalších pracovišť marketingové a veřejné komunikace, a tím přispět ke zvýšení úrovně institucionální a firemní komunikace. Tomu by mělo napomoci i postupné vytváření komunity absolventů sdílejících vědomí určitých hodnot, kvalit a norem profesního jednání v této oblasti.


Druhým cílem jsou potřeby odborné: různé metody a formy institucionální, řízené komunikace (mj. i marketing a public relations) získaly v posledním desetiletí ve veřejné komunikaci a v životě lidí mimořádně významné místo a patří k nejdynamičtějším jevům v oblasti společenské komunikace. Vzhledem k tomu, že jejich podoba, fungování a vývoj jsou však u nás dosud relativně málo zkoumány a reflektovány, otevření oboru se v tomto světle jeví i jako velmi dobrá příležitost pro zahájení soustavného studia tohoto typu komunikace.

Garantem bakalářského studijního oboru je PhDr. Pavel Dolanský

(tel. 222112246, dolansky@fsv.cuni.cz).


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

126 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 36 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:

  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Ústní zkouška:

    1. ekonomická teorie marketingu

    2. dějiny a teorie marketingové komunikace a public relations

    3. teorie sociální komunikacePovinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JJB009

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie


ZS

2/0

Zk

5

JJB210

ExternĂ­ odkaz Kulturní kořeny moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Zk

5

JJB221

ExternĂ­ odkaz Ekonomická teorie marketingu

ExternĂ­ odkaz Postler

ZS

2/0

Zk

5

JJB224

ExternĂ­ odkaz Psychologie marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Irmanovová

LS

2/0

Zk

5

JJB225

ExternĂ­ odkaz Sociálně-psychologické aspekty marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Hubálek

LS

2/0

Zk

5

JJB226

ExternĂ­ odkaz Strategie a finanční management marketingu I

ExternĂ­ odkaz Majerik

ZS

2/0

Zk

5

JJB227

ExternĂ­ odkaz Strategie a finanční management marketingu II

ExternĂ­ odkaz Majerik

LS

2/0

Zk

5

JJB228

ExternĂ­ odkaz Komerční marketing

ExternĂ­ odkaz Báča ExternĂ­ odkaz Obluk

ZS

2/0

Zk

4

JJB229

ExternĂ­ odkaz Nekomerční marketing

ExternĂ­ odkaz Hart ExternĂ­ odkaz Jirků

LS

2/0

Zk

4

JJB230

ExternĂ­ odkaz Politický marketing

ExternĂ­ odkaz Kubáček

LS

2/0

Zk

4

JJB231

ExternĂ­ odkaz Dějiny a teorie public relations

ExternĂ­ odkaz Kopecký

ZS

2/0

Zk

5

JJB232

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

0/2

Z

3

JJB233

ExternĂ­ odkaz Výzkum a měření efektivity marketingu

ExternĂ­ odkaz Postler

LS

2/0

Zk

5

JJB234

ExternĂ­ odkaz Výrazové prostředky marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Bezouška

ZS

1/1

KZ

3

JJB235

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Bezouška

LS

1/1

KZ

3

JJB236

ExternĂ­ odkaz Komunikace s médii

ExternĂ­ odkaz Kupka

ZS

1/1

KZ

4

JJB237

ExternĂ­ odkaz Právo a etika v marketingu

ExternĂ­ odkaz Winter

ZS

2/0

Zk

5

JJB238

ExternĂ­ odkaz Kritika marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Uherka

ZS

1/1

Zk

5

JJB239

ExternĂ­ odkaz Praxe

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

0/14

Z

4

JJB246

ExternĂ­ odkaz Úvod do filosofie

ExternĂ­ odkaz Irmanovová

LS

2/0

Zk

5

JJB249

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia českého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Daněk

ZS

2/2

KZ

3

JJB250

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia českého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Daněk

LS

2/2

Zk

5

JJB263

ExternĂ­ odkaz Propedeutika sociologických výzkumů

ExternĂ­ odkaz Konvička

ZS

1/1

KZ

4

JJB269

ExternĂ­ odkaz Základy marketingové komunikace v sociálním kontextu

ExternĂ­ odkaz Dolanský

ZS

2/0

Zk

5

JJB270

ExternĂ­ odkaz Dějiny a teorie marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 126


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB227

Strategie a finanční management marketingu II

JJB226
JJB250

Úvod do studia českého jazyka II

JJB249
JJB270

Dějiny a teorie marketingové komunikace

JJB269


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0107, J#0010Povinně volitelné předměty J#0107 - Cizí jazyky pro MK a PR

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I


ZS

0/3

Z

2

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II


LS

0/3

Zk

4

Minimální počet kreditů : 4


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.Povinně volitelné předměty J#0010

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB001

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost masových médií I

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJB008

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/2

Zk

5

JJB240

ExternĂ­ odkaz Marketing a tvorba značky

ExternĂ­ odkaz Drozen ExternĂ­ odkaz Průša

ZS

1/1

Zk

5

JJB241

ExternĂ­ odkaz Marketing pro neziskový sektor

ExternĂ­ odkaz Ježek

LS

1/1

Zk

5

JJB242

ExternĂ­ odkaz Komunikace ve strukturách EU

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JJB243

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

1/1

KZ

4

JJB245

ExternĂ­ odkaz Analýza mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Trampota

ZS

2/0

Zk

5

JJB247

ExternĂ­ odkaz Prezentace v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Kopecký

LS

1/1

KZ

3

JJB248

ExternĂ­ odkaz Marketing Communication in the Transition towards Market Economy

ExternĂ­ odkaz Kopecký

LS

1/1

Z

2

JJB251

ExternĂ­ odkaz Marketing cestovního ruchu

ExternĂ­ odkaz Dolanská

LS

1/1

KZ

3

JJB252

ExternĂ­ odkaz Současná marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

0/2

KZ

3

JJB253

ExternĂ­ odkaz Zpracování textů pro média

ExternĂ­ odkaz Závozda

ZS

0/2

KZ

3

JJB254

ExternĂ­ odkaz Zpracování textů pro média

ExternĂ­ odkaz Závozda

ZS

0/2

KZ

3

JJB255

ExternĂ­ odkaz Marketing a nová média


ZS

0/2

KZ

3

JJB258

ExternĂ­ odkaz Specifika novinářských textů

ExternĂ­ odkaz Závozda

LS

0/2

KZ

3

JJB259

ExternĂ­ odkaz Specifika novinářských textů

ExternĂ­ odkaz Závozda

LS

0/2

KZ

3

JJB260

ExternĂ­ odkaz Tvorba multimediálních projektů

ExternĂ­ odkaz Irmanovová

LS

1/1

KZ

3

JJB261

ExternĂ­ odkaz Kreativita v reklamní tvorbě

ExternĂ­ odkaz Mrkvička

LS

0/2

KZ

3

JJB262

ExternĂ­ odkaz Specifika politické komunikace

ExternĂ­ odkaz Dolanský

ZS

1/1

KZ

4

JJB264

ExternĂ­ odkaz Strategický marketing

ExternĂ­ odkaz Uherka

ZS

1/1

KZ

3

JJB265

ExternĂ­ odkaz Marketing a mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

0/2

Z

2

JJB266

ExternĂ­ odkaz Strategie volebních kampaní

ExternĂ­ odkaz Kubáček

ZS

1/1

KZ

3

JJB267

ExternĂ­ odkaz On-line marketing

ExternĂ­ odkaz Máchová

LS

1/1

KZ

3

JJB268

ExternĂ­ odkaz Sportovní marketing

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

Z

2

JJB272

ExternĂ­ odkaz Sociologický výzkum v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Konvička

LS

1/1

KZ

3

JJB273

ExternĂ­ odkaz Kultura mluveného projevu

ExternĂ­ odkaz Kupka

LS

1/1

KZ

3

JJB274

ExternĂ­ odkaz Interkulturní komunikace v mezinárodním marketingu

ExternĂ­ odkaz Hejlová

ZS

1/1

KZ

3

JJB275

ExternĂ­ odkaz Interpretace textů marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

0/2

KZ

3

Minimální počet kreditů : 32


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB001

Dějiny a současnost masových médií I


JJB008JJB008

Úvod do studia komunikace


JJB001
Předměty s kódy JJB001, JJB008 a JJB245 si zapíší studenti, kteří se chtějí ucházet o navazující

magisterské studium oboru Mediální studia.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz