Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202R Žurnalistika - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202R Žurnalistika - bakalářské studium


Program se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly koncem dvacátého století. V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí, (zvláště společenskovědního charakteru - sociologie, politologie, psychologie, filosofie a základů právního myšlení jako přirozeného vzdělanostního zázemí kvalifikovaných novinářů) a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících mediálních studií (např. dějiny a současnost médií, komunikace, včetně komunikace v mateřském jazyce). Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (on line žurnalistika).


Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté. Absolventům se dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujícího oboru Mediální studia.


Bakalářský cyklus je určen absolventům a absolventkám středoškolského studia přijatým na UK FSV. Skládá se z povinných předmětů teoretických a aplikovaných, předmětů oborových, ostatních povinných (mediální zaměření) a povinně volitelných. Studenti jsou povinni zvolit si mediální zaměření, přičemž mediální specializační předměty si mohou zapsat nejdříve po absolvování prvních tří semestrů a po ukončení základních předmětů (označeno v sylabech a v systému Tajemník).


Garantem bakalářského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.

Za jednotlivá zaměření jsou odpovědni: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (tisk), PhDr. Josef Maršík, CSc. (rozhlas) PhDr. Martin Lokšík (televize) a PhDr. Alena Lábová (foto).Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Základní povinné předměty

126 kreditů

Povinné předměty zaměření

5 ZK (KZ) a 6 Z

minimálně: 30 kreditů

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

1 ZK a 1Z

4 kreditů

Povinně volitelné předměty - zaměření A nebo B

minimálně: 2 kredity

Volitelné předměty


18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Bakalářská státní zkouška:

Části:

1. Obhajoba bakalářské práce

Ústní zkouška z:

2. Historie a současnost masových médií

3. Teorie a praxe žurnalistické tvorby

4. Zaměření (I. Rozhlasová a televizní žurnalistika nebo II. Psaná a obrazová žurnalistika)Povinné předměty základní

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JJB001

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost masových médií I

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJB002

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost masových médií II

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS

1/1

Z

2

JJB003

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost masových médií III

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

2/2

Zk

6

JJB004

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk I

ExternĂ­ odkaz Svobodová

ZS

2/2

Z

2

JJB005

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk II

ExternĂ­ odkaz Svobodová

LS

2/2

KZ

4

JJB006

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk III

ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

2/2

Zk

6

JJB008

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/2

Zk

5

JJB009

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie


ZS

2/0

Zk

5

JJB010

ExternĂ­ odkaz Základy vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

5

JJB011

ExternĂ­ odkaz Úvod do etiky žur. práce

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

Zk

5

JJB012

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Trunečková ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

2/4

KZ

4

JJB013

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Trunečková ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

LS

2/4

KZ

4

JJB014

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba III

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/4

Zk

7

JJB015

ExternĂ­ odkaz Česká literatura I

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

2/2

Z

2

JJB016

ExternĂ­ odkaz Česká literatura II

ExternĂ­ odkaz Čeňková

LS

2/2

Zk

5

JJB017

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie I

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

2/2

Z

2

JJB018

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalistika I

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

1/1

KZ

4

JJB019

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi I

ExternĂ­ odkaz Šmíd ExternĂ­ odkaz Jedličková

LS

0/2

Z

2

JJB020

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi II

ExternĂ­ odkaz Trunečková

ZS/LS

1/1

KZ

4

JJB021

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

0/4

Z

2

JJB022

ExternĂ­ odkaz Právní souvislosti žurnalistické práce

ExternĂ­ odkaz Chaloupková

LS

2/0

Zk

5

JJB023

ExternĂ­ odkaz Audioviz.žurnal.média I

ExternĂ­ odkaz Šmíd ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

2/0

Z

2

JJB024

ExternĂ­ odkaz Audioviz.žurnal.média II

ExternĂ­ odkaz Šmíd ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

2/0

Zk

6

JJB025

ExternĂ­ odkaz Nová média

ExternĂ­ odkaz Čermák

LS

1/1

KZ

5

JJB026

ExternĂ­ odkaz Politická geografie

ExternĂ­ odkaz Jánešová

LS

1/1

Zk

5

JJB027

ExternĂ­ odkaz Filosofický diskurs

ExternĂ­ odkaz Vaněk

ZS/LS

2/0

Zk

5

JJB029

ExternĂ­ odkaz Praxe


ZS/LS

0/4

Z

2

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 126


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB001

Dějiny a současnost masových médií I


JJB008JJB002

Dějiny a současnost masových médií II

JJB001
JJB003

Dějiny a současnost masových médií III

JJB002
JJB005

Současný český jazyk II

JJB004
JJB006

Současný český jazyk III

JJB005
JJB008

Úvod do studia komunikace


JJB001JJB013

Žurnalistická tvorba II

JJB012
JJB014

Žurnalistická tvorba III

JJB013
JJB016

Česká literatura II

JJB015
JJB020

Práce s informacemi II

JJB019
JJB024

Audioviz.žurnal.média II

JJB023
JJB025

Nová média

JJB014


Poznámky :

JJB001, JJB008 - Zkouška z obou předmětů je společná.

JJB004 - Pro studenty, jejichž mateřským jazykem není čeština, jsou ekvivalentem dvě zkoušky z předmětu Český jazyk pro cizince I-II.

JJB012, JJB013 - Žurnalistická tvorba I a II se dělí na praktika v elektronickém týdeníku Carolina a praktika ve fakultním čtrnáctideníku Fleš, student se povinně rozhodne pro jedno z praktik.

JJB029 – Měsíční praxi lze vykonávat nejdříve po čtvrtém semestru, nesmí narušit výuku ani zkouškové období. Zápočet udělují pracovníci odpovědní za jednotlivá zaměření.Povinně volitelné předměty J#0106 - nabídka jazyků pro žurnalisty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žur. a MK I


ZS

0/3

Z

2

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žur. a MK II


LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

Celkový počet kreditů: 6


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.Zaměření A : psaná a obrazová žurnalistika (J#0070, J#0082, J#0083, J#0084)


Předměty základní ( J#0070)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB040

ExternĂ­ odkaz Kreativita v jazyce

ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

1/1

Zk

2

JJB041

ExternĂ­ odkaz Současné fotografické žánry

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

2/0

Zk

3

JJB042

ExternĂ­ odkaz Zpravodajské agentury

ExternĂ­ odkaz Trunečková

LS

1/1

Zk

3

JJB043

ExternĂ­ odkaz Vedení tisk. konferencí a tiskoví mluvčí

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

1/1

KZ

3

JJB044

ExternĂ­ odkaz Zásady správného mluvení

ExternĂ­ odkaz Röhrich

LS

1/1

Z

2

JJB047

ExternĂ­ odkaz Fotografická tvorba

ExternĂ­ odkaz Láb ExternĂ­ odkaz Turek

LS

1/1

Z

2

JJB048

ExternĂ­ odkaz Digitální fotografie

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

0/2

Z

2

JJB049

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování fotografie a grafický design

ExternĂ­ odkaz Slanec ExternĂ­ odkaz Láb

ZS/LS

0/2

Z

2

Minimální počet kreditů ze skupiny: 19


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB040

Kreativita v jazyce

JJB006
JJB041

Současné fotografické žánry

JJB014
JJB042

Zpravodajské agentury

JJB014
JJB044

Zásady správného mluvení

JJB014
JJB047

Fotografická tvorba

JJB014
JJB048

Digitální fotografie

JJB014
JJB049

Počítačové zpracování fotografie a grafický design

JJB014

Poznámky:

JB038, JB039, JB050, JB055 Tvůrčí dílny tisk a JB052 a JB053 Tvůrčí dílny foto - paralelní výuka podle zaměření.Odvětvové zpravodajství ( J#0082)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB035

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/2

KZ

3

JJB036

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Schreiber

ZS

2/2

KZ

3

JJB045

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Čermák

ZS/LS

2/2

KZ

3

JJB058

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Vodička

LS

2/2

KZ

3

Minimální počet kreditů ze skupiny: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB035

Odvětvové zpravodajství

JJB014
JJB036

Odvětvové zpravodajství

JJB014
JJB058

Odvětvové zpravodajství

JJB014


Kritika v médiích (J#0083)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB037

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích

ExternĂ­ odkaz Slomek

LS

1/1

Z

2

JJB046

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích

ExternĂ­ odkaz Slomek

ZS

1/1

Z

2

JJB056

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Z

2

JJB057

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích

ExternĂ­ odkaz Chuchma ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

1/1

Z

2

JJB059

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Z

2

Minimální počet kreditů ze skupiny: 4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB037

Kritika v médiích

JJB014
JJB046

Kritika v médiích

JJB014
JJB056

Kritika v médiích

JJB014
JJB057

Kritika v médiích

JJB014
JJB059

Kritika v médiích

JJB014


Tvůrčí dílny - tisk a foto ( J#0084)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB038

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk II

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/3

Z

2

JJB039

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk II


LS

1/3

Z

2

JJB050

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk I

ExternĂ­ odkaz Čermák

ZS

1/3

Z

2

JJB052

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny FOTO I

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

1/3

Z

2

JJB053

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny FOTO II

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

1/3

Z

2

JJB055

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk I

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/3

Z

2

Minimální počet kreditů ze skupiny: 4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB038

Tvůrčí dílny tisk II

JJB014
JJB039

Tvůrčí dílny tisk II

JJB014
JJB050

Tvůrčí dílny tisk I

JJB014
JJB052

Tvůrčí dílny FOTO I

JJB018
JJB053

Tvůrčí dílny FOTO II

JJB052
JJB055

Tvůrčí dílny tisk I

JJB014

Minimální počet kreditů ze zaměření (J#0070, J#0082, J#0083, J#0084) psaná a obrazová žurnalistika: 30Zaměření B: rozhlasová a televizní žurnalistika ( J#0071)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB060

ExternĂ­ odkaz Základy práce s audiovizuální technikou

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

2/2

KZ

2

JJB061

ExternĂ­ odkaz Audiovizuální žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Šobr ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

2/1

Z

2

JJB062

ExternĂ­ odkaz Audiovizuální žurnalistická tvorba II

ExternĂ­ odkaz Šobr ExternĂ­ odkaz Maršík

ZS

2/1

Zk

3

JJB063

ExternĂ­ odkaz Audiovizuální žurnalistika v éře technologické konvergence

ExternĂ­ odkaz Šobr ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/2

KZ

3

JJB064

ExternĂ­ odkaz Programová skladba AV médií

ExternĂ­ odkaz Maršík ExternĂ­ odkaz Šmíd ExternĂ­ odkaz Šobr

LS

1/1

Z

2

JJB065

ExternĂ­ odkaz Postavení televize v systému AV médií

ExternĂ­ odkaz Šmíd

LS

2/0

Zk

3

JJB066

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec ExternĂ­ odkaz Šmíd

ZS

2/0

Zk

3

JJB067

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova I

ExternĂ­ odkaz Škardová

ZS/LS

0/4

Z

2

JJB068

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova II

ExternĂ­ odkaz Škardová

ZS/LS

0/4

Z

2

JJB069

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

1/3

Z

2

JJB070

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

1/3

Z

2

JJB071

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I

ExternĂ­ odkaz Maršík

ZS

1/3

Z

2

JJB072

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II

ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

1/3

Z

2

Celkový počet kreditů : 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB060

Základy práce s audiovizuální technikou

JJB014
JJB061

Audiovizuální žurnalistická tvorba I

JJB014
JJB062

Audiovizuální žurnalistická tvorba II

JJB061
JJB063

Audiovizuální žurnalistika v éře technologické konvergence

JJB061
JJB064

Programová skladba AV médií

JJB060
JJB065

Postavení televize v systému AV médií

JJB060
JJB066

Rozhlas a televize ve světě

JJB060
JJB067

Mluvní a pohybová výchova I

JJB006
JJB068

Mluvní a pohybová výchova II

JJB067
JJB069

Tvůrčí dílny I

JJB014
JJB070

Tvůrčí dílny II

JJB069
JJB071

Tvůrčí dílny I

JJB014
JJB072

Tvůrčí dílny II

JJB071

Poznámka:

JJB069, JJB070, JJB071, JJB072 – Paralelní výuka podle zaměření.Předměty volitelné ( pro zaměření A nebo zaměření B)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB131

ExternĂ­ odkaz Základy praktické fotožurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Láb ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

0/2

Z

2

JJB132

ExternĂ­ odkaz Kreativita v jazyce

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

0/2

Z

2

JJB133

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

2

JJB134

ExternĂ­ odkaz Dějiny nakladatelství

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS/LS

3/0

Zk

3

JJB135

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz Šobr

ZS/LS

0/3

Z

2

JJB136

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalistika II

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

4/2

KZ

3

JJB137

ExternĂ­ odkaz Televizní publicistika


ZS/LS

0/2

Z

2

JJB138

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika I

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

Z

2

JJB139

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika II

ExternĂ­ odkaz Záruba

LS

1/1

Z

2

JJB140

ExternĂ­ odkaz Základy nakladatelské teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Zk

3

JJB141

ExternĂ­ odkaz Autorský videožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS/LS

1/1

Z

2

JJB142

ExternĂ­ odkaz Literatura faktu

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS/LS

2/0

Zk

3

JJB143

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika a feminismus

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

1/1

Z

2

JJB144

ExternĂ­ odkaz Kompaktní kurz

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

0/1

Z

2

JJB145

ExternĂ­ odkaz Kompaktní kurz v cizím jazyce

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

0/1

Z

4

JJB146

ExternĂ­ odkaz Žurnalistické causy 20. Století

ExternĂ­ odkaz Šmíd

ZS

1/1

Z

2

JJB148

ExternĂ­ odkaz Transformation of Electronic Media in the CR

ExternĂ­ odkaz Šmíd

LS

1/1

Zk

5

JJB149

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin české fotografie

ExternĂ­ odkaz Kirschner ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

2/0

Zk

3

JJB152

ExternĂ­ odkaz Novinář a menšinová témata

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

LS

1/1

KZ

3

JJB154

ExternĂ­ odkaz Introduction to photojournalism

ExternĂ­ odkaz Láb ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

0/2

Z

4

JJB161

ExternĂ­ odkaz Kompaktni kurz I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

0/1

Z

2

JJB163

ExternĂ­ odkaz Etické hranice médií

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

Z

2

Minimální počet kreditů : 2Student dle zaměření si zvolí skupiny povinně volitelných předmětů (J#0070, J#0082,J#0083, J#0084) nebo skupinu (J#0071)


Povinně volitelné předměty J#0106 - nabídka jazyků pro žurnalisty (skupinu jazyků si student musí splnit)Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz