Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6201T Ekonomie - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201T Ekonomie - navazující magisterské studium


Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu (viz čl. 2 Řádu přijímacího řízení FSV), případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru. Součástí přijímací zkoušky do programu je náročný test, ověřující mj. znalosti z matematiky a anglického jazyka.


Program se soustřeďuje na oblast teoretické ekonomie. Obsahuje jak předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie (pokročilá mikroekonomie a makroekonomie, ekonometrie, současné ekonomické teorie), tak i předměty umožňující užší specializaci ve třech oblastech: 1) ekonomická teorie, 2) finance, bankovnictví a finanční trhy, 3) evropská ekonomická integrace a hospodářská politika. Garantem magisterského studijního programu ekonomie je Doc. Ing. Oldřich DĚDEK, CSc. Pracovníky odpovědnými za jednotlivé specializace jsou: Prof. RNDr. Jiří HLAVÁČEK, CSc. (ekonomická teorie), Prof. Ing. Michal MEJSTŘÍK, CSc. (finance a bankovnictví, finanční trhy), PhDr. Martin Gregor, PhD. (evropská ekonomická integrace a hospodářská politika).Cílem magisterského studia je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované problémy, vybavené hlubokými a rozsáhlými znalostmi soudobé teoretické ekonomie. Podstatnou součástí jejich kvalifikace je schopnost ihned začít pracovat v mezinárodním vědeckém, administrativním i komerčním prostředí. Absolventi jsou připraveni pro vědecký výzkum a pedagogickou práci. Schopnost analytického myšlení, znalost teoretické ekonomie, obchodního práva, matematické a ekonomické statistiky a ekonometrie z nich činí - podobně jako z absolventů bakalářského cyklu, ale na vyšší úrovni - flexibilní pracovní sílu schopnou neustálé adaptace na měnící se požadavky hospodářského a společenského prostředí.


Podmínky pro přijetí do magisterského studia oboru Ekonomie:

Absolventům bakalářského stupně, kteří u závěrečné zkoušky dosáhli celkového průměru 2,0 a kteří absolvovali všechny části státní zkoušky v prvním termínu, může děkan FSV na základě jejich žádosti prominout písemnou přijímací zkoušku. Na závěr bakalářské zkoušky se pouze provede pohovor ověřující zájem o magisterskou specializaci a motivaci ke studiu. Ostatní uchazeči, tj. absolventi bakalářské ekonomie na FSV s průměrem horším než 2,0 u závěrečné zkoušky, dále absolventi bakalářského studia na ostatních institutech FSV  a na jiných českých vysokých školách, se podrobují písemné zkoušce, která formou náročného testu ověří znalosti z ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie), z matematiky a anglického jazyka.
Celkové studijní povinnosti minimálně:

120 kreditů

Student je povinen zvolit si specializaci (či je mu přidělena) a v jejím rámci absolvovat předepsané povinné zkoušky a zápočty.

A) Povinné předměty pro všechny specializace:

5 zkoušek z povinných předmětů:

30 kreditů

2 zápočty z povinných předmětů:

6 kreditů

Celkem:

36 kreditů

B) Povinně specializační předměty:

Předepsaný počet zkoušek (případně i zápočtů) podle nabídky povinně specializačních předmětů jednotlivých specializací.

Celkem minimálně:

46 - 49 kreditů (podle specializace)

C) Povinně volitelné předměty

Potřebný počet zkoušek z předmětů (případně i zápočtů) podle nabídky povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací. Za splněné povinnosti povinně volitelných předmětů se považují nejen takto výslovně uvedené předměty u jednotlivých specializací, ale i všechny povinně specializační  předměty jiných specializací, pokud se nepřekrývají s vlastní specializací.

Celkem minimálně:

23 - 26 kreditů

(podle typuspecializace)

D) Volitelné předměty

Podle Studijního a zkušebního řádu UK se za volitelné předměty považují všechny ostatní předměty vyučované na univerzitě. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech a nebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.


Celkem maximálně:

12 kreditůMagisterská státní zkouška:

1. SZ1: Ekonomická teorie – mikroekonomie

2. SZ2: Ekonomická teorie – makroekonomie

3. SZ3: Volitelný předmět 1 podle specializace

4. SZ4: Volitelný předmět 2 podle specializace

5. SZ5: Obhajoba diplomové práce
Povinné předměty pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM001

ExternĂ­ odkaz Master´s Thesis Seminar I - (Winter Semester)

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Švarcová

ZS

0/2

Z

3

JEM002

ExternĂ­ odkaz Master´s Thesis Seminar II - (Summer Semester)

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Švarcová

LS

0/2

Z

3

JEM003

ExternĂ­ odkaz Microeconomics AI

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/2

Zk

6

JEM004

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics AI

ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Hromádková

ZS

2/4

Zk

6

JEM005

ExternĂ­ odkaz Econometrics A

ExternĂ­ odkaz Netuka

ZS

2/2

Zk

6

JEM006

ExternĂ­ odkaz Contemporary Economic Theories

ExternĂ­ odkaz Čech

LS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Šmídková ExternĂ­ odkaz Hedbávný

LS

2/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 36
Specializace ekonomická teorie


Povinně specializační předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM013

ExternĂ­ odkaz Microeconomics AII (Game Theory)

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika A

ExternĂ­ odkaz Hušková

LS

2/2

Zk

6

JEM021

ExternĂ­ odkaz Komparativní ekonomické systémy

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

7

JEM022

ExternĂ­ odkaz Keynesian Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Čech

LS

0/4

Zk

6

JEM025

ExternĂ­ odkaz České ekonomické myšlení

ExternĂ­ odkaz Čech ExternĂ­ odkaz Půlpán

LS

0/4

Zk

6

JEM030

ExternĂ­ odkaz Comparative Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Chytilová

LS

2/2

Zk

6

JEM031

ExternĂ­ odkaz Public Finance A

ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 36 + 48 = 84
Povinně volitelné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda

ZS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Etika a ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics A

ExternĂ­ odkaz Holub ExternĂ­ odkaz Šmídková

ZS

2/2

Zk

6

JEM028

ExternĂ­ odkaz Labour Economics A

ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS

2/0

Zk

6

JEM062

ExternĂ­ odkaz Introductory Econometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

ZS

2/2

Zk

6

JEM073

ExternĂ­ odkaz Post-Keynesian Economics

ExternĂ­ odkaz Sojka ExternĂ­ odkaz Mertlík

ZS

2/0

Zk

5

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

5

JEM096

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda

ZS

2/2

Zk

6

JEM097

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda

LS

2/2

Zk

6

JEM098

ExternĂ­ odkaz Philosophy and Economics

ExternĂ­ odkaz Sedláček ExternĂ­ odkaz Pazderník

LS

2/2

Zk

6

JEM112

ExternĂ­ odkaz Economics of Incentives and Contracts

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/0

Zk

5

JEM113

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

5

JEM114

ExternĂ­ odkaz Právní instituty trhu

ExternĂ­ odkaz Richter

ZS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth

LS

2/2

Zk

5

JEM119

ExternĂ­ odkaz Monetary Policy and Business Cycle

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Hurník

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Chytilová ExternĂ­ odkaz Streblov

ZS

2/0

Zk

5

JEM126

ExternĂ­ odkaz Law and Economics

ExternĂ­ odkaz Tříska

LS

2/0

Zk

5

JEM127

ExternĂ­ odkaz Welfare Measurement

ExternĂ­ odkaz Ščasný ExternĂ­ odkaz Melichar

LS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů: 24
Specializace finance, finanční trhy a bankovnictví


Povinně specializační předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

2/2

Zk

7

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

7

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

5

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/0

Zk

5

JEM037

ExternĂ­ odkaz Introduction to the Theory of Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM043

ExternĂ­ odkaz International Finance A I

ExternĂ­ odkaz Derviz

ZS

2/2

Z

3

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance A II

ExternĂ­ odkaz Derviz

LS

2/2

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

5

JEM100

ExternĂ­ odkaz Corporate Governance

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

0/2

Zk

5

Celkový počet kreditů: 36 + 49 = 85


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM044

International Finance A II

JEM043
JEM094

Právo obchodních společností
ExternĂ­ odkaz J#0062 ExternĂ­ odkaz J#0061

Povinné

Povinně volitelné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM020

ExternĂ­ odkaz Etika a ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics A

ExternĂ­ odkaz Holub ExternĂ­ odkaz Šmídková

ZS

2/2

Zk

6

JEM029

ExternĂ­ odkaz Evropská ekonomická integrace - Podnikový pohled

ExternĂ­ odkaz Šmejkal

LS

2/0

Zk

5

JEM038

ExternĂ­ odkaz Směnky

ExternĂ­ odkaz Havel

ZS

2/0

Zk

5

JEM039

ExternĂ­ odkaz Risk management and Financial Engineering on Developed Markets

ExternĂ­ odkaz Blaha

ZS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Z

3

JEM045

ExternĂ­ odkaz Úvod do úpravy finančních trhů

ExternĂ­ odkaz Havel

LS

2/0

Zk

5

JEM046

ExternĂ­ odkaz Historie české měny a peněžnictví

ExternĂ­ odkaz Půlpán

LS

2/2

Zk

6

JEM049

ExternĂ­ odkaz Topics in International Economics and Finance

ExternĂ­ odkaz Carliner

ZS

0/2

Zk

3

JEM053

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii I

ExternĂ­ odkaz Sladký

ZS

2/2

Zk

6

JEM054

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii II

ExternĂ­ odkaz Sladký

LS

2/2

Zk

6

JEM055

ExternĂ­ odkaz Rozhodování v ekonomii I: Deterministická optimalizace

ExternĂ­ odkaz Kaňková

ZS

2/2

Zk

6

JEM056

ExternĂ­ odkaz Rozhodování v ekonomii II: Stochastická optimalizace

ExternĂ­ odkaz Kaňková

LS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda

ZS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda

LS

2/2

Zk

6

JEM085

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM086

ExternĂ­ odkaz Auditing

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

5

JEM087

ExternĂ­ odkaz Účetnictví cenných papírů

ExternĂ­ odkaz Hollmannová

ZS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Portfolio Analysis and Investment Management

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM093

ExternĂ­ odkaz Investment Valuation and Portfolio Management

ExternĂ­ odkaz Blaha

LS

2/2

Zk

6

JEM096

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda

ZS

2/2

Zk

6

JEM097

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda

LS

2/2

Zk

6

JEM101

ExternĂ­ odkaz Economics of Ageing

ExternĂ­ odkaz Bryndová ExternĂ­ odkaz Tulejová

ZS

0/2

Zk

5

JEM112

ExternĂ­ odkaz Economics of Incentives and Contracts

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/0

Zk

5

JEM113

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

5

JEM114

ExternĂ­ odkaz Právní instituty trhu

ExternĂ­ odkaz Richter

ZS

2/0

Zk

5

JEM119

ExternĂ­ odkaz Monetary Policy and Business Cycle

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Hurník

LS

2/2

Zk

6

Minimální počet kreditů: 23


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM020

Etika a ekonomie
ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0062

JEM027

Monetary Economics A
ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0062

JEM085

Účetní a daňové poradenství II

JEM040
JEM096

Economic Dynamics I
ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0062

JEM097

Economic Dynamics II
ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0062

JEM112

Economics of Incentives and Contracts
ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0062

JEM113

Microeconomics of Banking
ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0062

JEM114

Právní instituty trhu
ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0062

JEM119

Monetary Policy and Business Cycle
ExternĂ­ odkaz J#0059 ExternĂ­ odkaz J#0060 ExternĂ­ odkaz J#0061 ExternĂ­ odkaz J#0062


Specializace Evropská ekonomická integrace a hospodářská politika


Povinně specializační předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM015

ExternĂ­ odkaz Theory of Regulation and Regulation of Industries

ExternĂ­ odkaz Hrubý

ZS

2/0

Zk

5

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics A

ExternĂ­ odkaz Holub ExternĂ­ odkaz Šmídková

ZS

2/2

Zk

6

JEM028

ExternĂ­ odkaz Labour Economics A

ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS

2/0

Zk

6

JEM031

ExternĂ­ odkaz Public Finance A

ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

2/2

Zk

6

JEM050

ExternĂ­ odkaz Economic Policy A

ExternĂ­ odkaz Zajíček

LS

2/0

Zk

5

JEM069

ExternĂ­ odkaz Vnitřní trh Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Urban ExternĂ­ odkaz Švarcová

LS

2/2

Zk

6

JEM080

ExternĂ­ odkaz Public Choice Theory

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM081

ExternĂ­ odkaz Advanced Economics of European Integration - Microeconomic Aspects

ExternĂ­ odkaz Turnovec ExternĂ­ odkaz Strielkowski

ZS

2/2

Zk

7

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 36 + 46 = 82
Povinné

Povinně volitelné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda

ZS

2/2

Zk

6

JEM029

ExternĂ­ odkaz Evropská ekonomická integrace - Podnikový pohled

ExternĂ­ odkaz Šmejkal

LS

2/0

Zk

5

JEM030

ExternĂ­ odkaz Comparative Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Chytilová

LS

2/2

Zk

6

JEM046

ExternĂ­ odkaz Historie české měny a peněžnictví

ExternĂ­ odkaz Půlpán

LS

2/2

Zk

6

JEM049

ExternĂ­ odkaz Topics in International Economics and Finance

ExternĂ­ odkaz Carliner

ZS

0/2

Zk

3

JEM050

ExternĂ­ odkaz Economic Policy A

ExternĂ­ odkaz Zajíček

LS

2/0

Zk

5

JEM052

ExternĂ­ odkaz Decision Analysis

ExternĂ­ odkaz Skořepa

LS

2/0

Zk

5

JEM073

ExternĂ­ odkaz Post-Keynesian Economics

ExternĂ­ odkaz Sojka ExternĂ­ odkaz Mertlík

ZS

2/0

Zk

5

JEM075

ExternĂ­ odkaz Industrial Organisation

ExternĂ­ odkaz Zajíček

ZS

2/0

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

5

JEM100

ExternĂ­ odkaz Corporate Governance

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

0/2

Zk

5

JEM101

ExternĂ­ odkaz Economics of Ageing

ExternĂ­ odkaz Bryndová ExternĂ­ odkaz Tulejová

ZS

0/2

Zk

5

JEM112

ExternĂ­ odkaz Economics of Incentives and Contracts

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/0

Zk

5

JEM114

ExternĂ­ odkaz Právní instituty trhu

ExternĂ­ odkaz Richter

ZS

2/0

Zk

5

JEM115

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics

ExternĂ­ odkaz Brůha ExternĂ­ odkaz Ščasný

ZS

2/0

Zk

5

JEM119

ExternĂ­ odkaz Monetary Policy and Business Cycle

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Hurník

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Chytilová ExternĂ­ odkaz Streblov

ZS

2/0

Zk

5

JEM127

ExternĂ­ odkaz Welfare Measurement

ExternĂ­ odkaz Ščasný ExternĂ­ odkaz Melichar

LS

2/0

Zk

5

JMM251

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 26Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz