Fakulta sociálních věd UK
Centrum pro mediální studia CEMES FSV
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV


110 01 Praha 1, Smetanovo nábřeží 6/991, místnost č. 111a, 111b

telefon/fax: 222 112 206, e-mail: Mail 


Centrum pro mediální studia (CEMES) bylo zřízeno v roce 1996 díky grantu MŠMT na podporu vědecké činnosti jako univerzitní výzkumné pracoviště věnující se studiu současné role českých masových médií ve světovém kontextu. CEMES je v současné době tvořen řešitelským týmem, který


(a) zpracovává dílčí výzkumný záměr UK FSV Medializace veřejného života a rozhodování,


(b) se spolu s členy katedry mediálních studií podílí na zpracování dílčího výzkumného záměru IKSŽ,


(c) dále rozvíjí práci na studiu vývoje a struktury masové komunikace a analýzy obsahů a úlohy masových médií v české společnosti,


(d) se podílí na odborné přípravě studentů doktorského studia oboru Mediální studia.


Jednotlivými tématy tohoto výzkumného úkolu je CEMES zapojen jako konstitutivní složka do institucionálního výzkumu FSV soustřeďujícího se na studium médií.


CEMES se věnuje studiu fungování médií ve společnosti, rozborům mediovaných obsahů, vývoji etiky profesionálních komunikátorů (zvl. novinářů), strukturálním změnám českých médií a vývoji (dějinám) masových médií. v letech 2001–2004 byl zapojen jako koordinační pracoviště do programu European Science Foundation „Changing Media – Changing Europe“, od roku 2005 je zapojen do program COST nazvaného „East of West: Setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda“.


Významný oddíl činnosti CEMESu představuje i expertní a analytická činnost věnující se jednotlivým aspektům fungování současných českých médií, zvláště analýzy významných společenských a politických témat a jejich reflexe či konstrukce v masových médiích, dále přednášková činnost týkající se vývoje českých masových médií a v neposlední řadě i soustavná péče o rozvoj a zlepšování úrovně mediální kritiky a mediální výchovy v české společnosti.


Podstatnou část aktivit CEMESu tvoří i soustředěné budování základní literatury obo­ru mediálních studií, a to nejen výchozí překladové literatury včetně ustavování – dosud rozkolísané a neúplné – terminologie oboru, ale i původních prací vztahujících se k metodologickým i aktuálním problémům oboru (analýzy mediálních obsahů, etika médií apod.). Mezi nejvýznamnější úkoly CEMESu patří práce na slovníku českých novinářů, dějinách a současnosti českých médií a slovníku mediálních studií.


V letech 2002–2004 byl CEMES řešitelem grantového projektu GAČR Český novinář – Portrét lidí, kteří pracují v české žurnalistice, a jejich práce. Od roku 2006 se v rácmi CEMESu řeší grantový projekt GAČR Český tisk v době protektorátu Čechy a Morava (1939-45).


Součástí činnosti CEMES je nejen podpora postgraduálního studia oboru Mediální studia, ale i výzkumných aktivit studentů magisterského studia oboru Mediální studia.


Vedoucí CEMES:

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Zástupce vedoucí:

Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD.

Tajemnice a správce mediální laboratoře:

Mgr. Jitka Kryšpínová

Členové:

PhDr. Jakub Končelík

PhDr. Jan Křeček, PhD.

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

PhDr. Eva Šádová

PhDr. Otakar Šoltys, CSc.

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.

Doktorandi:

Mgr. Vlastimil Nečas

Mgr. Radim Wolák

Mgr. Lenka VochocováTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz