Fakulta sociálních věd UK
Středisko vědeckých informací
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Středisko vědeckých informací


Praha 1, Smetanovo nábřeží 6, telefon: 222 112 240, 250, 258, 279, 280


SVI je jedním ze základních informačních zařízení fakulty, které spravuje veškeré knihovní a časopisecké fondy fakulty. SVI se skládá z centrální knihovny a oborových knihoven jednotlivých institutů. Podrobné informace o knihovnách SVI UK FSV získáte na fakultních webových stránkách http://www.fsv.cuni.cz nebo na domovské stránce knihovny http://knihovna.czweb.org, případně na informačních přednáškách pořádaných SVI na začátku zimního semestru.Vedoucí:

Mgr. Dagmar Kulhánková

Mail 

tel.: 222 112 280


Pracovníci:

Mgr. Milena Černá

Mail 

Ivana Nováková

Mail 

Jana Procházková

Mail 

Marcela Schermerová

Mail 

Mgr. Jitka Štruncová

Mail 

Mgr. Daniela Uhrová

Mail 

Bc. Jiří Vaňkát

Mail 

Jolana Vincíková

Mail 

Eva Votápková

Mail Základní informace o Středisku vědeckých informací


Pracoviště Střediska vědeckých informací (dále jen SVI) slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a zaměstnance UK, ale i pro veřejnost. Dvě studovny, studovna aktuálních časopisů a novin a studovna knih s men­ším volným výběrem, vyřizují především výpůjčky z fakultního knihovního fondu. Výpůjčky jsou převážně prezenční (knihy je možno studovat pouze ve studovně knihovny). Jen malá část knih je určena k půjčování absenčnímu (pouze pro UK FSV). Z tohoto důvodu jsou v knihovně k dispozici kopírky na karty, zajišťující pořizování kopií příslušných studijních materiálů pro osobní potřebu.


Ve studovně časopisů jsou k dispozici všechny aktuální časopisy a noviny, které knihovna odebírá popř. dostává prostřednictvím nadací (viz webové stránky naší knihovny na ExternĂ­ odkaz www.fsv.cuni.cz) a vázané starší ročníky vybraných odborných časopisů a novin. Většina aktuálních periodik je ve volném výběru, pouze dražší časopisy se půjčují na vyžádání. Po předchozím objednání jsou zajišťovány výpůjčky vázaných retrospektivních ročníků časopisů a novin z depozitních fondů SVI (periodika tvoří cca 60 % celkového počtu svazků knihovního fondu).


Ve studovně knih v Hollaru mají studenti studijních oborů Mediální studia, Žurnalistika a Marketingová komunikace k dispozici i sylaby předmětů, které jsou součástí pří­slušných studijních plánů. Sylaby studijního programu Ekonomické teorie jsou k dispozici ve specilizované knihovně Institutu (viz Knihovna IES) a sylaby pro studijní obory Mezinárodní teritoriální studia, Politologie, Sociologie a veřejná a sociální politika v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (viz knihovna Ji­nonice).


Pro práci s elektronickými informačními zdroji (databáze, e-books, atd.) dostupnými v SVI a pro informační výuku je určena specializovaná studovna – „mediotéka“ s mul­­timediálními počítači na síti. Tato studovna je určena především studentům FSV.


Registrace do knihovny a výpůjčky z fondů SVI jsou pro studenty a zaměstnance UK zdarma. Úhrady za ztráty výpůjček, sankce za délku překročení stanovené výpůjční lhůty a vybrané služby jsou stanoveny „Ceníkem placených služeb a poplatků SVI UK FSV“.


Přihlášku do knihovny mohou studenti podat již při zápisu na fakultu. Jako legitimace do knihovny slouží uživatelům z řad studentů UK „průkaz studenta“.Centrální knihovna


Knihovna Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Mail 

telefon 222 112 240


Výpůjční doba

Po

10.00–19.00

Út

09.00–19.00

St

09.00–19.00

Čt

09.00–19.00

09.00–15.00

Vedle interních výpůjček zajišťuje SVI rovněž meziknihovní výpůjčky z domácích i zahraničních knihoven. Mezinárodní meziknihovní výpůjčky jsou placenou službou. Mezinárodní výpůjčka z Evropských států stojí 250,– Kč a výpůjčka z Velké Británie a zámoří 450,– Kč.


Pro vyučující vypracovává SVI na požádání bezplatně kratší tématické rešerše ze svých fondů. Rešerše pro ostatní uživatele jsou placenou službou. Zájemci z řad studentů mohou v knihovně konzultovat literaturu k příslušným seminárním, bakalářským, diplomovým a jiným pracím.


Jako základní informační materiál slouží uživatelům knihovny elektronický katalog v integrovaném knihovním softwaru ALEPH 500, zpřístupňovaný prostřednictvím INTERNETU. Zde je vystaven samostatně, ale i jako součást Centrálního katalogu Univerzity Karlovy. Prostřednictvím INTERNETu je čtenářům rovněž umožněn přístup do digitalizovaných lístkových databází SVI UK FSV, katalogů některých významných knihoven, souborných katalogů a do velkého množství informačních databází. Dalšími informačními prameny jsou předmětový lístkový katalog budovaný v letech 1983–1995 a další specializované klasické katalogy (např. časopisů a novin). Prostřednictvím knihovny jsou rovněž zpřístupňovány specializované placené informační a bibliografické databáze. Výuku práce s těmito elektronickými informačními zdroji zajišťuje SVI celoročně a bezplatně po předchozí domluvě. Součástí knihovny je též rozsáhlá příručka, zahrnující značné množství tištěných bibliografií, encyklopedií, slovníků a ostatních informačních a dokumentačních materiálů.


Oborové knihovny


Knihovna Institutu sociologických studií,

Knihovna institutu politologických studií a

Knihovna Institutu mezinárodních studií


jsou součástí integrované Knihovny společenských věd T. G. Masaryka, která je umístěna v budově UK v Praze 5-Jinonicích, ul. U Kříže 8–10, PSČ 158 00.


Vedoucí knihovny:

Mgr. Alena Matuzsková

Mail 

telefon: 251 080 435
Výpůjční doba

Po

08.30–19.00

Út

08.30–19.00

St

08.30–19.00

Čt

08.30–19.00

08.30–19.00

Další informace: ExternĂ­ odkaz http://knihovna.jinonice.cuni.czKnihovna Institutu ekonomických studií

Praha 1, Opletalova 26


Odpovědná knihovnice:

Eva Votápková

Mail 

tel.: 222 112 250

Knihovnice:

Jana Procházková

Mail 

Ivana Nováková

Mail 

tel.: 222 112 331


Výpůjční doba

Po

10.00–19.30

Út

09.30–19.00

St

09.30–19.30

Čt

09.30–19.30

09.30–15.00


Knihovna Institutu ekonomických studií obsahuje cca 8 700 svazků knih, časopisů a ostatních dokumentů, převážně s ekonomickou problematikou. Prostřednictvím počítačové sítě je knihovna IES napojena na centrální knihovní server a tím poskytuje svým uživatelům informace na stejné úrovni jako centrální knihovna.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:41

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz