Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T005: Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2023/24
Návody a pomůcky
 

Mezinárodní teritoriální studia - magisterské studium (studijní plán oboru NMTS)

Magisterský studijní obor Mezinárodní teritoriální studia (NMTS) se soustřeďuje na kulturně-historická, politicko-právní, mezinárodněvztahová a socioekonomická témata moderních dějin a současnosti Severní Ameriky, Evropy a Eurasie.

Absolvent oboru disponuje mezinárodně srovnatelným teoretickým, empirickým a jazykově fundovaným zázemím, umí v zadaném teritoriálním rámci a s vědomím širších souvislostí kvalifikovaně analyzovat a komentovat zadaná témata, zpracovat odborně i formálně kvalitní texty a volit odpovídající strategie řešení problémů, a to jak individuálně, tak v týmu včetně jeho vedení. Prostřednictvím stáží se naučí aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi. Je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Z organizačního hlediska je obor rozdělen na šest specializací: Balkánská a středoevropská studia (BAS), Evropská studia (ESA), Německá a rakouská studia (NRS), Ruská a eurasijská studia (RES), Severoamerická studia (SAS) a Západoevropská studia (ZES). Všichni studenti bez ohledu na specializaci absolvují povinné předměty společného základu (J#0320), v rámci svých specializací si zapisují a absolvují předměty povinné (J#0321-0326) a povinně volitelné (J#0327-0332) a opět bez ohledu na specializaci si mohou prostřednictvím skupiny J#0333 zapisovat dle vlastního uvážení povinně volitelné předměty z ostatních specializací. Mimo předměty oboru NMTS (tj. předměty obsažené ve skupinách J#0320-0333) si studenti mohou (nemusí) zapsat do výše 12 kreditů jakékoliv jiné předměty z nabídky Univerzity Karlovy.


Specializace a jejich studijní plány


Garant oboru: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Email: Mail 


Studijní povinnosti

Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty společného základu

39 kreditů

Povinně volitelné předměty

69 kreditů

Z toho

povinné předměty v rámci specializace

36 kreditů

povinně volitelné předměty v rámci specializace

18 kreditů

povinně volitelné předměty v rámci oboru

15 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

66

ExternĂ­ odkaz Volitelné předměty viz čl.4 Studijního a zkušebního řádu UK)Státní závěrečná zkouška:

1. Obhajoba diplomové práce

2. Rozprava na téma mimo okruh diplomové práce (dle příslušné specializace)
Povinné předměty společného základu pro všechny specializace (skupina J#0320)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM271

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

0/2

Z

3

JMM272

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

0/2

Z

4

JMM273

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM274

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM277

ExternĂ­ odkaz Historie a kultura

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JMM278

ExternĂ­ odkaz Politika a mezinárodní vztahy

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JMM279

ExternĂ­ odkaz Společnost a ekonomika

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Svoboda ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

J#0334

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky I (Povinné)"


Odkaz v rámci webu Skupina J#0334 "NMTS - Jazyky I (Povinné)"

6

Počet kreditů: 39


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM271

Metodologický seminářJMM459 JMM581

JMM459 JMM581

JMM273

Diplomový seminář II

JMM272
JMM274

Diplomový seminář III

JMM273JTM004


Povinné předměty specializace Balkánská a středoevropská studia (BAS)

Skupina J#0321

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ050

ExternĂ­ odkaz Political Systems of East European Countries in the 20th Century

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ051

ExternĂ­ odkaz Political Systems of East Central South Eastern Europe Today

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

1/1

Zk

6

JMM091

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace Balkánu

ExternĂ­ odkaz Šístek

ZS

1/1

Zk

6

JMM093

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

6

JMM097

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JMM189

ExternĂ­ odkaz Economic transformation in East Central and South Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

Počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ050

Political Systems of East European Countries in the 20th CenturyJMM094

JMM094

JMMZ051

Political Systems of East Central South Eastern Europe TodayJMM095

JMM095

JMM091

Koncepce a interpretace Balkánu
JMMZ040

JMM093

Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy
JMMZ082

JMM097

Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy
JMM422


Povinné předměty specializace Evropská studia (ESA)

Skupina J#0322)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ152

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

6

JMM046

ExternĂ­ odkaz Kulturní a historický rámec evropské integrace.

ExternĂ­ odkaz Tomalová ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

Zk

6

JMM047

ExternĂ­ odkaz Právní a institucionální rámec evropské integrace.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

6

JMM048

ExternĂ­ odkaz European Union in International Affairs

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JMM580

ExternĂ­ odkaz Evropa států a regionů

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMM584

ExternĂ­ odkaz Velké debaty evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

0/2

Zk

6

Počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ152

European Economic IntegrationJMM322

JMM322

JMM046

Kulturní a historický rámec evropské integrace.JMM142

JMM142

JMM047

Právní a institucionální rámec evropské integrace.JMM259

JMM251 JMM259 JMM385

JMM048

European Union in International Affairs
JMM588 JMMZ188

JMM584

Velké debaty evropské integraceJMM525

JMM525


Povinné předměty specializace Německá a rakouská studia (NRS)

Skupina J#0323)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM079

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ I

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

6

JMM080

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ II

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMM081

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN I

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

6

JMM082

ExternĂ­ odkaz Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM083

ExternĂ­ odkaz Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh.

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JMM084

ExternĂ­ odkaz Politika v Německu: Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

Počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM079

Hospodářský a sociální systém NMZ I
JMM350

JMM080

Hospodářský a sociální systém NMZ II

ExternĂ­ odkaz J#R046JMM351

JMM081

Zahraniční politika SRN I
JMM352

JMM082

Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert
JMM636


Povinné předměty specializace Ruská a eurasijská studia (RES)

Skupina J#0324)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM054

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace Ruska a Eurasie

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

ZS

1/1

Zk

6

JMM065

ExternĂ­ odkaz Issues in Russian and Eurasian Security

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

1/1

Zk

6

JMM067

ExternĂ­ odkaz Russia and Eurasia in World Politics

ExternĂ­ odkaz Šír

ZS

1/1

Zk

6

JMM070

ExternĂ­ odkaz Society and Culture in Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Brisku

LS

1/1

Zk

6

JMM188

ExternĂ­ odkaz Economic Transformations in the Post-Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM702

ExternĂ­ odkaz Nationalism and Historiography in Central Eurasia.

ExternĂ­ odkaz Brisku

LS

1/1

Zk

6

Počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM065

Issues in Russian and Eurasian SecurityJPM711

JPM711

JMM702

Nationalism and Historiography in Central Eurasia.
JMM096 JTM057


Povinné předměty specializace Severoamerická studia (SAS)

Skupina J#0325)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ313

ExternĂ­ odkaz Government in United States

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ314

ExternĂ­ odkaz Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S. I

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ315

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM074

ExternĂ­ odkaz Landmarks in 20th Century U.S. History and Their Interpretations

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

ZS

1/1

Zk

6

JMM075

ExternĂ­ odkaz U.S. Legal Culture

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

6

JMM077

ExternĂ­ odkaz Major Problems in Political Economy in North American Context

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

6

Počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ313

Government in United States
JMM345

JMMZ314

Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S. I
JMM337

JMMZ315

U.S. Foreign PolicyJMM339

JMM339

JMM074

Landmarks in 20th Century U.S. History and Their Interpretations
JMM012

JMM075

U.S. Legal Culture
JMM016

JMM077

Major Problems in Political Economy in North American Context
JMM529


Povinné předměty specializace Západoevropská studia (ZES)

Skupina J#0326)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM037

ExternĂ­ odkaz Hlavni problémy moderních dějin západní Evropy.

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

1/1

Zk

6

JMM038

ExternĂ­ odkaz Kultura a politika v západní Evropě

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JMM039

ExternĂ­ odkaz Západní Evropa a svět

ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

1/1

Zk

6

JMM040

ExternĂ­ odkaz Societal changes in Western European countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM530

ExternĂ­ odkaz European Comparative Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM672

ExternĂ­ odkaz Comparative Capitalisms of Western Europe

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

Počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM037

Hlavni problémy moderních dějin západní Evropy.JMM541

JMM541

JMM039

Západní Evropa a světJMM616

JMM616

Povinně volitelné předměty specializace Balkánská a středoevropská studia (BAS)

Skupina J#0327

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ043

ExternĂ­ odkaz Social Exclusion and the Roma in Central Europe.

ExternĂ­ odkaz Klípa

LS

1/1

Zk

6

JMMZ044

ExternĂ­ odkaz Ethnic Conflicts in Central and Eastern Europe.

ExternĂ­ odkaz Klípa

LS

1/1

Zk

6

JMMZ229

ExternĂ­ odkaz Theorizing Memory: Social and Cultural Remembering

ExternĂ­ odkaz Asavei

LS

1/1

Zk

6

JMMZ253

ExternĂ­ odkaz Introduction to Intellectual History: Approaches and Methods

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ254

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Kubátová ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ258

ExternĂ­ odkaz How Jewish is Jewish History?

ExternĂ­ odkaz Čapková

LS

1/1

Zk

6

JMMZ270

ExternĂ­ odkaz Society, culture and politics in Hungary, 1945-2010.

ExternĂ­ odkaz Talaber

LS

1/1

Zk

6

JMMZ271

ExternĂ­ odkaz Make Love, Not War: An introduction to international relations ethics

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ308

ExternĂ­ odkaz Communism in Central and Eastern Europe. Idea, rule and aftermath.

ExternĂ­ odkaz Lorenz

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ326

ExternĂ­ odkaz Cultural Studies: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Asavei

LS

1/1

Zk

6

JMMZ327

ExternĂ­ odkaz Knowledge Policies in Europe

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ328

ExternĂ­ odkaz Politics of Memory in the Post-Soviet Space

ExternĂ­ odkaz Leupold

LS

1/1

Zk

6

JMMZ330

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/2

Z

2

JMMZ337

ExternĂ­ odkaz Nationalism in Communism

ExternĂ­ odkaz Klípa

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ342

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods in social sciences

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

0/2

Z

6

JMMZ371

ExternĂ­ odkaz Approaching problems of East Central Europe through sociology

ExternĂ­ odkaz Barna ExternĂ­ odkaz Králová

LS

5/2

Zk

6

JMMZ372

ExternĂ­ odkaz World War II: public history and memory.

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JMM008

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM027

ExternĂ­ odkaz Contemporary Mediterranean

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JMM028

ExternĂ­ odkaz Migrace na Balkáně ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

1/1

Zk

6

JMM029

ExternĂ­ odkaz (Po)válečná společenství západního Balkánu po rozpadu Východního bloku

ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

1/1

Zk

6

JMM030

ExternĂ­ odkaz Postkomunistická transformace

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kocián

LS

1/1

Zk

6

JMM034

ExternĂ­ odkaz Obrazy a stereotypy Balkánu

ExternĂ­ odkaz Šístek

ZS

1/1

Zk

6

JMM036

ExternĂ­ odkaz Diktatury: autoritativní a totalitní režimy středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

6

JMM078

ExternĂ­ odkaz Současná středovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

LS

0/2

Zk

6

JMM099

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství současné střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Zk

6

JMM103

ExternĂ­ odkaz Seminář k současné hovorové ruštině

ExternĂ­ odkaz Smirnova

ZS

0/2

Z

3

JMM104

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu židovských dějin

ExternĂ­ odkaz Čapková

ZS

1/1

Zk

6

JMM121

ExternĂ­ odkaz Central European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

ZS/LS

0/4

Zk

6

JMM128

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JMM275

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

3

JMM276

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Zk

3

JMM303

ExternĂ­ odkaz Pobaltí po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

Z

3

JMM369

ExternĂ­ odkaz Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

Zk

4

JMM370

ExternĂ­ odkaz Slovanství a panslavismus

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

Zk

4

JMM371

ExternĂ­ odkaz Formování moderního národa na Balkáně

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

Zk

4

JMM372

ExternĂ­ odkaz Dva "rozpady" Jugoslávie

ExternĂ­ odkaz Tejchman

ZS

1/1

Zk

4

JMM384

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Čížek ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Zk

5

JMM505

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

4/2

Z

1

JMM566

ExternĂ­ odkaz History and Present in South East European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

LS

0/4

Zk

6

JMM596

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1963-1991

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

1/1

Zk

6

JMM745

ExternĂ­ odkaz Středoevropské mýty a paměť

ExternĂ­ odkaz Balla

LS

1/1

Zk

4

JMM746

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní problémy přelomu 20. a 21. století

ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

1/1

KZ

4

JMM749

ExternĂ­ odkaz Ukraine after 1991

ExternĂ­ odkaz Korablyova

LS

0/2

Zk

6

JPM915

ExternĂ­ odkaz Introduction to Computational Social Science

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

2/0

Zk

4

JTB301

ExternĂ­ odkaz Introduction to Intellectual History: Approaches and Methods

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JTM009

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykové kvalifikace II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

6

JTM010

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykove kvalifikace III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM244

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JTM273

ExternĂ­ odkaz Images and Stereotypes of the Balkans

ExternĂ­ odkaz Šístek

LS

1/1

Zk

6

JTM277

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

J#0335

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"


J#0336

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Počet kreditů: minimálně 18

Odkaz v rámci webu Skupina J#0335 "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"

Odkaz v rámci webu Skupina J#0336 "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ043

Social Exclusion and the Roma in Central Europe.JPM550


JMM027

Contemporary Mediterranean
JMM152

JMM505

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy
JMB013

JTB301

Introduction to Intellectual History: Approaches and Methods

JTB004 JTB006 JTB010 JTB014JMMZ253

JTM009

Rozšíření jazykové kvalifikace II
JMM145

JTM010

Rozšíření jazykove kvalifikace III
JMM146

JTM201

Stáž
JMM275

JTM244

Cold War in Documents 1945-1962
JMM384

JTM273

Images and Stereotypes of the Balkans
JMM034

JTM277

Prezentace v médiích
JMM128


Povinně volitelné předměty specializace Evropská studia (ESA)

Skupina J#0328)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ042

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries.

ExternĂ­ odkaz Hauser

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ154

ExternĂ­ odkaz EU Policies

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

JMMZ217

ExternĂ­ odkaz Current Debates in British Politics and on the Constitution

ExternĂ­ odkaz McLean ExternĂ­ odkaz Peterson ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ269

ExternĂ­ odkaz From Messina to Brexit: UK - EU Relations past and present

ExternĂ­ odkaz Butt Philip ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMMZ271

ExternĂ­ odkaz Make Love, Not War: An introduction to international relations ethics

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ327

ExternĂ­ odkaz Knowledge Policies in Europe

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ330

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/2

Z

2

JMMZ342

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods in social sciences

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

0/2

Z

6

JMMZ367

ExternĂ­ odkaz Cybersecurity: concepts and practice

ExternĂ­ odkaz Kadlecová

LS

0/2

Zk

6

JMMZ370

ExternĂ­ odkaz When to escalate, when to compromise in international conflict?

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

LS

2/0

Zk

6

JMMZ374

ExternĂ­ odkaz International morality between ethical ideals and reality

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMM008

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM027

ExternĂ­ odkaz Contemporary Mediterranean

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JMM038

ExternĂ­ odkaz Kultura a politika v západní Evropě

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JMM039

ExternĂ­ odkaz Západní Evropa a svět

ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

1/1

Zk

6

JMM040

ExternĂ­ odkaz Societal changes in Western European countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM105

ExternĂ­ odkaz Teoretická reflexe evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Najšlová

LS

1/1

Zk

6

JMM128

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JMM129

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace v Evropské unii

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

1/1

Zk

6

JMM275

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

3

JMM276

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Zk

3

JMM299

ExternĂ­ odkaz České myšlení o Evropě

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

Zk

5

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM507

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

4/2

Z

2

JMM534

ExternĂ­ odkaz Česká republika v Evropské unii - aktéři a zájmy

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM583

ExternĂ­ odkaz Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu

ExternĂ­ odkaz Fischer

ZS

1/1

Zk

4

JMM589

ExternĂ­ odkaz Veřejná diplomacie Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

0/2

Zk

4

JMM590

ExternĂ­ odkaz EU in its Southeastern Neighbourhood: Politics of Expectations

ExternĂ­ odkaz Najšlová

ZS

1/1

Zk

6

JMM614

ExternĂ­ odkaz Úvod do aplikovaných kvantitativních metod

ExternĂ­ odkaz Hendrych

LS

1/1

Zk

6

JMM615

ExternĂ­ odkaz Democracy Promotion: history, theories, practice

ExternĂ­ odkaz Najšlová

ZS

1/1

Zk

4

JMM663

ExternĂ­ odkaz Europe in the French mind: a historical–civilizational point of view

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM664

ExternĂ­ odkaz Migration and mobility: comparative issues in Western European Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

6

JMM671

ExternĂ­ odkaz Rebuilding Europe

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

0/2

Zk

6

JMM672

ExternĂ­ odkaz Comparative Capitalisms of Western Europe

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

JMM673

ExternĂ­ odkaz Promoting democracy abroad: the US and the EU in third countries

ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS

1/1

Zk

5

JMM675

ExternĂ­ odkaz Transatlantic dialogues: Current issues in US-EU relations

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

5

JMM680

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

0/2

Zk

4

JMM747

ExternĂ­ odkaz Česká republika a její unijní aktéři

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

1/1

Zk

6

JMM748

ExternĂ­ odkaz Vztahy EU – Latinská Amerika a česká diplomacie

ExternĂ­ odkaz Havlík ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JPM915

ExternĂ­ odkaz Introduction to Computational Social Science

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

2/0

Zk

4

JTM009

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykové kvalifikace II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

6

JTM010

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykove kvalifikace III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM277

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JTM285

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries

ExternĂ­ odkaz Hauser

ZS

1/1

Zk

6

JTM289

ExternĂ­ odkaz Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu

ExternĂ­ odkaz Fischer

LS

1/1

Zk

4

JTM297

ExternĂ­ odkaz Rebuilding Europe

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

0/2

Zk

6

J#0335

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"


J#0336

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Počet kreditů: minimálně 18

Odkaz v rámci webu Skupina J#0335 "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"

Odkaz v rámci webu Skupina J#0336 "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ154

EU PoliciesJMM582

JMM582

JMM027

Contemporary Mediterranean
JMM152

JMM039

Západní Evropa a světJMM616

JMM616

JMM507

Moderní dějiny západní Evropy
JMB015

JMM614

Úvod do aplikovaných kvantitativních metodJMM543

JMM543

JMM680

Aktuální problémy západní Evropy
JMM373

JTM009

Rozšíření jazykové kvalifikace II
JMM145

JTM010

Rozšíření jazykove kvalifikace III
JMM146

JTM201

Stáž
JMM275

JTM277

Prezentace v médiích
JMM128

JTM285

Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries
JMMZ042

JTM289

Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu
JMM583

JTM297

Rebuilding Europe
JMM671


Povinně volitelné předměty specializace Německá a rakouská studia (NRS)

Skupina J#0329)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ294

ExternĂ­ odkaz Wirtschaftsboom und Krisen im 20. und im 21. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

5

JMMZ259

ExternĂ­ odkaz Interpretations of Germany´s Power, Identity and Foreign Policy.

ExternĂ­ odkaz Eberle

LS

0/2

Zk

6

JMMZ260

ExternĂ­ odkaz Politische Kultur in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Chmelar

LS

0/2

Zk

6

JMMZ272

ExternĂ­ odkaz Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 1949-1990

ExternĂ­ odkaz Thiemeyer

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ273

ExternĂ­ odkaz Der Zweite Weltkrieg

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ274

ExternĂ­ odkaz Geschichte des Rassismus

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ275

ExternĂ­ odkaz Jüdische Lebenswelten in Europa im 19. und 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ276

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ277

ExternĂ­ odkaz Tschechische Zeitgeschichte im europäischen Kontext

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

Zk

4

JMMZ279

ExternĂ­ odkaz Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ301

ExternĂ­ odkaz Who Controls the Past, controls the Future?

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMMZ302

ExternĂ­ odkaz Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ303

ExternĂ­ odkaz Der lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Zk

6

JMMZ304

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ305

ExternĂ­ odkaz Literaturverfilmungen um 1920. Ein aktuell bleibendes politisch-kulturelles Panorama

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ306

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell I

ExternĂ­ odkaz Göttmann

ZS

0/2

Z

4

JMMZ307

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell II

ExternĂ­ odkaz Heiter

LS

0/2

Z

4

JMMZ308

ExternĂ­ odkaz Communism in Central and Eastern Europe. Idea, rule and aftermath.

ExternĂ­ odkaz Lorenz

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ309

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ310

ExternĂ­ odkaz Wirtschaftskrisen im Vergleich (1929, die große Depression und 2008)

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ311

ExternĂ­ odkaz Der Nationalsozialismus

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ312

ExternĂ­ odkaz Deutschland im 20. Jahrhundert: Visual History

ExternĂ­ odkaz Caumanns

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ323

ExternĂ­ odkaz Von Kowalski, Podolski und anderen: Polen in Deutschland (19. und 20.

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

6

JMMZ324

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Mentsches

ZS

0/2

Z

4

JMMZ325

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Heiter

LS

0/2

Z

4

JMMZ329

ExternĂ­ odkaz Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rolle des Sports in Mitteleuropa von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zwicker

LS

1/1

Zk

6

JMMZ330

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/2

Z

2

JMMZ375

ExternĂ­ odkaz Fußball: Nationale Mythen und deren dunkle Seite im deutschsprachigen Film

ExternĂ­ odkaz Schönborn

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ376

ExternĂ­ odkaz Die Filmfront in der Zwischenkriegszeit 1918–1939

ExternĂ­ odkaz Wollstein

LS

1/1

Zk

6

JMMZ377

ExternĂ­ odkaz Bevölkerung und Gesellschaft - Deutschland nach 1945

ExternĂ­ odkaz Vögele

LS

1/1

Zk

6

JMMZ378

ExternĂ­ odkaz Herrschaft, Verwaltung und Alltag im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945

ExternĂ­ odkaz Vondráček

LS

1/1

Zk

6

JMMZ379

ExternĂ­ odkaz Wirtschaftsboom und Krisen im 20. und im 21. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

5

JMMZ399

ExternĂ­ odkaz German Foreign Policy: Still a Civilian Power?

ExternĂ­ odkaz Maull

LS

0/2

Zk

6

JMM008

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM031

ExternĂ­ odkaz Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

Zk

6

JMM098

ExternĂ­ odkaz Grenze: Ein Begriff und seine Karriere, (De-)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Zvánovec

LS

0/2

Z

4

JMM106

ExternĂ­ odkaz Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Migration in Europa in Geschichte und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

1/1

Zk

6

JMM110

ExternĂ­ odkaz Německé kultury současnosti: identita, migrace, multikulturalismus

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMM111

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN II

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JMM112

ExternĂ­ odkaz Německo a Evropská unie

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

2/0

Zk

6

JMM114

ExternĂ­ odkaz Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Zk

6

JMM115

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

6

JMM118

ExternĂ­ odkaz Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JMM119

ExternĂ­ odkaz Od kvetoucích krajin k Německu druhé kategorie? Nové spolkové země 1990-2015

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

LS

1/1

Zk

6

JMM275

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

3

JMM276

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Zk

3

JMM472

ExternĂ­ odkaz Sozialstruktur Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

JMM641

ExternĂ­ odkaz Deutsch-tschechische Beziehungen im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

4

JMM657

ExternĂ­ odkaz Das Bild des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung - Filme und öffentliche Kontroversen

ExternĂ­ odkaz Nonn

LS

1/1

Zk

5

JMM681

ExternĂ­ odkaz Galizien als multikulturelle Gesellschaft.

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

0/2

Z

3

JMM732

ExternĂ­ odkaz Německá evropská a bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMM812

ExternĂ­ odkaz Češi, Němci, Židé. Praha a její kultury v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

2/0

Zk

7

JMM814

ExternĂ­ odkaz Pozdní socialismus a transformace

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

0/2

Zk

6

JTM009

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykové kvalifikace II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

6

JTM010

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykove kvalifikace III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM303

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTM305

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

JTM311

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JTM418

ExternĂ­ odkaz Die NS-Judenverfolgung und die deutsche Gesellschaft 1933-1945

ExternĂ­ odkaz Osterloh

ZS

1/1

Zk

6

J#0335

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"


J#0336

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Počet kreditů: minimálně 18

Odkaz v rámci webu Skupina J#0335 "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"

Odkaz v rámci webu Skupina J#0336 "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ276

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737

JMMZ279

Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert
JMM635 JMM709

JMMZ301

Who Controls the Past, controls the Future?
JMM642

JMMZ302

Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit
JMM711 JMM737

JMMZ303

Der lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945
JMM637 JMM738

JMMZ304

Prager deutsche Literatur
JMM715

JMMZ306

Deutschland und Zentraleuropa aktuell I
JMM061

JMMZ307

Deutschland und Zentraleuropa aktuell II
JMM062

JMM031

Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí
JMM731

JMM110

Německé kultury současnosti: identita, migrace, multikulturalismus
JMM056

JMM111

Zahraniční politika SRN II

JMM081JMM353

JMM112

Německo a Evropská unie
JMM356

JMM114

Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900
JMM211 JMM708 JMM739

JMM115

Církve a náboženství v NMZ
JMM640

JMM118

Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy
JMM052

JTM009

Rozšíření jazykové kvalifikace II
JMM145

JTM010

Rozšíření jazykove kvalifikace III
JMM146

JTM201

Stáž
JMM275

JTM303

Církve a náboženství v NMZ
JMM115 JMM640

JTM305

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737 JMMZ276

JTM311

Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa
JMM715 JMMZ304


Povinně volitelné předměty specializace Ruská a eurasijská studia (RES)

Skupina J#0330)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ251

ExternĂ­ odkaz Russia's Aggression against Ukraine: Implications for European Security.

ExternĂ­ odkaz Šír

LS

1/1

Zk

6

JMMZ271

ExternĂ­ odkaz Make Love, Not War: An introduction to international relations ethics

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ328

ExternĂ­ odkaz Politics of Memory in the Post-Soviet Space

ExternĂ­ odkaz Leupold

LS

1/1

Zk

6

JMMZ330

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/2

Z

2

JMMZ336

ExternĂ­ odkaz History and Society in the Russian Cinema

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Mazzali

ZS

0/4

Zk

6

JMMZ342

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods in social sciences

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

0/2

Z

6

JMMZ370

ExternĂ­ odkaz When to escalate, when to compromise in international conflict?

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

LS

2/0

Zk

6

JMMZ371

ExternĂ­ odkaz Approaching problems of East Central Europe through sociology

ExternĂ­ odkaz Barna ExternĂ­ odkaz Králová

LS

5/2

Zk

6

JMMZ372

ExternĂ­ odkaz World War II: public history and memory.

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JMM008

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM099

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství současné střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Zk

6

JMM102

ExternĂ­ odkaz Zrození SSSR jako velmoci. Společenský systém, jeho vliv a místo v XX. století.

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

Zk

6

JMM103

ExternĂ­ odkaz Seminář k současné hovorové ruštině

ExternĂ­ odkaz Smirnova

ZS

0/2

Z

3

JMM120

ExternĂ­ odkaz Proměny sovětské zahraniční politiky

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

Zk

4

JMM122

ExternĂ­ odkaz Ruská výtvarná avantgarda

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

1/1

Zk

5

JMM123

ExternĂ­ odkaz Dějiny a společnost v ruské kinematografii

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

0/4

Z

3

JMM124

ExternĂ­ odkaz Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Zk

4

JMM128

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JMM130

ExternĂ­ odkaz Ethno-Political Conflicts in the Caucasus

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JMM257

ExternĂ­ odkaz Sovětský stát a společnost 1941-1945

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

5

JMM275

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

3

JMM276

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Zk

3

JMM300

ExternĂ­ odkaz Armáda jako integrační faktor ruské společnosti

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

5

JMM301

ExternĂ­ odkaz Bělorusko po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Z

3

JMM302

ExternĂ­ odkaz Russia after 1991

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

JMM305

ExternĂ­ odkaz Ukrajina po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Čížek ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Zk

5

JMM460

ExternĂ­ odkaz Oil and Gas in the Post Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM461

ExternĂ­ odkaz Security Issues in Japan and the Far East Asia

ExternĂ­ odkaz Hosoda

LS

1/1

Zk

6

JMM503

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

ZS

4/2

Z

1

JMM510

ExternĂ­ odkaz Geografie pro RVES

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

1/1

Zk

4

JMM703

ExternĂ­ odkaz Post-Soviet Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Lídl

ZS

1/1

Zk

6

JMM749

ExternĂ­ odkaz Ukraine after 1991

ExternĂ­ odkaz Korablyova

LS

0/2

Zk

6

JTM009

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykové kvalifikace II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

6

JTM010

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykove kvalifikace III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM269

ExternĂ­ odkaz Ethno-Political Conflicts in the Caucasus

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JTM275

ExternĂ­ odkaz Post-Soviet Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Horák

ZS

1/1

Zk

6

JTM277

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JTM279

ExternĂ­ odkaz Russia after 1991

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

J#0335

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"


J#0336

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Počet kreditů: minimálně 18

Odkaz v rámci webu Skupina J#0335 "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"

Odkaz v rámci webu Skupina J#0336 "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM503

Moderní dějiny Ruska
JMB011

JMM510

Geografie pro RVES
JMB001 JMB122

JMM703

Post-Soviet Central Eurasia
JMM361

JTM009

Rozšíření jazykové kvalifikace II
JMM145

JTM010

Rozšíření jazykove kvalifikace III
JMM146

JTM201

Stáž
JMM275

JTM269

Ethno-Political Conflicts in the Caucasus
JMM130

JTM275

Post-Soviet Central Eurasia
JMM361 JMM703

JTM277

Prezentace v médiích
JMM128

JTM279

Russia after 1991
JMM302


Povinně volitelné předměty specializace Severoamerická studia (SAS)

Skupina J#0331)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ271

ExternĂ­ odkaz Make Love, Not War: An introduction to international relations ethics

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ316

ExternĂ­ odkaz Evolution of Sino-American Relations

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ317

ExternĂ­ odkaz United States Since WW2: Issues

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

LS

1/1

Zk

6

JMMZ318

ExternĂ­ odkaz Mexican Politics, Economy and Society.

ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ319

ExternĂ­ odkaz Government and Politics in Canada

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ320

ExternĂ­ odkaz Issues in United States National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

2/0

Zk

6

JMMZ321

ExternĂ­ odkaz Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S. II

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

LS

1/1

Zk

6

JMMZ322

ExternĂ­ odkaz US Foreign Policy in the Middle East

ExternĂ­ odkaz Bečka

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ335

ExternĂ­ odkaz United States Relations with Latin America in the Trump Era

ExternĂ­ odkaz Feinberg

LS

1/1

Zk

6

JMMZ339

ExternĂ­ odkaz Populism in the U.S.

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ340

ExternĂ­ odkaz Freedom of Speech

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ341

ExternĂ­ odkaz American Presidency in the Digital Age

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

LS

1/1

Zk

6

JMMZ342

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods in social sciences

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

0/2

Z

6

JMM008

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM009

ExternĂ­ odkaz Dokumenty amerických dějin I

ExternĂ­ odkaz Kýrová

ZS

0/2

Z

4

JMM010

ExternĂ­ odkaz American History Documents II

ExternĂ­ odkaz Kýrová

LS

0/2

Zk

4

JMM011

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace amerických dějin 1620-1877

ExternĂ­ odkaz Kýrová

LS

0/2

Z

3

JMM020

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

0/2

Z

3

JMM033

ExternĂ­ odkaz Jazz in Czech Culture

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

1/1

Z

4

JMM128

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JMM200

ExternĂ­ odkaz Roots of American Music - Folklore, Blues, Jazz

ExternĂ­ odkaz Calda

ZS

1/1

Z

4

JMM202

ExternĂ­ odkaz Cultural Pluralism and Antidiscrimination in WE and USA

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

LS

1/1

Zk

6

JMM275

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

3

JMM276

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Zk

3

JMM283

ExternĂ­ odkaz Splendor and Misery of Détente

ExternĂ­ odkaz Fojtek

ZS

2/0

Zk

6

JMM293

ExternĂ­ odkaz The Special Relationship between the United States and Great Britain

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

2/0

Zk

5

JMM340

ExternĂ­ odkaz American Thoughts and Thinkers

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

2/0

Zk

6

JMM346

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy during the Cold War

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

5

JMM348

ExternĂ­ odkaz American Literature 1900-1950

ExternĂ­ odkaz Hanuš

ZS

1/1

Zk

5

JMM349

ExternĂ­ odkaz American Literature 1950-2000

ExternĂ­ odkaz Hanuš

LS

1/1

Zk

5

JMM384

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JMM461

ExternĂ­ odkaz Security Issues in Japan and the Far East Asia

ExternĂ­ odkaz Hosoda

LS

1/1

Zk

6

JMM509

ExternĂ­ odkaz Dějiny USA

ExternĂ­ odkaz Pondělíček ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/2

Zk

1

JMM527

ExternĂ­ odkaz United States Since WW2: Issues

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

LS

1/1

Zk

4

JMM593

ExternĂ­ odkaz The US and Europe after the Cold War

ExternĂ­ odkaz Anděl

ZS

1/1

Zk

6

JMM595

ExternĂ­ odkaz U.S. Policy in Southeast Asia after WWII

ExternĂ­ odkaz Bečka

LS

1/1

Zk

6

JMM599

ExternĂ­ odkaz Contemporary American Cinema

ExternĂ­ odkaz Nowell

ZS

1/1

Zk

5

JMM600

ExternĂ­ odkaz Critical Issues in U.S. - Chinese Relations

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

1/1

Zk

6

JMM601

ExternĂ­ odkaz U.S. and Human Rights

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM606

ExternĂ­ odkaz Struggle for Civil Rights in United States

ExternĂ­ odkaz Hervey

ZS

1/1

Zk

5

JMM625

ExternĂ­ odkaz Dissent in America

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

4

JMM627

ExternĂ­ odkaz American Indian History and Policy

ExternĂ­ odkaz Kýrová

LS

1/1

Zk

5

JMM628

ExternĂ­ odkaz Key Trends in American Film

ExternĂ­ odkaz Nowell

LS

1/1

Zk

5

JMM629

ExternĂ­ odkaz Hollywood/Europe: A Transnational Film Culture.

ExternĂ­ odkaz Nowell

ZS

1/1

Zk

5

JMM630

ExternĂ­ odkaz Independent American Cinema

ExternĂ­ odkaz Nowell

LS

1/1

Zk

5

JMM655

ExternĂ­ odkaz Ideology and Literature: American Literature 2001 - 2015

ExternĂ­ odkaz Olehla

LS

1/1

Zk

5

JMM673

ExternĂ­ odkaz Promoting democracy abroad: the US and the EU in third countries

ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS

1/1

Zk

5

JMM674

ExternĂ­ odkaz Maritime security: Geopolitics of the Indian and Pacific Oceans

ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS

1/1

Zk

5

JMM675

ExternĂ­ odkaz Transatlantic dialogues: Current issues in US-EU relations

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

5

JMM677

ExternĂ­ odkaz The US and international and regional organizations

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

5

JMM682

ExternĂ­ odkaz Entrepreneurship in the U.S.: The Startup Culture

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

ZS

1/1

Zk

5

JMM690

ExternĂ­ odkaz Global Governance: The US in International Organizations and Regimes

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

5

JMM692

ExternĂ­ odkaz The African American Freedom Struggle in the United States Since 1933

ExternĂ­ odkaz Cook

LS

1/1

Zk

5

JMM693

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy in the Age of Trump

ExternĂ­ odkaz Kashkett

LS

1/1

Zk

5

JMM701

ExternĂ­ odkaz North American Oral Traditions and Mass Media

ExternĂ­ odkaz Giarelli

LS

1/1

Zk

5

JMM748

ExternĂ­ odkaz Vztahy EU – Latinská Amerika a česká diplomacie

ExternĂ­ odkaz Havlík ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JMM999

ExternĂ­ odkaz The West would not allow that: The West and Eastern Europe 1943-1953

ExternĂ­ odkaz Fojtek

LS

1/1

Zk

6

JPM915

ExternĂ­ odkaz Introduction to Computational Social Science

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

2/0

Zk

4

JPM938

ExternĂ­ odkaz The Israeli-Palestinian Conflict

ExternĂ­ odkaz Záhora

LS

0/2

Zk

6

JTM009

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykové kvalifikace II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

6

JTM010

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykove kvalifikace III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM240

ExternĂ­ odkaz Mexico and Canada: Politics, Economy and Society

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

1/1

Zk

6

JTM241

ExternĂ­ odkaz American Cinema: Trends and Developments

ExternĂ­ odkaz Nowell

LS

1/1

Zk

6

JTM244

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JTM249

ExternĂ­ odkaz Evolution of Sino-American Relations

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JTM257

ExternĂ­ odkaz Splendor and Misery of Détente

ExternĂ­ odkaz Fojtek

ZS

2/0

Zk

6

JTM261

ExternĂ­ odkaz U.S. and Human Rights

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JTM277

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

J#0335

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"


J#0336

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Počet kreditů: minimálně 18

Odkaz v rámci webu Skupina J#0335 "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"

Odkaz v rámci webu Skupina J#0336 "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ316

Evolution of Sino-American Relations
JMM206

JMMZ318

Mexican Politics, Economy and Society.
JMM591

JMMZ319

Government and Politics in Canada
JMM592

JMM020

Academic WritingJMMZ345


JMM509

Dějiny USA
JMB017

JTM009

Rozšíření jazykové kvalifikace II
JMM145

JTM010

Rozšíření jazykove kvalifikace III
JMM146

JTM201

Stáž
JMM275

JTM240

Mexico and Canada: Politics, Economy and Society
JMMZ319

JTM241

American Cinema: Trends and Developments
JMM599 JMM630

JTM244

Cold War in Documents 1945-1962
JMM384

JTM249

Evolution of Sino-American Relations
JMM206 JMMZ316

JTM257

Splendor and Misery of Détente
JMM283

JTM261

U.S. and Human Rights
JMM601

JTM277

Prezentace v médiích
JMM128


Povinně volitelné předměty specializace Západoevropská studia (ZES)

Skupina J#0332)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ152

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ154

ExternĂ­ odkaz EU Policies

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

JMMZ217

ExternĂ­ odkaz Current Debates in British Politics and on the Constitution

ExternĂ­ odkaz McLean ExternĂ­ odkaz Peterson ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ269

ExternĂ­ odkaz From Messina to Brexit: UK - EU Relations past and present

ExternĂ­ odkaz Butt Philip ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMMZ271

ExternĂ­ odkaz Make Love, Not War: An introduction to international relations ethics

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ327

ExternĂ­ odkaz Knowledge Policies in Europe

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ330

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/2

Z

2

JMMZ342

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods in social sciences

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

0/2

Z

6

JMMZ370

ExternĂ­ odkaz When to escalate, when to compromise in international conflict?

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

LS

2/0

Zk

6

JMMZ374

ExternĂ­ odkaz International morality between ethical ideals and reality

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMM008

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM027

ExternĂ­ odkaz Contemporary Mediterranean

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JMM047

ExternĂ­ odkaz Právní a institucionální rámec evropské integrace.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

6

JMM048

ExternĂ­ odkaz European Union in International Affairs

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JMM128

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JMM129

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace v Evropské unii

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

1/1

Zk

6

JMM134

ExternĂ­ odkaz British Politics

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM248

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Irska

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JMM275

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

3

JMM276

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Zk

3

JMM293

ExternĂ­ odkaz The Special Relationship between the United States and Great Britain

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

2/0

Zk

5

JMM299

ExternĂ­ odkaz České myšlení o Evropě

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

Zk

5

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM453

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM507

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

4/2

Z

2

JMM544

ExternĂ­ odkaz Moderní francouzská kultura

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

4

JMM580

ExternĂ­ odkaz Evropa států a regionů

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMM583

ExternĂ­ odkaz Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu

ExternĂ­ odkaz Fischer

ZS

1/1

Zk

4

JMM585

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Skotska, Walesu a Severního Irska po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

Zk

4

JMM589

ExternĂ­ odkaz Veřejná diplomacie Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

0/2

Zk

4

JMM614

ExternĂ­ odkaz Úvod do aplikovaných kvantitativních metod

ExternĂ­ odkaz Hendrych

LS

1/1

Zk

6

JMM615

ExternĂ­ odkaz Democracy Promotion: history, theories, practice

ExternĂ­ odkaz Najšlová

ZS

1/1

Zk

4

JMM663

ExternĂ­ odkaz Europe in the French mind: a historical–civilizational point of view

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM664

ExternĂ­ odkaz Migration and mobility: comparative issues in Western European Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

6

JMM665

ExternĂ­ odkaz Scandinavian Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Juhás

LS

1/1

Zk

6

JMM671

ExternĂ­ odkaz Rebuilding Europe

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

0/2

Zk

6

JMM673

ExternĂ­ odkaz Promoting democracy abroad: the US and the EU in third countries

ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS

1/1

Zk

5

JMM675

ExternĂ­ odkaz Transatlantic dialogues: Current issues in US-EU relations

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

5

JMM680

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

0/2

Zk

4

JMM683

ExternĂ­ odkaz Contemporary French Politics, Culture & Society

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM684

ExternĂ­ odkaz The United Kingdom since the 1990s: Politics and Constitution - Economy - Society

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMM748

ExternĂ­ odkaz Vztahy EU – Latinská Amerika a česká diplomacie

ExternĂ­ odkaz Havlík ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JMM999

ExternĂ­ odkaz The West would not allow that: The West and Eastern Europe 1943-1953

ExternĂ­ odkaz Fojtek

LS

1/1

Zk

6

JPM915

ExternĂ­ odkaz Introduction to Computational Social Science

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

2/0

Zk

4

JTM009

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykové kvalifikace II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

6

JTM010

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykove kvalifikace III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM277

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JTM289

ExternĂ­ odkaz Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu

ExternĂ­ odkaz Fischer

LS

1/1

Zk

4

JTM297

ExternĂ­ odkaz Rebuilding Europe

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

0/2

Zk

6

J#0335

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"


J#0336

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Počet kreditů: minimálně 18

Odkaz v rámci webu Skupina J#0335 "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"

Odkaz v rámci webu Skupina J#0336 "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ152

European Economic IntegrationJMM322

JMM322

JMMZ154

EU PoliciesJMM582

JMM582

JMM027

Contemporary Mediterranean
JMM152

JMM047

Právní a institucionální rámec evropské integrace.JMM259

JMM251 JMM259 JMM385

JMM048

European Union in International Affairs
JMM588 JMMZ188

JMM453

Moderní britské dějiny
JMB203

JMM507

Moderní dějiny západní Evropy
JMB015

JMM614

Úvod do aplikovaných kvantitativních metodJMM543

JMM543

JMM665

Scandinavian Politics and SocietyJMM247

JMM247

JMM680

Aktuální problémy západní Evropy
JMM373

JTM009

Rozšíření jazykové kvalifikace II
JMM145

JTM010

Rozšíření jazykove kvalifikace III
JMM146

JTM201

Stáž
JMM275

JTM277

Prezentace v médiích
JMM128

JTM289

Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu
JMM583

JTM297

Rebuilding Europe
JMM671
Povinně volitelné předměty oboru Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)

Skupina J#0333)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ042

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries.

ExternĂ­ odkaz Hauser

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ043

ExternĂ­ odkaz Social Exclusion and the Roma in Central Europe.

ExternĂ­ odkaz Klípa

LS

1/1

Zk

6

JMMZ044

ExternĂ­ odkaz Ethnic Conflicts in Central and Eastern Europe.

ExternĂ­ odkaz Klípa

LS

1/1

Zk

6

JMMZ152

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ154

ExternĂ­ odkaz EU Policies

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

JMMZ217

ExternĂ­ odkaz Current Debates in British Politics and on the Constitution

ExternĂ­ odkaz McLean ExternĂ­ odkaz Peterson ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ229

ExternĂ­ odkaz Theorizing Memory: Social and Cultural Remembering

ExternĂ­ odkaz Asavei

LS

1/1

Zk

6

JMMZ251

ExternĂ­ odkaz Russia's Aggression against Ukraine: Implications for European Security.

ExternĂ­ odkaz Šír

LS

1/1

Zk

6

JMMZ253

ExternĂ­ odkaz Introduction to Intellectual History: Approaches and Methods

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ254

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Kubátová ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ258

ExternĂ­ odkaz How Jewish is Jewish History?

ExternĂ­ odkaz Čapková

LS

1/1

Zk

6

JMMZ259

ExternĂ­ odkaz Interpretations of Germany´s Power, Identity and Foreign Policy.

ExternĂ­ odkaz Eberle

LS

0/2

Zk

6

JMMZ260

ExternĂ­ odkaz Politische Kultur in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Chmelar

LS

0/2

Zk

6

JMMZ269

ExternĂ­ odkaz From Messina to Brexit: UK - EU Relations past and present

ExternĂ­ odkaz Butt Philip ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMMZ270

ExternĂ­ odkaz Society, culture and politics in Hungary, 1945-2010.

ExternĂ­ odkaz Talaber

LS

1/1

Zk

6

JMMZ271

ExternĂ­ odkaz Make Love, Not War: An introduction to international relations ethics

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ272

ExternĂ­ odkaz Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 1949-1990

ExternĂ­ odkaz Thiemeyer

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ273

ExternĂ­ odkaz Der Zweite Weltkrieg

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ274

ExternĂ­ odkaz Geschichte des Rassismus

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ275

ExternĂ­ odkaz Jüdische Lebenswelten in Europa im 19. und 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ277

ExternĂ­ odkaz Tschechische Zeitgeschichte im europäischen Kontext

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

Zk

4

JMMZ279

ExternĂ­ odkaz Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ301

ExternĂ­ odkaz Who Controls the Past, controls the Future?

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMMZ302

ExternĂ­ odkaz Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ303

ExternĂ­ odkaz Der lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Zk

6

JMMZ304

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ305

ExternĂ­ odkaz Literaturverfilmungen um 1920. Ein aktuell bleibendes politisch-kulturelles Panorama

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ306

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell I

ExternĂ­ odkaz Göttmann

ZS

0/2

Z

4

JMMZ307

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell II

ExternĂ­ odkaz Heiter

LS

0/2

Z

4

JMMZ308

ExternĂ­ odkaz Communism in Central and Eastern Europe. Idea, rule and aftermath.

ExternĂ­ odkaz Lorenz

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ309

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ310

ExternĂ­ odkaz Wirtschaftskrisen im Vergleich (1929, die große Depression und 2008)

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ311

ExternĂ­ odkaz Der Nationalsozialismus

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ312

ExternĂ­ odkaz Deutschland im 20. Jahrhundert: Visual History

ExternĂ­ odkaz Caumanns

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ316

ExternĂ­ odkaz Evolution of Sino-American Relations

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ317

ExternĂ­ odkaz United States Since WW2: Issues

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

LS

1/1

Zk

6

JMMZ318

ExternĂ­ odkaz Mexican Politics, Economy and Society.

ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ319

ExternĂ­ odkaz Government and Politics in Canada

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ320

ExternĂ­ odkaz Issues in United States National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

2/0

Zk

6

JMMZ321

ExternĂ­ odkaz Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S. II

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

LS

1/1

Zk

6

JMMZ322

ExternĂ­ odkaz US Foreign Policy in the Middle East

ExternĂ­ odkaz Bečka

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ323

ExternĂ­ odkaz Von Kowalski, Podolski und anderen: Polen in Deutschland (19. und 20.

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

6

JMMZ324

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Mentsches

ZS

0/2

Z

4

JMMZ325

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Heiter

LS

0/2

Z

4

JMMZ326

ExternĂ­ odkaz Cultural Studies: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Asavei

LS

1/1

Zk

6

JMMZ327

ExternĂ­ odkaz Knowledge Policies in Europe

ExternĂ­ odkaz Young

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ328

ExternĂ­ odkaz Politics of Memory in the Post-Soviet Space

ExternĂ­ odkaz Leupold

LS

1/1

Zk

6

JMMZ329

ExternĂ­ odkaz Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rolle des Sports in Mitteleuropa von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zwicker

LS

1/1

Zk

6

JMMZ335

ExternĂ­ odkaz United States Relations with Latin America in the Trump Era

ExternĂ­ odkaz Feinberg

LS

1/1

Zk

6

JMMZ336

ExternĂ­ odkaz History and Society in the Russian Cinema

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Mazzali

ZS

0/4

Zk

6

JMMZ337

ExternĂ­ odkaz Nationalism in Communism

ExternĂ­ odkaz Klípa

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ339

ExternĂ­ odkaz Populism in the U.S.

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ340

ExternĂ­ odkaz Freedom of Speech

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ341

ExternĂ­ odkaz American Presidency in the Digital Age

ExternĂ­ odkaz Klvaňa

LS

1/1

Zk

6

JMMZ342

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods in social sciences

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

0/2

Z

6

JMMZ367

ExternĂ­ odkaz Cybersecurity: concepts and practice

ExternĂ­ odkaz Kadlecová

LS

0/2

Zk

6

JMMZ370

ExternĂ­ odkaz When to escalate, when to compromise in international conflict?

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

LS

2/0

Zk

6

JMMZ371

ExternĂ­ odkaz Approaching problems of East Central Europe through sociology

ExternĂ­ odkaz Barna ExternĂ­ odkaz Králová

LS

5/2

Zk

6

JMMZ372

ExternĂ­ odkaz World War II: public history and memory.

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JMMZ374

ExternĂ­ odkaz International morality between ethical ideals and reality

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ375

ExternĂ­ odkaz Fußball: Nationale Mythen und deren dunkle Seite im deutschsprachigen Film

ExternĂ­ odkaz Schönborn

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ376

ExternĂ­ odkaz Die Filmfront in der Zwischenkriegszeit 1918–1939

ExternĂ­ odkaz Wollstein

LS

1/1

Zk

6

JMMZ377

ExternĂ­ odkaz Bevölkerung und Gesellschaft - Deutschland nach 1945

ExternĂ­ odkaz Vögele

LS

1/1

Zk

6

JMMZ378

ExternĂ­ odkaz Herrschaft, Verwaltung und Alltag im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945

ExternĂ­ odkaz Vondráček

LS

1/1

Zk

6

JMMZ379

ExternĂ­ odkaz Wirtschaftsboom und Krisen im 20. und im 21. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

5

JMMZ397

ExternĂ­ odkaz International ethics between hypocrisy, collective arrogance, and dirty hands

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Lukešová ExternĂ­ odkaz Pisklová

LS

2/0

Zk

6

JMMZ399

ExternĂ­ odkaz German Foreign Policy: Still a Civilian Power?

ExternĂ­ odkaz Maull

LS

0/2

Zk

6

JMMZ700

ExternĂ­ odkaz Nationalism, Religion and Violence in Europe

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

6/2

Zk

8

JMM008

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Kozák ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JMM009

ExternĂ­ odkaz Dokumenty amerických dějin I

ExternĂ­ odkaz Kýrová

ZS

0/2

Z

4

JMM010

ExternĂ­ odkaz American History Documents II

ExternĂ­ odkaz Kýrová

LS

0/2

Zk

4

JMM011

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace amerických dějin 1620-1877

ExternĂ­ odkaz Kýrová

LS

0/2

Z

3

JMM020

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

0/2

Z

3

JMM027

ExternĂ­ odkaz Contemporary Mediterranean

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JMM028

ExternĂ­ odkaz Migrace na Balkáně ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

1/1

Zk

6

JMM029

ExternĂ­ odkaz (Po)válečná společenství západního Balkánu po rozpadu Východního bloku

ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

1/1

Zk

6

JMM030

ExternĂ­ odkaz Postkomunistická transformace

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kocián

LS

1/1

Zk

6

JMM031

ExternĂ­ odkaz Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

Zk

6

JMM033

ExternĂ­ odkaz Jazz in Czech Culture

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

1/1

Z

4

JMM034

ExternĂ­ odkaz Obrazy a stereotypy Balkánu

ExternĂ­ odkaz Šístek

ZS

1/1

Zk

6

JMM036

ExternĂ­ odkaz Diktatury: autoritativní a totalitní režimy středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

6

JMM038

ExternĂ­ odkaz Kultura a politika v západní Evropě

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JMM039

ExternĂ­ odkaz Západní Evropa a svět

ExternĂ­ odkaz Váška ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

1/1

Zk

6

JMM040

ExternĂ­ odkaz Societal changes in Western European countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM047

ExternĂ­ odkaz Právní a institucionální rámec evropské integrace.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

6

JMM048

ExternĂ­ odkaz European Union in International Affairs

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JMM078

ExternĂ­ odkaz Současná středovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

LS

0/2

Zk

6

JMM079

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ I

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

6

JMM098

ExternĂ­ odkaz Grenze: Ein Begriff und seine Karriere, (De-)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Zvánovec

LS

0/2

Z

4

JMM099

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství současné střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Zk

6

JMM102

ExternĂ­ odkaz Zrození SSSR jako velmoci. Společenský systém, jeho vliv a místo v XX. století.

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

Zk

6

JMM103

ExternĂ­ odkaz Seminář k současné hovorové ruštině

ExternĂ­ odkaz Smirnova

ZS

0/2

Z

3

JMM104

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu židovských dějin

ExternĂ­ odkaz Čapková

ZS

1/1

Zk

6

JMM105

ExternĂ­ odkaz Teoretická reflexe evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Najšlová

LS

1/1

Zk

6

JMM106

ExternĂ­ odkaz Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Migration in Europa in Geschichte und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

1/1

Zk

6

JMM110

ExternĂ­ odkaz Německé kultury současnosti: identita, migrace, multikulturalismus

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMM111

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN II

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JMM112

ExternĂ­ odkaz Německo a Evropská unie

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

2/0

Zk

6

JMM114

ExternĂ­ odkaz Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Zk

6

JMM115

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

6

JMM118

ExternĂ­ odkaz Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JMM119

ExternĂ­ odkaz Od kvetoucích krajin k Německu druhé kategorie? Nové spolkové země 1990-2015

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

LS

1/1

Zk

6

JMM120

ExternĂ­ odkaz Proměny sovětské zahraniční politiky

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

Zk

4

JMM121

ExternĂ­ odkaz Central European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

ZS/LS

0/4

Zk

6

JMM122

ExternĂ­ odkaz Ruská výtvarná avantgarda

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

1/1

Zk

5

JMM123

ExternĂ­ odkaz Dějiny a společnost v ruské kinematografii

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

0/4

Z

3

JMM124

ExternĂ­ odkaz Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Zk

4

JMM128

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JMM129

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace v Evropské unii

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

1/1

Zk

6

JMM130

ExternĂ­ odkaz Ethno-Political Conflicts in the Caucasus

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JMM134

ExternĂ­ odkaz British Politics

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM200

ExternĂ­ odkaz Roots of American Music - Folklore, Blues, Jazz

ExternĂ­ odkaz Calda

ZS

1/1

Z

4

JMM202

ExternĂ­ odkaz Cultural Pluralism and Antidiscrimination in WE and USA

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

LS

1/1

Zk

6

JMM248

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Irska

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JMM257

ExternĂ­ odkaz Sovětský stát a společnost 1941-1945

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

5

JMM275

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Z

3

JMM276

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/3

Zk

3

JMM283

ExternĂ­ odkaz Splendor and Misery of Détente

ExternĂ­ odkaz Fojtek

ZS

2/0

Zk

6

JMM293

ExternĂ­ odkaz The Special Relationship between the United States and Great Britain

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

2/0

Zk

5

JMM299

ExternĂ­ odkaz České myšlení o Evropě

ExternĂ­ odkaz Rak

LS

2/0

Zk

5

JMM300

ExternĂ­ odkaz Armáda jako integrační faktor ruské společnosti

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

5

JMM301

ExternĂ­ odkaz Bělorusko po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Z

3

JMM302

ExternĂ­ odkaz Russia after 1991

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

JMM303

ExternĂ­ odkaz Pobaltí po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

Z

3

JMM305

ExternĂ­ odkaz Ukrajina po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM340

ExternĂ­ odkaz American Thoughts and Thinkers

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

2/0

Zk

6

JMM346

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy during the Cold War

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

5

JMM348

ExternĂ­ odkaz American Literature 1900-1950

ExternĂ­ odkaz Hanuš

ZS

1/1

Zk

5

JMM349

ExternĂ­ odkaz American Literature 1950-2000

ExternĂ­ odkaz Hanuš

LS

1/1

Zk

5

JMM369

ExternĂ­ odkaz Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

Zk

4

JMM370

ExternĂ­ odkaz Slovanství a panslavismus

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

Zk

4

JMM371

ExternĂ­ odkaz Formování moderního národa na Balkáně

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

Zk

4

JMM372

ExternĂ­ odkaz Dva "rozpady" Jugoslávie

ExternĂ­ odkaz Tejchman

ZS

1/1

Zk

4

JMM384

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM453

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Čížek ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Zk

5

JMM460

ExternĂ­ odkaz Oil and Gas in the Post Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM461

ExternĂ­ odkaz Security Issues in Japan and the Far East Asia

ExternĂ­ odkaz Hosoda

LS

1/1

Zk

6

JMM472

ExternĂ­ odkaz Sozialstruktur Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

JMM503

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

ZS

4/2

Z

1

JMM505

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

4/2

Z

1

JMM507

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

4/2

Z

2

JMM509

ExternĂ­ odkaz Dějiny USA

ExternĂ­ odkaz Pondělíček ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/2

Zk

1

JMM510

ExternĂ­ odkaz Geografie pro RVES

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

1/1

Zk

4

JMM527

ExternĂ­ odkaz United States Since WW2: Issues

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

LS

1/1

Zk

4

JMM534

ExternĂ­ odkaz Česká republika v Evropské unii - aktéři a zájmy

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM544

ExternĂ­ odkaz Moderní francouzská kultura

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

4

JMM566

ExternĂ­ odkaz History and Present in South East European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

LS

0/4

Zk

6

JMM580

ExternĂ­ odkaz Evropa států a regionů

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMM583

ExternĂ­ odkaz Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu

ExternĂ­ odkaz Fischer

ZS

1/1

Zk

4

JMM585

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Skotska, Walesu a Severního Irska po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

Zk

4

JMM589

ExternĂ­ odkaz Veřejná diplomacie Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

0/2

Zk

4

JMM590

ExternĂ­ odkaz EU in its Southeastern Neighbourhood: Politics of Expectations

ExternĂ­ odkaz Najšlová

ZS

1/1

Zk

6

JMM593

ExternĂ­ odkaz The US and Europe after the Cold War

ExternĂ­ odkaz Anděl

ZS

1/1

Zk

6

JMM595

ExternĂ­ odkaz U.S. Policy in Southeast Asia after WWII

ExternĂ­ odkaz Bečka

LS

1/1

Zk

6

JMM596

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1963-1991

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

1/1

Zk

6

JMM599

ExternĂ­ odkaz Contemporary American Cinema

ExternĂ­ odkaz Nowell

ZS

1/1

Zk

5

JMM600

ExternĂ­ odkaz Critical Issues in U.S. - Chinese Relations

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

1/1

Zk

6

JMM601

ExternĂ­ odkaz U.S. and Human Rights

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM606

ExternĂ­ odkaz Struggle for Civil Rights in United States

ExternĂ­ odkaz Hervey

ZS

1/1

Zk

5

JMM614

ExternĂ­ odkaz Úvod do aplikovaných kvantitativních metod

ExternĂ­ odkaz Hendrych

LS

1/1

Zk

6

JMM615

ExternĂ­ odkaz Democracy Promotion: history, theories, practice

ExternĂ­ odkaz Najšlová

ZS

1/1

Zk

4

JMM625

ExternĂ­ odkaz Dissent in America

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

4

JMM627

ExternĂ­ odkaz American Indian History and Policy

ExternĂ­ odkaz Kýrová

LS

1/1

Zk

5

JMM628

ExternĂ­ odkaz Key Trends in American Film

ExternĂ­ odkaz Nowell

LS

1/1

Zk

5

JMM629

ExternĂ­ odkaz Hollywood/Europe: A Transnational Film Culture.

ExternĂ­ odkaz Nowell

ZS

1/1

Zk

5

JMM630

ExternĂ­ odkaz Independent American Cinema

ExternĂ­ odkaz Nowell

LS

1/1

Zk

5

JMM655

ExternĂ­ odkaz Ideology and Literature: American Literature 2001 - 2015

ExternĂ­ odkaz Olehla

LS

1/1

Zk

5

JMM657

ExternĂ­ odkaz Das Bild des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung - Filme und öffentliche Kontroversen

ExternĂ­ odkaz Nonn

LS

1/1

Zk

5

JMM663

ExternĂ­ odkaz Europe in the French mind: a historical–civilizational point of view

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM664

ExternĂ­ odkaz Migration and mobility: comparative issues in Western European Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

6

JMM665

ExternĂ­ odkaz Scandinavian Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Juhás

LS

1/1

Zk

6

JMM671

ExternĂ­ odkaz Rebuilding Europe

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

0/2

Zk

6

JMM672

ExternĂ­ odkaz Comparative Capitalisms of Western Europe

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

JMM673

ExternĂ­ odkaz Promoting democracy abroad: the US and the EU in third countries

ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS

1/1

Zk

5

JMM674

ExternĂ­ odkaz Maritime security: Geopolitics of the Indian and Pacific Oceans

ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS

1/1

Zk

5

JMM675

ExternĂ­ odkaz Transatlantic dialogues: Current issues in US-EU relations

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

5

JMM677

ExternĂ­ odkaz The US and international and regional organizations

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

5

JMM680

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

0/2

Zk

4

JMM681

ExternĂ­ odkaz Galizien als multikulturelle Gesellschaft.

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

0/2

Z

3

JMM683

ExternĂ­ odkaz Contemporary French Politics, Culture & Society

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

1/1

Zk

6

JMM684

ExternĂ­ odkaz The United Kingdom since the 1990s: Politics and Constitution - Economy - Society

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JMM690

ExternĂ­ odkaz Global Governance: The US in International Organizations and Regimes

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

5

JMM692

ExternĂ­ odkaz The African American Freedom Struggle in the United States Since 1933

ExternĂ­ odkaz Cook

LS

1/1

Zk

5

JMM693

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy in the Age of Trump

ExternĂ­ odkaz Kashkett

LS

1/1

Zk

5

JMM701

ExternĂ­ odkaz North American Oral Traditions and Mass Media

ExternĂ­ odkaz Giarelli

LS

1/1

Zk

5

JMM703

ExternĂ­ odkaz Post-Soviet Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Lídl

ZS

1/1

Zk

6

JMM732

ExternĂ­ odkaz Německá evropská a bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMM745

ExternĂ­ odkaz Středoevropské mýty a paměť

ExternĂ­ odkaz Balla

LS

1/1

Zk

4

JMM746

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní problémy přelomu 20. a 21. století

ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

1/1

KZ

4

JMM747

ExternĂ­ odkaz Česká republika a její unijní aktéři

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

1/1

Zk

6

JMM748

ExternĂ­ odkaz Vztahy EU – Latinská Amerika a česká diplomacie

ExternĂ­ odkaz Havlík ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JMM749

ExternĂ­ odkaz Ukraine after 1991

ExternĂ­ odkaz Korablyova

LS

0/2

Zk

6

JPM915

ExternĂ­ odkaz Introduction to Computational Social Science

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

2/0

Zk

4

JPM938

ExternĂ­ odkaz The Israeli-Palestinian Conflict

ExternĂ­ odkaz Záhora

LS

0/2

Zk

6

JTB301

ExternĂ­ odkaz Introduction to Intellectual History: Approaches and Methods

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JTM009

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykové kvalifikace II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

6

JTM010

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykove kvalifikace III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Zk

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM240

ExternĂ­ odkaz Mexico and Canada: Politics, Economy and Society

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

1/1

Zk

6

JTM241

ExternĂ­ odkaz American Cinema: Trends and Developments

ExternĂ­ odkaz Nowell

LS

1/1

Zk

6

JTM244

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JTM249

ExternĂ­ odkaz Evolution of Sino-American Relations

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JTM257

ExternĂ­ odkaz Splendor and Misery of Détente

ExternĂ­ odkaz Fojtek

ZS

2/0

Zk

6

JTM261

ExternĂ­ odkaz U.S. and Human Rights

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JTM264

ExternĂ­ odkaz (Po)válečná společenství západního Balkánu po rozpadu Východního bloku

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

1/1

Zk

6

JTM269

ExternĂ­ odkaz Ethno-Political Conflicts in the Caucasus

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JTM271

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Zk

6

JTM273

ExternĂ­ odkaz Images and Stereotypes of the Balkans

ExternĂ­ odkaz Šístek

LS

1/1

Zk

6

JTM275

ExternĂ­ odkaz Post-Soviet Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Horák

ZS

1/1

Zk

6

JTM277

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

ZS

1/1

Z

6

JTM279

ExternĂ­ odkaz Russia after 1991

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

JTM285

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries

ExternĂ­ odkaz Hauser

ZS

1/1

Zk

6

JTM289

ExternĂ­ odkaz Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu

ExternĂ­ odkaz Fischer

LS

1/1

Zk

4

JTM297

ExternĂ­ odkaz Rebuilding Europe

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

0/2

Zk

6

JTM303

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTM309

ExternĂ­ odkaz Německá bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTM311

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

J#0335

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"


J#0336

ExternĂ­ odkaz skupina "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Počet kreditů: maximálně 15

Odkaz v rámci webu Skupina J#0335 "NMTS - Jazyky II (Povinně volitelné)"

Odkaz v rámci webu Skupina J#0336 "NMTS - Jazyky III (Povinně volitelné)"


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ043

Social Exclusion and the Roma in Central Europe.JPM550


JMMZ152

European Economic IntegrationJMM322

JMM322

JMMZ154

EU PoliciesJMM582

JMM582

JMMZ279

Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert
JMM635 JMM709

JMMZ301

Who Controls the Past, controls the Future?
JMM642

JMMZ302

Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit
JMM711 JMM737

JMMZ303

Der lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945
JMM637 JMM738

JMMZ304

Prager deutsche Literatur
JMM715

JMMZ306

Deutschland und Zentraleuropa aktuell I
JMM061

JMMZ307

Deutschland und Zentraleuropa aktuell II
JMM062

JMMZ316

Evolution of Sino-American Relations
JMM206

JMMZ318

Mexican Politics, Economy and Society.
JMM591

JMMZ319

Government and Politics in Canada
JMM592

JMM020

Academic WritingJMMZ345


JMM027

Contemporary Mediterranean
JMM152

JMM031

Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí
JMM731

JMM039

Západní Evropa a světJMM616

JMM616

JMM047

Právní a institucionální rámec evropské integrace.JMM259

JMM251 JMM259 JMM385

JMM048

European Union in International Affairs
JMM588 JMMZ188

JMM079

Hospodářský a sociální systém NMZ I
JMM350

JMM110

Německé kultury současnosti: identita, migrace, multikulturalismus
JMM056

JMM111

Zahraniční politika SRN II

JMM081JMM353

JMM112

Německo a Evropská unie
JMM356

JMM114

Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900
JMM211 JMM708 JMM739

JMM115

Církve a náboženství v NMZ
JMM640

JMM118

Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy
JMM052

JMM453

Moderní britské dějiny
JMB203

JMM503

Moderní dějiny Ruska
JMB011

JMM505

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy
JMB013

JMM507

Moderní dějiny západní Evropy
JMB015

JMM509

Dějiny USA
JMB017

JMM510

Geografie pro RVES
JMB001 JMB122

JMM614

Úvod do aplikovaných kvantitativních metodJMM543

JMM543

JMM665

Scandinavian Politics and SocietyJMM247

JMM247

JMM680

Aktuální problémy západní Evropy
JMM373

JMM703

Post-Soviet Central Eurasia
JMM361

JTB301

Introduction to Intellectual History: Approaches and Methods

JTB004 JTB006 JTB010 JTB014JMMZ253

JTM009

Rozšíření jazykové kvalifikace II
JMM145

JTM010

Rozšíření jazykove kvalifikace III
JMM146

JTM201

Stáž
JMM275

JTM240

Mexico and Canada: Politics, Economy and Society
JMMZ319

JTM241

American Cinema: Trends and Developments
JMM599 JMM630

JTM244

Cold War in Documents 1945-1962
JMM384

JTM249

Evolution of Sino-American Relations
JMM206 JMMZ316

JTM257

Splendor and Misery of Détente
JMM283

JTM261

U.S. and Human Rights
JMM601

JTM264

(Po)válečná společenství západního Balkánu po rozpadu Východního bloku
JMM029

JTM269

Ethno-Political Conflicts in the Caucasus
JMM130

JTM273

Images and Stereotypes of the Balkans
JMM034

JTM275

Post-Soviet Central Eurasia
JMM361 JMM703

JTM277

Prezentace v médiích
JMM128

JTM279

Russia after 1991
JMM302

JTM285

Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries
JMMZ042

JTM289

Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu
JMM583

JTM297

Rebuilding Europe
JMM671

JTM303

Církve a náboženství v NMZ
JMM115 JMM640

JTM311

Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa
JMM715 JMMZ304

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

2.únor 2023 00:17

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 2.02 2023 13:01, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz