Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T:: Ruská a východoevropská studia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2006/07
Akademický rok 2018/19 (PŘÍPRAVA)
 

Studijní obor 6702T: Ruská a východoevropská studiaObor ruských a východoevropských studií sleduje jednotlivé státy teritoria, rozdělené do čtyř subregionů: evropské Rusko (s vazbami na kavkazskou a středoasijskou oblast), Bělorusko a Ukrajinu (s vazbami na Moldávii a Rumunsko), Estonsko, Lotyšsko a Litvu (s vazbami na balticko-skandinávský region, zvláště pak na Finsko) a střední Evropu (Polsko, Maďarsko), dále pak zachycuje základní problémy balkánského regionu. Tento obor je prioritně zaměřen na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program tohoto magisterského oboru stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků katedry.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R Mezinárodní teritoriální studia uskutečňovaného na FSV, kteří absolvovali v akademickém roce 2004/2005, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,70 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,70 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na FSV UK, kteří chtějí postoupit na magisterský obor Ruská a východoevropská studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru absolvovat předměty JMB010 Moderní dějiny Ruska do roku 1917, JMB011 Moderní dějiny Ruska po roce 1917, JMB012 Moderní dějiny středovýchodní Evropy do roku 1914 a JMB013 Moderní dějiny středovýchodní Evropy po roce 1914. Studenti, kteří přicházejí na magisterský obor RVES z jiných fakult, jsou povinni absolvovat tyto kursy v průběhu magisterského studia jako předměty povinně volitelné, zapisují si je však pod magisterskými kódy JMM502 Moderní dějiny Ruska I, JMM503 Moderní dějiny Ruska II, JMM504 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy I a JMM505 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy II.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš ŠVEC, CSc.


Celkové studijní povinnosti  

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů

Povinně volitelné předměty 

minimálně: 30

Volitelné předměty       

maximálně: 12

 

(„Předměty volitelné“ viz Čl. 2 § 8 Studijního a zkušebního řádu UK FSV)


Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. Dějiny Ruska a středovýchodní Evropy (1 otázka)


  2. Rusko a východní Evropa v současném světě - reálie 90. let 20. století a počátku nového století


  3. Specializace (1 otázka z problematiky mimo téma diplomové práce: politický systém, zahraniční politika, kultura, právo, sociálně ekonomické problémy, národnostní poměry, náboženství a církve)


  4. Obhajoba diplomové prácePovinné předměty


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM085

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

2/2

KZ

7

JMM086

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM087

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM089

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

0/2

KZ

4

JMM092

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace ruských dějin

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

ZS

1/1

Zk

6

JMM093

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

6

JMM094

ExternĂ­ odkaz Politické systémy postsovětského prostoru

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

Zk

6

JMM095

ExternĂ­ odkaz Politické systémy zemí středovýchodní Evropy II.

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

6

JMM097

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní problémy střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JMM099

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství současné střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Zk

6

JMM183

ExternĂ­ odkaz Současná východní Evropa I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

1/1

Z

3

JMM184

ExternĂ­ odkaz Současná východní Evropa II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM188

ExternĂ­ odkaz Hospodářská transformace v postsovětském prostoru

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

6

JMM189

ExternĂ­ odkaz Economic transformation in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Částek

ZS

1/1

Zk

6

J#0097

ExternĂ­ odkaz skupina "Jazyky pro Ruská a východoevropská studia"


J#0098

ExternĂ­ odkaz skupina "plnění studijních předpokladů"


Celkový počet kreditů: 74Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM085

Diplomový seminář I

JMM089
JMM086

Diplomový seminář II

JMM085
JMM087

Diplomový seminář III

JMM086 JMM502 JMM503 JMM504 JMM505
JMM095

Politické systémy zemí středovýchodní Evropy II.

JMM094
JMM183

Současná východní Evropa I

JMM085
JMM184

Současná východní Evropa II

JMM183


Předměty JMM 183 a JMM184 si studenti zapisují v posledních dvou semestrech studiaPlnění studijních předpokladů (J#0098)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM502

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska I

ExternĂ­ odkaz Pečenka

ZS

2/2

Z

3

JMM503

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska II

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

2/2

Zk

6

JMM504

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

2/2

Z

3

JMM505

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy II

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

2/2

Z

6

Celkový počet kreditů: 18Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti (J#0098)

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM502

Moderní dějiny Ruska I
JMB010

JMM503

Moderní dějiny Ruska II
JMB011

JMM504

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy I
JMB012

JMM505

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy II
JMB013


Jazyky pro magisterské obory IMS (J#0097)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/3

Zk

4

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina pro polit. a IMS II


LS

0/3

Zk

4

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro pol., IMS II

ExternĂ­ odkaz Linhart

LS

0/3

Zk

4

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

Minimální počet kreditů: 4


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK. Možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a předložit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s garantem oboru. Teprve po schválení těchto tezí se studenti zapisují do prvního semestru diplomního semináře.


Povinně volitelné předměty


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM113

ExternĂ­ odkaz Pád komunistických režimů ve střední Evropě

ExternĂ­ odkaz Tůma

LS

1/1

Z

3

JMM120

ExternĂ­ odkaz Proměny sovětské zahraniční politiky

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

Z

3

JMM122

ExternĂ­ odkaz Ruská výtvarná avantgarda

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

1/1

Zk

5

JMM124

ExternĂ­ odkaz Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMM127

ExternĂ­ odkaz Česká společnost a pobaltská etnika

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Z

3

JMM132

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující C


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM133

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující D


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM187

ExternĂ­ odkaz Formirovanije postsovetskovo prostranstva

ExternĂ­ odkaz Šír

ZS

1/1

KZ

4

JMM203

ExternĂ­ odkaz Contemporary Greece

ExternĂ­ odkaz Marantzidis

LS

0/2

KZ

5

JMM257

ExternĂ­ odkaz Sovětský stát a společnost 1941-1945

ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

1/1

Z

3

JMM300

ExternĂ­ odkaz Armáda jako integrační faktor ruské společnosti

ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

1/1

Z

3

JMM301

ExternĂ­ odkaz Bělorusko po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM302

ExternĂ­ odkaz Rossija posle 1991 g.

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Z

3

JMM303

ExternĂ­ odkaz Pobaltí po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Z

3

JMM304

ExternĂ­ odkaz Polsko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Z

3

JMM305

ExternĂ­ odkaz Ukrajina po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM361

ExternĂ­ odkaz Nacionalnoje i gosudarstvennoje stroitelstvo v Jevraziji

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

LS

1/1

KZ

4

JMM368

ExternĂ­ odkaz Maďarsko po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

1/1

Z

3

JMM369

ExternĂ­ odkaz Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMM370

ExternĂ­ odkaz Slovanství a panslavismus

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM371

ExternĂ­ odkaz Formování moderního národa na Balkáně

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM372

ExternĂ­ odkaz Dva "rozpady" Jugoslávie

ExternĂ­ odkaz Tejchman

LS

1/1

KZ

4

JMM390

ExternĂ­ odkaz Slovensko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

0/2

Z

3

JMM391

ExternĂ­ odkaz Historie a kultura v moderním Maďarsku

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMM399

ExternĂ­ odkaz Češi a Jihoslované

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

Z

3

JMM460

ExternĂ­ odkaz Ropa a plyn v postsovětském prostoru

ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

1/1

KZ

4

JMM502

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska I

ExternĂ­ odkaz Pečenka

ZS

2/2

Z

3

JMM503

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska II

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

2/2

Zk

6

JMM504

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

2/2

Z

3

JMM505

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy II

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

2/2

Z

6

JMM510

ExternĂ­ odkaz Geografie pro RVES

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

2/2

Zk

5

JMM513

ExternĂ­ odkaz Crises and Reforming of State Socialism in East-Central Europe

ExternĂ­ odkaz Lachmann

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 30Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM502

Moderní dějiny Ruska I
JMB010

JMM503

Moderní dějiny Ruska II
JMB011

JMM504

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy I
JMB012

JMM505

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy II
JMB013

JMM510

Geografie pro RVES
JMB001 JMB122
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.leden 2016 19:46

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 14.03 2018 15:36, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz