Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Akademický rok 2018/19 (PŘÍPRAVA)
 

Studijní obor 6702R: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři

Cílem oboru Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.Studium oboru předpokládá povinný výjezd na Univerzitu Řezno ve druhém či pozdějším roce studia (podmínkou pro výjezd jsou splněné studijní prerekvizity). Všichni absolventi oboru Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ.


Studium oboru nezákládá nárok na získání stipendia na pobyt na Univerzitě Řezno ve druhém či pozdějším roce studia.


Garantem oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.Mail 


Koordinátorem oboru je PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Mail 
Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

33 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 120 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 27 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Obhajoba písemné práce

  3. Obhajoba písemné práce

  4. Obhajoba písemné práce


    Bakalářská práce je standardní (35 normostran á 1.800 znaků + přílohy),  ostatní práce jsou asi po 20 stranách (á 1.800 znaků + přílohy). Bakalářská práce je samostatná komplexní práce, zbylé práce jsou interpretacemi dílčích problémů v rámci daných tematických okruhů.

 


Téma bakalářské práce a tří písemných prací, které budou spolu s ní obhajovány, lze vybírat (na každé téma vždy jedna z uvedených prací) z následujících tematických okruhů, vycházejících ze stanovených skupin (modulů). Rozsah a základní požadavky na všechny písemné práce jsou každý školní rok definovány v rámci bakalářského diplomního semináře. Bakalářskou práci nelze psát v modulu jazykověda/literární věda.


 


1. Jazykověda/Literární věda


2. Vědy o kultuře


3. Interkulturní komunikace


4. Geopolitická historie


5. Společenské vědy


6. Ekonomické vědy


 


Povinné předměty: (J#020)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMBZ200

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia I.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

KZ

5

JMBZ201

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny (UR)

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

KZ

3

JMBZ202

ExternĂ­ odkaz Praktikum/Praktický projekt/Praxe

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/4

KZ

20

JMBZ231

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia II.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

Zk

5

JMBZ270

ExternĂ­ odkaz Bachelor Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/4

Zk

10

JMBZ280

ExternĂ­ odkaz DTS M 10 Aufbaumodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/8

Zk

13

JMBZ281

ExternĂ­ odkaz DTS M 11 Praktikumsmodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/20

Z

20

Celkový počet kreditů: 33


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ200

Bakalářský seminář pro česko-německá studia I.

JMB001 JMB002 JMBZ230
JMBZ201

Překlad z češtiny do němčiny (UR)

JLB013 JLB014 JMB001 JMB002 JMB118 JMB119 JMBZ230 JMBZ261 JMBZ291 JMM555
JMBZ231

Bakalářský seminář pro česko-německá studia II.

JMBZ200


Povinně volitelné předměty - Jazyk/Sprache: (J#02115)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Gloverová

ZS

0/3

Z

3

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová

LS

0/3

KZ

3

JMBZ261

ExternĂ­ odkaz Deutsche Fachtexte - lesen, verstehen, diskutieren

ExternĂ­ odkaz Mörsch

ZS/LS

0/2

Z

4

JMBZ264

ExternĂ­ odkaz Seminar zu den aktuellen Fragen

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Renner

ZS/LS

0/2

KZ

3

JMBZ271

ExternĂ­ odkaz TSC M 01 Basismodul Tschechische Sprache

ExternĂ­ odkaz Nerlich

ZS/LS

0/8

Zk

12

JMBZ272

ExternĂ­ odkaz TSC M 02 Basismodul Tschechische Sprache II

ExternĂ­ odkaz Nerlich

ZS/LS

0/8

Zk

12

J#030

ExternĂ­ odkaz skupina "Gastdozenten"


Minimální počet kreditů: 24 (splněná skupina J#030 se ve skupině J#02115 počítá za 5 kreditů)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB031

Angličtina I
J#LM30 J#LM31

JLB032

Angličtina II

JLB031


Povinně volitelné předměty - Jazykověda/Literární věda: (J#022)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMBZ278

ExternĂ­ odkaz TSC M 04 Basismodul Tschechische Sprachwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Heinz

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ279

ExternĂ­ odkaz TSC M 05 Basismodul Tschechische Literaturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Koschmal

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ283

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Sprachwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Heinz

ZS

1/1

KZ

5

JMBZ284

ExternĂ­ odkaz Kontrastive Linguistik / Kontaktlinguistik (UR)

ExternĂ­ odkaz Heinz

LS

1/1

Zk

5

JMBZ285

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Koschmal

ZS

2/0

Zk

5

JMBZ286

ExternĂ­ odkaz Deutsch-tschechischer Literaturvergleich / deutsche Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Koschmal

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazykověda/Literární věda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Vědy o kultuře: (J#02315)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMBZ273

ExternĂ­ odkaz TSC M 06 Basismodul Tschechische Kulturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

18

JMBZ289

ExternĂ­ odkaz Central European Culture from the 19th Century to 1945

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS

1/1

Zk

6

JMBZ290

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen

ExternĂ­ odkaz Dimitrov ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

KZ

3

JMBZ291

ExternĂ­ odkaz Středoevropská kultura po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

0/4

Zk

5

JMB066

ExternĂ­ odkaz Německé umění v Čechách v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

1/1

Zk

4

JMB081

ExternĂ­ odkaz Nacionálně socialistický experiment. Struktury, kontexty a diskurzy Protektorátu Čechy a Morava.

ExternĂ­ odkaz Šustrová

LS

1/1

Zk

6

JMB115

ExternĂ­ odkaz Masmédia německy mluvících zemí po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

1/1

Zk

4

JMB325

ExternĂ­ odkaz Německy mluvící země v zrcadle kinematografie

ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

1/1

KZ

4

JMB326

ExternĂ­ odkaz Pražská německá literatura

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

4

JMB395

ExternĂ­ odkaz Německá literatura ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

4

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ291

Středoevropská kultura po roce 1945

JMBZ289


Povinně volitelné předměty - Interkulturní komunikace: (J#024)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMBZ274

ExternĂ­ odkaz IKS M 01 Interkulturelle Kommunikation

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

JMBZ287

ExternĂ­ odkaz Kulturvergleich Deutschland und Tschechien (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

2/0

Zk

7

JMBZ288

ExternĂ­ odkaz Interkulturelle Kommunikation (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

1/1

Zk

7

Minimální počet kreditů: 14


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Geopolitická historie: (J#025)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMBZ230

ExternĂ­ odkaz Německé dějiny

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

4/2

Zk

8

JMBZ275

ExternĂ­ odkaz IKS M 20 Geschichte, Geographie, Politik im Internationalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

JMB118

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

KZ

4

JMB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 14


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Geopolitická historie:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Společenské vědy: (J#02615)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMBZ276

ExternĂ­ odkaz IKS M 21 Gesellschaft, Wirtschaft, Recht im internationalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

14

JMBZ292

ExternĂ­ odkaz Blokový seminář

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

Zk

4

JMB001

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd I

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

KZ

4

JMB002

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd II

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

0/2

KZ

5

JMB023

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského myšlení

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

Zk

5

JMB024

ExternĂ­ odkaz Teorie ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

2/0

Zk

5

JMB027

ExternĂ­ odkaz Nacismus ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kyncl

LS

1/1

Zk

5

JMB058

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po r. 1989 I.

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

KZ

4

JMB080

ExternĂ­ odkaz Minulost, která nechce odejít. Politiky paměti ve Francii a v Německu.

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMB082

ExternĂ­ odkaz Uměni a diktatura. Německo a Itálie 1918-1945.

ExternĂ­ odkaz Mikulová

ZS

1/1

Zk

6

JMB083

ExternĂ­ odkaz Berlín. Evropská metropole v proměnách 20. a 21. století.

ExternĂ­ odkaz Mikulová

LS

1/1

KZ

4

JMB084

ExternĂ­ odkaz Rok 1968 v západním Německu a v Evropě.

ExternĂ­ odkaz Valenta

LS

1/1

Zk

6

JMB086

ExternĂ­ odkaz Nationale Identitäten in Deutschland, Polen und Tschechien im Transnationalen Kontext (BLOCKVERANSTALTUNG)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

KZ

2

JMB092

ExternĂ­ odkaz Politická kultura v českých zemích a habsburské monarchii 1848-1918)

ExternĂ­ odkaz Velek

LS

1/1

Zk

6

JMB113

ExternĂ­ odkaz Úvod do teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/0

Zk

5

JMB205

ExternĂ­ odkaz Transformace komunistických stran ve středni Evropě a vliv západoevropské levice

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

1/1

Zk

4

JMB218

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

2/0

Zk

5

JMB222

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

KZ

4

JMB223

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II. (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

KZ

4

JMB245

ExternĂ­ odkaz Euroregiony a přeshraniční spolupráce v Evropě

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

KZ

4

JMB327

ExternĂ­ odkaz Krajní pravice v Německu a v Evropě

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

4

JMB328

ExternĂ­ odkaz Československá a česká zahraniční politika po roce 1989 II.

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMB394

ExternĂ­ odkaz Frankfurtská škola jako fenomén moderních německých dějin: analýza teorie a praxe roku 1968 a jeho dopadů

ExternĂ­ odkaz Valenta

ZS

1/1

Zk

4

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

J#030

ExternĂ­ odkaz skupina "Gastdozenten"


Minimální počet kreditů: 14 (splněná skupina J#030 se ve skupině J#02615 počítá za 5 kreditů)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Společenské vědy:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - Ekonomické vědy: (J#02715)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JMBZ277

ExternĂ­ odkaz DTS M 01 Wirtschaftswissenschaften I für DTS

ExternĂ­ odkaz Möller

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ282

ExternĂ­ odkaz DTS M 12 Freies Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Z

18

JMB025

ExternĂ­ odkaz Úvod do státu a politiky

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

5

JMB050

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodní politické ekonomie

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

2/2

Zk

6

JMB065

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

5

JMB085

ExternĂ­ odkaz Německo, EU a finanční krize

ExternĂ­ odkaz Kačmárová

ZS

1/1

Zk

6

JMB207

ExternĂ­ odkaz Hospodářské dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

4

JMB208

ExternĂ­ odkaz Dějiny státu a práva v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

KZ

4

JMB244

ExternĂ­ odkaz Transformační procesy ve střední Evropě 1985-1993

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

KZ

4

JMM660

ExternĂ­ odkaz Der deutsche Sozialstaat von 1949 bis in die Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Ekonomické vědy:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomie
JEB003 JEB004 JEB101 JEB102Gastdozenten: (J#030)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM657

ExternĂ­ odkaz Das Bild des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung - Filme und öffentliche Kontroversen

ExternĂ­ odkaz Nonn

ZS

1/1

Zk

5

JMM658

ExternĂ­ odkaz Deutschland unter Besatzungsherrschaft. Krise und Aufbruch in der "Zusammenbruchgesellschaft" 1945-1949

ExternĂ­ odkaz Lorenz

ZS

1/1

Zk

5

JMM659

ExternĂ­ odkaz Germany and "the East" (19th and 20th Century). Between Colonialism and Partnership

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

0/2

KZ

4

JMM660

ExternĂ­ odkaz Der deutsche Sozialstaat von 1949 bis in die Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

1/1

Zk

5

JMM661

ExternĂ­ odkaz Migration(en) in Mitteleuropa. Literatur, Geschichte, Politik und Gedächtnis

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Weinberg

ZS

2/0

Zk

5

JMM729

ExternĂ­ odkaz Eine ungeliebte Minderheit. Sinti und Roma in Deutschland, Tschechien und der Slowakei in Vergangenheit und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

5

JMM730

ExternĂ­ odkaz Russland, Deutschland, Europa. Konflikt, Kooperation, Konkurrenz

ExternĂ­ odkaz Weichsel ExternĂ­ odkaz Sapper

LS

1/1

Zk

5

JMM733

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Globalisierung im 19. und 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

5

JMM734

ExternĂ­ odkaz NS-Propaganda-Filme. Riefenstahl - Goebbels – Harlan

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

5

JMM740

ExternĂ­ odkaz Der Krieg in der Ukraine und Deutschlands Rolle in Europa

ExternĂ­ odkaz Sapper ExternĂ­ odkaz Weichsel

LS

1/1

Zk

5

JMM741

ExternĂ­ odkaz Vielfältige Nachbarschaften. Ausländer und ethnische Minderheiten in Deutschland in Geschichte und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

5

Minimální počet splněných předmětů: 2 (kredity za první splněný kurz se započítají do PV skupiny Jazyk/Sprache (J#02115), druhý do PV skupiny Společenské vědy (J#02615). Všechny další splněné kurzy v této skupině budou spadat do skupiny volitelných předmětů).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPoznámka:

Student je povinen splnit všechny skupiny povinně volitelných předmětů, získání minimálního počtu kreditů z každé skupiny je podmínkou k připuštění k SZZk.


Předměty, které jsou doplněny v názvu závorkou "(UR)", si studenti zapisují na Univerzitě Řezno v rámci povinného zahraničního výjezdu.Kód plánu:

J15CNS746Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

14.leden 2016 14:16

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 22.03 2018 17:11, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz