Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T Žurnalistika - navazující magisterské studium - nově akreditováno (ZN)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T Žurnalistika - navazující magisterské studium


Magisterský studijní obor 7202T006 Žurnalistika je zaměřen na studium širších souvislostí práce v médiích, včetně současného vývoje médií a mediálních systémů, teoretických konceptů studia žurnalistiky a etických problémů tohoto oboru. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediálních sdělení, zvláště žurnalistické povahy, a komparativní praktickou žurnalistiku obecně.


Navrhovaná podoba reaguje na poslední teoretické poznatky v oboru, stejně jako na aktuální vývoj novinářské praxe. Exkluzivně právě na našem pracovišti nabízí uchazečům jedinečnou možnost rozšířit si vzdělání v oblasti bouřlivě se rozvíjejících různých druhů médií a jejich obsahů (včetně např. oblasti politické, ekonomické, kulturní, vizuální, sportovní, EU apod.). Reflektovány jsou i změny v oblasti vlastnictví médií a fenomény občanské žurnalistiky, participační žurnalistiky nebo úloha sociálních médií v novinářské praxi. Výrazným specifikem výuky žurnalistiky na FSV UK jsou také široké možnosti praktické výuky formou tvůrčích dílen, protože naše fakulta disponuje v republice unikátní Rozhlasovou a televizní laboratoří, fotokomorami i laboratoří pro zpracování grafických materiálů a předtiskovou přípravu.


Studenti budou vedeni ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce, zároveň budou mít možnost vyzkoušet si nové postupy v seminářích, tvůrčích dílnách i praxi. Podporováno je kreativní myšlení. Studenti se zapojí do výzkumné činnosti, ať už na úrovni případových studií, seminárních nebo diplomových prací.


Studium magisterského cyklu oboru 7202T006 Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského studia žurnalistiky (7202 R) či bakalářského nebo magisterského studia příbuzných oborů.Garantem magisterského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.


Za jednotlivá zaměření jsou odpovědni: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (tisk), PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. (agentury), PhDr. Josef Maršík, CSc. (rozhlas), PhDr. Martin Lokšík (televize) a PhDr. Alena Lábová, Ph.D. (foto)Celkové studijní povinnosti 120 kreditů


Základní povinné předměty: 74 kreditů


Povinně volit. předměty minimálně: 4 kredity


Povinně volitelné předměty zaměření: minimálně: 30 kreditů


Volitelné předměty: 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Magisterská státní zkouška:


Části:

1. Obhajoba magisterské práce


Ústní zkouška z:

2. Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky

3. Mediální systémy a jejich komparace

4. Tematické okruhy dané volbou povinně volitelných předmětů skupiny podle modulů


Adept volí buď A) specifika politické žurnalistiky, nebo B) specifika kulturní žurnalistiky, nebo C) specifika sportovní žurnalistiky, nebo D) specifika vizuální žurnalistiky, nebo E) specifika mediální tvorby.Povinné předměty:

Skupina předmětů J#298

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM249

ExternĂ­ odkaz Duchovní kořeny evropské kultury

ExternĂ­ odkaz Hron

ZS

1/1

Zk

8

JJM250

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

2/2

KZ

4

JJM251

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

2/2

Zk

8

JJM253

ExternĂ­ odkaz Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

1/1

KZ

5

JJM255

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

LS

2/2

KZ

8

JJM256

ExternĂ­ odkaz Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

KZ

5

JJM257

ExternĂ­ odkaz Duchovní kořeny evropské kultury II

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

8

JJM258

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti II

ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

2/0

KZ

4

JJM259

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Trampota

ZS

1/1

Zk

8

JJM260

ExternĂ­ odkaz Novinářská etika v praxi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

6

JJM261

ExternĂ­ odkaz Ekonomika v médiích

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

1/1

KZ

4

JJM262

ExternĂ­ odkaz Praxe


ZS/LS

0/0

Z

2

JJM263

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Z

2

JJM264

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Z

2

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM255

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

JJM250
JJM256

Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

JJM253
JJM257

Duchovní kořeny evropské kultury II

JJM249
JJM258

Vývoj a postavení médií v moderní společnosti II

JJM251
JJM264

Diplomový seminář II

JJM263


Povinně volitelné předměty:

Skupina předmětů J#299

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM265

ExternĂ­ odkaz Úloha novináře v demokratické společnosti

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

KZ

4

JJM266

ExternĂ­ odkaz Bulvární média a jejich společenský význam

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

2/0

KZ

4

Celkový počet kreditů: 4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM255

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

JJM250
JJM256

Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

JJM253
JJM257

Duchovní kořeny evropské kultury II

JJM249
JJM258

Vývoj a postavení médií v moderní společnosti II

JJM251
JJM264

Diplomový seminář II

JJM263


Modul A - Politická žurnalistika:

Skupina předmětů J#306

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM247

ExternĂ­ odkaz Český stranický systém

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

KZ

5

JJM267

ExternĂ­ odkaz Politika ve střední Evropě po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

5

JJM268

ExternĂ­ odkaz Základy EU pro novináře


LS

1/1

KZ

6

JJM269

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I. – komentář

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

0/2

KZ

4

JJM270

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II. – komentář

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

0/2

KZ

4

JJM297

ExternĂ­ odkaz Novinář jako politický aktér

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

1/1

KZ

6

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM267

Politika ve střední Evropě po r. 1989

JJM247
JJM270

Tvůrčí dílny II. – komentář

JJM269


Modul B - Sportovní žurnalistika:

Skupina předmětů J#302

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM252

ExternĂ­ odkaz Specifika sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

1/1

Zk

6

JJM272

ExternĂ­ odkaz Dějiny české sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Lukšů

LS

1/1

Zk

6

JJM273

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika ve světě


ZS

1/1

KZ

6

JJM274

ExternĂ­ odkaz Práce sportovního reportéra a komentátora

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

KZ

4

JJM275

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I (sportovní)

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/2

KZ

4

JJM276

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II (sportovní)

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM272

Dějiny české sportovní žurnalistiky

JJM252
JJM276

Tvůrčí dílny II (sportovní)

JJM275


Modul C - Kulturní žurnalistika:

Skupina předmětů J#303

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM199

ExternĂ­ odkaz Literární a knižní kritika

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

1/1

KZ

4

JJM277

ExternĂ­ odkaz Jiné žánry. Kulturní a literární seminář

ExternĂ­ odkaz Čeňková

LS

0/2

KZ

4

JJM278

ExternĂ­ odkaz Literatura ve středoevropském prostoru

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

2/0

Zk

6

JJM279

ExternĂ­ odkaz Divadelní kritika


ZS

1/1

KZ

4

JJM280

ExternĂ­ odkaz Filmová a televizní kritika

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

KZ

4

JJM281

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - kritika

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

0/2

KZ

4

JJM282

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - kritika

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM282

Tvůrčí dílny II - kritika

JJM281


Modul D - Vizuální žurnalistika:

Skupina předmětů J#304

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM245

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální komunikace

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/1

KZ

4

JJM246

ExternĂ­ odkaz Historie a estetika fotožurnalismu

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

1/1

Zk

6

JJM283

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální metodologie

ExternĂ­ odkaz Teplá

ZS

1/1

Zk

6

JJM284

ExternĂ­ odkaz Média a technické obrazy

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

2/0

Zk

6

JJM285

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I (fotoesej)


ZS

0/2

KZ

4

JJM286

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II (fotokniha)

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM283

Úvod do vizuální metodologie

JJM245 JJM246
JJM286

Tvůrčí dílny II (fotokniha)

JJM285


Modul E - Mediální tvorba:

Skupina předmětů J#305

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM248

ExternĂ­ odkaz Vývoj grafického designu a polygrafického zpracování periodik

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS

1/1

KZ

4

JJM254

ExternĂ­ odkaz Mediální tvorba

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/0

KZ

5

JJM287

ExternĂ­ odkaz Televizní a rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

1/1

KZ

5

JJM288

ExternĂ­ odkaz Proměny žurnalistiky v éře konvergence médií

ExternĂ­ odkaz Jirků

LS

1/1

Zk

4

JJM289

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Trunečková

LS

1/1

KZ

4

JJM290

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – rozhlas a televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Maršík

ZS

0/2

KZ

4

JJM291

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – tisk

ExternĂ­ odkaz Koubská

ZS

0/2

KZ

4

JJM292

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – rozhlas a televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

0/2

KZ

4

JJM293

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – tisk

ExternĂ­ odkaz Koubská

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM292

Tvůrčí dílny II – rozhlas a televize

JJM290
JJM293

Tvůrčí dílny II – tisk

JJM291


Doporučené volitelné předměty:

Skupina předmětů J#301

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM294

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe rozhlasové a televizní moderace

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

KZ

4

JJM295

ExternĂ­ odkaz Rozhlasový a televizní dokument

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

4

JJM296

ExternĂ­ odkaz Režie zpravodajských pořadů – televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

1/1

KZ

4Poznámka Správy SIS:

J14Z675Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz