Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T Mediální studia - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T Mediální studia - navazující magisterské studium

Tento studijní plán je určen studentům, kteří ke studiu nastupují od akademického roku 2014/2015.


Studiem oboru Mediální studia uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi jednotlivými médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.


Studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto oboru od akademického roku 2014/2015.


Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Mediální studia v kombinované formě, Marketingová komunikace a public relations a Žurnalistika, kteří ukončili studium některého z těchto oborů na FSV UK a budou se hlásit ke studiu na akademický rok 2014/2015, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,80 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.


Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech tradičních i internetových médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako čtyřsemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.


Studenti magisterského studijního oboru 7202T Mediální studia si nemohou zpravidla zapisovat předměty bakalářského studijního oboru Žurnalistika či Marketingová komunikace a public relation..


Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

74 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 34 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ613) Dějiny a současnost masových a síťových médií (2 otázky)

  3. (JSZ614) Sociální teorie komunikace a médií (2 otázky)Povinné předměty:

Skupina předmětů J#00140

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM200

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

0/2

Z

6

JJM201

ExternĂ­ odkaz Teorie masové a mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

2/0

Zk

8

JJM202

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

2/2

Zk

8

JJM203

ExternĂ­ odkaz Sociologie médií

ExternĂ­ odkaz Trampota

ZS

1/1

Zk

8

JJM204

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií I

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

1/1

Zk

7

JJM205

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií II

ExternĂ­ odkaz Baslarová ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

1/1

Zk

7

JJM206

ExternĂ­ odkaz Kritické teorie médií

ExternĂ­ odkaz Šmejkalová

LS

1/1

Zk

7

JJM207

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

1/1

Zk

7

JJM208

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Trampota

ZS

1/1

Zk

8

JJM209

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie nových médií

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/2

Zk

8

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM205

Výzkum médií II

JJM204


Povinně volitelné předměty - skupina 1:

Skupina předmětů J#00141

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM210

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní obsahová analýza

ExternĂ­ odkaz Křeček ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

0/2

Z

6

JJM211

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum mediálních obsahů a publik

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

6

JJM212

ExternĂ­ odkaz Analýza politické komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

0/2

Z

6

JJM213

ExternĂ­ odkaz Metody historického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

ZS

0/2

Z

6

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM212

Analýza politické komunikace

JJM107


Povinně volitelné předměty - skupina 2:

Skupina předmětů J#00142

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM214

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - populární kultura

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

3

JJM215

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - česká média do roku 1945

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM216

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - česká média po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

ZS

0/2

Z

3

JJM217

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - Nová média

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM218

ExternĂ­ odkaz Media and Culture Reading - Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty - skupina 3:

Skupina předmětů J#00143

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM219

ExternĂ­ odkaz Alternativní média

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

2/0

Zk

4

JJM220

ExternĂ­ odkaz Nastolování agendy

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

1/1

Zk

5

JJM221

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost a mediální výchova

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS/LS

0/2

KZ

3

JJM222

ExternĂ­ odkaz Počítačové hry jako nové médium

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

5

JJM223

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu veřejného mínění


ZS

2/0

Zk

4

JJM224

ExternĂ­ odkaz Politická ekonomie komunikace

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

Zk

5

JJM225

ExternĂ­ odkaz Mediální semiotika

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

1/1

Zk

6

JJM226

ExternĂ­ odkaz Teorie účinků médií

ExternĂ­ odkaz Nečas ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

1/1

Zk

5

JJM227

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly kulturálních studií

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

2/0

Zk

6

JJM228

ExternĂ­ odkaz Vývoj komunikačních technologií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJM229

ExternĂ­ odkaz Vývoj televizního vysílání v českých zemích

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

2/0

Zk

6

JJM230

ExternĂ­ odkaz Epistemologie médií

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

2/0

Zk

6

JJM231

ExternĂ­ odkaz Estetika médií

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/0

Zk

6

JJM232

ExternĂ­ odkaz Globalization of Media Industry

ExternĂ­ odkaz Štětka

ZS

1/1

Zk

6

JJM233

ExternĂ­ odkaz Intercultural Communication Management

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM234

ExternĂ­ odkaz Media and Society: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

1/1

Zk

6

JJM235

ExternĂ­ odkaz New Media and Convergence Culture

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

6

JJM236

ExternĂ­ odkaz Media and Participation

ExternĂ­ odkaz Carpentier

LS

0/2

Zk

4

JJM237

ExternĂ­ odkaz Czech Media System in European Comparison

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

2/0

Zk

6

JJM238

ExternĂ­ odkaz Media History of Perception

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

1/1

Zk

6

JJM239

ExternĂ­ odkaz Media History of Knowledge

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

6

JJM240

ExternĂ­ odkaz Popular Television

ExternĂ­ odkaz Baslarová

ZS

1/1

Zk

6

JJM241

ExternĂ­ odkaz Political Communication and New Media

ExternĂ­ odkaz Štětka

LS

1/1

Zk

6

JJM242

ExternĂ­ odkaz Emoce v médiích

ExternĂ­ odkaz Baslarová

LS

0/2

Zk

4

JJM243

ExternĂ­ odkaz Média a životní styl

ExternĂ­ odkaz Knapík

ZS

1/1

Zk

6

JJM244

ExternĂ­ odkaz Kulturní politika a česká společnost po roce 1938

ExternĂ­ odkaz Knapík

LS

2/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 25


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPoznámka Správy SIS:

J14MSP674Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz