Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T Mediální studia - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T Mediální studia - navazující magisterské studium

Tento studijní plán je určen pouze pro dostudování!!!! (Zapisují pouze studenti, kteří své studium započali nejpozději v akademickém roce 2013/2014)


Studiem oboru uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.


Studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto oboru.


Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Mediální studia v kombinované formě, Marketingová komunikace a public relations a Žurnalistika, kteří ukončili studium některého z těchto oborů na FSV UK a budou se hlásit ke studiu na akademický rok 2014/2015, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,80 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.


Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech tradičních i internetových médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako čtyřsemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.


Studenti magisterského studijního oboru 7202T Mediální studia si nemohou zpravidla zapisovat předměty bakalářského studijního oboru Žurnalistika.


Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

72 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 36 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

  1. Obhajoba diplomové práce

  2. Dějiny a současný vývoj médií a základy mediálních studií (2 otázky)

  3. Teorie masové a mediální komunikace (2 otázky)Povinné předměty J#0013

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM005

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM008

ExternĂ­ odkaz Sémiotika

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

2/0

Zk

6

JJM012

ExternĂ­ odkaz Teorie masové a mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

2/2

Zk

7

JJM073

ExternĂ­ odkaz Kritické teorie médií

ExternĂ­ odkaz Šmejkalová

LS

2/0

Zk

6

JJM084

ExternĂ­ odkaz Analýza veřejného diskurzu

ExternĂ­ odkaz Dufek

LS

1/1

Zk

6

JJM085

ExternĂ­ odkaz Nová média a společnost

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

6

JJM086

ExternĂ­ odkaz Politika a média

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JJM087

ExternĂ­ odkaz Kulturální studia

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

2/0

Zk

6

JJM100

ExternĂ­ odkaz Sociologie zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

1/1

Zk

6

JJM101

ExternĂ­ odkaz Vývoj televizního vysílání v českých zemích

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

1/1

Zk

6

JJM107

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

2/0

Zk

4

JJM152

ExternĂ­ odkaz Vývojové trendy moderních médií

ExternĂ­ odkaz Trampota ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

2/0

Zk

5

JJM155

ExternĂ­ odkaz Mediální výzkum v ČR

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 72


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM155

Mediální výzkum v ČRJJM154
Povinně volitelné předměty - skupina 1:

Skupina předmětů J#0087 Média a společnost (ZS/LS, 0/3, Z, 6 kreditů): student může absolvovat Média a společnost kdykoliv během svého studia a vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM013

ExternĂ­ odkaz Média a společnost A

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

0/3

Z

6

JJM014

ExternĂ­ odkaz Média a společnost B

ExternĂ­ odkaz Provecho López

LS

0/3

Z

6

JJM015

ExternĂ­ odkaz Média a společnost C

ExternĂ­ odkaz Štechová ExternĂ­ odkaz Pavlíčková

ZS

0/3

Z

6

JJM016

ExternĂ­ odkaz Média a společnost D


ZS/LS

0/3

Z

6

JJM017

ExternĂ­ odkaz Média a společnost E

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM018

ExternĂ­ odkaz Média a společnosti F

ExternĂ­ odkaz Skalecká

ZS

0/3

Z

6

JJM019

ExternĂ­ odkaz Média a společnost G

ExternĂ­ odkaz Groman

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM022

ExternĂ­ odkaz Média a společnost H

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

0/3

Z

6

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty J#0014 - skupina 2:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM010

ExternĂ­ odkaz Mediální právo

ExternĂ­ odkaz Křesťanová

LS

2/0

Zk

6

JJM020

ExternĂ­ odkaz Presemestrální soustředění

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

0/24

Z

5

JJM028

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Veis

ZS

0/3

Z

5

JJM068

ExternĂ­ odkaz Základy metodologie a statistiky a SPSS

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/3

Z

3

JJM079

ExternĂ­ odkaz Mediální kritika

ExternĂ­ odkaz Kruml

ZS

0/2

Z

3

JJM080

ExternĂ­ odkaz Zábava v televizním vysílání

ExternĂ­ odkaz Kruml

ZS

1/1

Z

3

JJM081

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy I

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

ZS

1/1

Z

3

JJM082

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy II

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

LS

2/0

Zk

6

JJM090

ExternĂ­ odkaz Marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

1/1

Zk

5

JJM097

ExternĂ­ odkaz Televizní zpravodajství veřejné služby

ExternĂ­ odkaz Železný

LS

1/1

Zk

5

JJM102

ExternĂ­ odkaz Média 2. pol. 20.st.

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

LS

2/2

Zk

6

JJM108

ExternĂ­ odkaz Popular Television

ExternĂ­ odkaz Baslarová

ZS

1/1

Zk

6

JJM109

ExternĂ­ odkaz Informační a komunikační prostor EU

ExternĂ­ odkaz Šonka

LS

1/1

Z

3

JJM110

ExternĂ­ odkaz Media and Society: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

1/1

Zk

6

JJM114

ExternĂ­ odkaz Dějiny světových médií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

6

JJM115

ExternĂ­ odkaz Dějiny českých médií

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS

2/0

Zk

6

JJM116

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/2

Zk

6

JJM117

ExternĂ­ odkaz Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Turnau

ZS

2/0

Zk

6

JJM118

ExternĂ­ odkaz Základy obsahových analýz I

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

1/1

Zk

6

JJM120

ExternĂ­ odkaz Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Turnau

LS

2/0

Zk

6

JJM134

ExternĂ­ odkaz Media and Culture Reading

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

Z

3

JJM136

ExternĂ­ odkaz Základy obsahových analýz II

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

1/1

Z

4

JJM137

ExternĂ­ odkaz Agenda-setting

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

1/1

Z

4

JJM138

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly z teorií mediálních účinků

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

1/1

Z

4

JJM141

ExternĂ­ odkaz Politická ekonomie komunikace

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

2/0

Zk

4

JJM151

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost a mediální výchova

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS

0/2

Z

4

JJM154

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu veřejného mínění


ZS

2/0

Zk

5

JJM163

ExternĂ­ odkaz Řeč obrazů

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

1/1

Z

3

JJM164

ExternĂ­ odkaz Intercultural Communication Management

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM165

ExternĂ­ odkaz Analýzy politické komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

0/2

Z

4

JJM169

ExternĂ­ odkaz Počítačové hry jako nové médium

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

6

JJM170

ExternĂ­ odkaz New Media and Convergence Culture

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

6

JJM172

ExternĂ­ odkaz Critical Thinking of New Media

ExternĂ­ odkaz Connelly Kohutová

ZS

2/0

Zk

6

JJM176

ExternĂ­ odkaz Media and Participation

ExternĂ­ odkaz Carpentier

LS

0/20

Zk

4

JJM180

ExternĂ­ odkaz Czech Media System in European Comparison

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

1/1

Z

3

JJM181

ExternĂ­ odkaz Komiks jako médium

ExternĂ­ odkaz Hrdina

ZS

2/0

Zk

4

JJM182

ExternĂ­ odkaz Epistemologie médií

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

2/0

Zk

6

JJM183

ExternĂ­ odkaz Cultural Analytics

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

2/0

Zk

6

JJM184

ExternĂ­ odkaz Estetika médií

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/0

Zk

6

JJM185

ExternĂ­ odkaz Archeology of Media

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/0

Zk

6

JJM186

ExternĂ­ odkaz Globalization of media industry

ExternĂ­ odkaz Štětka

ZS

1/1

Zk

6

JJM187

ExternĂ­ odkaz Introduction to Cross-Cultural Studies

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

LS

2/0

Zk

6

JJM189

ExternĂ­ odkaz Kulturní politika a česká společnost po roce 1938

ExternĂ­ odkaz Knapík

LS

2/0

Zk

6

JJM190

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Network Analysis and Online Network Analysis for Studing Collective Action Cynamics

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/20

Zk

4

Minimální počet kreditů: 21


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM082

Dějiny reklamy II

JJM081
JJM114

Dějiny světových médií


JJM116JJM136

Základy obsahových analýz II

JJM118
JJM165

Analýzy politické komunikace

JJM107

Předměty JJM114 Dějiny světových médií a JJM116 Základy sociální komunikace mají společnou zkoušku. Předměty lze zapsat pouze společně.

Předměty JJM102, JJM114, JJM115 a JJM116 si zpravidla nezapisují studenti, kteří absolvovali obdobné předměty v bakalářském studiu FSV UK.

Předměty JJM102, JJM114 a JJM116 si povinně zapisují studenti, kteří v předchozím bakalářském studiu nestudovali obory Žurnalistika a Mediální studia na FSV UK.Skupina předmětů J#0075 Čtení textů ke studiu médií (ZS/LS, 0/2, Z, 3 kredity): student může absolvovat Čtení textů ke studiu médií kdykoliv během svého studia a vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM132

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM133

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

ZS

0/2

Z

3

JJM134

ExternĂ­ odkaz Media and Culture Reading

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

Z

3

JJM135

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

3

JJM159

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS/LS

0/2

Z

3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiSkupina předmětů J#0091 Žurnalistika (ZS, 0/2, Z, 3 kredity): student může absolvovat Tvůrčí dílny kdykoliv během svého studia a vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM124

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - rozhlas

ExternĂ­ odkaz Maršík ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

0/2

Z

3

JJM125

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

Z

3

JJM126

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - tisk

ExternĂ­ odkaz Koubská

ZS

0/2

Z

3

JJM127

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - foto

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

0/2

Z

3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiSkupina předmětů J#0092 Žurnalistika (LS, 0/2, Z, 3 kredity): student může absolvovat Tvůrčí dílny kdykoliv během svého studia a vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM128

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - rozhlas

ExternĂ­ odkaz Maršík ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

0/2

Z

3

JJM129

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

0/2

Z

3

JJM130

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - tisk

ExternĂ­ odkaz Koubská

LS

0/2

Z

3

JJM131

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - foto

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

0/2

Z

3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM128

Tvůrčí dílny II - rozhlas

JJM124
JJM129

Tvůrčí dílny II - televize

JJM125
JJM130

Tvůrčí dílny II - tisk

JJM126
JJM131

Tvůrčí dílny II - foto

JJM127


Poznámka Správy SIS:

JMM03608Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz