Fakulta sociálních věd UK
Studijní program 7202T Mediální studia - magisterské studium v kombinované formě
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program 7202T Mediální studia - magisterské studium v kombinované formě

Navazující magisterský studijní obor 7202T Mediální studia v kombinované formě je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměny tradičních i nových médií a důsledky těchto proměn pro život jednotlivce i společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří při vykonávání své profese přicházejí do pravidelného kontaktu s médii nebo chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Studium má tři základní roviny: (a) teoreticko-historická průprava, (b) osvojení si metod empirického výzkumu a (c) prohloubení praktických dovedností s osvojením základů vybrané mediální profese (např. základy novinářství).


Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Mediální studia v kombinované formě, Marketingová komunikace a public relations a Žurnalistika, kteří ukončili studium některého z těchto oborů na FSV UK a budou se hlásit ke studiu na akademický rok 2014/2015, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,80 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.


U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že jim absolvované studium umožní větší profesní mobilitu v mediální sféře, že naleznou profesní uplatnění na vyšších úrovních řízení v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních organizací, neziskových organizací, ale i v rámci dalších mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tiskového mluvčího, tvůrce komunikačních strategií apod. Učitelům by absolvování oboru mělo pomoci v realizaci mediální výchovy jako součásti všeobecného vzdělávání.


Studenti magisterského studijního oboru 7202T Mediální studia si nemohou zapisovat předměty bakalářského studijního oboru Žurnalistika a oboru Marketingová komunikace a public relations.


Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

96kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 12 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce 

2. (JSZ20) Dějiny médií 20. století a současné trendy médií (2 otázky)

3. (JSZ22) Sociální teorie médií a metody výzkumu médií (2 otázky)


Povinné předměty J#0128

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM324

ExternĂ­ odkaz Teorie mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

7/0

Zk

10

JJM325

ExternĂ­ odkaz Argumentace a přesvědčování v médiích

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

7/0

Zk

8

JJM326

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

7/0

Zk

8

JJM327

ExternĂ­ odkaz Vybrané otázky z dějin médií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

7/0

Zk

8

JJM328

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií I

ExternĂ­ odkaz Baslarová

LS

7/0

KZ

8

JJM329

ExternĂ­ odkaz Média a kultura

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

7/0

Zk

8

JJM330

ExternĂ­ odkaz Trendy současných českých médií

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

7/0

KZ

8

JJM331

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií II

ExternĂ­ odkaz Baslarová ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

7/0

KZ

8

JJM334

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS/LS

7/0

Z

8

JJM335

ExternĂ­ odkaz Nová média a společnost

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

7/0

KZ

8

JJM336

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin studia médií

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

7/0

Zk

8

JJM337

ExternĂ­ odkaz Seminář k SZK: Aktuální otázky studia dějin a teorie médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

7/0

Z

6

Počet kreditů za povinné předměty: 96


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM324

Teorie mediální komunikaceJJM308


JJM325

Argumentace a přesvědčování v médiíchJJM302
Povinně volitelné předměty J#012914

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM318

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin médií

ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

7/0

Zk

6

JJM319

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

ZS

7/0

Zk

6

JJM320

ExternĂ­ odkaz Propaganda a československá média po roce 1948

ExternĂ­ odkaz Suk

ZS

7/0

Zk

6

JJM321

ExternĂ­ odkaz Mediální publika

ExternĂ­ odkaz Baslarová

LS

7/0

Zk

6

JJM322

ExternĂ­ odkaz Praktikum novinářské práce

ExternĂ­ odkaz Závozda

LS

6/0

KZ

6

JJM323

ExternĂ­ odkaz Praktikum práce v public relations

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

6/0

KZ

6

JJM332

ExternĂ­ odkaz Přirozený jazyk a média

ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

7/0

KZ

6

JJM338

ExternĂ­ odkaz Informační a komunikační prostor EU

ExternĂ­ odkaz Šonka

LS

7/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPoznámka Správy SIS:

J14MS666Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz