Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202R Žurnalistika - bakalářské studium (ZBC)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202R Žurnalistika - bakalářské studium


Program se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly koncem dvacátého století. V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí, (zvláště společenskovědního charakteru - sociologie, politologie, psychologie, filosofie a základů právního myšlení jako přirozeného vzdělanostního zázemí kvalifikovaných novinářů) a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících mediálních studií (např. dějiny a současnost médií, komunikace, včetně komunikace v mateřském jazyce). Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (on line žurnalistika).


Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté. Absolventům se dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujícího oboru Mediální studia.


Bakalářský cyklus je určen absolventům a absolventkám středoškolského studia přijatým na UK FSV. Skládá se z povinných předmětů teoretických a aplikovaných, předmětů oborových, ostatních povinných (mediální zaměření) a volitelných. Studenti jsou povinni zvolit si mediální zaměření, přičemž mediální specializační předměty si mohou zapsat nejdříve po absolvování prvních tří semestrů a po ukončení základních předmětů (označeno v sylabech a v systému SIS – studijní informační systém).Garantem bakalářského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.


Za jednotlivá zaměření jsou odpovědni: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (tisk), PhDr. Josef Maršík, CSc. (rozhlas) PhDr. Martin Lokšík (televize) a PhDr. Alena Lábová (foto).
Celkové studijní povinnosti


180 kreditůZákladní povinné předměty


126 kreditůPovinné volitelné předměty zaměření5 ZK (KZ) a 6 Zminimálně: 30 kreditůPovinně volitelné předměty - cizí jazyk1 ZK a 1Z6 kreditů (4 + 2)Volitelné předměty


18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Bakalářská státní zkouška:


Části:

1. Obhajoba bakalářské práce


Ústní zkouška z:

2. Historie a současnost masových médií

3. Teorie a praxe žurnalistické tvorby

4. Zaměření (I. Rozhlasová a televizní žurnalistika nebo II. Psaná a obrazová žurnalistika)Povinné předměty základní J#0005

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JJB001

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost masových médií I

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJB002

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost masových médií II

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS

1/1

Z

3

JJB003

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost masových médií III

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

2/2

Zk

6

JJB004

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk I

ExternĂ­ odkaz Svobodová

ZS

2/2

Z

3

JJB005

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk II

ExternĂ­ odkaz Svobodová

LS

2/2

KZ

5

JJB006

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk III

ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

2/2

Zk

6

JJB008

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

5

JJB009

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie

ExternĂ­ odkaz Honzák

ZS/LS

2/0

Zk

5

JJB010

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

5

JJB011

ExternĂ­ odkaz Úvod do etiky žur. práce

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

Zk

6

JJB012

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Trunečková ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

2/4

KZ

5

JJB013

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Trunečková ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

2/4

KZ

6

JJB014

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba III - Časopisecká tvorba

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Maňák

ZS

2/4

Zk

4

JJB015

ExternĂ­ odkaz Česká literatura I

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

2/2

Z

3

JJB016

ExternĂ­ odkaz Česká literatura II

ExternĂ­ odkaz Čeňková

LS

2/2

Zk

6

JJB017

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie I

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

1/1

Z

3

JJB018

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalistika I

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

1/1

KZ

5

JJB019

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi I

ExternĂ­ odkaz Prázová

LS

0/2

Z

3

JJB020

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi II

ExternĂ­ odkaz Trunečková

ZS/LS

1/1

KZ

4

JJB021

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

0/4

Z

3

JJB022

ExternĂ­ odkaz Právní souvislosti žurnalistické práce

ExternĂ­ odkaz Chaloupková

LS

2/0

Zk

6

JJB025

ExternĂ­ odkaz Nová média

ExternĂ­ odkaz Čermák

LS

1/1

KZ

5

JJB026

ExternĂ­ odkaz Politická geografie

ExternĂ­ odkaz Marjanovič

LS

1/1

Zk

6

JJB029

ExternĂ­ odkaz Praxe


ZS/LS

0/4

Z

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 126


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomie
JEB003 JEB004 JEB101 JEB102

JJB001

Dějiny a současnost masových médií I


JJB008JJB002

Dějiny a současnost masových médií II

JJB001
JJB003

Dějiny a současnost masových médií III

JJB002
JJB005

Současný český jazyk II

JJB004
JJB006

Současný český jazyk III

JJB005
JJB013

Žurnalistická tvorba II

JJB012
JJB014

Žurnalistická tvorba III - Časopisecká tvorba

JJB013
JJB016

Česká literatura II

JJB015
JJB020

Práce s informacemi II

JJB019
JJB025

Nová média

JJB014

Poznámky :

JJB001, JJB008 - Zkouška z obou předmětů je společná.

JJB004 - Pro studenty, jejichž mateřským jazykem není čeština, jsou ekvivalentem dvě zkoušky z předmětu Český jazyk pro cizince I-II.

JJB012, JJB013 - Žurnalistická tvorba I a II se dělí na praktika v elektronickém týdeníku Carolina a praktika ve fakultním čtrnáctideníku Fleš, student se povinně rozhodne pro jedno z praktik, během dvou semestrů absolvuje praktika obě

JJB029 – Měsíční praxi lze vykonávat nejdříve po čtvrtém semestru, nesmí narušit výuku ani zkouškové období.

Zápočet udělují pracovníci odpovědní za jednotlivá zaměření.

Zápočet za bakalářský seminář uděluje vedoucí prácePovinně volitelné předměty J#0106 - nabídka jazyků pro žurnalisty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žur. a masovou komunikaci I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

2

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žur. a masovou komunikaci II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

Celkový počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB010

Angličtina pro žur. a masovou komunikaci II

JLB009
JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB020

Francouzština odborná II

JLB019


JLB036


JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039


Zaměření A: psaná a obrazová žurnalistika (J#007014)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB035

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství - výtvarné


ZS

1/1

KZ

3

JJB037

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích - tisková

ExternĂ­ odkaz Slomek

LS

1/1

Z

2

JJB039

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk II - komentář a feature

ExternĂ­ odkaz Klimeš ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

0/2

Z

2

JJB040

ExternĂ­ odkaz Kreativita v jazyce

ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

1/1

Zk

2

JJB041

ExternĂ­ odkaz Současné fotografické žánry

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

2/0

Zk

3

JJB042

ExternĂ­ odkaz Zpravodajské agentury

ExternĂ­ odkaz Trunečková

LS

1/1

Zk

3

JJB043

ExternĂ­ odkaz Vedení tisk. konferencí a tiskoví mluvčí

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šimoník

LS

1/1

KZ

3

JJB044

ExternĂ­ odkaz Zásady správného mluvení

ExternĂ­ odkaz Röhrich

LS

1/1

Z

2

JJB045

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství - digitální

ExternĂ­ odkaz Čermák

ZS/LS

1/1

KZ

3

JJB046

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích - tisková

ExternĂ­ odkaz Slomek

ZS

1/1

Z

2

JJB048

ExternĂ­ odkaz Digitální fotografie

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

0/2

Z

2

JJB049

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování fotografie a grafický design

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS

0/2

Z

2

JJB0491

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování fotografie a grafický design

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

0/2

Z

2

JJB050

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk I - blogy a internet

ExternĂ­ odkaz Čermák

ZS

1/3

Z

2

JJB052

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny FOTO I

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

1/3

Z

2

JJB053

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny FOTO II

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

1/3

Z

2

JJB055

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk I - tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/3

Z

2

JJB057

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích - obrazová (foto)

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

1/1

Z

2

JJB058

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství - zahraniční

ExternĂ­ odkaz Vodička

LS

1/1

KZ

3

JJB059

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích - televizní

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Z

2

JJB162

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství 2

ExternĂ­ odkaz Čermák

ZS/LS

2/2

KZ

3

Minimální počet kreditů ze skupiny: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB035

Odvětvové zpravodajství - výtvarné

JJB014
JJB037

Kritika v médiích - tisková

JJB014
JJB039

Tvůrčí dílny tisk II - komentář a feature

JJB014
JJB040

Kreativita v jazyce

JJB006
JJB041

Současné fotografické žánry

JJB018
JJB042

Zpravodajské agentury

JJB014 JJB020
JJB044

Zásady správného mluvení

JJB014
JJB046

Kritika v médiích - tisková

JJB014
JJB048

Digitální fotografie

JJB018
JJB049

Počítačové zpracování fotografie a grafický design

JJB018
JJB0491

Počítačové zpracování fotografie a grafický design

JJB018
JJB050

Tvůrčí dílny tisk I - blogy a internet

JJB014
JJB055

Tvůrčí dílny tisk I - tvůrčí psaní

JJB014
JJB057

Kritika v médiích - obrazová (foto)

JJB014
JJB058

Odvětvové zpravodajství - zahraniční

JJB014
JJB059

Kritika v médiích - televizní

JJB014
JJB162

Odvětvové zpravodajství 2

JJB045

Poznámky:

JB038, JB039, JB050, JB055 Tvůrčí dílny tisk a JB052 a JB053 Tvůrčí dílny foto - paralelní výuka Zaměření B: rozhlasová a televizní žurnalistika #0071

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB060

ExternĂ­ odkaz Základy práce s audiovizuální technikou

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Benák

LS

2/2

KZ

3

JJB061

ExternĂ­ odkaz Audiovizuální žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Šobr ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

1/1

Z

2

JJB062

ExternĂ­ odkaz Audiovizuální žurnalistická tvorba II

ExternĂ­ odkaz Šobr ExternĂ­ odkaz Maršík

ZS

1/1

Zk

3

JJB063

ExternĂ­ odkaz Audiovizuální žurnalistika v éře technologické konvergence

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

KZ

3

JJB064

ExternĂ­ odkaz Televize jako instituce

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

1/1

KZ

3

JJB066

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

2/0

Zk

3

JJB067

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova I


ZS/LS

0/4

Z

2

JJB068

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova II


ZS/LS

0/4

Z

2

JJB069

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televizní

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

1/3

Z

2

JJB070

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - televizní

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

1/3

Z

2

JJB071

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - rozhlasové

ExternĂ­ odkaz Maršík

ZS

1/3

Z

2

JJB072

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - rozhlasové

ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

1/3

Z

2

JJB083

ExternĂ­ odkaz Editování zpravodajských relací

ExternĂ­ odkaz Cermanová ExternĂ­ odkaz Beneš

ZS/LS

0/2

Z

2

Minimální počet kreditů ze skupiny: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB060

Základy práce s audiovizuální technikou

JJB014
JJB061

Audiovizuální žurnalistická tvorba I

JJB014
JJB062

Audiovizuální žurnalistická tvorba II

JJB061
JJB063

Audiovizuální žurnalistika v éře technologické konvergence

JJB062
JJB064

Televize jako instituce

JJB061
JJB066

Rozhlas a televize ve světě

JJB061
JJB067

Mluvní a pohybová výchova I

JJB006
JJB068

Mluvní a pohybová výchova II

JJB067
JJB069

Tvůrčí dílny I - televizní

JJB014
JJB070

Tvůrčí dílny II - televizní

JJB069
JJB071

Tvůrčí dílny I - rozhlasové

JJB014
JJB072

Tvůrčí dílny II - rozhlasové

JJB071

Poznámky:

Tvůrčí dílny jsou děleny a studenti absolvují oboje.

JJB069, JJB070, JJB071, JJB072 – Paralelní výuka.Doporučené volitelné předměty (pro zaměření A nebo zaměření B) J#000614

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB131

ExternĂ­ odkaz Základy praktické fotožurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Láb ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

0/2

Z

2

JJB132

ExternĂ­ odkaz Kreativita v jazyce

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

0/2

Z

2

JJB133

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

2

JJB134

ExternĂ­ odkaz Dějiny nakladatelství

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS/LS

3/0

Zk

3

JJB135

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz Šobr

ZS/LS

0/3

Z

2

JJB137

ExternĂ­ odkaz Televizní publicistika

ExternĂ­ odkaz Kopa ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JJB138

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika I

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

Z

2

JJB139

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika II

ExternĂ­ odkaz Záruba

LS

1/1

Z

2

JJB140

ExternĂ­ odkaz Základy nakladatelské teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Zk

3

JJB141

ExternĂ­ odkaz Autorský videožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS/LS

1/1

Z

2

JJB142

ExternĂ­ odkaz Literatura faktu

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS/LS

2/0

Zk

3

JJB143

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika a feminismus

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

1/1

Z

2

JJB144

ExternĂ­ odkaz Kompaktní kurz

ExternĂ­ odkaz Lábová ExternĂ­ odkaz Láb

ZS/LS

0/1

Z

2

JJB145

ExternĂ­ odkaz Kompaktní kurz v cizím jazyce

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

0/1

Z

4

JJB146

ExternĂ­ odkaz Žurnalistické causy 20. Století

ExternĂ­ odkaz Čermák

ZS

1/1

Z

2

JJB148

ExternĂ­ odkaz Audiovizual Interpreting the Reality

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

1/1

Zk

5

JJB152

ExternĂ­ odkaz Novinář a menšinová témata

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Láb

LS

1/1

KZ

3

JJB154

ExternĂ­ odkaz Introduction to photojournalism

ExternĂ­ odkaz Láb

ZS/LS

0/2

Z

3

JJB161

ExternĂ­ odkaz Kompaktni kurz I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

0/1

Z

2

JJB163

ExternĂ­ odkaz Etické hranice médií

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

Z

2

JJB165

ExternĂ­ odkaz Contexts of Television

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

1/1

Zk

5

JJB167

ExternĂ­ odkaz Moderování zpravodajských relací

ExternĂ­ odkaz Moravec ExternĂ­ odkaz Šobr

ZS/LS

0/2

Z

2

JJB168

ExternĂ­ odkaz Kompaktní kurz

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

0/1

Z

2

JJB169

ExternĂ­ odkaz Věda v médiích

ExternĂ­ odkaz Kasík

ZS

1/1

Z

2

JJB171

ExternĂ­ odkaz Proměny žurnalistiky v éře nových medií

ExternĂ­ odkaz Jirků

LS

1/1

Z

2


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB133

DTP

JJB017


Student dle zaměření si zvolí skupiny povinně volitelných předmětů J#007014 nebo J#0071


Povinně volitelné předměty J#0106 - nabídka jazyků pro žurnalisty (skupinu jazyků student musí splnit)


Student si může jako volitelný předmět vybrat druhý jazyk, ne však ten samý, ze kterého má povinnou zkouškuPoznámka Správy SIS:

J14Z662Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz