Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6201T Ekonomie - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201T Ekonomie - navazující magisterské studium


Cílem magisterského studia je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, kteří budou vybaveni hlubokými a rozsáhlými znalostmi soudobé teoretické a aplikované ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu (viz čl. 2 Řádu přijímacího řízení FSV), případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru.


Program obsahuje jak předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie (pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie), tak i předměty umožňující užší specializaci ve třech oblastech: 1) ekonomická teorie, 2) finance, bankovnictví a finanční trhy, 3) evropská ekonomická integrace a hospodářská politika.


Garantem magisterského studijního programu ekonomie je prof. Ing. Oldřich DĚDEK, CSc.Podmínky pro přijetí do magisterského studia oboru Ekonomie:Absolventům bakalářského stupně ekonomie či ekonomie a financí na FSV, kteří u závěrečné zkoušky dosáhli celkového průměru 2,0 a kteří absolvovali všechny části státní zkoušky v prvním termínu, může děkan FSV na základě jejich žádosti prominout písemnou přijímací zkoušku. Na závěr bakalářské zkoušky se pouze provede pohovor ověřující zájem o magisterskou specializaci a motivaci ke studiu.Ostatní uchazeči, tj. absolventi bakalářské ekonomie na FSV s průměrem horším než 2,0 u závěrečné zkoušky a absolventi bakalářského studia na ostatních institutech FSV a na jiných českých vysokých školách, se podrobují písemné zkoušce, která formou testu ověří znalosti z ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie), matematiky a anglického jazyka.Student je povinen si zvolit pouze jednu specializaci (či je mu přidělena) a v jejím rámci absolvovat předepsané povinné zkoušky a zápočty.Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

A) Povinné předměty pro všechny specializace:

Celkem:

33 kreditů


B) Povinně specializační předměty:

Předepsaný počet zkoušek (případně i zápočtů) podle nabídky povinně specializačních předmětů jednotlivých specializací.

Celkem:

35 - 36 kreditů


C) Povinně volitelné předměty

Potřebný počet zkoušek z předmětů (případně i zápočtů) podle nabídky povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací. Za splněné povinnosti povinně volitelných předmětů se považují nejen takto výslovně uvedené předměty u jednotlivých specializací, ale i všechny povinně specializační  předměty jiných specializací, pokud se nepřekrývají s vlastní specializací.

Celkem minimálně:

39 - 40 kreditů


D) Volitelné předměty

Podle Studijního a zkušebního řádu UK se za volitelné předměty považují všechny ostatní předměty vyučované na univerzitě. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech a nebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.


Celkem maximálně:

12 kreditůMagisterská státní zkouška:


1. Mikroekonomie

2. Makroekonomie

3. Volitelný předmět 1 podle specializace

4. Volitelný předmět 2 podle specializace

5. Obhajoba diplomové práce
Povinné předměty pro všechny specializace J#000314


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM001

ExternĂ­ odkaz Master's Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Havránek

ZS/LS

0/2

Z

6

JEM002

ExternĂ­ odkaz Master's Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Havránek

ZS/LS

0/2

Z

6

JEM003

ExternĂ­ odkaz Advanced Microeconomics

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/2

Zk

6

JEM004

ExternĂ­ odkaz Advanced Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Hromádková

ZS

2/4

Zk

9

JEM005

ExternĂ­ odkaz Advanced Econometrics

ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 33Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM001

Master's Thesis Seminar IJEM124

JEM124

JEM002

Master's Thesis Seminar II

JEM001


JEM125

JEM125


A) Specializace ekonomická teorie


Povinně specializační předměty J#0057:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika

ExternĂ­ odkaz Hušková ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM096

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM097

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Maršál

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0057

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM111

International Macroeconomics

JEM004

Povinně volitelné předměty J#005814:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB130

ExternĂ­ odkaz Introduction to Auctions

ExternĂ­ odkaz Kastl

ZS

3/0

Zk

2

JEB140

ExternĂ­ odkaz Topics in Economic History

ExternĂ­ odkaz Parent ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

2/2

Zk

2

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka ExternĂ­ odkaz Jurajda

LS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Martišková

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Etika a ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Brushko

LS

2/2

Zk

6

JEM053

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii I

ExternĂ­ odkaz Sladký

ZS

2/2

Zk

6

JEM054

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii II

ExternĂ­ odkaz Sladký

LS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM087

ExternĂ­ odkaz Účetnictví cenných papírů

ExternĂ­ odkaz Hollmannová

LS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Portfolio Analysis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

4

JEM100

ExternĂ­ odkaz Corporate Governance

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

0/2

Zk

4

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bryndová ExternĂ­ odkaz Tulejová

LS

2/2

Zk

6

JEM112

ExternĂ­ odkaz Economics of Incentives and Contracts

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/0

Zk

5

JEM113

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

5

JEM115

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics and Consumer Preferences

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM129

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Investment Protection

ExternĂ­ odkaz Sekanina

LS

2/0

Zk

4

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM133

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního ekonomického práva

ExternĂ­ odkaz Lukášek

LS

2/0

Zk

4

JEM134

ExternĂ­ odkaz Topics in Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

0/2

Zk

5

JEM136

ExternĂ­ odkaz Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Katuščák

LS

2/2

Zk

6

JEM137

ExternĂ­ odkaz Real Estate Investment

ExternĂ­ odkaz Streblov ExternĂ­ odkaz Jandík

ZS

2/0

Zk

4

JEM138

ExternĂ­ odkaz Selected Topics in Financial Intermediation

ExternĂ­ odkaz Hoerová

LS

5/0

Zk

3

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

2/0

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Zk

2

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Růžička

LS

2/2

Zk

6

JEM143

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modeling

ExternĂ­ odkaz Maršál

ZS

0/2

Zk

4

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Rusnák

ZS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM160

ExternĂ­ odkaz Robust statistics and econometrics

ExternĂ­ odkaz Víšek

LS

2/2

Zk

6

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl ExternĂ­ odkaz Šmejkal

LS

1/1

Zk

3

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Economics

ExternĂ­ odkaz Van Koten

LS

2/2

Zk

6

JEM171

ExternĂ­ odkaz Financial Derivatives

ExternĂ­ odkaz Babiak

LS

2/2

Zk

6

Minimální počet kreditů: 39


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#005814

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM012

European Economic PoliciesJEM111


JEM136

Experimental Economics

JEM003


Poznámka Správy SIS:

J14E653AB) Specializace finance, finanční trhy a bankovnictví


Povinně specializační předměty J#0059:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS

2/2

Zk

6

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Brushko

LS

2/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0059

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPovinně volitelné předměty J#006014:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB130

ExternĂ­ odkaz Introduction to Auctions

ExternĂ­ odkaz Kastl

ZS

3/0

Zk

2

JEB140

ExternĂ­ odkaz Topics in Economic History

ExternĂ­ odkaz Parent ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

2/2

Zk

2

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka ExternĂ­ odkaz Jurajda

LS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Martišková

LS

2/2

Zk

6

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika

ExternĂ­ odkaz Hušková ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Etika a ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM053

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii I

ExternĂ­ odkaz Sladký

ZS

2/2

Zk

6

JEM054

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii II

ExternĂ­ odkaz Sladký

LS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM087

ExternĂ­ odkaz Účetnictví cenných papírů

ExternĂ­ odkaz Hollmannová

LS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Portfolio Analysis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

4

JEM096

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM097

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Maršál

LS

2/2

Zk

6

JEM100

ExternĂ­ odkaz Corporate Governance

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

0/2

Zk

4

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bryndová ExternĂ­ odkaz Tulejová

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM112

ExternĂ­ odkaz Economics of Incentives and Contracts

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/0

Zk

5

JEM113

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

5

JEM115

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics and Consumer Preferences

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM129

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Investment Protection

ExternĂ­ odkaz Sekanina

LS

2/0

Zk

4

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM133

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního ekonomického práva

ExternĂ­ odkaz Lukášek

LS

2/0

Zk

4

JEM134

ExternĂ­ odkaz Topics in Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

0/2

Zk

5

JEM136

ExternĂ­ odkaz Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Katuščák

LS

2/2

Zk

6

JEM137

ExternĂ­ odkaz Real Estate Investment

ExternĂ­ odkaz Streblov ExternĂ­ odkaz Jandík

ZS

2/0

Zk

4

JEM138

ExternĂ­ odkaz Selected Topics in Financial Intermediation

ExternĂ­ odkaz Hoerová

LS

5/0

Zk

3

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

2/0

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Zk

2

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Růžička

LS

2/2

Zk

6

JEM143

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modeling

ExternĂ­ odkaz Maršál

ZS

0/2

Zk

4

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Rusnák

ZS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM160

ExternĂ­ odkaz Robust statistics and econometrics

ExternĂ­ odkaz Víšek

LS

2/2

Zk

6

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl ExternĂ­ odkaz Šmejkal

LS

1/1

Zk

3

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Economics

ExternĂ­ odkaz Van Koten

LS

2/2

Zk

6

JEM171

ExternĂ­ odkaz Financial Derivatives

ExternĂ­ odkaz Babiak

LS

2/2

Zk

6

JZVZK1

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

Minimální počet kreditů: 39Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#006014

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM012

European Economic PoliciesJEM111


JEM111

International Macroeconomics

JEM004
JEM136

Experimental Economics

JEM003

Poznámka Správy SIS:

J14E653BC) Specializace Evropská ekonomická integrace a hospodářská politika


Povinně specializační předměty J#006114:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka ExternĂ­ odkaz Jurajda

LS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS

2/2

Zk

6

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Brushko

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 35


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#006114

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM111

International Macroeconomics

JEM004

Povinně volitelné předměty J#006214:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB130

ExternĂ­ odkaz Introduction to Auctions

ExternĂ­ odkaz Kastl

ZS

3/0

Zk

2

JEB140

ExternĂ­ odkaz Topics in Economic History

ExternĂ­ odkaz Parent ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

2/2

Zk

2

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika

ExternĂ­ odkaz Hušková ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Etika a ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM053

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii I

ExternĂ­ odkaz Sladký

ZS

2/2

Zk

6

JEM054

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii II

ExternĂ­ odkaz Sladký

LS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM087

ExternĂ­ odkaz Účetnictví cenných papírů

ExternĂ­ odkaz Hollmannová

LS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Portfolio Analysis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

4

JEM096

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM097

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Maršál

LS

2/2

Zk

6

JEM100

ExternĂ­ odkaz Corporate Governance

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

0/2

Zk

4

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bryndová ExternĂ­ odkaz Tulejová

LS

2/2

Zk

6

JEM112

ExternĂ­ odkaz Economics of Incentives and Contracts

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/0

Zk

5

JEM113

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

5

JEM115

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics and Consumer Preferences

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM129

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Investment Protection

ExternĂ­ odkaz Sekanina

LS

2/0

Zk

4

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM133

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního ekonomického práva

ExternĂ­ odkaz Lukášek

LS

2/0

Zk

4

JEM134

ExternĂ­ odkaz Topics in Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

0/2

Zk

5

JEM136

ExternĂ­ odkaz Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Katuščák

LS

2/2

Zk

6

JEM137

ExternĂ­ odkaz Real Estate Investment

ExternĂ­ odkaz Streblov ExternĂ­ odkaz Jandík

ZS

2/0

Zk

4

JEM138

ExternĂ­ odkaz Selected Topics in Financial Intermediation

ExternĂ­ odkaz Hoerová

LS

5/0

Zk

3

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

2/0

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Zk

2

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Růžička

LS

2/2

Zk

6

JEM143

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modeling

ExternĂ­ odkaz Maršál

ZS

0/2

Zk

4

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Rusnák

ZS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM160

ExternĂ­ odkaz Robust statistics and econometrics

ExternĂ­ odkaz Víšek

LS

2/2

Zk

6

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl ExternĂ­ odkaz Šmejkal

LS

1/1

Zk

3

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Economics

ExternĂ­ odkaz Van Koten

LS

2/2

Zk

6

JEM171

ExternĂ­ odkaz Financial Derivatives

ExternĂ­ odkaz Babiak

LS

2/2

Zk

6

JZVZK1

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK2

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK3

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK4

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

Minimální počet kreditů: 40


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#006214

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM136

Experimental Economics

JEM003

Poznámka Správy SIS:

J14E653CDoporučené volitelné předměty:

ExternĂ­ odkaz NMFM405 Životní pojištění 1

ExternĂ­ odkaz NMFM406 Životní pojištění 2

ExternĂ­ odkaz NFAP034 Teorie rizika

ExternĂ­ odkaz NMFM437 Matematika ve financích a pojištovnictví

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.březen 2024 00:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 5.03 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz