Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Balkánská, eurasijská a středoevropská studia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Akademický rok 2018/19 (PŘÍPRAVA)
 

2014/2015 Balkánská, eurasijská a středoevropská studia

Obor Balkánská, eurasijská a středoevropská studia sleduje jednotlivé státy teritoria, rozděleného do tří regionů: balkánského, eurasijského prostoru a středovýchodní Evropy. Tento obor je prioritně zaměřen na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program tohoto magisterského oboru stejně jako jednotlivé přednášky vychází z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků katedry.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na FSV UK, kteří chtějí postoupit na magisterský obor Balkánská, eurasijská a středoevropská studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru absolvovat předměty JMB011 Moderní dějiny Ruska a JMB013 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy. Studenti, kteří přicházejí na obor Balkánská, euroasijská a středoevropská studia z jiných fakult, jsou povinni absolvovat tyto kursy v průběhu studia, zapisují si je však pod magisterskými kódy JMM503 Moderní dějiny Ruska a JMM505 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy; kredity za tyto předměty se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš ŠVEC, CSc.Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů

Povinné předměty: 78 kreditů

Povinně volitelné předměty: minimálně 30 kreditů

Volitelné předměty: maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

Části:

1. Dějiny Ruska a středo- a jihovýchodní Evropy (jedna otázka)

2. Balkán, eurasijský prostor a středovýchodní Evropa v současném světě - reálie 90. let 20. století a počátku nového století (jedna otázka)

3. Regionální specializace (jedna otázka z problematiky mimo téma diplomové práce: politický systém, zahraniční politika, kultura, právo, sociálně ekonomické problémy, národnostní poměry, náboženství a církve).

4. Obhajoba diplomové prácePovinné předměty (J#0139)

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMMZ050

ExternĂ­ odkaz Political Systems of East European Countries in the 20th Century

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ051

ExternĂ­ odkaz Political Systems of East European Countries Today

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

1/1

Zk

6

JMM085

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM086

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM087

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM089

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Šír

ZS

0/2

KZ

4

JMM091

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace balkánských dějin

ExternĂ­ odkaz Šístek

ZS

1/1

Zk

6

JMM092

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace ruských dějin

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

Zk

6

JMM093

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

6

JMM097

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JMM099

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství současné střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Zk

6

JMM183

ExternĂ­ odkaz Současná východní Evropa I

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

1/1

Z

3

JMM184

ExternĂ­ odkaz Současná východní Evropa II

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM188

ExternĂ­ odkaz Economic transformation in the post-Soviet area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM189

ExternĂ­ odkaz Economic transformation in East Central and Southeastern Europe

ExternĂ­ odkaz Trejbal

ZS

1/1

Zk

6

JMM503

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

4/2

Z

1

JMM505

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

4/2

Z

1

Celkový počet kreditů: 78


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ050

Political Systems of East European Countries in the 20th CenturyJMM094

JMM094

JMMZ051

Political Systems of East European Countries TodayJMM095

JMM095

JMM085

Diplomový seminář I

JMM089
JMM086

Diplomový seminář II

JMM085
JMM087

Diplomový seminář III

JMM086
JMM091

Koncepce a interpretace balkánských dějin
JMMZ040

JMM092

Koncepce a interpretace ruských dějin
JMMZ081

JMM093

Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy
JMMZ082

JMM097

Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy
JMM422

JMM183

Současná východní Evropa I

JMM085
JMM184

Současná východní Evropa II

JMM183
JMM503

Moderní dějiny Ruska
JMB011

JMM505

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy
JMB013

V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a předložit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s garantem oboru. Teprve po schválení těchto tezí se studenti zapisují do prvního semestru diplomního semináře.

Předměty JMM183 a JMM184 si studenti zapisují v posledních dvou semestrech studia.Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0097, J#0140Povinně volitelné předměty J#0097 - jazyky pro magisterské obory IMS

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/3

Zk

4

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

4

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

4

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Kidlesová

LS

0/3

KZ

4

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JMM524

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty BESES I

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

1/1

KZ

4

JMM564

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty BESES II

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

1/1

Z

3

Minimální počet kreditů: 15


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB008

Angličtina pro IMS II

JLB007
JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB020

Francouzština odborná II

JLB019


JLB036


JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB048

Ruština obecná II

JLB047
JMM524

Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty BESES IJ#MM524JZ


JMM564

Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty BESES IIJ#MM564JZKe splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat celkem čtyři jazyky: jako jazyk I anglický jazyk s ukončením Zk, jako jazyk II němčinu nebo francouzštinu nebo ruštinu na odborné úrovni s ukončením nejméně KZ. Jako třetí jazyk v rámci předmětu Rozšíření jazykových kompetencí I studenti absolvují jeden regionální jazyk s ukončením KZ. U jazyků se zakončením Kz nebo Zk, které vyžadují jako prerekvizitu absolvování předchozího kursu se zápočtem, získávají studenti za jeho absolvování dva kredity v rámci volitelných předmětů. Čtvrtý jazyk (regionální) absolvují v rámci předmětu Rozšíření jazykových kompetencí II s ukončením Z. V případě, když studenti volí ruštinu s ukončením Zk jako jazyk II, absolvují němčinu nebo francouzštinu v rámci předmětů Rozšíření jazykových kompetencí I nebo II s minimálním ukončením ukončením Z. Studenti volí regionální jazyk v rámci předmětu Rozšíření jazykových kompetencí I a II po konzultaci s garantem oboru. Za regionální jazyky není považována čeština ani slovenština.Povinně volitelné předměty J#0140

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMMZ042

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries.

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ099

ExternĂ­ odkaz Parties and Party Systems in Southeastern Europe after 1989

ExternĂ­ odkaz Marantzidis ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ178

ExternĂ­ odkaz Islam in post-Communist Area

ExternĂ­ odkaz Aslan Souleimanov ExternĂ­ odkaz Horák

LS

1/1

Zk

6

JMMZ212

ExternĂ­ odkaz The Return of the "Kidnapped" West: Central Europe Since the Fall of the Berlin Wall

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ213

ExternĂ­ odkaz Issues in Central Eurasian Security

ExternĂ­ odkaz Aslan Souleimanov ExternĂ­ odkaz Horák

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ214

ExternĂ­ odkaz Society and Culture in Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Aslan Souleimanov

LS

1/1

Zk

6

JMMZ229

ExternĂ­ odkaz Theorizing Memory: Social and Cultural Remembering

ExternĂ­ odkaz Asavei

LS

1/1

Zk

6

JMM018

ExternĂ­ odkaz Contemporary Balkans

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Kocian ExternĂ­ odkaz Hofmeisterová

LS

1/1

KZ

6

JMM023

ExternĂ­ odkaz Stáž pro studenty BESES

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM024

ExternĂ­ odkaz Internship for BESES Students

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM025

ExternĂ­ odkaz Putin´s Russia

ExternĂ­ odkaz Vorlová

LS

1/1

Zk

6

JMM026

ExternĂ­ odkaz On Life History: Memory, Testimony and Fiction

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Kubátová ExternĂ­ odkaz Kocian

ZS

1/1

Zk

6

JMM027

ExternĂ­ odkaz Contemporary Mediterranean

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

1/1

Zk

6

JMM028

ExternĂ­ odkaz Migrace na Balkáně ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

1/1

Zk

6

JMM034

ExternĂ­ odkaz Obrazy a stereotypy Balkánu

ExternĂ­ odkaz Šístek

ZS

1/1

Zk

6

JMM096

ExternĂ­ odkaz Etno-Nationalist History-Making in the Post-Communist World

ExternĂ­ odkaz Aslan Souleimanov

LS

1/1

Zk

6

JMM102

ExternĂ­ odkaz Zrození SSSR jako velmoci. Společenský systém, jeho vliv a místo v XX. století.

ExternĂ­ odkaz Reiman

LS

1/1

Zk

6

JMM120

ExternĂ­ odkaz Proměny sovětské zahraniční politiky

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

KZ

4

JMM121

ExternĂ­ odkaz Central European Cinema

ExternĂ­ odkaz Duta

LS

0/4

KZ

6

JMM122

ExternĂ­ odkaz Ruská výtvarná avantgarda

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

1/1

Zk

5

JMM123

ExternĂ­ odkaz Dějiny a společnost v ruské kinematografii

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

0/4

Z

3

JMM124

ExternĂ­ odkaz Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMM130

ExternĂ­ odkaz Ethno-Political Conflicts in the Caucasus

ExternĂ­ odkaz Aslan Souleimanov

ZS

1/1

Zk

6

JMM187

ExternĂ­ odkaz Formirovanije postsovetskovo prostranstva

ExternĂ­ odkaz Horák

ZS

1/1

KZ

4

JMM257

ExternĂ­ odkaz Sovětský stát a společnost 1941-1945

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

5

JMM300

ExternĂ­ odkaz Armáda jako integrační faktor ruské společnosti

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

5

JMM301

ExternĂ­ odkaz Bělorusko po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Z

3

JMM302

ExternĂ­ odkaz Russia after 1991

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

JMM303

ExternĂ­ odkaz Pobaltí po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

Z

3

JMM305

ExternĂ­ odkaz Ukrajina po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM368

ExternĂ­ odkaz Maďarsko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

1/1

Z

3

JMM369

ExternĂ­ odkaz Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMM370

ExternĂ­ odkaz Slovanství a panslavismus

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM371

ExternĂ­ odkaz Formování moderního národa na Balkáně

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM372

ExternĂ­ odkaz Dva "rozpady" Jugoslávie

ExternĂ­ odkaz Tejchman

ZS

1/1

KZ

4

JMM384

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JMM390

ExternĂ­ odkaz Slovensko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

0/2

Z

3

JMM429

ExternĂ­ odkaz Dictatorships in the Balkans

ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

6

JMM460

ExternĂ­ odkaz Oil and Gas in the Post Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM510

ExternĂ­ odkaz Geografie pro RVES

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

2/2

Zk

5

JMM522

ExternĂ­ odkaz Bulharsko po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Kouba

ZS

1/1

Z

3

JMM523

ExternĂ­ odkaz Srbsko a Makedonie v souřadnicích albánské otázky

ExternĂ­ odkaz Kouba

LS

1/1

KZ

4

JMM566

ExternĂ­ odkaz History and Present in South East European Cinema

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Duta

LS

0/4

Z

3

JMM567

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost v kinematografiích jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Duta ExternĂ­ odkaz Králová

LS

0/4

Z

3

JMM659

ExternĂ­ odkaz Germany and "the East" (19th and 20th Century). Between Colonialism and Partnership

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

0/2

KZ

4

JMM702

ExternĂ­ odkaz Nationalism and Historiography in Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Aslan Souleimanov ExternĂ­ odkaz Horák

LS

1/1

Zk

6

JMM703

ExternĂ­ odkaz Post-Soviet Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Aslan Souleimanov

ZS

1/1

Zk

6

JPM191

ExternĂ­ odkaz Russian Foreign Policy, ES

ExternĂ­ odkaz Valko

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 15


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ213

Issues in Central Eurasian Security
JMMZ052

JMMZ214

Society and Culture in Central Eurasia
JMMZ178

JMM024

Internship for BESES Students
JMM023

JMM510

Geografie pro RVES
JMB001 JMB122

JMM702

Nationalism and Historiography in Central Eurasia
JMM096

JMM703

Post-Soviet Central Eurasia
JMM361
Poznámka Správy SIS:

JBK04810Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.leden 2016 19:23

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 14.03 2018 15:36, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz