Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Sociologie (NP_SOC)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0314A250017: Sociologie

Akademický rok 2022/2023


Garant: Doc. Martin Hájek, Ph.D.


Studijní program Sociologie je jednooborový program cílený na rozvoj oborových znalostí a analytických dovedností studentů v oblasti poznávání soudobých společností. Navazuje na bakalářské programy Sociologie se specializacemi a Sociologie a sociální politika. Studium je rozděleno do tří specializací: Sociologie, veřejnost a politika, Sociální antropologie a kvalitativní výzkum, Aplikovaný výzkum a jeho metodologie. Absolventi a absolventky programu umí samostatně provádět základní i aplikovaný sociologický, popř. i sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nacházejí buď na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií, nebo v komerční sféře jako specialisté na marketing, branding, human resources, public relations a komunikaci nebo ve veřejné správě a neziskovém sektoru na různých odborných pozicích.


Organizace studia


Poznámka k přijímacím řízení

U absolventů bakalářských studijních programů vyučovaných na ISS FSV UK, kteří absolvovali v akademickém roce 2021/2022 a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, může děkan na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli při studiu průměru 2,5 a lepšího. Průměr pro tyto účely se vypočítá dle ExternĂ­ odkaz Pravidel pro přiznávání stipendií, Čl. 2, Odst. 2, ze dne 1. 10. 2021


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Společný povinný základ

31 kreditů

Povinně volitelné předměty ve specializaci

minimálně 42 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně 35 kreditů

Volitelné předměty *):

maximálně 12 kreditů

*) Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK


Magisterská státní zkouška

 1. Sociologie v soudobém světě (JSZ036)

 2. Zkouška ze specializace

  1. Sociologie, veřejnost a politika (JSZ622)

  2. Sociální antropologie a kvalitativní výzkum (JSZ623)

  3. Aplikovaný výzkum a jeho metodologie (JSZ687)

 3. Obhajoba diplomové práce (JDIP01)


Studijní specializace

 1. Odkaz v rámci dokumentu Sociologie, veřejnost a politika

 2. Odkaz v rámci dokumentu Sociální antropologie a kvalitativní výzkum

 3. Odkaz v rámci dokumentu Aplikovaný výzkum a jeho metodologie

Specializace navzájem propojuje "společný povinný základ", tzn. předměty povinné pro studenty a studentky všech specializací.


Modře označené předměty nejsou v daný rok vyučovány.


Společný povinný základ: J#0910


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM045

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

5

JSM046

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

5

JSM551

ExternĂ­ odkaz Epistemologie a metodologie společenských věd

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

7

JSM552

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

7

JSM553

ExternĂ­ odkaz Sociologická analýza současné společnosti

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

7


Celkem kreditů: 31


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM045

Diplomový seminář I
JSM554

JSM046

Diplomový seminář II

JSM045JSM554

JSM551

Epistemologie a metodologie společenských věd
JSM004 JSM007

JSM552

Klíčové otázky sociologické teorieJSM002

JSM002


A. SOCIOLOGIE, VEŘEJNOST A POLITIKA (vedoucí prof. Ondřej Císař, Ph.D.)


Specializace se zaměřuje na porozumění a sociologickou analýzu politických procesů, zejména těch, které probíhají na okraji nebo mimo institucionální politickou oblast, např. veřejný protest, občanská společnost, populistická hnutí, ale i politicky konsekventních procesů jako sociální nerovnosti. Studenti získávají podrobné znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, aby mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat. Tyto kompetence jsou využitelné nejen pro akademický výzkum, ale poskytují obecné prostředky pro orientaci ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Studium specializace připravuje absolventy na profesní dráhu v oblastech spojených dnes s uplatňováním poznatků současných sociálních věd: především pro oblast výzkumu a vzdělávání a také pro práci ve vládních i nevládních organizacích, v oblasti veřejných služeb, public relations, marketingu, žurnalistiky a médií, managementu lidských zdrojů, analýz dat, v zákaznických službách apod.


Povinně volitelné předměty pro specializaci: J#091122

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary Social Theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM566

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SVP I

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

0/2

Z

4

JSM579

ExternĂ­ odkaz Sociological Theories of Populism

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

8


Minimální počet kreditů: 42


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematice
JSM555

JSM566

Výzkumné kolokvium SVP I
JSM556


Povinně volitelné předměty mimo specializaci: J#091222

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

AFSV00404

ExternĂ­ odkaz Sociologie a filosofie vědy francouzskou cestou necestou: Bruno Latour


LS

0/2

Z

3

AFS500276

ExternĂ­ odkaz Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření


LS

0/2

Z

5

ASGV00380

ExternĂ­ odkaz Sociologie veřejného mínění


ZS

2/0

Z

3

ASGV00837

ExternĂ­ odkaz Sociální deviace - teorie a výzkum


LS

2/0

Zk

4

ASGV00862

ExternĂ­ odkaz Organizační chování


LS

2/0

Zk

4

ASGV00863

ExternĂ­ odkaz Organizační rozvoj II


LS

2/0

Zk

4

ASGV00997

ExternĂ­ odkaz Volební chování


LS

2/0

Zk

4

ASGV01001

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt: Sociologie médií I


LS

0/2

Zk

4

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM016

ExternĂ­ odkaz Sociology of Science and Scientific Knowledge

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Zk

8

JSM026

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

1/1

Zk

5

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urban Anthropology

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Simonová

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM048

ExternĂ­ odkaz Výjezdní seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

3

JSM049

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM050

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium III

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM051

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium IV

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM103

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Miller

ZS

0/2

KZ

6

JSM125

ExternĂ­ odkaz Sociology of Health and Illness

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

1/1

Zk

8

JSM128

ExternĂ­ odkaz Understanding Identity and Belonging

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS

2/0

Zk

8

JSM130

ExternĂ­ odkaz Vizuální metodologie

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/1

Zk

6

JSM133

ExternĂ­ odkaz Conducting Research in Political Psychology

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

LS

2/0

Zk

6

JSM202

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Mining in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JSM257

ExternĂ­ odkaz Climate Change and Sustainability: Worskhop Prague-Konstanz Study Days on Society and Policy Process in the Digital Age

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

1/1

Zk

9

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

2/1

Zk

9

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM398

ExternĂ­ odkaz Religion in the Public Sphere in Central-Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS

2/0

Zk

8

JSM406

ExternĂ­ odkaz Introduction to Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM477

ExternĂ­ odkaz Sociology of Critique

ExternĂ­ odkaz Smith

ZS

2/0

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM499

ExternĂ­ odkaz Ethnographic Methods in Practice

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

7

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

7

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

1/1

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

2/1

Zk

6

JSM520

ExternĂ­ odkaz Gender, Men and Masculinities

ExternĂ­ odkaz Üçok

LS

2/0

Zk

6

JSM530

ExternĂ­ odkaz Bitcoin and its Discontents: Anthropology of the Digital Economy

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

LS

2/0

Zk

6

JSM541

ExternĂ­ odkaz Jak se žehlí peníze? Důvěra a valuace jako sociologický problém

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

6

JSM542

ExternĂ­ odkaz Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

Zk

5

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM562

ExternĂ­ odkaz Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

7

JSM570

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM571

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge II

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM578

ExternĂ­ odkaz Anthropology of the EU

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

8

JSM591

ExternĂ­ odkaz Political Psychology

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

ZS

2/0

Zk

6

JSM592

ExternĂ­ odkaz Druzí a kultura: Postkolonialismus, postsocialismus a posthumanismus

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/1

Zk

6

JSM593

ExternĂ­ odkaz The Basic of Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/1

Z

1

JSM594

ExternĂ­ odkaz Společnost práce

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

ZS

2/0

Zk

5

JSM595

ExternĂ­ odkaz Public Sphere in Sociological Thought

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

1/1

Zk

8

JSM692

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Research Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

9

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9

JSM750

ExternĂ­ odkaz Rave, Science, and Conspiritualies - Varieties of Religion

ExternĂ­ odkaz Ładykowska

LS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 35


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

ASGV00862

Organizační chováníASGV00035


ASGV00863

Organizační rozvoj II

ASGV00845


ASGV00774 ASGV00775


ASGV01001

Výzkumný projekt: Sociologie médií I

ASGV00883
JSM032

Applied Social Research
JSM540

JSM062

Borders and International MigrationJSM061

JSM134

JSM202

Data Management and Data Mining in R for Social Scientists
JPM764

JSM499

Ethnographic Methods in Practice
JSM590

JSM506

Metody analýzy politik
JSM726

JSM507

Metody tvorby politik

JSM506JSM726

JSM542

Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování
JSB799

JSM557

Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitamiJSM022

JSM022

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM570

Innovative presentation of scientific knowledge I
JSM560

JSM593

The Basic of Academic Writing
JSB612 JSB613

JSM692

Introduction to Social Research Methodology
JSB015 JSB529 JSM540


B. SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE A KVALITATIVNÍ VÝZKUM (vedoucí doc. Jakub Grygar, Ph.D.)


Specializace připravuje studenty k vedení vlastních výzkumných aktivit, ve kterých se na základě získaného empirického materiálu vyjadřují k poznatkům čerpaným z teoretických diskuzí studovaného tématu. V průběhu studia si studenti osvojují teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu ke společnosti a kultuře a naučili se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění. Studium specializace je vhodné pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v rozumějících profesích (novináři, pedagogové, zaměstnanci rozvojových organizací) nebo kteří profesně přichází do styku s nositeli neevropských kultur.


Povinně volitelné předměty pro specializaci: J#0913

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urban Anthropology

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM048

ExternĂ­ odkaz Výjezdní seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

3

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM128

ExternĂ­ odkaz Understanding Identity and Belonging

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS

2/0

Zk

8

JSM398

ExternĂ­ odkaz Religion in the Public Sphere in Central-Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS

2/0

Zk

8

JSM541

ExternĂ­ odkaz Jak se žehlí peníze? Důvěra a valuace jako sociologický problém

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

6

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM562

ExternĂ­ odkaz Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

7

JSM568

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SAQ I

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM570

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM590

ExternĂ­ odkaz Ethnografhic Methods in Practice

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

4

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9


Minimální počet kreditů: 42


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM062

Borders and International MigrationJSM061

JSM134

JSM557

Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitamiJSM022

JSM022

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM568

Výzkumné kolokvium SAQ I
JSM561

JSM570

Innovative presentation of scientific knowledge I
JSM560

JSM590

Ethnografhic Methods in Practice
JSM499


Povinně volitelné předměty mimo specializaci: J#091422

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

AFS500276

ExternĂ­ odkaz Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření


LS

0/2

Z

5

ASGV00380

ExternĂ­ odkaz Sociologie veřejného mínění


ZS

2/0

Z

3

ASGV00837

ExternĂ­ odkaz Sociální deviace - teorie a výzkum


LS

2/0

Zk

4

ASGV00862

ExternĂ­ odkaz Organizační chování


LS

2/0

Zk

4

ASGV00863

ExternĂ­ odkaz Organizační rozvoj II


LS

2/0

Zk

4

ASGV00997

ExternĂ­ odkaz Volební chování


LS

2/0

Zk

4

ASGV01001

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt: Sociologie médií I


LS

0/2

Zk

4

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM016

ExternĂ­ odkaz Sociology of Science and Scientific Knowledge

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM026

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

1/1

Zk

5

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Simonová

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM049

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM050

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium III

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM051

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium IV

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM103

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Miller

ZS

0/2

KZ

6

JSM125

ExternĂ­ odkaz Sociology of Health and Illness

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

1/1

Zk

8

JSM130

ExternĂ­ odkaz Vizuální metodologie

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/1

Zk

6

JSM133

ExternĂ­ odkaz Conducting Research in Political Psychology

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

LS

2/0

Zk

6

JSM190

ExternĂ­ odkaz Politics of Expertise in Sociological Perspective

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

2/0

Zk

7

JSM202

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Mining in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

1/1

Zk

9

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

2/1

Zk

9

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Introduction to Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary Social Theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM477

ExternĂ­ odkaz Sociology of Critique

ExternĂ­ odkaz Smith

ZS

2/0

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM499

ExternĂ­ odkaz Ethnographic Methods in Practice

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

7

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

7

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

1/1

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

2/1

Zk

6

JSM520

ExternĂ­ odkaz Gender, Men and Masculinities

ExternĂ­ odkaz Üçok

LS

2/0

Zk

6

JSM530

ExternĂ­ odkaz Bitcoin and its Discontents: Anthropology of the Digital Economy

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

LS

2/0

Zk

6

JSM542

ExternĂ­ odkaz Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

Zk

5

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM571

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge II

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM578

ExternĂ­ odkaz Anthropology of the EU

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

8

JSM579

ExternĂ­ odkaz Sociological Theories of Populism

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

8

JSM589

ExternĂ­ odkaz Focus Groups

ExternĂ­ odkaz Veisová

ZS/LS

0/2

Z

5

JSM591

ExternĂ­ odkaz Political Psychology

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

ZS

2/0

Zk

6

JSM592

ExternĂ­ odkaz Druzí a kultura: Postkolonialismus, postsocialismus a posthumanismus

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/1

Zk

6

JSM593

ExternĂ­ odkaz The Basic of Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/1

Z

1

JSM594

ExternĂ­ odkaz Společnost práce

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

ZS

2/0

Zk

5

JSM595

ExternĂ­ odkaz Public Sphere in Sociological Thought

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

1/1

Zk

8

JSM692

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Research Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

9

JSM750

ExternĂ­ odkaz Rave, Science, and Conspiritualies - Varieties of Religion

ExternĂ­ odkaz Ładykowska

LS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 35


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

ASGV00862

Organizační chováníASGV00035


ASGV00863

Organizační rozvoj II

ASGV00845


ASGV00774 ASGV00775


ASGV01001

Výzkumný projekt: Sociologie médií I

ASGV00883
JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematice
JSM555

JSM032

Applied Social Research
JSM540

JSM202

Data Management and Data Mining in R for Social Scientists
JPM764

JSM499

Ethnographic Methods in Practice
JSM590

JSM506

Metody analýzy politik
JSM726

JSM507

Metody tvorby politik

JSM506JSM726

JSM542

Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování
JSB799

JSM593

The Basic of Academic Writing
JSB612 JSB613

JSM692

Introduction to Social Research Methodology
JSB015 JSB529 JSM540


C. APLIKOVANÝ VÝZKUM A JEHO METODOLOGIE (vedoucí PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.)


Specializace poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro samostatné provádění a vedení sociologických výzkumů, a to jak kvantitativních a kvalitativních, tak také smíšených. Studující v průběhu studia prokazují, že dokáží navrhnout a samostatně řídit výzkumná šetření na zadaná témata týkající se klíčových problémů soudobé společnosti, že si osvojili všechny fáze výzkumného procesu a naučili se ovlivňovat kvalitu prováděných výzkumů. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích, které se ve své hlavní či vedlejší činnosti zabývají sběrem a zpracováním údajů. Typicky tak nacházejí uplatnění v agenturách zabývajících se sociologickým či marketingovým výzkumem (typicky v roli seniorních výzkumníků a analytiků), ve výzkumných ústavech (jako samostatní výzkumní pracovníci), v médiích a nadnárodních společnostech (jako pracovníci oddělení výzkumu), v poradenských společnostech, ve veřejné správě, v řídících orgánech operačních programů i v neziskovém sektoru.


Povinně volitelné předměty pro specializaci: J#0915

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Simonová

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Introduction to Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM573

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium AVM I

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

4


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM032

Applied Social Research
JSM540


Povinně volitelné předměty mimo specializaci: J#091622

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

AFS500276

ExternĂ­ odkaz Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření


LS

0/2

Z

5

ASGV00380

ExternĂ­ odkaz Sociologie veřejného mínění


ZS

2/0

Z

3

ASGV00837

ExternĂ­ odkaz Sociální deviace - teorie a výzkum


LS

2/0

Zk

4

ASGV00862

ExternĂ­ odkaz Organizační chování


LS

2/0

Zk

4

ASGV00863

ExternĂ­ odkaz Organizační rozvoj II


LS

2/0

Zk

4

ASGV00997

ExternĂ­ odkaz Volební chování


LS

2/0

Zk

4

ASGV01001

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt: Sociologie médií I


LS

0/2

Zk

4

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM016

ExternĂ­ odkaz Sociology of Science and Scientific Knowledge

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM026

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

1/1

Zk

5

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urban Anthropology

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM048

ExternĂ­ odkaz Výjezdní seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

3

JSM049

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM050

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium III

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM051

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium IV

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM103

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Miller

ZS

0/2

KZ

6

JSM125

ExternĂ­ odkaz Sociology of Health and Illness

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

1/1

Zk

8

JSM128

ExternĂ­ odkaz Understanding Identity and Belonging

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS

2/0

Zk

8

JSM130

ExternĂ­ odkaz Vizuální metodologie

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/1

Zk

6

JSM133

ExternĂ­ odkaz Conducting Research in Political Psychology

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

LS

2/0

Zk

6

JSM202

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Mining in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

1/1

Zk

9

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

2/1

Zk

9

JSM398

ExternĂ­ odkaz Religion in the Public Sphere in Central-Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS

2/0

Zk

8

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary Social Theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM477

ExternĂ­ odkaz Sociology of Critique

ExternĂ­ odkaz Smith

ZS

2/0

Zk

8

JSM499

ExternĂ­ odkaz Ethnographic Methods in Practice

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

7

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

7

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

1/1

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

2/1

Zk

6

JSM520

ExternĂ­ odkaz Gender, Men and Masculinities

ExternĂ­ odkaz Üçok

LS

2/0

Zk

6

JSM530

ExternĂ­ odkaz Bitcoin and its Discontents: Anthropology of the Digital Economy

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

LS

2/0

Zk

6

JSM541

ExternĂ­ odkaz Jak se žehlí peníze? Důvěra a valuace jako sociologický problém

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

6

JSM542

ExternĂ­ odkaz Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

Zk

5

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM562

ExternĂ­ odkaz Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

7

JSM570

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM571

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge II

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM578

ExternĂ­ odkaz Anthropology of the EU

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

8

JSM579

ExternĂ­ odkaz Sociological Theories of Populism

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

8

JSM589

ExternĂ­ odkaz Focus Groups

ExternĂ­ odkaz Veisová

ZS/LS

0/2

Z

5

JSM591

ExternĂ­ odkaz Political Psychology

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

ZS

2/0

Zk

6

JSM592

ExternĂ­ odkaz Druzí a kultura: Postkolonialismus, postsocialismus a posthumanismus

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/1

Zk

6

JSM593

ExternĂ­ odkaz The Basic of Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/1

Z

1

JSM594

ExternĂ­ odkaz Společnost práce

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

ZS

2/0

Zk

5

JSM595

ExternĂ­ odkaz Public Sphere in Sociological Thought

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

1/1

Zk

8

JSM692

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Research Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

9

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9

JSM750

ExternĂ­ odkaz Rave, Science, and Conspiritualies - Varieties of Religion

ExternĂ­ odkaz Ładykowska

LS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 35


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

ASGV00862

Organizační chováníASGV00035


ASGV00863

Organizační rozvoj II

ASGV00845


ASGV00774 ASGV00775


ASGV01001

Výzkumný projekt: Sociologie médií I

ASGV00883
JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematice
JSM555

JSM062

Borders and International MigrationJSM061

JSM134

JSM202

Data Management and Data Mining in R for Social Scientists
JPM764

JSM499

Ethnographic Methods in Practice
JSM590

JSM506

Metody analýzy politik
JSM726

JSM507

Metody tvorby politik

JSM506JSM726

JSM542

Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování
JSB799

JSM557

Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitamiJSM022

JSM022

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM570

Innovative presentation of scientific knowledge I
JSM560

JSM593

The Basic of Academic Writing
JSB612 JSB613

JSM692

Introduction to Social Research Methodology
JSB015 JSB529 JSM540Kódy plánů:

J22NPSOCSVP1463

J22NPSOCASKV463

J22NPSOCAVM1463
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:06

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz