Fakulta sociálních věd UK
(PhD) Studijní program P0311D050001 Ekonomie a finance DP_EF a DK_EF
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program P0311D050001 Ekonomie a finance DP_EF a DK_EFInstitut ekonomických studií FSV UK (dále jen IES) nabízí doktorské studium v oboru ekonomie zaměřené na ekonomickou teorii a její aplikace v ekonomických analýzách. Jde zejména o problematiku modelování a analýzy národohospodářských procesů a chování ekonomických subjektů. Základem doktorského studia a výzkumu je metodologie moderní mikroekonomie, makroekonomie, nové politické ekonomie a ekonometrie, se zaměřením na národohospodářská studia, ekonomii veřejného sektoru, mezinárodní ekonomii, ekonomii finančních trhů a institucionální ekonomii. Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované, nezávisle myslící tvořivé odborníky zejména pro akademickou sféru, veřejný sektor, finanční a bankovní sektor a mezinárodní instituce. Management, marketing a úzce zaměřená odvětvová problematika nejsou součástí doktorského studia na IES.


Obecné podmínky doktorského studia jsou upraveny Zákonem 111/1998 Sb. o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, Stipendijním řádem Univerzity Karlovy, Pravidly pro organizaci studia na FSV UK a opatřeními rektora a děkana. Jejich konkretizací pro doktorské studium ekonomie na IES je tento Rámcový studijní plán, schválený Oborovou radou doktorského studijního programu ekonomie na IES (dále jen Oborová rada).


Studium probíhá v souladu s akreditací MŠMT platnou do 1. 8. 2018.Garantem doktorského programu Ekonomie je prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., DSc.


Program doktorského studia ekonomie na IES oslovuje zájemce o problematiku teoretické ekonomie, kteří úspěšně absolvovali magisterské studium na kterékoliv vysoké škole v ČR anebo v zahraničí a kteří věrohodně prokázali předpoklady a zájem o výzkum ve výše vymezeném okruhu problémů. Absolvování ekonomického magisterského nebo inženýrského programu je výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Nutným předpokladem pro přijetí ke studiu je dokonalá znalost angličtiny a zvládnutí metodologických základů kvantitativní analýzy, předložení rámcového projektu disertačního výzkumu a jednoho doporučení – obvykle od budoucího školitele, poskytujících hodnocení předpokladů uchazeče pro vědeckou práci. IES přijímá do doktorského studia zahraniční studenty za stejných podmínek, jaké mají studenti z České republiky. Rovnoprávnými jazyky doktorského studia ekonomie jsou čeština, slovenština a angličtina. Vzhledem k tomu, že mezinárodním jazykem ekonomického výzkumu je angličtina, doktorské studium ekonomie na IES přispívá ke kvalitní jazykové přípravě doktorandů a k jejich zapojení do mezinárodní ekonomické vědy tím, že podporuje používání angličtiny v písemné i mluvené formě při veškerých aktivitách týkajících se doktorského studia.


Primárním důrazem doktorského programu ekonomie na IES je aktivní účast doktorandů na výzkumu již od prvního ročníku studia. IES k tomu vytváří podmínky zapojením studentů do grantových projektů pracoviště a podporou jejich účasti v soutěžích o domácí a zahraniční granty. Cílem doktorského programu na IES není maximalizovat počet studentů, ale maximalizovat počet kvalitních disertačních prací s originálními výzkumnými výstupy.


Součástí studia je prohlubování znalostí moderní ekonomické teorie a metodologie, které probíhá v rámci účasti studentů na magisterské a bakalářské výuce na IES a především v rámci jejich výzkumných aktivit v doktorských seminářích (program se orientuje na zásadu „learning by doing“).


Studium probíhá v úzké spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami a orientuje se na mezinárodní akademické standardy ekonomických programů PhD ve světě.


Studium má prezenční (interní) a kombinovanou (externí) formu. Maximální doba studia v doktorském studijním programu je osm let, prezenční formou studia je možno studovat po dobu odpovídající délce standardní doby studia studijního programu. Standardní doba studia studijního programu Ekonomické teorie je čtyři roky. Neukončí-li prezenční student studium do čtyř let, může požádat o převedení do kombinované formy studia. O změně formy studia rozhoduje Oborová rada. Oborová rada může navrhnout přeřazení studenta, který nezvládá časové nároky prezenčního studia, z prezenčního do kombinovaného studia i před uplynutím čtyř let.


Základní formou rozvíjení vzdělávacího a výzkumného programu v rámci prezenčního doktorského studia je zapojení každého studenta již od prvního semestru prvního ročníku do jednoho z doktorských výzkumných seminářů IES. Doktorské výzkumné semináře mají statut volitelného (specializačního) předmětu. Semináře se během semestru pravidelně scházejí jednou až dvakrát do měsíce a v jejich rámci se realizuje integrace vzdělávání a výzkumu studentů. Práce těchto seminářů se uskutečňuje jednak formou vědeckých seminářů zaměřených na studium nových poznatků na základě aktuální odborné literatury, prezentaci nových výsledků výzkumu pracovníky IES a pozvanými pracovníky z jiných pracovišť v ČR a ze zahraničí, jednak formou výzkumných seminářů s prezentací průběžných výsledků výzkumu doktorandů. Jednotlivé doktorské semináře se soustřeďují kolem vědeckých osobností institutu, mají své gestory a postavení předmětu doktorského studia. Aktivní účast studenta na doktorských seminářích neznamená pouze jeho fyzickou přítomnost a aktivní zapojení do diskuse během semináře, ale alespoň jednou za semestr prezentaci některého z vybraných témat z odborné literatury nebo vlastních dílčích výsledků doktorského výzkumu. Gestoři jednotlivých seminářů mohou zvolit vyšší požadavky na aktivní zapojení studentů. Gestor doktorského semináře uděluje na základě individuálního pohovoru a zhodnocení aktivity studenta na semináři zápočet po úspěšném absolvování příslušného volitelného předmětu. V optimálním případě se student účastní práce ve svém zvoleném semináři po celou dobu svého doktorského studia. Každý student ale může během studia změnit doktorský výzkumný seminář nebo se souběžně účastnit na více doktorských výzkumných seminářích současně.


Studenti se pravidelně účastní obhajob disertačních prací a předběžných (tzv. malých) obhajob na IES.


Studenti prezentují svůj originální výzkum především na doktorském výzkumném semináři, na konferencích, ve publikacích v řadě „Working Papers of IES“ a jiných renomovaných institucí a v recenzovaných ekonomických časopisech. Studenti v průběhu svého studia získávají aktivní zkušenosti s grantovým systémem podpory vědy tím, že v každém roce svého studia jsou buď v týmu řešícím grantový projekt nebo v týmu podávajícím přihlášku grantového projektu. Zvláště vhodná je grantová soutěž Grantové agentury UK, která umožňuje každému studentu podávat žádosti o grantové projekty již v prvním semestru prvního ročníku doktorského studia.


Předsedou Oborové rady doktorského studijního programu ekonomie je prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Interními členy Oborové rady jsou: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc., doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D., prof. Roman Horváth, Ph.D., CSc., prof. Ing. Karel Janda, Ph.D.,

Externími členy Oborové rady jsou: RNDr. Martin Černý, CSc., prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D, prof. Ing. Milan Žák, CSc., prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.,

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.


Pravidelné doktorské semináře J#0160

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JED109

ExternĂ­ odkaz Firms, Markets and Policies I

ExternĂ­ odkaz Bajgar ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

0/2

Z

5

JED110

ExternĂ­ odkaz Firms, Markets and Policies II

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Bajgar

LS

0/2

Z

5

JED209

ExternĂ­ odkaz Applied Banking and Finance I

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Kočenda

ZS

0/2

Z

5

JED210

ExternĂ­ odkaz Applied Banking and Finance II

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Kočenda

LS

0/2

Z

5

JED412

ExternĂ­ odkaz Advanced Financial Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

0/2

Z

5

JED413

ExternĂ­ odkaz Advanced Financial Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Baruník

LS

0/2

Z

5

JED414

ExternĂ­ odkaz Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance I

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Havránek

ZS

0/2

Z

5

JED415

ExternĂ­ odkaz Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance II

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Havránek

LS

0/2

Z

5


Pozn.: Doktorské semináře probíhají v anglickém jazyce.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

24.červenec 2024 00:07

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 24.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz