Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program Ekonomie a finance (NP_NEF)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0311A050031: Ekonomie a finance - navazující magisterské studium, prezenční

Akademický rok 2021/2022


Cílem magisterského studia je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, kteří budou vybaveni hlubokými a rozsáhlými znalostmi soudobé teoretické a aplikované ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu (viz čl. 2 Řádu přijímacího řízení FSV), případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru.


Magisterský program ekonomie a finance obsahuje jak předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie (pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie), tak i předměty umožňující užší specializaci ve čtyřech oblastech: 1) centrální bankovnictví a finanční regulace, 2) finanční trhy a datová analýza, 3) bankovnictví a podnikové finance, 4) ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví.


Garantem magisterského studijního programu Ekonomie a finance je ExternĂ­ odkaz doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.


Koordinátor specializace Centrální bankovnictví a finanční regulace: ExternĂ­ odkaz prof. Roman Horváth, Ph.D.

Koordinátor specializace Finanční trhy a datová analýza: ExternĂ­ odkaz doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

Koordinátor specializace Bankovnictví a podnikové finance: ExternĂ­ odkaz doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Koordinátor specializace Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví: ExternĂ­ odkaz doc. Petr Janský, Ph.D.


Student je povinen si zvolit pouze jednu specializaci (či je mu přidělena) a v jejím rámci absolvovat předepsané povinné zkoušky a zápočty.Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

A) Povinné předměty všechny čtyři specializace:

Celkem:

48 kreditů


B) Povinné specializační předměty:

Potřebný počet zkoušek z předmětů (případně i zápočtů) podle nabídky povinně specializačních předmětů jednotlivých specializací.

Celkem:

36 kreditů


C) Povinně volitelné předměty:

Potřebný počet zkoušek z předmětů (případně i zápočtů) podle nabídky povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací. Za splněné povinnosti povinně volitelných předmětů se považují nejen takto výslovně uvedené předměty u jednotlivých specializací, ale i všechny povinně specializační  předměty jiných specializací, pokud se nepřekrývají s vlastní specializací.

Celkem minimálně:

24 kreditů

D) Volitelné předměty:

Podle Studijního a zkušebního řádu UK se za volitelné předměty považují všechny ostatní předměty vyučované na univerzitě. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech a nebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.

Celkem maximálně:

12 kreditůMagisterská státní zkouška:

(JDIP01) Obhajoba diplomové práce

(JSZ658) Obecná rozprava


Povinné předměty pro všechny specializace J#0720:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM213

ExternĂ­ odkaz Master's Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Schwarz ExternĂ­ odkaz Havránek ExternĂ­ odkaz Havránková

ZS/LS

0/2

Z

10

JEM214

ExternĂ­ odkaz Master's Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Schwarz ExternĂ­ odkaz Havránek ExternĂ­ odkaz Havránková

ZS/LS

0/2

Z

10

JEM215

ExternĂ­ odkaz Advanced Microeconomics

ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

2/2

Zk

9

JEM216

ExternĂ­ odkaz Advanced Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS

2/4

Zk

10

JEM217

ExternĂ­ odkaz Advanced Econometrics

ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

9

Celkový počet kreditů: 48


Studenti, kteří chtějí psát diplomovou práci v českém jazyce si zapisují JEM225 a JEM226.

Studenti, kteří chtějí psát diplomovou práci v anglickém jazyce si zapisují JEM213 a JEM214.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM214

Master's Thesis Seminar II

JEM213
JEM215

Advanced Microeconomics
JEM003

JEM216

Advanced Macroeconomics
JEM004

JEM217

Advanced Econometrics
JEM005A) Centrální bankovnictví a finanční regulace


Povinné specializační předměty J#0721:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Kočenda

ZS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics and Finance

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/2

Zk

6

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM184

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modelling

ExternĂ­ odkaz Žáček

ZS

2/2

Zk

6

Celkem kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0721

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM111

International Macroeconomics and Finance

JEM216

Povinně volitelné předměty J#0725:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

LS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Komárek

LS

2/0

Zk

5

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Statistical Methods for Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Financial Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

LS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Financial Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

ZS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Asset Pricing

ExternĂ­ odkaz Čech

LS

2/2

Zk

6

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bertoli ExternĂ­ odkaz Votápková

LS

2/2

Zk

6

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Development Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM126

ExternĂ­ odkaz Empirical Law and Economics

ExternĂ­ odkaz Dušek

LS

2/0

Zk

5

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl

LS

1/1

KZ

4

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

LS

2/2

Zk

4

JEM183

ExternĂ­ odkaz Mathematical Methods in Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

2/2

Zk

6

JEM185

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

6

JEM198

ExternĂ­ odkaz Bank Asset and Liability Management

ExternĂ­ odkaz Kuc ExternĂ­ odkaz Kotlán

LS

2/0

Zk

5

JEM201

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS/LS

0/4

Z

3

JEM203

ExternĂ­ odkaz Public Economics

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/1

Zk

6

JEM204

ExternĂ­ odkaz Právo finančních služeb

ExternĂ­ odkaz Reiterman ExternĂ­ odkaz Chalupa

ZS

2/0

Zk

4

JEM207

ExternĂ­ odkaz Data Processing in Python

ExternĂ­ odkaz Čech ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS/LS

2/0

Zk

5

JEM208

ExternĂ­ odkaz Health Econometrics

ExternĂ­ odkaz Bertoli

ZS

2/2

Zk

6

JEM218

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

6

JEM220

ExternĂ­ odkaz Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/0

Zk

6

JEM227

ExternĂ­ odkaz Data Science with R I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/0

Zk

6

JEM228

ExternĂ­ odkaz Systemic Risk and Macroprudential Policy

ExternĂ­ odkaz Geršl

LS

2/2

Zk

6

JEM229

ExternĂ­ odkaz Treasury Management

ExternĂ­ odkaz Ranostaj

LS

2/0

Zk

5

JEM230

ExternĂ­ odkaz Advanced Topics in Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Curi

ZS

3/3

Z

3

JEM231

ExternĂ­ odkaz Mergers and Acquisitions

ExternĂ­ odkaz Fidrmuc ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/3

Z

3

JEM232

ExternĂ­ odkaz Financial Crisis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS/LS

6/0

Z

3

JEM233

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

Z

3

JEM234

ExternĂ­ odkaz Version Control with Git

ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS

5/2

Z

3

JEM235

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Z

3

JEM236

ExternĂ­ odkaz Risk Management and Insurance

ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

6/0

Z

3

JEM333

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

LS

2/2

Z

3

JEM334

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/3

Z

3

Celkem minimálně kreditů: 24


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0725

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM020

Ethics and Economics
JPB338

JEM034

Corporate FinanceJEM187 JEM188 JEM189


JEM092

Asset Pricing
JEM186

JEM128

Financial Modelling Using MS Excel and VBA
JEM189

JEM162

Energy Markets & Economics
JEM333

JEM183

Mathematical Methods in MacroeconomicsJEM096

JEM096

JEM185

Microeconomics of Banking
JEM113

JEM198

Bank Asset and Liability Management
JEM197

JEM218

Environmental Economics
JEM115

JEM220

Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz J#R073
JEM227

Data Science with R I
JEM181 JEM221

JEM232

Financial Crisis and Risk Management
JEM199

JEM233

FinTech and Blockchain
JEM205

JEM234

Version Control with Git
JEM224

JEM333

Energy Markets & Economics
JEM162

JEM334

Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings
JEB129


B) Finanční trhy a datová analýza


Povinné specializační předměty J#0722:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Kočenda

ZS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Financial Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

LS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Asset Pricing

ExternĂ­ odkaz Čech

LS

2/2

Zk

6

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

2/2

Zk

6

JEM220

ExternĂ­ odkaz Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/0

Zk

6

JEM227

ExternĂ­ odkaz Data Science with R I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/0

Zk

6

Celkem kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0722

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM092

Asset Pricing
JEM186

JEM220

Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz J#R073
JEM227

Data Science with R I
JEM181 JEM221Povinně volitelné předměty J#0726:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

LS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Komárek

LS

2/0

Zk

5

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Statistical Methods for Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Financial Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

ZS

2/2

Zk

6

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bertoli ExternĂ­ odkaz Votápková

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics and Finance

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Development Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM126

ExternĂ­ odkaz Empirical Law and Economics

ExternĂ­ odkaz Dušek

LS

2/0

Zk

5

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM137

ExternĂ­ odkaz Real Estate Investment

ExternĂ­ odkaz Streblov

ZS

2/0

Zk

4

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/2

Zk

6

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl

LS

1/1

KZ

4

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

LS

2/2

Zk

4

JEM183

ExternĂ­ odkaz Mathematical Methods in Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

2/2

Zk

6

JEM184

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modelling

ExternĂ­ odkaz Žáček

ZS

2/2

Zk

6

JEM185

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

6

JEM198

ExternĂ­ odkaz Bank Asset and Liability Management

ExternĂ­ odkaz Kuc ExternĂ­ odkaz Kotlán

LS

2/0

Zk

5

JEM201

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS/LS

0/4

Z

3

JEM203

ExternĂ­ odkaz Public Economics

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/1

Zk

6

JEM204

ExternĂ­ odkaz Právo finančních služeb

ExternĂ­ odkaz Reiterman ExternĂ­ odkaz Chalupa

ZS

2/0

Zk

4

JEM207

ExternĂ­ odkaz Data Processing in Python

ExternĂ­ odkaz Čech ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS/LS

2/0

Zk

5

JEM208

ExternĂ­ odkaz Health Econometrics

ExternĂ­ odkaz Bertoli

ZS

2/2

Zk

6

JEM218

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

6

JEM228

ExternĂ­ odkaz Systemic Risk and Macroprudential Policy

ExternĂ­ odkaz Geršl

LS

2/2

Zk

6

JEM229

ExternĂ­ odkaz Treasury Management

ExternĂ­ odkaz Ranostaj

LS

2/0

Zk

5

JEM230

ExternĂ­ odkaz Advanced Topics in Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Curi

ZS

3/3

Z

3

JEM231

ExternĂ­ odkaz Mergers and Acquisitions

ExternĂ­ odkaz Fidrmuc ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/3

Z

3

JEM232

ExternĂ­ odkaz Financial Crisis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS/LS

6/0

Z

3

JEM233

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

Z

3

JEM234

ExternĂ­ odkaz Version Control with Git

ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS

5/2

Z

3

JEM235

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Z

3

JEM236

ExternĂ­ odkaz Risk Management and Insurance

ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

6/0

Z

3

JEM333

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

LS

2/2

Z

3

JEM334

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/3

Z

3

NPFL114

ExternĂ­ odkaz Hluboké učení


LS

3/2

Z+Zk

7

NPFL122

ExternĂ­ odkaz Hluboké zpětnovazební učení


ZS

2/2

Z+Zk

5

NPFL129

ExternĂ­ odkaz Úvod do strojového učení v Pythonu


ZS

2/2

Z+Zk

5

Celkem minimálně kreditů: 24Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0726

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM020

Ethics and Economics
JPB338

JEM034

Corporate FinanceJEM187 JEM188 JEM189


JEM111

International Macroeconomics and Finance

JEM216
JEM128

Financial Modelling Using MS Excel and VBA
JEM189

JEM162

Energy Markets & Economics
JEM333

JEM183

Mathematical Methods in MacroeconomicsJEM096

JEM096

JEM185

Microeconomics of Banking
JEM113

JEM198

Bank Asset and Liability Management
JEM197

JEM218

Environmental Economics
JEM115

JEM232

Financial Crisis and Risk Management
JEM199

JEM233

FinTech and Blockchain
JEM205

JEM234

Version Control with Git
JEM224

JEM333

Energy Markets & Economics
JEM162

JEM334

Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings
JEB129

NPFL114

Hluboké učeníNPFL138

NPFL138

NPFL122

Hluboké zpětnovazební učeníNPFL139

NPFL139

NPFL129

Úvod do strojového učení v PythonuNPFL054

NPFL054C) Bankovnictví a podnikové finance


Povinné specializační předměty J#0723:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/2

Zk

6

Celkem kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0723

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM034

Corporate FinanceJEM187 JEM189 JEM188
Povinně volitelné předměty J#0727:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

LS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Komárek

LS

2/0

Zk

5

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Statistical Methods for Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Kočenda

ZS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Financial Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

LS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Financial Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

ZS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Asset Pricing

ExternĂ­ odkaz Čech

LS

2/2

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

4

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bertoli ExternĂ­ odkaz Votápková

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics and Finance

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Development Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM126

ExternĂ­ odkaz Empirical Law and Economics

ExternĂ­ odkaz Dušek

LS

2/0

Zk

5

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

JEM137

ExternĂ­ odkaz Real Estate Investment

ExternĂ­ odkaz Streblov

ZS

2/0

Zk

4

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl

LS

1/1

KZ

4

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

LS

2/2

Zk

4

JEM183

ExternĂ­ odkaz Mathematical Methods in Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

2/2

Zk

6

JEM184

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modelling

ExternĂ­ odkaz Žáček

ZS

2/2

Zk

6

JEM185

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

6

JEM198

ExternĂ­ odkaz Bank Asset and Liability Management

ExternĂ­ odkaz Kuc ExternĂ­ odkaz Kotlán

LS

2/0

Zk

5

JEM201

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS/LS

0/4

Z

3

JEM203

ExternĂ­ odkaz Public Economics

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/1

Zk

6

JEM204

ExternĂ­ odkaz Právo finančních služeb

ExternĂ­ odkaz Reiterman ExternĂ­ odkaz Chalupa

ZS

2/0

Zk

4

JEM207

ExternĂ­ odkaz Data Processing in Python

ExternĂ­ odkaz Čech ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS/LS

2/0

Zk

5

JEM208

ExternĂ­ odkaz Health Econometrics

ExternĂ­ odkaz Bertoli

ZS

2/2

Zk

6

JEM218

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

6

JEM220

ExternĂ­ odkaz Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/0

Zk

6

JEM227

ExternĂ­ odkaz Data Science with R I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/0

Zk

6

JEM228

ExternĂ­ odkaz Systemic Risk and Macroprudential Policy

ExternĂ­ odkaz Geršl

LS

2/2

Zk

6

JEM229

ExternĂ­ odkaz Treasury Management

ExternĂ­ odkaz Ranostaj

LS

2/0

Zk

5

JEM230

ExternĂ­ odkaz Advanced Topics in Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Curi

ZS

3/3

Z

3

JEM231

ExternĂ­ odkaz Mergers and Acquisitions

ExternĂ­ odkaz Fidrmuc ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/3

Z

3

JEM232

ExternĂ­ odkaz Financial Crisis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS/LS

6/0

Z

3

JEM233

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

Z

3

JEM234

ExternĂ­ odkaz Version Control with Git

ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS

5/2

Z

3

JEM235

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Z

3

JEM236

ExternĂ­ odkaz Risk Management and Insurance

ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

6/0

Z

3

JEM333

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

LS

2/2

Z

3

JEM334

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/3

Z

3

Celkem minimálně kreditů: 24Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0727

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM020

Ethics and Economics
JPB338

JEM092

Asset Pricing
JEM186

JEM094

Právo obchodních společností
JEM187

JEM111

International Macroeconomics and Finance

JEM216
JEM128

Financial Modelling Using MS Excel and VBA
JEM189

JEM162

Energy Markets & Economics
JEM333

JEM183

Mathematical Methods in MacroeconomicsJEM096

JEM096

JEM185

Microeconomics of Banking
JEM113

JEM198

Bank Asset and Liability Management
JEM197

JEM218

Environmental Economics
JEM115

JEM220

Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz J#R073
JEM227

Data Science with R I
JEM181 JEM221

JEM232

Financial Crisis and Risk Management
JEM199

JEM233

FinTech and Blockchain
JEM205

JEM234

Version Control with Git
JEM224

JEM333

Energy Markets & Economics
JEM162

JEM334

Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings
JEB129


D) Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví


Povinné specializační předměty J#0724:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

LS

2/2

Zk

6

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bertoli ExternĂ­ odkaz Votápková

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Development Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM203

ExternĂ­ odkaz Public Economics

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/1

Zk

6

JEM208

ExternĂ­ odkaz Health Econometrics

ExternĂ­ odkaz Bertoli

ZS

2/2

Zk

6

JEM218

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

6

Celkem kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0724

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM218

Environmental Economics
JEM115Povinně volitelné předměty J#0728:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Komárek

LS

2/0

Zk

5

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Statistical Methods for Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Kočenda

ZS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Financial Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

LS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Financial Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

ZS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Asset Pricing

ExternĂ­ odkaz Čech

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics and Finance

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

2/2

Zk

6

JEM126

ExternĂ­ odkaz Empirical Law and Economics

ExternĂ­ odkaz Dušek

LS

2/0

Zk

5

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/2

Zk

6

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl

LS

1/1

KZ

4

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

LS

2/2

Zk

4

JEM183

ExternĂ­ odkaz Mathematical Methods in Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

2/2

Zk

6

JEM184

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modelling

ExternĂ­ odkaz Žáček

ZS

2/2

Zk

6

JEM185

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

6

JEM198

ExternĂ­ odkaz Bank Asset and Liability Management

ExternĂ­ odkaz Kuc ExternĂ­ odkaz Kotlán

LS

2/0

Zk

5

JEM201

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Geršl

ZS/LS

0/4

Z

3

JEM204

ExternĂ­ odkaz Právo finančních služeb

ExternĂ­ odkaz Reiterman ExternĂ­ odkaz Chalupa

ZS

2/0

Zk

4

JEM207

ExternĂ­ odkaz Data Processing in Python

ExternĂ­ odkaz Čech ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS/LS

2/0

Zk

5

JEM220

ExternĂ­ odkaz Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/0

Zk

6

JEM227

ExternĂ­ odkaz Data Science with R I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/0

Zk

6

JEM228

ExternĂ­ odkaz Systemic Risk and Macroprudential Policy

ExternĂ­ odkaz Geršl

LS

2/2

Zk

6

JEM229

ExternĂ­ odkaz Treasury Management

ExternĂ­ odkaz Ranostaj

LS

2/0

Zk

5

JEM230

ExternĂ­ odkaz Advanced Topics in Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Curi

ZS

3/3

Z

3

JEM231

ExternĂ­ odkaz Mergers and Acquisitions

ExternĂ­ odkaz Fidrmuc ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/3

Z

3

JEM232

ExternĂ­ odkaz Financial Crisis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS/LS

6/0

Z

3

JEM233

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

Z

3

JEM234

ExternĂ­ odkaz Version Control with Git

ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS

5/2

Z

3

JEM235

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Z

3

JEM236

ExternĂ­ odkaz Risk Management and Insurance

ExternĂ­ odkaz Kukačka

LS

6/0

Z

3

JEM333

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

LS

2/2

Z

3

JEM334

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/3

Z

3

Celkem minimálně kreditů: 24Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0728

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM020

Ethics and Economics
JPB338

JEM034

Corporate FinanceJEM187 JEM188 JEM189


JEM092

Asset Pricing
JEM186

JEM111

International Macroeconomics and Finance

JEM216
JEM128

Financial Modelling Using MS Excel and VBA
JEM189

JEM162

Energy Markets & Economics
JEM333

JEM183

Mathematical Methods in MacroeconomicsJEM096

JEM096

JEM185

Microeconomics of Banking
JEM113

JEM198

Bank Asset and Liability Management
JEM197

JEM220

Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz J#R073
JEM227

Data Science with R I
JEM181 JEM221

JEM232

Financial Crisis and Risk Management
JEM199

JEM233

FinTech and Blockchain
JEM205

JEM234

Version Control with Git
JEM224

JEM333

Energy Markets & Economics
JEM162

JEM334

Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings
JEB129Kódy plánů:

J21NPNEFA1373

J21NPNEFB1373

J21NPNEFC1373

J21NPNEFD1373
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:07

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz