Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Sociologie (NP_SOC)
Akademický rok 2021/22
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2022/23
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0314A250017: Sociologie

Akademický rok 2021/2022


Garant: Doc. Martin Hájek, Ph.D.


Studijní program Sociologie je jednooborový program cílený na rozvoj oborových znalostí a analytických dovedností studentů v oblasti poznávání soudobých společností. Navazuje na bakalářské programy Sociologie se specializacemi a Sociologie a sociální politika. Studium je rozděleno do tří specializací: Sociologie, veřejnost a politika, Sociální antropologie a kvalitativní výzkum, Aplikovaný výzkum a jeho metodologie. Absolventi a absolventky programu umí samostatně provádět základní i aplikovaný sociologický, popř. i sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nacházejí buď na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií, nebo v komerční sféře jako specialisté na marketing, branding, human resources, public relations a komunikaci nebo ve veřejné správě a neziskovém sektoru na různých odborných pozicích.


Organizace studia


Poznámka k přijímacím řízení

U absolventů bakalářských studijních programů vyučovaných na ISS FSV UK, kteří absolvovali v akademickém roce 2020/2021 a hlásí se ke studiu na rok 2021/2022, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli při studiu průměru 2,5 a lepšího. Průměr pro tyto účely se vypočítá dle ExternĂ­ odkaz Pravidel pro přiznávání stipendií, Čl. 2, Odst. 2, ke dni 1.6.2018


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Společný povinný základ

31 kreditů

Povinně volitelné předměty ve specializaci

minimálně 42 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně 35 kreditů

Volitelné předměty *):

maximálně 12 kreditů

*) Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK


Magisterská státní zkouška

 1. Sociologie v soudobém světě (JSZ036)

 2. Zkouška ze specializace

  1. Sociologie, veřejnost a politika (JSZ622)

  2. Sociální antropologie a kvalitativní výzkum (JSZ623)

  3. Aplikovaný výzkum a jeho metodologie (JSZ687)

 3. Obhajoba diplomové práce (JDIP01)


Studijní specializace

 1. Odkaz v rámci dokumentu Sociologie, veřejnost a politika

 2. Odkaz v rámci dokumentu Sociální antropologie a kvalitativní výzkum

 3. Odkaz v rámci dokumentu Aplikovaný výzkum a jeho metodologie

Specializace navzájem propojuje "společný povinný základ", tzn. předměty povinné pro studenty a studentky všech specializací.


Modře označené předměty nejsou v daný rok vyučovány.


Společný povinný základ: J#0910


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM045

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

5

JSM046

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

5

JSM551

ExternĂ­ odkaz Epistemologie a metodologie společenských věd

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

7

JSM552

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

7

JSM553

ExternĂ­ odkaz Sociologická analýza současné společnosti

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

7


Celkem kreditů: 31


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM045

Diplomový seminář I
JSM554

JSM046

Diplomový seminář II

JSM045JSM554

JSM551

Epistemologie a metodologie společenských věd
JSM004 JSM007

JSM552

Klíčové otázky sociologické teorieJSM002

JSM002


A. SOCIOLOGIE, VEŘEJNOST A POLITIKA (vedoucí prof. Ondřej Císař, PhD.)


Specializace se zaměřuje na porozumění a sociologickou analýzu politických procesů, zejména těch, které probíhají na okraji nebo mimo institucionální politickou oblast, např. veřejný protest, občanská společnost, populistická hnutí, ale i politicky konsekventních procesů jako sociální nerovnosti. Studenti získávají podrobné znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, aby mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat. Tyto kompetence jsou využitelné nejen pro akademický výzkum, ale poskytují obecné prostředky pro orientaci ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Studium specializace připravuje absolventy na profesní dráhu v oblastech spojených dnes s uplatňováním poznatků současných sociálních věd: především pro oblast výzkumu a vzdělávání a také pro práci ve vládních i nevládních organizacích, v oblasti veřejných služeb, public relations, marketingu, žurnalistiky a médií, managementu lidských zdrojů, analýz dat, v zákaznických službách apod.


Povinně volitelné předměty pro specializaci: J#0911

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM398

ExternĂ­ odkaz Religion in the public sphere in central-eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS

2/0

Zk

8

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary Social Theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM566

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SVP I

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

0/2

Z

4

JSM579

ExternĂ­ odkaz Sociological Theories of Populism

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

8


Minimální počet kreditů: 42


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematice
JSM555

JSM566

Výzkumné kolokvium SVP I
JSM556


Povinně volitelné předměty mimo specializaci: J#0912

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM016

ExternĂ­ odkaz Sociology of Science and Scientific Knowledge

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Zk

8

JSM026

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

1/1

Zk

5

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urban Anthropology

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM049

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM050

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium III

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM051

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium IV

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM103

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Miller

ZS

0/2

KZ

6

JSM202

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Mining in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

9

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/1

Zk

9

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM477

ExternĂ­ odkaz Sociology of Critique

ExternĂ­ odkaz Smith

ZS

2/0

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

7

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

1/1

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

6

JSM520

ExternĂ­ odkaz Gender, Men and Masculinities

ExternĂ­ odkaz Üçok

LS

2/0

Zk

6

JSM530

ExternĂ­ odkaz Bitcoin and its Discontents: Anthropology of the Digital Economy

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

LS

2/0

Zk

6

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM562

ExternĂ­ odkaz Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

7

JSM570

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM571

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání II

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM578

ExternĂ­ odkaz Anthropology of the EU

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

8

JSM692

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Research Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

9

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9


Minimální počet kreditů: 35


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM062

Borders and International MigrationJSM061


JSM202

Data Management and Data Mining in R for Social Scientists
JPM764

JSM506

Metody analýzy politik
JSM726

JSM507

Metody tvorby politik

JSM506JSM726

JSM557

Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitamiJSM022

JSM022

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM570

Inovativní prezentace vědeckého poznání I
JSM560

JSM692

Introduction to Social Research Methodology
JSB015 JSB529


B. SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE A KVALITATIVNÍ VÝZKUM (vedoucí doc. Jakub Grygar, PhD.)


Specializace připravuje studenty k vedení vlastních výzkumných aktivit, ve kterých se na základě získaného empirického materiálu vyjadřují k poznatkům čerpaným z teoretických diskuzí studovaného tématu. V průběhu studia si studenti osvojují teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu ke společnosti a kultuře a naučili se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění. Studium specializace je vhodné pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v rozumějících profesích (novináři, pedagogové, zaměstnanci rozvojových organizací) nebo kteří profesně přichází do styku s nositeli neevropských kultur.


Povinně volitelné předměty pro specializaci: J#0913

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urban Anthropology

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM048

ExternĂ­ odkaz Výjezdní seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

3

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM398

ExternĂ­ odkaz Religion in the public sphere in central-eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS

2/0

Zk

8

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM562

ExternĂ­ odkaz Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

7

JSM568

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SAQ I

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM570

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9


Minimální počet kreditů: 42


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM062

Borders and International MigrationJSM061


JSM557

Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitamiJSM022

JSM022

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM568

Výzkumné kolokvium SAQ I
JSM561

JSM570

Inovativní prezentace vědeckého poznání I
JSM560


Povinně volitelné předměty mimo specializaci: J#0914

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

AFS500276

ExternĂ­ odkaz Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření


LS

0/2

Z

5

ASGV00380

ExternĂ­ odkaz Sociologie veřejného mínění


LS

2/0

Z

3

ASGV00837

ExternĂ­ odkaz Sociální deviace - teorie a výzkum


LS

2/0

Zk

4

ASGV00862

ExternĂ­ odkaz Organizační chování


LS

2/0

Zk

4

ASGV00863

ExternĂ­ odkaz Organizační rozvoj II


LS

2/0

Zk

4

ASGV00997

ExternĂ­ odkaz Volební chování


LS

2/0

Zk

4

ASGV01001

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt: Sociologie médií I


LS

0/2

Zk

4

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM016

ExternĂ­ odkaz Sociology of Science and Scientific Knowledge

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM026

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

1/1

Zk

5

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM049

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM050

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium III

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM051

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium IV

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM103

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Miller

ZS

0/2

KZ

6

JSM202

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Mining in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

9

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/1

Zk

9

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary Social Theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM477

ExternĂ­ odkaz Sociology of Critique

ExternĂ­ odkaz Smith

ZS

2/0

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

7

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

1/1

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

6

JSM520

ExternĂ­ odkaz Gender, Men and Masculinities

ExternĂ­ odkaz Üçok

LS

2/0

Zk

6

JSM530

ExternĂ­ odkaz Bitcoin and its Discontents: Anthropology of the Digital Economy

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

LS

2/0

Zk

6

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM571

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání II

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM578

ExternĂ­ odkaz Anthropology of the EU

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

8

JSM579

ExternĂ­ odkaz Sociological Theories of Populism

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

8

JSM692

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Research Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

9


Minimální počet kreditů: 35


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

ASGV00863

Organizační rozvoj IIASGV00774 ASGV00775


ASGV01001

Výzkumný projekt: Sociologie médií I

ASGV00883
JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematice
JSM555

JSM202

Data Management and Data Mining in R for Social Scientists
JPM764

JSM506

Metody analýzy politik
JSM726

JSM507

Metody tvorby politik

JSM506JSM726

JSM692

Introduction to Social Research Methodology
JSB015 JSB529


C. APLIKOVANÝ VÝZKUM A JEHO METODOLOGIE (vedoucí PhDr. Ing. Petr Soukup, PhD.)


Specializace poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro samostatné provádění a vedení sociologických výzkumů, a to jak kvantitativních a kvalitativních, tak také smíšených. Studující v průběhu studia prokazují, že dokáží navrhnout a samostatně řídit výzkumná šetření na zadaná témata týkající se klíčových problémů soudobé společnosti, že si osvojili všechny fáze výzkumného procesu a naučili se ovlivňovat kvalitu prováděných výzkumů. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích, které se ve své hlavní či vedlejší činnosti zabývají sběrem a zpracováním údajů. Typicky tak nacházejí uplatnění v agenturách zabývajících se sociologickým či marketingovým výzkumem (typicky v roli seniorních výzkumníků a analytiků), ve výzkumných ústavech (jako samostatní výzkumní pracovníci), v médiích a nadnárodních společnostech (jako pracovníci oddělení výzkumu), v poradenských společnostech, ve veřejné správě, v řídících orgánech operačních programů i v neziskovém sektoru.


Povinně volitelné předměty pro specializaci: J#0915

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM573

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium AVM I

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

4


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty mimo specializaci: J#0916

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM016

ExternĂ­ odkaz Sociology of Science and Scientific Knowledge

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM026

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

1/1

Zk

5

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urban Anthropology

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM049

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium II

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM050

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium III

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM051

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium IV

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM103

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Miller

ZS

0/2

KZ

6

JSM202

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Mining in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

9

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/1

Zk

9

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary Social Theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM477

ExternĂ­ odkaz Sociology of Critique

ExternĂ­ odkaz Smith

ZS

2/0

Zk

8

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

7

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

1/1

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

6

JSM520

ExternĂ­ odkaz Gender, Men and Masculinities

ExternĂ­ odkaz Üçok

LS

2/0

Zk

6

JSM530

ExternĂ­ odkaz Bitcoin and its Discontents: Anthropology of the Digital Economy

ExternĂ­ odkaz Tremčinský

LS

2/0

Zk

6

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM562

ExternĂ­ odkaz Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

7

JSM570

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM571

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání II

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM578

ExternĂ­ odkaz Anthropology of the EU

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

8

JSM579

ExternĂ­ odkaz Sociological Theories of Populism

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

8

JSM590

ExternĂ­ odkaz Ethnografhic Methods in Practice

ExternĂ­ odkaz Testa

LS

1/1

Zk

4

JSM692

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Research Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

9

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9


Minimální počet kreditů: 35


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematice
JSM555

JSM062

Borders and International MigrationJSM061


JSM202

Data Management and Data Mining in R for Social Scientists
JPM764

JSM506

Metody analýzy politik
JSM726

JSM507

Metody tvorby politik

JSM506JSM726

JSM557

Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitamiJSM022

JSM022

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM570

Inovativní prezentace vědeckého poznání I
JSM560

JSM692

Introduction to Social Research Methodology
JSB015 JSB529Kódy plánů:

J21NPSOCSVP1363

J21NPSOCASKV363

J21NPSOCAVM1363
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2022 00:03

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 25.06 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz