Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Komunikační studia - Žurnalistika (BP_KSZN)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0321A180005: Komunikační studia - specializace Žurnalistika - bakalářské studium, prezenční

Akademický rok 2021/2022


KOMUNIKAČNÍ STUDIA jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů. Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií.

Garantem studijního programu jako celku je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (tel. 222 122 209, martin.stoll@fsv.cuni.cz)


Specializace ŽURNALISTIKA se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem jedenadvacátého století. V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí, a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících studií. Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní obor profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (online žurnalistika).

Garantkou specializace je PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. z Katedry žurnalistiky (tel. 222 122 248, jana.cenkova@fsv.cuni.cz)

Sekretariát katedry Pavla Koterová (tel. 222 122 260, pavla.koterova@fsv.cuni.cz)


Odborné znalosti

Absolvent/ka je seznámen se základy historie a teorie oboru komunikace a sociální komunikace, principů zpracování dat a zdrojů a výzkumných metod. Je dostatečně – na úrovni bakalářského stupně

studia – obeznámen/a s kontexty společenských věd, které může v mediálním segmentu využít (sociologie, psychologie, politologie, ekonomie, právo), má představu o úloze etiky v tvůrčím procesu i sociálně-vědním zkoumání.

Absolvent/ka specializace Žurnalistika kromě výše uvedeného plně chápe komunikaci a tvorbu pro různá média včetně on-line, dokáže aplikovat poznatky z českého jazyka, stylistiky i literatury, rozumí etice žurnalistiky, zná dějiny žurnalistiky, a vyzná se v právních i ekonomických problémech souvisejících s žurnalistikou. Má informace o fotožurnalismu i grafice.

Odborné dovednosti

Absolvent/ka dokáže kriticky reflektovat a promýšlet společenské jevy a tvůrčí procesy, získávat a zpracovávat empirická data, včetně jejich analýzy, interpretace a zasazení do kontextu, vytvářet a distribuovat mediální obsahy různých druhů.

Absolvent/ka specializace Žurnalistika je schopen pracovat v novinářském kolektivu, ovládá redigování textů pro všechna média. Dokáže psát i fotografovat, používat audiovizuální techniku. Získá praktické znalosti

v psané a obrazové žurnalistice (možnost volit různé tvůrčí dílny, zaměřit se na práci v agenturách, více se profilovat v různých mediálních obsazích), nebo v audiovizuální žurnalistice poznat fungování AV médií jako institucí, v tvůrčích dílnách si osvojit specifické rozhlasové a televizní žánry, tvůrčí psaní nebo ovládat práci s mikrofonem.

Možnosti uplatnění

Absolvent/ka bakalářského studijního programu Komunikační studia má předpoklady a je vybaven znalostmi i dovednostmi pro působení ve všech profesích spojených s mediálním provozem, světem marketingu a public relations, a to jak v segmentu tvorby, tak analýzy a výzkumu.

Absolventi specializace Žurnalistika se uplatňují především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí

publicisté.

Absolventům se samozřejmě dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujících programů Mediální studia (v prezenční i distanční formě) a Žurnalistika (prezenční forma) na IKSŽ.


Studijní plán

Celkové studijní povinnosti


180 kreditů

Povinné předměty - společný základ


81 kreditů

Povinné předměty - specializace Ž


53 kreditů

Povinné volitelné předměty


minimálně: 30 kreditů

Volitelné předměty


maximálně: 16 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Způsob zakončení: Bakalářská státní zkouška


1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

2. (JSZ385) Ústní část - Základy komunikace (okruh otázek vycházejících z povinných profilujících předmětů společné části)

3. (JSZ386) Žurnalistika (okruh otázek vycházejících z předmětů profilového základu specializace Ž)


Společné povinné předměty

Společný základ

J#0400

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB001

ExternĂ­ odkaz Komunikace v sociálně-vědním kontextu

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

KZ

6

JKB002

ExternĂ­ odkaz Český jazyk v komunikační praxi

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

1/1

KZ

6

JKB003

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace a práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

2/0

Zk

8

JKB004

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

8

JKB005

ExternĂ­ odkaz Právo a komunikace

ExternĂ­ odkaz Connelly Kohutová ExternĂ­ odkaz Dolejšová

LS

1/1

KZ

5

JKB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny komunikace

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

2/0

Zk

8

JKB007

ExternĂ­ odkaz Sociální psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

1/1

KZ

6

JKB008

ExternĂ­ odkaz Ekonomie a komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

5

JKB009

ExternĂ­ odkaz Vizuální kultura

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Silverio ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

KZ

5

JKB010

ExternĂ­ odkaz Metodologie sociálních věd

ExternĂ­ odkaz Nečas ExternĂ­ odkaz Chladová

ZS

0/2

KZ

6

JKB011

ExternĂ­ odkaz Metodika tvorby bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová ExternĂ­ odkaz Prázová

ZS

1/1

KZ

6

JKB012

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

0/2

Z

6


Celkový počet kreditů: 75


Skupina Cizí jazyk pro specializaci Žurnalistika

J#0412

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3


Student/ka si vybere jeden jazyk ve variantě I a II. Celkový počet kreditů: 6

Pozn.: Z technických důvodů SIS počítá předměty ze skupiny mezi povinně volitelné předměty.Povinné předměty pro specializaci Žurnalistika


J#0407

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB061

ExternĂ­ odkaz Základy technologie v praktické žurnalistice

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

Z

3

JKB062

ExternĂ­ odkaz Editování zpravodajských relací

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB063

ExternĂ­ odkaz Vizuální žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Silverio ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

1/1

KZ

4

JKB064

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I - přednáška

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/0

Zk

3

JKB066

ExternĂ­ odkaz Poválečná česká literatura a kulturní publicistika

ExternĂ­ odkaz Malý ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

0/2

Zk

3

JKB067

ExternĂ­ odkaz Politologie pro novináře

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Zk

5

JKB068

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk I

ExternĂ­ odkaz Schneiderová ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

0/2

Z

2

JKB069

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk II

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová ExternĂ­ odkaz Schneiderová

ZS

0/2

KZ

2

JKB070

ExternĂ­ odkaz Etika pro novináře

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

2/0

Zk

5

JKB071

ExternĂ­ odkaz Dějiny české žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

2/0

Zk

5

JKB072

ExternĂ­ odkaz Politická geografie

ExternĂ­ odkaz Just

LS

2/0

Zk

5

JKB073

ExternĂ­ odkaz Praxe pro žurnalistiku

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS/LS

0/2

Z

2


Předmět JKB073 (Praxe pro žurnalistiku) si zapisují studenti druhého a vyššího ročníku.


J#0415

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB074

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I - seminář psaní A

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Slanec ExternĂ­ odkaz Boehmová

ZS

0/3

KZ

4

JKB075

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I - seminář psaní B

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/3

KZ

4

JKB076

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I - seminář psaní B

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/3

KZ

4


Student/ka si vybere jeden seminář.

Pozn.: Z technických důvodů SIS počítá předměty ze skupiny mezi povinně volitelné předměty.


J#0416

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB065

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina I

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla

LS

2/2

KZ

7

JKB077

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina II

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla

LS

2/2

KZ

7

JKB078

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina III

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla

LS

2/2

KZ

7

JKB079

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina IV

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

2/2

KZ

7


Student/ka si vybere jeden seminář.

Pozn.: Z technických důvodů SIS počítá předměty ze skupiny mezi povinně volitelné předměty.


Celkový počet kreditů: 53


Povinně volitelné předměty pro specializaci Žurnalistika

Skupina Tvůrčí dílny

J#0408

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB080

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - tisk

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

0/2

KZ

5

JKB081

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - foto

ExternĂ­ odkaz Géla

ZS

0/2

KZ

5

JKB082

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - online

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/2

KZ

5

JKB083

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televize

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS

0/2

KZ

5

JKB084

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - rozhlas

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

5

JKB085

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - Redakce A

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

0/2

KZ

5

JKB086

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - Redakce B

ExternĂ­ odkaz Macková

LS

0/2

KZ

5

JKB087

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - Redakce C

ExternĂ­ odkaz Géla

LS

0/2

KZ

5

JKB088

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - Redakce D

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

LS

0/2

KZ

5

JKB089

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Maňák

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB090

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích (televize)

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

4

JKB091

ExternĂ­ odkaz Zpravodajské agentury a práce s agenturními informacemi

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Vašíčková

ZS

1/1

Zk

3

JKB092

ExternĂ­ odkaz Zásady správného mluvení

ExternĂ­ odkaz Röhrich

ZS

0/2

Z

3

JKB093

ExternĂ­ odkaz Vedení tiskových konferencí a práce mluvčích

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šimoník

LS

1/1

Z

3

JKB172

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televizní relace

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

KZ

5

JKB173

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny / televize II

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

0/2

KZ

5

JKB213

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích / kultura

ExternĂ­ odkaz Turek ExternĂ­ odkaz Hroch

LS

1/1

Z

3


Student/ka si může zapsat nanejvýš dvě Tvůrčí dílny I.

Student/ka si může zapsat nanejvýš jednu Tvůrčí dílnu II (Redakce).


Minimální počet kreditů: 15


Skupina Kontexty současné žurnalistiky

J#0409

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB040

ExternĂ­ odkaz Global Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

1/1

Zk

5

JKB094

ExternĂ­ odkaz AV žurnalistika v éře technologické konvergence

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

Zk

5

JKB095

ExternĂ­ odkaz Televize a rozhlas jako instituce

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Groman

LS

1/1

Zk

5

JKB096

ExternĂ­ odkaz Platformy žurnalistiky v kyberprostoru

ExternĂ­ odkaz Jirků ExternĂ­ odkaz Šimková

ZS

1/1

Z

3

JKB097

ExternĂ­ odkaz Současná česká literatura a kulturní publicistika

ExternĂ­ odkaz Čeňková ExternĂ­ odkaz Malý

LS

1/1

KZ

4

JKB098

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalismus druhé poloviny 20. století

ExternĂ­ odkaz Silverio

LS

2/0

Zk

5

JKB113

ExternĂ­ odkaz Praktický fotožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

0/2

Z

3


Minimální počet kreditů: 15Doporučené volitelné předměty pro specializaci Žurnalistika


J#0417

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB115

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika v televizi I

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

Z

3

JKB117

ExternĂ­ odkaz Moderování zpravodajských relací

ExternĂ­ odkaz Stach

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB122

ExternĂ­ odkaz Krizová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Etrychová

LS

1/1

Z

3

JKB140

ExternĂ­ odkaz Média a migrace

ExternĂ­ odkaz Pacovská ExternĂ­ odkaz Freidingerová

ZS

1/1

Z

3

JKB151

ExternĂ­ odkaz Rozhlasový podcast

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

4

JKB152

ExternĂ­ odkaz Psaná žurnalistika - Fleš

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Slanec

LS

0/4

Z

4

JKB153

ExternĂ­ odkaz Psaná žurnalistika - Carolina

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

0/4

Z

4

JKB189

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí ateliér I

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

KZ

4

JKB196

ExternĂ­ odkaz Televizní rozhovor v teorii a praxi

ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Macková

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB200

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z kreativní stylistiky

ExternĂ­ odkaz Maňák

LS

0/2

Z

3

JKB215

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika v televizi II

ExternĂ­ odkaz Záruba

LS

1/1

Z

3

JKB216

ExternĂ­ odkaz Agenturní žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Vašíčková

LS

0/2

Z

4

JKB220

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí ateliér II

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

4


Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace


J#0410

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB102

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB103

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování foto a grafický design

ExternĂ­ odkaz Slanec

LS

1/1

Z

3

JKB105

ExternĂ­ odkaz Managing Multimedia Projects

ExternĂ­ odkaz Juřík

ZS

1/1

Z

4

JKB106

ExternĂ­ odkaz Introduction to Photojournalism

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

1/1

Z

4

JKB107

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB108

ExternĂ­ odkaz Věda v médiích

ExternĂ­ odkaz Kasík

ZS

1/1

Z

3

JKB109

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe I

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

0/2

Z

4

JKB110

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium I

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB111

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium II

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Kočí

LS

2/0

KZ

4

JKB112

ExternĂ­ odkaz Crossplatform Media Workshop

ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Z

3

JKB114

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat a osobní kyberbezpečnost v žurnalistice

ExternĂ­ odkaz Macková ExternĂ­ odkaz Cibulka

LS

2/0

Z

3

JKB116

ExternĂ­ odkaz Autorský a mobilní videožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Géla

ZS/LS

0/2

KZ

3

JKB118

ExternĂ­ odkaz Zahraniční zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Nerad

ZS

0/2

Z

3

JKB119

ExternĂ­ odkaz Globální a rozvojová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Freidingerová

LS

0/2

KZ

4

JKB120

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

0/2

Z

3

JKB121

ExternĂ­ odkaz Vývoj zahraniční populární hudby

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Z

3

JKB127

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Gulda

ZS

0/2

Z

3

JKB128

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové moderování

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

Z

3

JKB129

ExternĂ­ odkaz Propaganda, argumenty, konfrontace

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

4

JKB135

ExternĂ­ odkaz Kriminalistika v mediálním diskurzu

ExternĂ­ odkaz Ris Čížková

ZS

0/2

Z

3

JKB138

ExternĂ­ odkaz Kritická reflexe romské kultury

ExternĂ­ odkaz Čeňková ExternĂ­ odkaz Bystrý

ZS

0/1

Z

3

JKB142

ExternĂ­ odkaz Digitální marketing v mezinárodním kontextu

ExternĂ­ odkaz Hacker

LS

0/2

Z

3

JKB146

ExternĂ­ odkaz Antropologie války, násilí a moci

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

3

JKB148

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB150

ExternĂ­ odkaz Solutions Journalism

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB154

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

KZ

4

JKB160

ExternĂ­ odkaz Digital Security

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

2/0

Zk

4

JKB162

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe II

ExternĂ­ odkaz Ježková ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

Z

4

JKB188

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost: zkušenost a sebereflexe

ExternĂ­ odkaz Hodboď

ZS

0/2

Z

4

JKB201

ExternĂ­ odkaz Marketing a mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

0/2

Z

2

JKB202

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi a zdroji

ExternĂ­ odkaz Prázová ExternĂ­ odkaz Turková

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB205

ExternĂ­ odkaz The psychology of morality

ExternĂ­ odkaz Vranka

LS

0/2

KZ

3

JKB211

ExternĂ­ odkaz Kybernetická bezpečnost v mediálním prostoru

ExternĂ­ odkaz Slanec

LS

1/1

KZ

3

JKB212

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova

ExternĂ­ odkaz Pavel

LS

0/4

Z

3

JKB214

ExternĂ­ odkaz Journalistic Interview

ExternĂ­ odkaz Vasylenko

ZS

0/2

Z

4

JKB217

ExternĂ­ odkaz Média po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Z

3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Povinné předměty - společný základ

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB002

Český jazyk v komunikační praxi
JJB249

JKB004

Základy sociální komunikace
JJB008 JJB269

JKB005

Právo a komunikace
JJB022 JJB237

JKB007

Sociální psychologie
JJB225

JKB008

Ekonomie a komunikace
JJB221

JKB011

Metodika tvorby bakalářské práce

JKB010JJB232

JKB012

Bakalářský seminář
JJB021


Povinné předměty - specializace Žurnalistika

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB063

Vizuální žurnalistika
JJB018

JKB064

Žurnalistická tvorba I - přednáška
JJB012

JKB066

Poválečná česká literatura a kulturní publicistika
JJB015

JKB068

Současný český jazyk I
JJB004

JKB069

Současný český jazyk II

JKB068JJB005

JKB070

Etika pro novináře
JJB011

JKB071

Dějiny české žurnalistiky

JKB006JJB003

JKB072

Politická geografie
JJB026

JKB073

Praxe pro žurnalistiku
JJB029


Povinně volitelné předměty - specializaci Žurnalistika

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB080

Tvůrčí dílny I - tisk

JKB061ExternĂ­ odkaz J#R067 JJB050

JKB081

Tvůrčí dílny I - foto

JKB061ExternĂ­ odkaz J#R068 JJB052

JKB082

Tvůrčí dílny I - online

JKB061ExternĂ­ odkaz J#R069

JKB083

Tvůrčí dílny I - televize

JKB061 JKB221ExternĂ­ odkaz J#R070

JKB084

Tvůrčí dílny I - rozhlas

JKB061 JKB221ExternĂ­ odkaz J#R071 JJB071

JKB085

Tvůrčí dílny II - Redakce A
JKB086 JKB087 JKB088

JKB086

Tvůrčí dílny II - Redakce B
JKB085 JKB087 JKB088

JKB087

Tvůrčí dílny II - Redakce C
JKB085 JKB086 JKB088

JKB088

Tvůrčí dílny II - Redakce D
JKB085 JKB086 JKB087

JKB089

Tvůrčí psaní
JJB055 JKB120

JKB090

Kritika v médiích (televize)
JJB059

JKB091

Zpravodajské agentury a práce s agenturními informacemi

JKB003JJB019

JKB092

Zásady správného mluvení
JJB044

JKB172

Tvůrčí dílny I - televizní relace
ExternĂ­ odkaz J#R081

JKB173

Tvůrčí dílny / televize II

JKB172
JKB213

Kritika v médiích / kultura

JJB014 JJB016 JJB018

Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB102

Grafický design a základy polygrafie
JJB017

JKB103

Počítačové zpracování foto a grafický design
JJB183

JKB105

Managing Multimedia Projects
JJB086

JKB106

Introduction to Photojournalism
JJB154

JKB107

DTP
JJB133

JKB108

Věda v médiích
JJB169

JKB110

Kniha jako médium I
JJB134

JKB111

Kniha jako médium II

JKB110JJB140

JKB116

Autorský a mobilní videožurnalismus
JJB141

JKB118

Zahraniční zpravodajství
JJB058

JKB120

Tvůrčí psaní
JKB089

JKB148

Základy filozofie a vzdělanosti
JJB010 JKB101

JKB154

Rozhlas a televize ve světě
JJB066 JKB104

JKB201

Marketing a mediální gramotnost
JJM221

JKB212

Mluvní a pohybová výchova

JJB067


Kód plánu

J21BPKSZN1331
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.říjen 2022 00:04

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.10 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz