Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T012: Mediální studia - navazující magisterské studium kombinované (MSNK)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program 7202T012: Mediální studia - magisterské studium v kombinované formě

Navazující magisterský studijní obor 7202T Mediální studia v kombinované formě je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměny tradičních i nových médií a důsledky těchto proměn pro život jednotlivce i společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří při vykonávání své profese přicházejí do pravidelného kontaktu s médii nebo chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Studium má tři základní roviny: (a) teoreticko-historická průprava, (b) osvojení si metod empirického výzkumu a (c) prohloubení praktických dovedností s osvojením základů vybrané mediální profese (např. základy novinářství).


U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že jim absolvované studium umožní větší profesní mobilitu v mediální sféře, že naleznou profesní uplatnění na vyšších úrovních řízení v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních organizací, neziskových organizací, ale i v rámci dalších mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tiskového mluvčího, tvůrce komunikačních strategií apod. Učitelům by absolvování oboru mělo pomoci v realizaci mediální výchovy jako součásti všeobecného vzdělávání.


Garantem studijního oboru je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

96 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 12 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce 

2. (JSZ20) Dějiny médií 20. století a současné trendy médií (2 otázky)

3. (JSZ22) Sociální teorie médií a metody výzkumu médií (2 otázky)


Povinné předměty J#0128

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM324

ExternĂ­ odkaz Teorie mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

7/0

Zk

10

JJM325

ExternĂ­ odkaz Argumentace a přesvědčování v médiích

ExternĂ­ odkaz Podzimek

ZS

7/0

Zk

8

JJM326

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

7/0

Zk

8

JJM327

ExternĂ­ odkaz Vybrané otázky z dějin médií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

7/0

Zk

8

JJM328

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií I

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

7/0

KZ

8

JJM329

ExternĂ­ odkaz Média a kultura

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

7/0

Zk

8

JJM330

ExternĂ­ odkaz Trendy současných českých médií

ExternĂ­ odkaz Aust ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

7/0

KZ

8

JJM331

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií II

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

7/0

KZ

8

JJM334

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

7/0

Z

8

JJM335

ExternĂ­ odkaz Nová média a společnost

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

7/0

KZ

8

JJM336

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin studia médií

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

7/0

Zk

8

JJM337

ExternĂ­ odkaz Seminář k SZK: Aktuální otázky studia dějin a teorie médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

7/0

Z

6

Počet kreditů za povinné předměty: 96


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM324

Teorie mediální komunikaceJJM308


JJM325

Argumentace a přesvědčování v médiíchJJM302


JJM329

Média a kulturaJKM015

JKM015

JJM330

Trendy současných českých médiíJKM012

JKM012

JJM335

Nová média a společnostJKM010

JKM010

JJM336

Kapitoly z dějin studia médiíJKM011

JKM011


Povinně volitelné předměty J#012918

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM318

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin médií

ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

7/0

Zk

6

JJM319

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

ZS

7/0

Zk

6

JJM320

ExternĂ­ odkaz Propaganda a československá média po roce 1948

ExternĂ­ odkaz Suk

LS

7/0

Zk

6

JJM322

ExternĂ­ odkaz Praktikum novinářské práce

ExternĂ­ odkaz Závozda

LS

6/0

KZ

6

JJM332

ExternĂ­ odkaz Přirozený jazyk a média

ExternĂ­ odkaz Podzimek

ZS

7/0

KZ

6

JJM373

ExternĂ­ odkaz Ethical Issues in Media, Business and Society

ExternĂ­ odkaz Orhan

ZS

7/0

Zk

6

JJM375

ExternĂ­ odkaz Cross-Cultural Studies

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

LS

6/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiKód plánu:

J18MSNK1058
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.říjen 2022 00:15

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.10 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz