Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T004: Sociologie - navazující magisterské studium (SCO)
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703T004: Sociologie - navazující magisterské studium

Akademický rok 2017/2018

Garant: Doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.


Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).Organizace studia

Poznámka k přijímacím řízení

Absolventům bakalářských studijních oborů 6703R Sociologie a sociální politika, resp. sociologie a sociální antropologie FSV UK, může děkan prominout přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia sociologie, jestliže bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, ve kterém se přihlásili, s průměrnou známkou do 2,0 včetně.


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Společný povinný základ

23 kreditů

Povinně volitelné předměty v zaměření

minimálně 44 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně 41 kreditů

Volitelné předměty *):

maximálně 12 kreditů

*) Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK


Magisterská státní zkouška

  1. Sociologie v soudobém světě

  2. Zkouška ze zaměření

  3. Obhajoba diplomové práce


Studijní zaměření

  1. Sociologie, veřejnost a politika

  2. Sociální antropologie a kvalitativní výzkum

  3. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie

Tato zaměření navzájem propojuje společný základ, tzn. předměty povinné pro všechny specializace.


Společný povinný základ (23 kreditů) J#19017

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM551

ExternĂ­ odkaz Epistemologie a metodologie společenských věd

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

7

JSM552

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/0

Zk

7

JSM553

ExternĂ­ odkaz Sociologická analýza současné společnosti

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

7

JSM554

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

2Jednotlivá ZAMĚŘENÍ:


A. SOCIOLOGIE, VEŘEJNOST A POLITIKA (vedoucí doc. Ondřej Císař, PhD.)

Cílem specializace Sociologie, veřejnost a politika je rozvíjet základní znalosti, které studenti a studentky získali v rámci bakalářského studia společenských věd. Studenti tak postupně prokazují podrobné znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, aby mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat. Tyto kompetence jsou využitelné nejen pro akademický výzkum, ale poskytují obecné prostředky pro orientaci ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Bez ohledu na konkrétní náplň kursů je cílem specializace rozvíjet analytické schopnosti, kreativitu, samostatné myšlení a schopnost srozumitelně prezentovat jeho výsledky jiným lidem, což jsou obecně uplatnitelné dovednosti. Konkrétně je naším cílem připravit absolventy specializace na profesní dráhu v oblastech spojených dnes s uplatňováním poznatků současných sociálních věd: především pro oblast výzkumu a vzdělávání a také pro práci ve vládních i nevládních organizacích, v oblasti veřejných služeb, public relations, marketingu, žurnalistiky a médií, managementu lidských zdrojů, analýz dat, v zákaznických službách apod.


Povinně volitelné předměty v zaměření (minimální počet získaných kreditů ze skupiny A: 44): J#19117

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM070

ExternĂ­ odkaz Teorie sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/1

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary social theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM566

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SVP I

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

0/2

Z

4


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti u teto skupiny nejsou


Kód plánu:

J17SCO945AB. SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE A KVALITATIVNÍ VÝZKUM (vedoucí mgr. Jakub Grygar, PhD.)

Specializace Sociální antropologie a kvalitativní výzkum seznamuje studenty se současnými tématy sociální antropologie a nejnovějšími postupy v kvalitativním výzkumu. Specializace cíleně propojuje předávání teoretických znalostí s prakticky osvojeným kvalitativním výzkumem. V průběhu svého studia jsou studenti systematicky vedeni k vlastním výzkumným aktivitám, ve kterých se na základě získaného empirického materiálu vyjadřují k poznatkům čerpaným z teoretických diskusí studovaného tématu. V průběhu studia si studenti osvojí teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu ke společnosti a kultuře a naučí se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění. Absolvent této specializace dokáže analyzovat vybrané jevy ve vztahu k jejich sociálnímu a kulturnímu kontextu a dokáže je adekvátně zprostředkovat širší veřejnosti. Studium specializace Sociální antropologie a kvalitativní výzkum je vhodné pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v rozumějících profesích (novináři, pedagogové, zaměstnanci rozvojových organizací), nebo kteří profesně přichází do styku s nositeli neevropských kultur.


Povinně volitelné předměty v zaměření (minimální počet získaných kreditů ze skupiny B: 44): J#19217

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urbánní antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/2

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM568

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SAQ I

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM570

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti u teto skupiny nejsou


Kód plánu:

J17SCO945BC. APLIKOVANÝ VÝZKUM A JEHO METODOLOGIE (vedoucí mgr. Jiří Remr, PhD.)

Specializace Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro samostatné provádění a vedení sociologických výzkumů, a to jak kvantitativních a kvalitativních, tak také smíšených. Důraz je kladen na rozvoj analytického myšlení při práci s informacemi, na posilování kritického posuzování metodologických přístupů a na upevňování eticky odpovědného přístupu k návrhu výzkumných šetření.


Studující v průběhu studia prokazují, že dokáží navrhnout a samostatně řídit výzkumná šetření na zadaná témata týkající se klíčových problémů soudobé společnosti, že si osvojili všechny fáze výzkumného procesu a naučili se ovlivňovat kvalitu prováděných výzkumů. Na základě studia v rámci specializace ASVM studující získávají a ověřují získané poznatky o způsobech a formách využití výsledků výzkumných šetření v praxi.


Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích, které se ve své hlavní či vedlejší činnosti zabývají sběrem a zpracováním údajů. Typicky tak nacházejí uplatnění v agenturách zabývajících se sociologickým či marketingovým výzkumem (typicky v roli seniorních výzkumníků a analytiků), ve výzkumných ústavech (jako samostatní výzkumní pracovníci), v médiích a nadnárodních společnostech (jako pracovníci oddělení výzkumu), v poradenských společnostech, ve veřejné správě, v řídících orgánech operačních programů i v neziskovém sektoru.


Povinně volitelné předměty v zaměření (minimální počet získaných kreditů ze skupiny C: 44): J#19317

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM573

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium AVM I

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

4Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM036

Výzkumná praxe 100 hod.

JSM031
JSM573

Výzkumné kolokvium AVM IJSM416Kód plánu:

J17SCO945CPovinně volitelné předměty pro všechna zaměření A, B, C (min. 41 kreditů): J#19417

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days.

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM009

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport for MA

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

8

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM016

ExternĂ­ odkaz Sociology of Science and Scientific Knowledge

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Zk

8

JSM018

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

ZS

2/0

Zk

7

JSM019

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

7

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM026

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

1/1

Zk

5

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urbánní antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM035

ExternĂ­ odkaz Sociologie reklamy a komerční komunikace

ExternĂ­ odkaz Benda

LS

2/1

Zk

6

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM037

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

8

JSM038

ExternĂ­ odkaz A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics and Soociety for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

8

JSM040

ExternĂ­ odkaz New religious practices in/and new media.

ExternĂ­ odkaz Testa ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM070

ExternĂ­ odkaz Teorie sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/1

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM103

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Blokker

ZS

0/2

KZ

6

JSM107

ExternĂ­ odkaz Kulturní války v české občanské společnosti: diskurs nového realismu a jeho reflexe

ExternĂ­ odkaz Frantová

LS

2/0

Zk

7

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

9

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/1

Zk

9

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary social theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM456

ExternĂ­ odkaz Totalitární systémy: sociologie, politika, ideologie a estetika

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Cviklová

LS

2/0

Zk

6

JSM476

ExternĂ­ odkaz Sociology of Human Rights in Contemporary Europe

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

8

JSM477

ExternĂ­ odkaz Sociology of Critique

ExternĂ­ odkaz Blokker

ZS

2/0

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/2

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM562

ExternĂ­ odkaz Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

7

JSM566

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SVP I

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

0/2

Z

4

JSM567

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SVP II

ExternĂ­ odkaz Čada ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Prokop

LS

0/2

Z

4

JSM568

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SAQ I

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM569

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SAQ II

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM570

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM571

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání II

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM572

ExternĂ­ odkaz Sociologie organizací

ExternĂ­ odkaz Čada

ZS

2/0

Zk

6

JSM573

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium AVM I

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

4

JSM574

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium AVM II

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

0/2

Z

4

JSM575

ExternĂ­ odkaz Social Web: (Big) Data Mining for Masters

ExternĂ­ odkaz Růžička

ZS

1/1

Zk

8

JSM576

ExternĂ­ odkaz A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics, and Society for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

7

JSM578

ExternĂ­ odkaz Anthropology of EU

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

8

JSM692

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Research Methodology

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

9

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM009

Sociology of Sport for MA
JSB516 JSB528

JSM018

Economic Sociology and European Capitalism for MA
JSB455 JSM039

JSM019

Sociology of European Integration for MA
JSB456 JSM037

JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematiceJSM555

JSM555

JSM036

Výzkumná praxe 100 hod.

JSM031
JSM037

Sociology of European Integration for MA
JSB456 JSM019

JSM038

A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics and Soociety for MA
JSM576

JSM062

Borders and International MigrationJSM061


JSM557

Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitamiJSM022

JSM022

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM566

Výzkumné kolokvium SVP I
JSM556

JSM567

Výzkumné kolokvium SVP II

JSM566
JSM568

Výzkumné kolokvium SAQ I
JSM561

JSM569

Výzkumné kolokvium SAQ II

JSM568
JSM570

Inovativní prezentace vědeckého poznání I
JSM560

JSM572

Sociologie organizacíJSM565

JSM565

JSM573

Výzkumné kolokvium AVM IJSM416


JSM574

Výzkumné kolokvium AVM IIJSM413 JSM416

JSM413

JSM576

A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics, and Society for MA
JSM038


Kódy studijních plánů:

J17SCO945A, J17SCO945B, J17SCO945CTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

11.březen 2020 22:31

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz