Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7105V038: Moderní dějiny (XXMD)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7105V038: Moderní dějiny


Doktorský studijní obor P7105 Moderní dějiny se standardní dobou studia čtyři roky je v souladu s pregraduálními studijními programy uskutečňovanými na Institutu mezinárodních studií FSV UK zaměřen na moderní dějiny regionů, států a oblastí střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky a na moderní dějiny Československa resp. českých zemí. Zkoumá politický vývoj jmenovaných regionů, států a oblastí, jejich hospodářské, sociální a národnostní problémy, vývoj právního systému a kultury i vztahy těchto regionů a států navzájem v jejich zahraničně politické i transnacionální dimenzi. Pojmem moderní dějiny se chápe období od konce 18. století, pracoviště nicméně klade i v souladu se zaměřením svého pregraduálního studia důraz na dějiny 20. století.


Obor je určen absolventům magisterského studia, rozhodující pro přijetí ke studiu je kvalita projektu disertační práce předloženého při přijímacím pohovoru.


Obor, který je uskutečňován ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, vychovává teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky, kteří nacházejí uplatnění jak v akademické sféře, tak i ve státní správě, diplomacii, mezinárodních organizacích, v orgánech a institucích EU, případně v soukromé sféře a v médiích.


Garantem oboru a předsedou oborové rady je Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.


Celkové studijní povinnosti každého studenta jsou stanoveny individuálním studijním plánem, který jako povinné součásti obsahuje dále uvedené studijní povinnosti.


Studijní plán (J#0176)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMD001

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

5

JMD002

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář II

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

6

JMD003

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář III

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

5

JMD004

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář IV

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

6

JMD005

ExternĂ­ odkaz Teoreticko-metodologický seminář I

ExternĂ­ odkaz Ochrana ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

5

JMD006

ExternĂ­ odkaz Teoreticko-metodologický seminář II

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

Z

6

JMD008

ExternĂ­ odkaz Publikační činnost

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/0

Z

1

JMD009

ExternĂ­ odkaz Třetí jazyk

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/0

Z

1

JMD011

ExternĂ­ odkaz Doktorské semináře I

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Z

5

JMD015

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní konference

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/0

Z

1

JMD016

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/0

Z

1

JMD017

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe akademické práce

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

1/1

Z

5

JMD018

ExternĂ­ odkaz Metodologie sociálních věd

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS

1/1

Z

5

JMD019

ExternĂ­ odkaz Metodologie moderních a soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Z

5

JMD020

ExternĂ­ odkaz Metodologie mezinárodních teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Z

5

JMD021

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

5

JMD022

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář II

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

6

JSZMD1

ExternĂ­ odkaz Státní doktorská zkouška


ZS/LS

0/0

SZ

0


Státní doktorská zkouška se skládá ze tří částí:

- první část se týká bezprostředně tématu disertační práce. Student v ní stručně představí svoji práci, vymezí její téma, zformuluje její cíle, základní pracovní tezi i metodologii. V rozhovoru dokazuje svoji schopnost vysvětlit jednotlivé aspekty svého vědeckého postupu.

- druhá část se týká širšího časového i věcného kontextu disertační práce. V rozhovoru student dokládá svojí schopnost zasadit zkoumaný fenomén do širšího kontextu a aktuální odborné debaty.

- třetí část je zaměřena na metodologické otázky oboru v rozsahu vymezeném teoreticko-metodologickým seminářem.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:20

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz