Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T041: Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien (NSS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T041: Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien


Cílem oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v oblasti svého oborového zaměření. Východiskem pro získání širokých odborných znalostí je vynikající znalost německého jazyka a aktivní znalost polského jazyka a dalšího světového jazyka nejen v oblasti konverzace, ale také schopnost jazyk používat především v akademicko-odborném kontextu. Obor je zaměřen na Německo a střední Evropu v oboru mezinárodních teritoriálních studií, a to v průsečíku moderních dějin, politologie, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje. Specifikum oboru je zprostředkování různorodého pohledu na danou problematiku díky semestrálnímu pobytu studentů na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově a díky systematickému zapojení německých akademiků především na UK (krátkodobě nebo dlouhodobě hostující profesoři). Absolventi tak disponují jedinečnými analyticko-komparativními kompetencemi v oboru a schopností diferencovaného přístupu ve vztahu k národnímu pojetí a výkladu především moderních dějin.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702R Česko-německá studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Garantem oboru je doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Koordinátorem oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. Mail 


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

82 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 26

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)V rámci studia na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově musí studenti, kteří nastoupili ke studiu na Univerzitě Karlově, splnit 25 kreditů z povinných předmětů a minimálně 5 kreditů z povinně volitelných a volitelných předmětů.

Předměty označené zkratkou UPK jsou vyučovány na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově.Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ627) Německo a střední Evropa ve 20. století (1 otázka)

  3. (JSZ628) Politické systémy a aktuální problémy Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)

  4. (JSZ629) Kultura Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)


Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 2-4) nesmí být předmětem diplomové práce.POVINNÉ PŘEDMĚTY

Studenti, kteří nastoupili ke studiu na Univerzitě Karlově


Povinné předměty: (J#017717CZ)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM207

ExternĂ­ odkaz Proseminář moderní dějiny

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

ZS

1/1

Zk

4

JMM210

ExternĂ­ odkaz Proseminář politologie a mezinárodní vztahy

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Eberle

ZS

1/1

Zk

4

JMM211

ExternĂ­ odkaz Německo a střední Evropa v 19. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Zk

4

JMM212

ExternĂ­ odkaz Polski dla Cudzoziemcóv (UPK)

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Zk

3

JMM213

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoevropská studia I.

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

ZS

0/2

Z

3

JMM214

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia II.

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

Z

5

JMM215

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia III. (UPK)

ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

0/2

Z

10

JMM216

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia IV.

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

7

JMM350

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ I

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

4

JMM709

ExternĂ­ odkaz Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh.

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

4

JMM710

ExternĂ­ odkaz Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie wspólczesnej (UPK)

ExternĂ­ odkaz Essen ExternĂ­ odkaz Sroka

ZS

2/0

Zk

3

JMM711

ExternĂ­ odkaz Sudetendeutsche Geschichte und Politik

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

4

JMM712

ExternĂ­ odkaz Polen und Deutschland im vereinigten Europa (1990-2013) (UPK)

ExternĂ­ odkaz Kochnowski ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

2/0

Zk

3

JMM713

ExternĂ­ odkaz Deutsch-polnische Beziehungen 1815-1989 UPK)

ExternĂ­ odkaz Chrobaczyński

ZS

2/0

Zk

3

JMM714

ExternĂ­ odkaz Deutsche und deutschsprachige Literatur als Spigel der Wndel des 20. Jhs. (UPK)

ExternĂ­ odkaz Bednarowska

ZS

1/1

Z

3

JMM715

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

4

JMM716

ExternĂ­ odkaz Politický systém Německa

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

4

JMM717

ExternĂ­ odkaz Politické režimy střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

4

JMM718

ExternĂ­ odkaz Polština I

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Z

3

JMM719

ExternĂ­ odkaz Polština II

ExternĂ­ odkaz Sitarz

LS

0/4

Z

3

Celkový počet kreditů: 82


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM207

Proseminář moderní dějiny
JMM634

JMM210

Proseminář politologie a mezinárodní vztahy
JMM638

JMM211

Německo a střední Evropa v 19. století
JMM114 JMM708

JMM212

Polski dla Cudzoziemcóv (UPK)
JMM720

JMM213

Diplomový seminář pro Německá a středoevropská studia I.
JMM721

JMM214

Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia II.

JMM213JMM722

JMM215

Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia III. (UPK)

JMM214JMM723

JMM216

Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia IV.

JMM215JMM724

JMM350

Hospodářský a sociální systém NMZ I
JMM079


Studenti, kteří nastoupili ke studiu na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Povinné předměty: (J#017717PL)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ104

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro NSS III

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

0/2

Z

5

JMMZ277

ExternĂ­ odkaz Tschechische Zeitgeschichte im europäischen Kontext

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

Zk

4

JMMZ278

ExternĂ­ odkaz System polityczny Republiki Czeskiej w perspektywie Europy Środkowej

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

1/1

Zk

4

JMMZ280

ExternĂ­ odkaz Wstęp do niemcoznawstwa

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

0/1

Z

2

JMMZ281

ExternĂ­ odkaz Komunikacja międzykulturowa i jej specifika w Europie Środkowo-Wschodniej

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

1/1

KZ

2

JMMZ282

ExternĂ­ odkaz Historia krajów niemieckiego obszaru językowego 1648–1990 cz. 1

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

1/1

KZ

2

JMMZ283

ExternĂ­ odkaz Historia krajów niemieckiego obszaru językowego 1648–1990 cz. 2

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

LS

1/1

KZ

3

JMMZ284

ExternĂ­ odkaz Geschichtspolitik der BRD

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

LS

1/0

Z

1

JMMZ285

ExternĂ­ odkaz Nationale Minderheiten und ethnische Gruppen in Deutschland und in Polen

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

2/0

Zk

2

JMMZ286

ExternĂ­ odkaz Medien in Deutschland und in anderen deutschsprachigen Ländern

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

LS

1/1

Z

2

JMMZ287

ExternĂ­ odkaz Kultur der deutschsprachigen Länder im Kontext der europäischen Kultur: Ausgewählte Probleme

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

2/1

Zk

3

JMMZ288

ExternĂ­ odkaz Politische Traditionen Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

1/0

Z

1

JMMZ289

ExternĂ­ odkaz Das politische System der BRD und anderer deutschsprachigen Länder

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

0/2

Z

3

JMMZ290

ExternĂ­ odkaz Das Parteiensystem der BRD und anderer deutschsprachigen Länder

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

LS

1/1

KZ

3

JMMZ291

ExternĂ­ odkaz Gospodarka współczesnych Niemiec u pozostałych krajów NOJ

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

1/1

KZ

3

JMMZ292

ExternĂ­ odkaz Politik und Gesellschaft des gegenwärtigen Deutschlands und anderer deutschsprachigen Länder (1991–2013)

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

LS

1/1

KZ

3

JMMZ293

ExternĂ­ odkaz Czesi i ich język – pierwsze kroki I

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

0/2

Z

4

JMMZ294

ExternĂ­ odkaz Czesi i ich język – pierwsze kroki II

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

LS

0/2

Z

4

JMMZ295

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia I. (UPK)

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

0/2

KZ

3

JMMZ296

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia II. (UPK)

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

LS

0/2

KZ

3

JMMZ297

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia IV. (UPK)

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

LS

0/2

KZ

10

JMM709

ExternĂ­ odkaz Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh.

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

4

JMM711

ExternĂ­ odkaz Sudetendeutsche Geschichte und Politik

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

4

JMM715

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

4

Celkový počet kreditů: 82


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


POVINNĚ-VOLITELNÉ PŘEDMĚTY


Povinně volitelné předměty: (J#017816)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ258

ExternĂ­ odkaz How Jewish is Jewish History?

ExternĂ­ odkaz Čapková

LS

1/1

Zk

6

JMMZ259

ExternĂ­ odkaz Interpretations of Germany´s Power, Identity and Foreign Policy.

ExternĂ­ odkaz Eberle

LS

0/2

Zk

6

JMMZ260

ExternĂ­ odkaz Politische Kultur in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Chmelar

LS

0/2

Zk

6

JMMZ270

ExternĂ­ odkaz Society, culture and politics in Hungary, 1945-2010.

ExternĂ­ odkaz Talaber

LS

1/1

Zk

6

JMMZ272

ExternĂ­ odkaz Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 1949-1990

ExternĂ­ odkaz Thiemeyer

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ273

ExternĂ­ odkaz Der Zweite Weltkrieg

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ274

ExternĂ­ odkaz Geschichte des Rassismus

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ275

ExternĂ­ odkaz Jüdische Lebenswelten in Europa im 19. und 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ277

ExternĂ­ odkaz Tschechische Zeitgeschichte im europäischen Kontext

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

Zk

4

JMMZ278

ExternĂ­ odkaz System polityczny Republiki Czeskiej w perspektywie Europy Środkowej

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

1/1

Zk

4

JMMZ301

ExternĂ­ odkaz Who Controls the Past, controls the Future?

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMMZ302

ExternĂ­ odkaz Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ303

ExternĂ­ odkaz Der lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Zk

6

JMMZ305

ExternĂ­ odkaz Literaturverfilmungen um 1920. Ein aktuell bleibendes politisch-kulturelles Panorama

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ306

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell I

ExternĂ­ odkaz Göttmann

ZS

0/2

Z

4

JMMZ307

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell II

ExternĂ­ odkaz Hiller

LS

0/2

Z

4

JMMZ308

ExternĂ­ odkaz Communism in Central and Eastern Europe. Idea, rule and aftermath.

ExternĂ­ odkaz Lorenz

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ309

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ310

ExternĂ­ odkaz Wirtschaftskrisen im Vergleich (1929, die große Depression und 2008)

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ311

ExternĂ­ odkaz Der Nationalsozialismus

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ312

ExternĂ­ odkaz Deutschland im 20. Jahrhundert: Visual History

ExternĂ­ odkaz Caumanns

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ323

ExternĂ­ odkaz Von Kowalski, Podolski und anderen: Polen in Deutschland (19. und 20.

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

6

JMMZ324

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Göttmann

ZS

0/2

Z

4

JMMZ325

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Hiller

LS

0/2

Z

4

JMMZ329

ExternĂ­ odkaz Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rolle des Sports in Mitteleuropa von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Zwicker

LS

1/1

Zk

6

JMM031

ExternĂ­ odkaz Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

1/1

Zk

6

JMM078

ExternĂ­ odkaz Současná středovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

LS

0/2

Zk

6

JMM080

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ II

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

1/1

Zk

6

JMM081

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN I

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

6

JMM082

ExternĂ­ odkaz Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JMM090

ExternĂ­ odkaz Současné Polsko

ExternĂ­ odkaz Jędruchów

LS

0/2

Z

3

JMM093

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

6

JMM098

ExternĂ­ odkaz Grenze: Ein Begriff und seine Karriere, (De-)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Zvánovec

LS

0/2

Z

4

JMM104

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu židovských dějin

ExternĂ­ odkaz Čapková

ZS

1/1

Zk

6

JMM106

ExternĂ­ odkaz Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Migration in Europa in Geschichte und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

1/1

Zk

6

JMM110

ExternĂ­ odkaz Německé kultury současnosti: identita, migrace, multikulturalismus

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JMM111

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN II

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JMM112

ExternĂ­ odkaz Německo a Evropská unie

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

2/0

Zk

6

JMM115

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JMM118

ExternĂ­ odkaz Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

6

JMM119

ExternĂ­ odkaz Od kvetoucích krajin k Německu druhé kategorie? Nové spolkové země 1990-2015

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

ZS

1/1

Zk

6

JMM121

ExternĂ­ odkaz Central European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

ZS

0/4

Zk

6

JMM369

ExternĂ­ odkaz Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

Zk

4

JMM472

ExternĂ­ odkaz Sozialstruktur Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

JMM505

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

4/2

Z

1

JMM611

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž v České republice

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM612

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM641

ExternĂ­ odkaz Deutsch-tschechische Beziehungen im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

4

JMM657

ExternĂ­ odkaz Das Bild des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung - Filme und öffentliche Kontroversen

ExternĂ­ odkaz Nonn

LS

1/1

Zk

5

JMM681

ExternĂ­ odkaz Galizien als multikulturelle Gesellschaft.

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 26


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ301

Who Controls the Past, controls the Future?
JMM642

JMMZ303

Der lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945
JMM738 JMM637

JMMZ306

Deutschland und Zentraleuropa aktuell I
JMM061

JMMZ307

Deutschland und Zentraleuropa aktuell II
JMM062

JMM031

Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí
JMM731

JMM080

Hospodářský a sociální systém NMZ II

ExternĂ­ odkaz J#R046JMM351

JMM081

Zahraniční politika SRN I
JMM352

JMM082

Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert
JMM636

JMM093

Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy
JMMZ082

JMM110

Německé kultury současnosti: identita, migrace, multikulturalismus
JMM056

JMM111

Zahraniční politika SRN II

JMM081JMM353

JMM112

Německo a Evropská unie
JMM356

JMM115

Církve a náboženství v NMZ
JMM640

JMM118

Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy
JMM052

JMM351

Hospodářský a sociální systém NMZ II

JMM350JMM080

JMM352

Zahraniční politika SRN I
JMM081

JMM353

Zahraniční politika SRN II

JMM352JMM111

JMM505

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy
JMB013Kód plánu:

J17NSS926CZ, J17NSS926PLTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:20

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz