Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702R026: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři (CNS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702R026: Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři

Cílem oboru Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.Studium oboru předpokládá povinný výjezd na Univerzitu Řezno ve druhém či pozdějším roce studia (podmínkou pro výjezd jsou splněné studijní prerekvizity). Všichni absolventi oboru Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ.


Studium oboru nezákládá nárok na získání stipendia na pobyt na Univerzitě Řezno ve druhém či pozdějším roce studia.


Garantem oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.


Koordinátorem oboru je PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Mail 
Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

33 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 120 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 27 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


  1. Obhajoba bakalářské práce

  2. Obhajoba písemné práce

  3. Obhajoba písemné práce

  4. Obhajoba písemné práce


    Bakalářská práce je standardní (35 normostran á 1.800 znaků + přílohy),  ostatní práce jsou asi po 20 stranách (á 1.800 znaků + přílohy). Bakalářská práce je samostatná komplexní práce, zbylé práce jsou interpretacemi dílčích problémů v rámci daných tematických okruhů.

 


Téma bakalářské práce a tří písemných prací, které budou spolu s ní obhajovány, lze vybírat (na každé téma vždy jedna z uvedených prací) z následujících tematických okruhů, vycházejících ze stanovených skupin (modulů). Rozsah a základní požadavky na všechny písemné práce jsou každý školní rok definovány v rámci bakalářského diplomního semináře. Bakalářskou práci nelze psát v modulu jazykověda a literární věda. (Toto omezení platí jen pro studenty imatrikulované primárně na FSV UK.)

 


1. Jazykověda


2. Literární věda


3. Vědy o kultuře


4. Politika a dějiny


5. Právo a hospodářské dějiny
POVINNÉ PŘEDMĚTY

Pro studenty primárně imatrikulované na FSV UK


Skupina povinných předmětů (J#02016CZ)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ200

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia I.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

Zk

5

JMBZ201

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny (UR)

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

Zk

3

JMBZ202

ExternĂ­ odkaz Praktikum/Praktický projekt/Praxe

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/4

Zk

20

JMBZ231

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia II.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

Zk

5

Celkový počet kreditů: 33


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům (J#02016CZ):

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ200

Bakalářský seminář pro česko-německá studia I.

ExternĂ­ odkaz J#R037 JMBZ230
JMBZ201

Překlad z češtiny do němčiny (UR)

JLB014 JLB013 ExternĂ­ odkaz J#R037 JMB118 JMB119 JMBZ197 JMBZ230 JMBZ291
JMBZ231

Bakalářský seminář pro česko-německá studia II.

JMBZ200

Pro studenty primárně imatrikulované na UR


Skupina povinných předmětů (J#02017DE)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ281

ExternĂ­ odkaz DTS M 12 Praktikumsmodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/20

Z

20

JMBZ295

ExternĂ­ odkaz Bachelorarbeit

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/4

Z

10

JMBZ296

ExternĂ­ odkaz DTS M13 Freies Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/8

Zk

14

Celkový počet kreditů: 44


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům (J#02017DE):

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPOVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Předměty plněné v průběhu studia na FSV UK


Moduly (student plní pro postup k SZK všechny moduly):

Jazyk

Politika a dějiny

Právo a hospodářské dějiny


Povinně volitelné předměty - Jazyk: (J#02117)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/3

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Štěpánková

LS

0/3

KZ

3

JMBZ197

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Hiller

ZS/LS

0/2

Z

4

JMBZ198

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Hiller

ZS/LS

0/2

Z

4

JMBZ264

ExternĂ­ odkaz Seminar zu den aktuellen Fragen

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Zk

3

JMBZ271

ExternĂ­ odkaz DTS M 01 Sprache

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/8

Zk

12

JMBZ272

ExternĂ­ odkaz DTS M 02 Sprache

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/8

Zk

12

JMBZ293

ExternĂ­ odkaz DTS M 09 Sprache Aufbau

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/6

Zk

6

J#03017

ExternĂ­ odkaz skupina "Gastdozenten"


Minimální počet kreditů: 24 (splněná skupina J#030 se ve skupině J#02117 počítá za 5 kreditů)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB053

Angličtina pro sociální vědy IJLB031

ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053


JLB032


JMBZ197

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium IJMBZ261

JMBZ261

JMBZ198

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

JMBZ197


Povinně volitelné předměty - Politika a dějiny: (J#02617)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ230

ExternĂ­ odkaz Německé dějiny

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

4/2

Zk

8

JMBZ289

ExternĂ­ odkaz Central European Culture from the 19th Century to 1945

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS

1/1

Zk

6

JMBZ290

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Zvánovec

ZS/LS

0/2

KZ

3

JMBZ291

ExternĂ­ odkaz Středoevropská kultura po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

0/4

Zk

5

JMBZ308

ExternĂ­ odkaz DTS M 10 Schwerpunktmodul I.

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

2/2

Zk

12

JMBZ309

ExternĂ­ odkaz DTS M 11 Schwerpunktmodul II.

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/2

Zk

10

JMBZ310

ExternĂ­ odkaz DTS M 07 Politik/Geschichte/Recht

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

9/9

Zk

18

JMB023

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského myšlení

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

2/0

Zk

5

JMB024

ExternĂ­ odkaz Teorie ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

2/0

Zk

5

JMB066

ExternĂ­ odkaz Německé umění v Čechách v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

1/1

Zk

4

JMB083

ExternĂ­ odkaz Berlín. Evropská metropole v proměnách 20. a 21. století.

ExternĂ­ odkaz Mikulová

LS

1/1

Zk

4

JMB092

ExternĂ­ odkaz Politická kultura v českých zemích a habsburské monarchii 1848-1918.

ExternĂ­ odkaz Velek

LS

1/1

Zk

6

JMB098

ExternĂ­ odkaz Grenze: Ein Begriff und seine Karriere, (De-)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Zvánovec

LS

0/2

Z

4

JMB113

ExternĂ­ odkaz Úvod do teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/0

Zk

5

JMB118

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

ZS

1/1

Zk

4

JMB119

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

5

JMB218

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/0

Zk

5

JMB222

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

4

JMB223

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II. (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

4

JMB395

ExternĂ­ odkaz Německá literatura ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

4

JMB401

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd I

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

Zk

5

JMB402

ExternĂ­ odkaz Úvod do společenských věd II

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

0/2

Z

5

J#03017

ExternĂ­ odkaz skupina "Gastdozenten"


Minimální počet kreditů: 28 (splněná skupina J#03016 se ve skupině J#02617 počítá za 5 kreditů)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Politika a dějiny:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMBZ291

Středoevropská kultura po roce 1945

JMBZ289
JMB401

Úvod do společenských věd I
JMB001 JMB002

JMB402

Úvod do společenských věd II
JMB002 JMB001Povinně volitelné předměty - Právo a hospodářské dějiny: (J#02517)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ311

ExternĂ­ odkaz DTS M 08 Politik/Geschichte/Recht/Wirtschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

8/8

Zk

12

JMB065

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

5

JMB087

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

6

JMB207

ExternĂ­ odkaz Hospodářské dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

4

JMB208

ExternĂ­ odkaz Dějiny státu a práva v německy mluvících zemích

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Zk

4

JMB244

ExternĂ­ odkaz Transformační procesy ve střední Evropě 1985-1993

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

Zk

4

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Právo a hospodářské dějiny:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiSpeciální skupina v rámci nabídky PV předmětů - Gastdozenten: (J#03017)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ199

ExternĂ­ odkaz Migration in Europe after 1945

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ272

ExternĂ­ odkaz Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 1949-1990

ExternĂ­ odkaz Thiemeyer

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ273

ExternĂ­ odkaz Der Zweite Weltkrieg

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ274

ExternĂ­ odkaz Geschichte des Rassismus

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ275

ExternĂ­ odkaz Jüdische Lebenswelten in Europa im 19. und 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ276

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ279

ExternĂ­ odkaz Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ309

ExternĂ­ odkaz Geschichte der Bundesrepublik seit der Wiedervereinigung

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ310

ExternĂ­ odkaz Wirtschaftskrisen im Vergleich (1929, die große Depression und 2008)

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMMZ311

ExternĂ­ odkaz Der Nationalsozialismus

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JMM106

ExternĂ­ odkaz Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Migration in Europa in Geschichte und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Lorenz

LS

1/1

Zk

6

JMM472

ExternĂ­ odkaz Sozialstruktur Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

Minimální počet splněných předmětů: 2 (kredity za první splněný kurz se započítají do PV skupiny Jazyk (J#02117), druhý do PV skupiny Politika a dějiny (J#02617). Všechny další splněné kurzy v této skupině budou spadat do skupiny volitelných předmětů).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMMZ276

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737

JMMZ279

Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert
JMM635 JMM709


Předměty plněné v rámci zahraničního výjezdu na UR zpravidla v průběhu 2. a vyššího ročníku


Moduly (student plní pro postup k SZK všechny moduly):

Jazykověda

Literární věda

Vědy o kultuře


Povinně volitelné předměty - Jazykověda (UR): (J#02217)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ278

ExternĂ­ odkaz DTS M 04 Sprachwissenchaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ300

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Sprachwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/3

Zk

9

JMBZ301

ExternĂ­ odkaz Vorlesung zur Sprachwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

2/0

Zk

9

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazykověda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty - Literární věda (UR): (J#02817)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ279

ExternĂ­ odkaz DTS M 05 Literaturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/12

Zk

18

JMBZ302

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

9

JMBZ303

ExternĂ­ odkaz Vorlesung/Seminar zur Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Zk

9

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Literární věda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty - Vědy o kultuře (UR): (J#02317)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMBZ273

ExternĂ­ odkaz DTS M 06 Kulturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

18

JMBZ306

ExternĂ­ odkaz Vorlesung zur Kulturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

9

JMBZ307

ExternĂ­ odkaz Seminar zur Kulturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Zk

9

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti
Poznámka:

Student je povinen splnit všechny skupiny povinně volitelných předmětů, získání minimálního počtu kreditů z každé skupiny je podmínkou k připuštění k SZZk.


Předměty, které jsou doplněny v názvu závorkou "(UR)", si studenti zapisují na Univerzitě Řezno v rámci povinného zahraničního výjezdu.Kód plánu:

J17CNS922Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:20

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz