Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6201T009: Ekonomie a finance - navazující magisterské studium (NEF)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Návod-dotaz do Erudia
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201T009: Ekonomie a finance - navazující magisterské studium


Cílem magisterského studia je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, kteří budou vybaveni hlubokými a rozsáhlými znalostmi soudobé teoretické a aplikované ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu (viz čl. 2 Řádu přijímacího řízení FSV), případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru.


Program ekonomické teorie obsahuje jak předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie (pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie), tak i předměty umožňující užší specializaci ve dvou oblastech: 1) ekonomická teorie a modelování, 2) finance, finanční trhy a bankovnictví.


Garantem magisterského studijního programu ekonomie je prof. Ing. Michal MEJSTŘÍK, CSc.
Podmínky pro přijetí do magisterského studia oboru Ekonomie:Absolventům bakalářského stupně ekonomie a financí na FSV, kteří u závěrečné zkoušky dosáhli celkového průměru 2,0 a kteří absolvovali všechny části státní zkoušky v prvním termínu, může děkan FSV na základě jejich žádosti prominout písemnou přijímací zkoušku. Na závěr bakalářské zkoušky se pouze provede pohovor ověřující zájem o magisterskou specializaci a motivaci ke studiu.Ostatní uchazeči, tj. absolventi bakalářské ekonomie a financí na FSV s průměrem horším než 2,0 u závěrečné zkoušky a absolventi bakalářského studia na ostatních institutech FSV a na jiných českých vysokých školách, se podrobují písemné zkoušce, která formou testu ověří znalosti z ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie), matematiky a anglického jazyka.Student je povinen si zvolit pouze jednu specializaci (či je mu přidělena) a v jejím rámci absolvovat předepsané povinné zkoušky a zápočty.Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

A) Povinné předměty obě specializace:

Celkem:

36 kreditů


B) Povinně volitelné předměty - specializace:

Potřebný počet zkoušek z předmětů (případně i zápočtů) podle nabídky povinně specializačních předmětů obou specializací.

Celkem minimálně:

30 kreditů


C) Povinně volitelné předměty

Potřebný počet zkoušek z předmětů (případně i zápočtů) podle nabídky povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací. Za splněné povinnosti povinně volitelných předmětů se považují nejen takto výslovně uvedené předměty u jednotlivých specializací, ale i všechny povinně specializační  předměty jiných specializací, pokud se nepřekrývají s vlastní specializací.

Celkem minimálně:

42 kreditů

D) Volitelné předměty

Podle Studijního a zkušebního řádu UK se za volitelné předměty považují všechny ostatní předměty vyučované na univerzitě. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech a nebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.

Celkem maximálně:

12 kreditůMagisterská státní zkouška:

Obhajoba diplomové práce


Povinné předměty pro všechny specializace J#000314

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM001

ExternĂ­ odkaz Master's Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Havránek

ZS/LS

0/2

Z

6

JEM002

ExternĂ­ odkaz Master's Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Havránek

ZS/LS

0/2

Z

9

JEM003

ExternĂ­ odkaz Advanced Microeconomics

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Steiner

ZS

2/2

Zk

6

JEM004

ExternĂ­ odkaz Advanced Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Hromádková

ZS

2/4

Zk

9

JEM005

ExternĂ­ odkaz Advanced Econometrics

ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM001

Master's Thesis Seminar IJEM124

JEM124

JEM002

Master's Thesis Seminar II

JEM001


JEM125

JEM125A) Specializace ekonomická teorie a modelování


Povinně volitelné předměty - specializace J#005716:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Todua

LS

2/2

Zk

6

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika

ExternĂ­ odkaz Hušková ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM173

ExternĂ­ odkaz Topics in Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Kudashvili

LS

2/2

Zk

6

JEM183

ExternĂ­ odkaz Mathematical Methods in Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

2/2

Zk

6

JEM184

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modeling

ExternĂ­ odkaz Maršál

ZS

2/2

Zk

6

Celkem minimálně kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#005716

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM173

Topics in MacroeconomicsJEM097

JEM097

JEM183

Mathematical Methods in MacroeconomicsJEM096

JEM096


Povinně volitelné předměty J#005816:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB121

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics with Microfoundations

ExternĂ­ odkaz Slavík

ZS

5/5

Zk

4

JEB129

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/1

Zk

2

JEB130

ExternĂ­ odkaz Introduction to Auctions

ExternĂ­ odkaz Kastl

ZS

3/0

Zk

2

JEB141

ExternĂ­ odkaz Introduction to Market Design

ExternĂ­ odkaz Kastl ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/0

Zk

2

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Komárek

LS

2/0

Zk

5

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Kočenda

ZS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Kočenda ExternĂ­ odkaz Brushko

ZS

2/2

Zk

6

JEM053

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii I

ExternĂ­ odkaz Sladký

ZS

2/2

Zk

6

JEM054

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii II

ExternĂ­ odkaz Sladký

LS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM087

ExternĂ­ odkaz Účetnictví cenných papírů

ExternĂ­ odkaz Hollmannová

LS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Portfolio Analysis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

4

JEM100

ExternĂ­ odkaz Corporate Governance

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

0/2

Zk

4

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bryndová

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM113

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

5

JEM115

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics and Consumer Preferences

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM129

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Investment Protection

ExternĂ­ odkaz Sekanina

LS

2/0

Zk

4

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM133

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního ekonomického práva

ExternĂ­ odkaz Lukášek

LS

2/0

Zk

4

JEM136

ExternĂ­ odkaz Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Van Koten

LS

2/2

Zk

6

JEM137

ExternĂ­ odkaz Real Estate Investment

ExternĂ­ odkaz Streblov ExternĂ­ odkaz Jandík

ZS

2/0

Zk

4

JEM138

ExternĂ­ odkaz Selected Topics in Financial Intermediation

ExternĂ­ odkaz Hoerová

LS

5/0

Zk

3

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

2/0

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Zk

2

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Růžička

LS

2/2

Zk

6

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Rusnák

ZS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM160

ExternĂ­ odkaz Robust statistics and econometrics

ExternĂ­ odkaz Víšek

LS

2/2

Zk

6

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl ExternĂ­ odkaz Šmejkal

LS

1/1

Zk

4

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

ZS

2/2

Zk

4

JEM171

ExternĂ­ odkaz Financial Derivatives

ExternĂ­ odkaz Babiak

LS

2/2

Zk

6

JEM172

ExternĂ­ odkaz Introduction to Hedge Funds and Venture Capital

ExternĂ­ odkaz Diamondopoulos

ZS

2/2

Zk

2

JEM174

ExternĂ­ odkaz Stata for Economists

ExternĂ­ odkaz Janhuba

LS

2/0

Zk

4

JEM181

ExternĂ­ odkaz Data Science with R

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/2

Zk

6

JEM182

ExternĂ­ odkaz Economics of Innovation

ExternĂ­ odkaz Sidorkin

ZS

2/2

Zk

6

JEM185

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

6

JEM197

ExternĂ­ odkaz Bank Asset and Liability Management

ExternĂ­ odkaz Walos ExternĂ­ odkaz Kotlán

LS

2/0

Zk

4

JEM201

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS/LS

0/4

Z

3

Celkem minimálně kreditů: 42


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#005816

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM034

Corporate FinanceJEM187 JEM188 JEM189


JEM044

International FinanceJEM186

JEM186

JEM092

Portfolio Analysis and Risk Management
JEM186

JEM094

Právo obchodních společností
JEM187

JEM100

Corporate Governance
JEM188

JEM111

International Macroeconomics

JEM004
JEM128

Financial Modelling Using MS Excel and VBA
JEM189

JEM136

Experimental Economics

JEM003

Kód plánu:

J16NEF829AB) Specializace finance, finanční trhy a bankovnictví


Povinně volitelné předměty - specializace J#005916:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Kočenda

ZS

2/2

Zk

6

JEM185

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

6

Celkem minimálně kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#005916

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM034

Corporate FinanceJEM187 JEM189 JEM188
Povinně volitelné předměty J#006016:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB129

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/1

Zk

2

JEB130

ExternĂ­ odkaz Introduction to Auctions

ExternĂ­ odkaz Kastl

ZS

3/0

Zk

2

JEB141

ExternĂ­ odkaz Introduction to Market Design

ExternĂ­ odkaz Kastl ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/0

Zk

2

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Komárek

LS

2/0

Zk

5

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Todua

LS

2/2

Zk

6

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika

ExternĂ­ odkaz Hušková ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub

ZS

2/2

Zk

6

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Kočenda ExternĂ­ odkaz Brushko

ZS

2/2

Zk

6

JEM053

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii I

ExternĂ­ odkaz Sladký

ZS

2/2

Zk

6

JEM054

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii II

ExternĂ­ odkaz Sladký

LS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM087

ExternĂ­ odkaz Účetnictví cenných papírů

ExternĂ­ odkaz Hollmannová

LS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Portfolio Analysis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

4

JEM100

ExternĂ­ odkaz Corporate Governance

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

0/2

Zk

4

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bryndová

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM115

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics and Consumer Preferences

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

4

JEM129

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Investment Protection

ExternĂ­ odkaz Sekanina

LS

2/0

Zk

4

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/0

Zk

5

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEM133

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního ekonomického práva

ExternĂ­ odkaz Lukášek

LS

2/0

Zk

4

JEM136

ExternĂ­ odkaz Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Van Koten

LS

2/2

Zk

6

JEM137

ExternĂ­ odkaz Real Estate Investment

ExternĂ­ odkaz Streblov ExternĂ­ odkaz Jandík

ZS

2/0

Zk

4

JEM138

ExternĂ­ odkaz Selected Topics in Financial Intermediation

ExternĂ­ odkaz Hoerová

LS

5/0

Zk

3

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

2/0

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

Zk

2

JEM142

ExternĂ­ odkaz Banking and Financial Regulation

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Růžička

LS

2/2

Zk

6

JEM158

ExternĂ­ odkaz Tools for Modern Macroeconometrics

ExternĂ­ odkaz Rusnák

ZS

2/2

Zk

6

JEM159

ExternĂ­ odkaz International Commercial Dispute Resolution

ExternĂ­ odkaz Hülle

LS

2/0

Zk

4

JEM160

ExternĂ­ odkaz Robust statistics and econometrics

ExternĂ­ odkaz Víšek

LS

2/2

Zk

6

JEM161

ExternĂ­ odkaz Private Equity

ExternĂ­ odkaz Fencl ExternĂ­ odkaz Šmejkal

LS

1/1

Zk

4

JEM162

ExternĂ­ odkaz Energy Markets & Economics

ExternĂ­ odkaz Valíčková ExternĂ­ odkaz Elms

ZS

2/2

Zk

4

JEM171

ExternĂ­ odkaz Financial Derivatives

ExternĂ­ odkaz Babiak

LS

2/2

Zk

6

JEM172

ExternĂ­ odkaz Introduction to Hedge Funds and Venture Capital

ExternĂ­ odkaz Diamondopoulos

ZS

2/2

Zk

2

JEM173

ExternĂ­ odkaz Topics in Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Kudashvili

LS

2/2

Zk

6

JEM174

ExternĂ­ odkaz Stata for Economists

ExternĂ­ odkaz Janhuba

LS

2/0

Zk

4

JEM181

ExternĂ­ odkaz Data Science with R

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/2

Zk

6

JEM182

ExternĂ­ odkaz Economics of Innovation

ExternĂ­ odkaz Sidorkin

ZS

2/2

Zk

6

JEM183

ExternĂ­ odkaz Mathematical Methods in Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

2/2

Zk

6

JEM184

ExternĂ­ odkaz New Keynesian DSGE Modeling

ExternĂ­ odkaz Maršál

ZS

2/2

Zk

6

JEM197

ExternĂ­ odkaz Bank Asset and Liability Management

ExternĂ­ odkaz Walos ExternĂ­ odkaz Kotlán

LS

2/0

Zk

4

JEM201

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS/LS

0/4

Z

3

Celkem minimálně kreditů: 42Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#006016

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM044

International FinanceJEM186

JEM186

JEM092

Portfolio Analysis and Risk Management
JEM186

JEM094

Právo obchodních společností
JEM187

JEM100

Corporate Governance
JEM188

JEM111

International Macroeconomics

JEM004
JEM128

Financial Modelling Using MS Excel and VBA
JEM189

JEM136

Experimental Economics

JEM003
JEM173

Topics in MacroeconomicsJEM097

JEM097

JEM183

Mathematical Methods in MacroeconomicsJEM096

JEM096


Kód plánu:

J16NEF829B


Kódy plánů:

J16NEF829A, J16NEF829BTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:25

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz