Fakulta sociálních věd UK
STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Návody a pomůcky
 

STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ

Praha 1, Smetanovo nábřeží 6, telefon: 222 112 240, 250, 258, 279, 280


SVI je jedním ze základních informačních zařízení fakulty, které spravuje veškeré kniho­vní a časopisecké fondy fakulty. SVI se skládá z centrální knihovny a oboro­vých knihoven jednotlivých institutů. Podrobné informace o knihovnách SVI UK FSV získáte na fakultních webových stránkách http://www.fsv.cuni.cz nebo na domovské stránce knihovny http://knihovna.czweb.org, případně na infor­mačních přednáškách pořádaných SVI na začátku zimního semestru.Vedoucí:

Mgr. Dagmar Kulhánková

Mail 

tel.: 222 112 280

Pracovníci:

Mgr. Milena Černá

Ivana Nováková

Jana Procházková

Marcela Schermerová

Mgr. Jitka Štruncová

Jiří Vaňkát

Jolana Vincíková

Eva VotápkováZákladní informace o Středisku vědeckých informací


Pracoviště Střediska vědeckých informací (dále jen SVI) slouží jako informační a stu­dij­ní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a zaměstnance UK, ale i pro veřejnost. Dvě studovny, studovna aktuálních časopisů a novin a studovna knih s men­ším volným výběrem, vyřizují především výpůjčky z fakultního kni­hov­ní­ho fon­du. Výpůjčky jsou převážně prezenční (knihy je možno studovat pouze ve stu­dov­ně knihovny). Jen malá část knih je určena k půjčování absenčnímu (pouze pro UK FSV). z to­hoto důvodu jsou v knihovně k dispozici kopírky na karty, zajišťující pořizování ko­­pií příslušných studijních materiálů pro osobní potřebu.


Ve studovně časopisů jsou k dispozici všechny aktuální časopisy a noviny, které knihovna odebírá popř. dostává prostřednictvím nadací (viz webové stránky naší knihovny na ExternĂ­ odkaz www.fsv.cuni.cz) a vázané starší ročníky vybraných odborných časopisů. Většina aktuálních periodik je ve volném výběru, pouze dražší časopisy se půjčují na vyžádání. Po předchozím objednání jsou zajišťovány výpůjčky vázaných retro­spek­tiv­ních ročníků časopisů a novin z depozitních fondů SVI (periodika tvoří cca 60 % cel­ko­vého počtu svazků knihovního fondu).


Ve studovně knih v Hollaru mají studenti studijních oborů Mediální studia, Žurna­lis­tika a Marketingová komunikace k dispozici i sylaby předmětů, které jsou součástí pří­slušných studijních plánů. Sylaby studijního programu Ekonomické teorie jsou k dis­pozici ve specilizované knihovně Institutu (viz Knihovna IES) a sylaby pro stu­dij­ní obory Mezinárodní teritoriální studia, Politologie, Sociologie a veřejná a sociální po­litika v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (viz knihovna Ji­no­nice).


Pro práci s elektronickými informačními zdroji (databáze, e-books, atd.) dostupnými v SVI a pro informační výuku je určena specializovaná studovna – „mediotéka“ s mul­­timediálními počítači na síti. Tato studovna je určena především studentům FSV.


Registrace do knihovny a výpůjčky z fondů SVI jsou pro studenty a zaměstnance UK zdarma. Úhrady za ztráty výpůjček, sankce za délku překročení stanovené výpůjční lhů­ty a vybrané služby jsou stanoveny „Ceníkem placených služeb a poplatků SVI UK FSV“.


Přihlášku do knihovny mohou studenti podat již při zápisu na fakultu. Jako le­gi­ti­ma­ce do knihovny slouží uživatelům z řad studentů „průkaz studenta“.Centrální knihovna


Knihovna Institutu komunikačních studií a žurnalistik

Mail 

telefon 222 112 240


Výpůjční doba

Po

10.00–19.00

Út

09.00–19.00

St

09.00–19.00

Čt

09.00–19.00

09.00–15.00

Vedle interních výpůjček zajišťuje SVI rovněž meziknihovní výpůjčky z domácích i za­hraničních knihoven. Mezinárodní meziknihovní výpůjčky jsou placenou službou. Mezinárodní výpůjčka z Evropských států stojí 200,– Kč a výpůjčka z Velké Británie a zámoří 400,– Kč.


Pro vyučující vypracovává SVI na požádání bezplatně kratší tematické rešerše ze svých fondů. Rešerše pro ostatní uživatele jsou placenou službou. Zájemci z řad stu­den­tů mohou v knihovně konzultovat literaturu k příslušným seminárním, bakalář­ským, diplomovým a jiným pracím.


Jako základní informační materiál slouží uživatelům knihovny elektronický katalog v in­tegrovaném knihovním softwaru TINLIB (dnes s cca 45 tisíci záznamy), zpří­stup­ňo­vaný jednak prostřednictvím knihovní počítačové sítě a současně i pomocí spe­ciál­ního software na INTERNETu. Zde je vystavena samostatně, ale i jako součást sou­bor­ného katalogu Univerzity Karlovy. Prostřednictvím INTERNETu je čtenářům rovněž umožněn přístup do digitalizovaných lístkových databází SVI UK FSV, ka­ta­logů některých významných knihoven, souborných katalogů a do velkého množství in­formačních databází. Dalšími informačními prameny jsou předmětový lístkový ka­ta­log budovaný v letech 1983–1995 a další specializované klasické katalogy (např. ča­so­pisů a novin). Prostřednictvím knihovny jsou rovněž zpřístupňovány specia­li­zo­va­né placené informační a bibliografické databáze. Výuku práce s těmito elektronic­ký­mi in­formačními zdroji zajišťuje SVI celoročně a bezplatně po předchozí domluvě. Součás­tí knihovny je též rozsáhlá příručka, zahrnující značné množství tištěných bib­li­o­gra­fií, encyklopedií, slovníků a ostatních informačních a dokumentačních materiálů.


Oborové knihovny


Knihovna Institutu sociologických studií,

Knihovna institutu politologických studií a

Knihovna Institutu mezinárodních studií


jsou součástí integrované Knihovny společenských věd T. G. Masaryka, která je umís­těna v budově UK v Praze 5-Jinonicích, ul. U Kříže 8–10, PSČ 158 00.


Vedoucí knihovny:

Mgr. Alena Matuzsková

Mail 

telefon: 251 080 435
Výpůjční doba

Po

08.30–19.00

Út

08.30–19.00

St

08.30–19.00

Čt

08.30–19.00

08.30–19.00

Další informace: ExternĂ­ odkaz http://knihovna.jinonice.cuni.czKnihovna Institutu ekonomických studií

Praha 1, Opletalova 26


Odpovědná knihovnice:

Eva Votápková

Mail 

tel.: 222 112 250

Knihovnice:

Jana Procházková

Mail 

Ivana Nováková

tel.: 222 112 331


Výpůjční doba

Po

10.00–19.30

Út

09.30–19.30

St

09.30–19.30

Čt

09.30–19.30

09.30–19.30


Knihovna Institutu ekonomických studií obsahuje na 6 800 svazků knih, časopisů a os­tatních dokumentů, převážně s ekonomickou problematikou. Prostřednictvím po­čí­ta­čové sítě je knihovna IES napojena na centrální knihovní server a tím poskytuje svým uživatelům informace na stejné úrovni jako centrální knihovna.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 19:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz