Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium_copy
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium


Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).


Absolventům bakalářských studijních oborů 6703R Sociologie a sociální politika, resp. sociologie a sociální antropologie FSV UK, kteří absolvují v akademickém roce 2007/2008 a dalších letech, může děkan prominout přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia sociologie, jestliže bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, ve kterém se přihlásili, s průměrnou známkou do 1,7


Magisterské studium sociologie na ISS FSV UK je rozděleno do čtyř zaměření (specializací):

  1. Dynamika soudobých společností


  2. Sociální konstrukce identit


  3. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie


  4. Teoretická sociologie
Tato zaměření navzájem propojuje tzv. Společný povinný základ, jehož kurzy jsou povinné pro všechny specializace

Garant: Doc. Milan TUČEK, CSc.


Celkové studijní povinnosti:120 kreditůSpolečný povinný základ28 kreditůPovinné předměty ve specializaci46 kreditůPovinně volitelné předmětyminimálně 34 kreditůVolitelné předměty *):maximálně 12 kreditů


*) Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK


Magisterská státní zkouška sestává z následujících částí:

  1. Sociologie v soudobém světě

  2. Zkouška ze zaměření

  3. Obhajoba diplomové práce


Organizace studia

Studijní plán magisterského se skládá ze čtyř povinných předmětů, které jsou společné pro všechna zaměření, z pěti, resp. Šesti povinných předmětů (teorie i metodologie) v každém zaměření plus diplomového semináře, který je organizován pro každé zaměření zvlášť. Každý student/ka si k tomuto povinnému základu přidává specializované přednášky nabízené v rámci povinně volitelných kurzů, mezi které patří i kurzy ostatních zaměření. Může podle odborného zájmu navštěvovat kurzy vypisované na jiných institutech a fakultách (FHS, FF), které se počítají do skupiny volitelných předmětů. Do jednotlivých zaměření se studenti zapisují podle své volby při zápisu do studia. Vedoucí zaměření má právo stanovit nejvyšší počet zapsaných do zaměření. Pokud tak učiní, zveřejní současně kriteria výběru.


Společný povinný základ (28 kreditů) J#00151

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM002

ExternĂ­ odkaz Dilema jednání a struktury v sociologické teorii

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

7

JSM004

ExternĂ­ odkaz Obecná metodologie

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

1/2

Zk

7

JSM007

ExternĂ­ odkaz Filosofie a sociologie pozdně moderní doby

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

7

JSM420

ExternĂ­ odkaz Současná sociální teorie

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

7


Jednotlivá ZAMĚŘENÍ:A. DYNAMIKA SOUDOBÝCH SPOLEČNOSTÍ

(vedoucí zaměření Doc. Milan Tuček, CSc)


Zaměření Dynamika současných společností se zabývá aktuálními makro – i mezo-problémy české společnosti v Evropské unii, její dynamikou, kritickými jevy, procesy a událostmi, formálními i neformálními světy. Volí problémový a participativní přístup. Zdůrazňuje mezioborovost zejména ve vazbě na politologii, ekonomii, sociální antropologii, právo, mediální a teritoriální studia. Vyvažuje teorii a empirii. Rozvíjí paradigmatický dialog v teorii i metodologii.


Absolventi zaměření získají dobrou a poměrně všestrannou orientaci v problematice soudobých společností posilovanou analytickou dovedností, bohatou četbou a dílčí zkušeností s empirickým výzkumem. Své uplatnění mohou hledat vedle základního a aplikovaného výzkumu v širokém spektru zaměstnání v oblasti státní správy, nevládních organizací a všude tam, kde je vyžadována komunikace s politickým a hospodářskými světem


Povinné předměty v zaměření (46 kreditů): J#00152

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

2/0

Zk

8

JSM013

ExternĂ­ odkaz Sociální konstrukce hospodářských a správních institucí

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS

2/1

Zk

8

JSM070

ExternĂ­ odkaz Teorie sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/1

Zk

8

JSM115

ExternĂ­ odkaz Lidské zdroje v evropské perspektivě

ExternĂ­ odkaz Kuchař

LS

2/0

Zk

8

JSM485

ExternĂ­ odkaz Diplomovyý seminář DSS

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

6


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti u teto skupiny nejsou


Studijní plán:

JSM02012 (A)


B. SOCIÁLNÍ KONSTRUKCE IDENTIT

(vedoucí zaměření Mgr. Martin Hájek, PhD)


Zaměření Sociální konstrukce identit nabízí výuku sociologie z interakční a konstruktivistické perspektivy. Studenti jsou seznamováni se způsoby, strategiemi a praktikami, jakými je vytvářena (konstruována) zdánlivě samozřejmá realita kolektivních i osobních identit a společenských institucí. Zaměření je postaveno na sadě teoreticky a metodologicky orientovaných kurzů, zajišťujících důkladnou konceptuálně-metodologickou průpravu, a jednak na volitelných speciálních kurzech věnovaných konkrétním sociálním fenoménům. Cílem zaměření je formování specialistů-analytiků soudobé společnosti, kteří získají tyto dovednosti:


  1. formulovat relevantní sociologické otázky týkající se současného sociálního dění s důrazem na jeho procesuální a interaktivní charakter,

  2. navrhovat a provádět kvalitativně orientované výzkumy,

  3. erudovaně interpretovat výsledky vlastních i cizích výzkumů a zasadit je do kontextu aktuálního společenského dění i odborných teorií.


Absolventi orientovaní na konstrukci kolektivních identit a institucí mohou působit ve státních i nestátních organizacích zabývajícími se imigrací, mezietnickými konflikty, rasismem, regionalismem, vzděláváním příslušných terénních i administrativních pracovníků, apod. Absolventi se zájmem o problematiku osobních identit by měli najít uplatnění zejména ve sféře sociální analýzy popř. pomoci věnující se drogově závislým, obětem (domácího) násilí, tělesně postiženým, apod. V neposlední řadě je třeba zmínit absolventy vzdělané v sociologicky zakotvené diskursivní analýze, kteří mohou působit na poli analýzy médií.


Povinné předměty v zaměření (46 kreditů): J#00153

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM013

ExternĂ­ odkaz Sociální konstrukce hospodářských a správních institucí

ExternĂ­ odkaz Kabele

ZS

2/1

Zk

8

JSM022

ExternĂ­ odkaz Sociologie každodennosti

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/1

Zk

8

JSM023

ExternĂ­ odkaz Současnost kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM061

ExternĂ­ odkaz Identita a pamět

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM216

ExternĂ­ odkaz Kulturní obrat ve výzkumu sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/1

Zk

8

JSM486

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář SKI

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

6


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti u teto skupiny nejsou


Studijní plán:

JSM03012 (B)


C. APLIKOVANÝ VÝZKUM A JEHO METODOLOGIE

(vedoucí zaměření Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.)


Cílem zaměření Aplikovaný výzkum a jeho metodologie je nabídnout studentům kvalifikaci, která jim umožní uplatnit se ve výzkumu, a to jak ve výzkumné agentuře, tak v akademické sféře. Kromě toho jim získané analytické dovednosti a metodologické zkušenosti umožní působit v oblasti analýzy médií, ve sféře public relations i v analytických týmech státní správy, podniků a neziskových organizací.


Absolventi zaměření získají zkušenost z alespoň jednoho rozsáhlého výzkumného projektu formou výzkumného kolokvia, seznámí se s kvantitativními i kvalitativními metodami vhodnými pro aplikovaný výzkum i s praxí tohoto výzkumu. Podle svého zájmu si doplní kvalifikaci o podrobnější znalosti specifické oblasti sociologie z nabídky výběrových kurzů. Důraz zaměření je kladen na metodologický rozbor problému, volbu vhodných metod řešení včetně využití výzkumných archivů, mezinárodní komparace a internetu, na etiku výzkumné práce a prezentaci výsledků.


Povinné předměty v zaměření (46 kreditů): J#00154

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Krejčí

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Aplikovaný sociologický výzkum

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

6

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM034

ExternĂ­ odkaz Analýza kvantitativních dat

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/1

Zk

6

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS/LS

0/0

Z

2

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM413

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium A

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

0/2

Z

4

JSM487

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář AVM

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

6


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM032

Aplikovaný sociologický výzkum


JSM031JSM034

Analýza kvantitativních dat

JSM031
JSM036

Výzkumná praxe 100 hod.

JSM031
JSM312

Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology


JSM031JSM413

Výzkumné kolokvium AJSM416Studijní plán:

JSM04012 (C)


D. TEORETICKÁ SOCIOLOGIE

(vedoucí zaměření PhDr. Jan Balon, PhD)


Zaměření Teoretická sociologie se neomezuje na studium „klasiků“ a módních trendů, těžiště je ve zkoumání soudobých společností a jejich nedávných historických kořenů tak, jak byly reflektovány v moderní a postmoderní sociologii. Studium teoretické sociologie chce být (i na základě volby studentů) úzce propojeno s orientací v základních problémech soudobé filosofie, historiografie, teorie médií, estetiky a kulturní a sociální antropologie, případně kulturologie. Absolvent by měl být solidně kvalifikován k výkonu expertizních funkcí zejména dlouhodobého charakteru a ve vazbě na empirický výzkum, k organizačním a kreativním aktivitám v akademické oblasti, žurnalistice, redaktorské práci, ke koncepčním činnostem v nakladatelstvích atd.


Povinné předměty v zaměření (46 kreditů): J#00155

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM070

ExternĂ­ odkaz Teorie sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/1

Zk

8

JSM451

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a moderní filosofie

ExternĂ­ odkaz Maršálek ExternĂ­ odkaz Doleček

LS

2/0

Zk

8

JSM455

ExternĂ­ odkaz Praktická cvičení (rétorika, rozhovor, psaní textů)

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/3

Z

8

JSM481

ExternĂ­ odkaz Společnosti a myslitelé pozdní doby

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

2/0

Zk

8

JSM488

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář TS

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

6

JSM490

ExternĂ­ odkaz Vybrané osobnosti sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

8


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti u teto skupiny nejsouStudijní plán:

JSM05012 (D)Povinně volitelné předměty pro všechna zaměření A, B, C, D (min. 34 kreditů): J#00156

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM014

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie města

ExternĂ­ odkaz Sládek

ZS

2/0

Zk

6

JSM015

ExternĂ­ odkaz Klíčové problémy vývoje soc. struktury ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/1

Zk

6

JSM035

ExternĂ­ odkaz Sociologie reklamy a komerční komunikace

ExternĂ­ odkaz Benda

LS

2/1

Zk

6

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

7

JSM097

ExternĂ­ odkaz Sociální změna

ExternĂ­ odkaz Tomášek

LS

1/1

Zk

6

JSM098

ExternĂ­ odkaz Sociální obraty v umění

ExternĂ­ odkaz Kubíčková

LS

2/0

Zk

5

JSM099

ExternĂ­ odkaz Seminář zprostředkujících technik sociologického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Buchtík

LS

0/2

Zk

4

JSM116

ExternĂ­ odkaz Sociálně prostorové problémy soudobých měst

ExternĂ­ odkaz Illner

ZS/LS

2/0

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

7

JSM302

ExternĂ­ odkaz Seminář Kabinetu teorie a historie sociologie I

ExternĂ­ odkaz Maršálek ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

6

JSM303

ExternĂ­ odkaz Seminař Kabinetu teorie a historie sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Maršálek

LS

0/2

Z

6

JSM304

ExternĂ­ odkaz Entnografie současného města

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

6

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/1

Zk

7

JSM407

ExternĂ­ odkaz Gender, rodina a socializace

ExternĂ­ odkaz Maříková ExternĂ­ odkaz Křížková

ZS

2/0

Zk

5

JSM419

ExternĂ­ odkaz Sociologie kultury a umění

ExternĂ­ odkaz Paulíček ExternĂ­ odkaz Kotlík

LS

2/1

Zk

5

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Kandert

ZS

2/0

Zk

7

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

6

JSM450

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie a klasické filosofie

ExternĂ­ odkaz Maršálek ExternĂ­ odkaz Doleček

ZS

2/0

Zk

8

JSM454

ExternĂ­ odkaz Řízená čtení soudobých sociologických textů I

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Z

6

JSM456

ExternĂ­ odkaz Totalitární systémy: sociologie, politika, ideologie a estetika

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Konvička ExternĂ­ odkaz Kotík

LS

2/0

Zk

7

JSM473

ExternĂ­ odkaz Sociologie propagandy

ExternĂ­ odkaz Kotík ExternĂ­ odkaz Paulíček

ZS

1/1

Zk

6

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

7

JSM489

ExternĂ­ odkaz Figury paměti v současném umění

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

2/1

Zk

7

JSM492

ExternĂ­ odkaz Durkheim a socialní jednání

ExternĂ­ odkaz Horák

ZS

2/0

Zk

6

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8


JSM1001 A Sociology of Law and Economics (Sabine Frerichs) - 6 kr, kurz bude počítán jako PV


Předměty JSM014, JSM062, JSM407, JSM419, JSM456, JSM473 se vypisuje jednou za dva rokyStudijní plány:

JSM02012 (A), JSM03012 (B), JSM04012 (C), JSM05012 (D)
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz