Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Balkánská, eurasijská a středoevropská studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

20102011 Balkánská, eurasijská a středoevropská studia

Obor Balkánská, eurasijská a středoevropská studia sleduje jednotlivé státy teritoria, rozděleného do tří regionů: balkánského, eurasijského prostoru a středovýchodní Evropy. Tento obor je prioritně zaměřen na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program tohoto magisterského oboru stejně jako jednotlivé přednášky vychází z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků katedry.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na FSV UK, kteří chtějí postoupit na magisterský obor Balkánská, eurasijská a středoevropská studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru absolvovat předměty JMB011 Moderní dějiny Ruska a JMB013 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy. Studenti, kteří přicházejí na obor Balkánská, euroasijská a středoevropská studia z jiných fakult, jsou povinni absolvovat tyto kursy v průběhu studia, zapisují si je však pod magisterskými kódy JMM503 Moderní dějiny Ruska a JMM505 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy; kredity za tyto předměty se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš ŠVEC, CSc.Celkové studijní povinnosti:  120 kreditů

Povinné předměty: 72 kreditů

Povinně volitelné předměty: minimálně 36 kreditů

Volitelné předměty: 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

Části:

1. Dějiny Ruska a středo- a jihovýchodní Evropy (jedna otázka)

2. Balkán, eurasijský prostor a středovýchodní Evropa v současném světě - reálie 90. let 20. století a počátku nového století (jedna otázka)

3. Regionální specializace (jedna otázka, kterou student volí dle své specializace z problematiky regionu Balkánu nebo eurasijského prostoru nebo středovýchodní Evropy mimo téma diplomové práce: politický systém, zahraniční politika, kultura, právo, sociálně ekonomické problémy, národnostní poměry, náboženství a církve).

4. Obhajoba diplomové práce


Povinné předměty (J#0139)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM085

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM086

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM087

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM089

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

0/2

KZ

4

JMM091

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace balkánských dějin

ExternĂ­ odkaz Šístek

ZS

1/1

Zk

6

JMM092

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace ruských dějin

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM093

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

6

JMM094

ExternĂ­ odkaz Politické systémy postsovětského prostoru

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

1/1

Zk

6

JMM095

ExternĂ­ odkaz Politické systémy zemí středo- a jihovýchodní Evropy II.

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

1/1

Zk

6

JMM097

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JMM099

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství současné střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Zk

6

JMM183

ExternĂ­ odkaz Současná východní Evropa I

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

1/1

Z

3

JMM184

ExternĂ­ odkaz Současná východní Evropa II

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM188

ExternĂ­ odkaz Economic transformation in the post-Soviet area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM189

ExternĂ­ odkaz Economic transformation in East Central and Southeastern Europe

ExternĂ­ odkaz Cibulková

ZS

1/1

Zk

6

JMM503

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

4/2

Z

1

JMM505

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

4/2

Z

1

Celkový počet kreditů: 78Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM085

Diplomový seminář I

JMM089
JMM086

Diplomový seminář II

JMM085
JMM087

Diplomový seminář III

JMM086
JMM091

Koncepce a interpretace balkánských dějin
JMMZ040

JMM092

Koncepce a interpretace ruských dějin
JMMZ081

JMM093

Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy
JMMZ082

JMM094

Politické systémy postsovětského prostoru
JMMZ050 JMMZ051

JMM095

Politické systémy zemí středo- a jihovýchodní Evropy II.

JMM094JMM050 JMM051

JMM097

Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy
JMM422

JMM183

Současná východní Evropa I

JMM085
JMM184

Současná východní Evropa II

JMM183
JMM503

Moderní dějiny Ruska
JMB011

JMM505

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy
JMB013

V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a předložit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s garantem oboru. Teprve po schválení těchto tezí se studenti zapisují do prvního semestru diplomního semináře.

Předměty JMM183 a JMM184 si studenti zapisují v posledních dvou semestrech studia.


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0097, J#0024


Povinně volitelné předměty J#0097 - jazyky pro magisterské obory IMS

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/3

Zk

4

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Marková

LS

0/3

KZ

4

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

KZ

4

JMM524

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty BESES I

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

1/1

KZ

4

JMM564

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty BESES II

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

1/1

Z

3

Minimální počet kreditů: 15


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat anglický jazyk s ukončením Zk, němčinu nebo francouzštinu nebo ruštinu s ukončením minimálně Kz, v rámci předmětů Rozšíření jazykových kompetencí I a II studenti absolvují jeden cizí jazyk regionu minimálně s ukončením KZ a jeden cizí regionální jazyk s ukončením Z. Studenti volí předmět Rozšíření jazykových kompetencí I a II po konzultaci s garantem oboru.


Povinně volitelné předměty J#0140

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ042

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries.

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ099

ExternĂ­ odkaz Parties and Party Systems in Southeastern Europe after 1989

ExternĂ­ odkaz Marantzidis ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JMMZ178

ExternĂ­ odkaz Islam in the Post-Communist Area

ExternĂ­ odkaz Aslan ExternĂ­ odkaz Horák

LS

1/1

Zk

6

JMM023

ExternĂ­ odkaz Stáž pro studenty BESES

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM024

ExternĂ­ odkaz Internship for BESES Students

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM025

ExternĂ­ odkaz Putin´s Russia

ExternĂ­ odkaz Vorlová

LS

1/1

Zk

6

JMM034

ExternĂ­ odkaz Obrazy a stereotypy Balkánu

ExternĂ­ odkaz Šístek

ZS

1/1

Zk

6

JMM096

ExternĂ­ odkaz Ethno-Nationalist History-Making in the Post-Communist World

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

1/1

Zk

6

JMM102

ExternĂ­ odkaz Zrození SSSR jako velmoci. Společenský systém, jeho vliv a místo v XX. století.

ExternĂ­ odkaz Reiman

LS

1/1

Zk

6

JMM120

ExternĂ­ odkaz Proměny sovětské zahraniční politiky

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

KZ

4

JMM121

ExternĂ­ odkaz Central European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

LS

0/4

Z

3

JMM122

ExternĂ­ odkaz Ruská výtvarná avantgarda

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

1/1

Zk

5

JMM123

ExternĂ­ odkaz Dějiny a společnost v ruské kinematografii

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

0/4

Z

3

JMM124

ExternĂ­ odkaz Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMM130

ExternĂ­ odkaz Ethno-Political Conflicts in the Caucasus

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS

1/1

Zk

6

JMM187

ExternĂ­ odkaz Formirovanije postsovetskovo prostranstva

ExternĂ­ odkaz Horák

ZS

1/1

KZ

4

JMM257

ExternĂ­ odkaz Sovětský stát a společnost 1941-1945

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

5

JMM300

ExternĂ­ odkaz Armáda jako integrační faktor ruské společnosti

ExternĂ­ odkaz Litera

LS

1/1

Zk

5

JMM301

ExternĂ­ odkaz Bělorusko po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Z

3

JMM302

ExternĂ­ odkaz Russia after 1991

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Z

3

JMM303

ExternĂ­ odkaz Pobaltí po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

Z

3

JMM305

ExternĂ­ odkaz Ukrajina po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM368

ExternĂ­ odkaz Maďarsko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

1/1

Z

3

JMM369

ExternĂ­ odkaz Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMM370

ExternĂ­ odkaz Slovanství a panslavismus

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM371

ExternĂ­ odkaz Formování moderního národa na Balkáně

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM372

ExternĂ­ odkaz Dva "rozpady" Jugoslávie

ExternĂ­ odkaz Tejchman

ZS

1/1

KZ

4

JMM384

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JMM390

ExternĂ­ odkaz Slovensko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

0/2

Z

3

JMM429

ExternĂ­ odkaz Dictatorships in the Balkans

ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

6

JMM460

ExternĂ­ odkaz Oil and Gas in the Post Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM510

ExternĂ­ odkaz Geografie pro RVES

ExternĂ­ odkaz Pečenka

LS

2/2

Zk

5

JMM522

ExternĂ­ odkaz Bulharsko po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Kouba

ZS

1/1

Z

3

JMM523

ExternĂ­ odkaz Srbsko a Makedonie v souřadnicích albánské otázky

ExternĂ­ odkaz Kouba

LS

1/1

KZ

4

JMM566

ExternĂ­ odkaz History and Present in South East European Cinema

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

LS

0/4

Z

3

JMM567

ExternĂ­ odkaz Dějiny a současnost v kinematografiích jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea ExternĂ­ odkaz Králová

LS

0/4

Z

3

JPM191

ExternĂ­ odkaz Russian Foreign Policy, ES

ExternĂ­ odkaz Žídková

LS

1/1

Zk

6

J#0138

ExternĂ­ odkaz skupina "Zahraniční stáže IMS"


Minimální počet kreditů: 21


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM091

Koncepce a interpretace balkánských dějin
JMMZ040

JMM510

Geografie pro RVES
JMB122 JMB001Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz