Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Německá a rakouská studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Německá a rakouská studia

Úkolem oboru je sledovat v širších souvislostech jednotlivé státy daného teritoria, jakož i osudy německých, ev. židovských menšin. Prioritami multidisciplinárního zaměření jsou historie, sociálně-politický a právní systém, ekonomika a kultura. Je určen absolventům bakalářského a magisterského studia.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti, kteří přicházejí z jiných fakult nebo z jiných bakalářských oborů na UK FSV a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou povinni absolvovat kursy JMB009 Dějiny německy mluvících zemí a JMB118 Geografie NMZ v průběhu studia, zapisují si je však pod magisterským kódem JMM501 Dějiny německy mluvících zemí pro magistry a JMM487 Geografie německy mluvících zemí.


Garantem oboru je Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 30

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ020) Moderní dějiny německy mluvících zemí (1 otázka)

  3. (JSZ021) Politický a právní systém německy mluvících zemí (1 otázka)

  4. (JSZ022) Kultura, ekonomika a sociální systém německy mluvících zemí (1 otázka)


Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 1-3) nesmí být předmětem diplomové práce.


Povinné předměty: (J#0021)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM043

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I.

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Kaiserová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM044

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Kaiserová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM045

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Kaiserová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM050

ExternĂ­ odkaz Konzeptionen und Interpretationen der Geschichte der deutschsprachigenen Länder

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

0/2

Zk

6

JMM051

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

2/2

Zk

6

JMM052

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

2/2

Zk

6

JMM056

ExternĂ­ odkaz Deutsche und österreichische Kultur im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Kaiserová

ZS

1/1

Zk

6

JMM059

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

0/2

KZ

4

JMM060

ExternĂ­ odkaz Umění německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Pelánová

ZS

0/2

Zk

6

JMM061

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen I.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

Z

3

JMM350

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ I

ExternĂ­ odkaz Mlsna

ZS

1/1

Z

3

JMM351

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém NMZ II

ExternĂ­ odkaz Mlsna

LS

1/1

Zk

6

JMM352

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN I

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/3

Z

3

JMM353

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN II

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/3

Zk

6

JMM487

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Baštová

LS

0/2

Z

2

JMM501

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí pro magistry

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

4/0

Z

2

JMM568

ExternĂ­ odkaz Německo a Rakousko po roce 1990 pro magistry

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

4

JMM569

ExternĂ­ odkaz Německo a východní Evropa ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

6

Celkový počet kreditů: 78


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM044

Diplomový seminář II

JMM043
JMM045

Diplomový seminář III

JMM044
JMM353

Zahraniční politika SRN II

JMM352
JMM487

Geografie německy mluvících zemí
JMB118

JMM501

Dějiny německy mluvících zemí pro magistry
JMB009Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0109, J#0022


Povinně volitelné předměty J#0109 - jazyky IMS pro Německá a rakouská studia


Studenti musí během magisterského studia prokázat znalost dvou (světových) jazyků na úrovni zkoušky a jednoho dalšího jazyka na úrovni zápočtu. Jako splněná studijní povinnost mohou být uznány zkoušky či zápočty dosažené během předchozího vysokoškolského studia v jakémkoliv studijním cyklu (provádí garant studijního oboru, resp. jím pověřený pracovník) nebo osvědčení a certifikáty vydávané různými subjekty, poskytujícími jazykovou výuku (provádí Kabinet jazykové přípravy FSV UK). Zápočet z třetího jazyka mohou studenti obdržet až po prokázání znalostí dvou jazyků na úrovni zkoušky. Zkoušky a zápočty uznané z předchozího studia se chápou jako "volitelné předměty".


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JMM512

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro magistry NRS

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/3

Z

2

minimální počet kreditů: 2


Udělení zápočtu z III. jazyka (tedy splnění předmětu JMM512) je podmíněno složením 2 zkoušek ze světových jazyků v bakalářském studiu.


Povinně volitelné předměty J#0022

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

AHSV20077

ExternĂ­ odkaz SP - Deutsche Geschichte IV: Die Weimarer Republik 1919-1933


ZS

2/0

Kv

2

AHSV20080

ExternĂ­ odkaz PVP 3 - Mittel- und Osteuropa seit 1989. „Zurück nach Europa“?


ZS

0/2

Zk

4

AHSV20081

ExternĂ­ odkaz SP - Democracy and its enemies in Central and Eastern Europe between the world wars


ZS

0/2

Kv

2

JMM062

ExternĂ­ odkaz Konversatorium zu den aktuellen Fragen II.

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

KZ

4

JMM447

ExternĂ­ odkaz Tutorium

ExternĂ­ odkaz Tuczek

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM549

ExternĂ­ odkaz Současnost německy mluvících zemí v zrcadle kinematografie

ExternĂ­ odkaz Šafařík

ZS

1/1

Zk

5

JMM550

ExternĂ­ odkaz Österreich im 20. Jahrhundert. Geschichte und Politik

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

Zk

6

JMM552

ExternĂ­ odkaz Arbeit, Entbehrung, Nationalismus. Alltag und Heimatfront im Habsburgerreich 1914-1918.

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Zk

5

JMM553

ExternĂ­ odkaz "Ausländer" und "Fremde" unter Verdacht. Ethnizität und Kriminalität in Deutschland vom 19. Jahrhundert bis heute.

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

LS

1/1

Zk

5

JMM554

ExternĂ­ odkaz Europa zwischen nationaler und regionaler Identität unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Länder.

ExternĂ­ odkaz Truetzschler

ZS

1/1

Zk

5

JMM555

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 1


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM556

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 2


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM557

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 3


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM558

ExternĂ­ odkaz Veranstaltung des deutschen Gastdozenten 4


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM559

ExternĂ­ odkaz Předměty uznané ze zahraniční studijní stáže 1


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM560

ExternĂ­ odkaz Předměty uznané ze zahraniční studijní stáže 2


ZS/LS

0/2

Z

3

JMM561

ExternĂ­ odkaz Předměty uznané ze zahraniční studijní stáže 3


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM562

ExternĂ­ odkaz Předměty uznané ze zahraniční studijní stáže 4


ZS/LS

0/2

Z

3

JMM611

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž v České republice

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM612

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 28


Pozn.: Kurzy zahraničních vyučujících (Veranstaltung des deutschen Gastdozenten I-IV, JMM555-JMM558) jsou oznámeny podle aktuální nabídky vyhláškou garanta oboru NRS před zahájením výuky v zimním, resp. letním semestru. Více informací na ims.fsv.cuni.cz.


Bez ukončení kurzu (semináře) označeného nižší římskou číslicí nelze postoupit do kursu v pořadí vyššího. Studenti, kteří nejsou bakaláři IMS, si mohou se souhlasem garanta oboru také vybrané bakalářské kursy. Podmínkou zápisu je předchozí souhlas vyučujícího příslušného kurzu.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:34

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz