Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Evropská studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Evropská studiaÚkolem oboru je sledovat evropský integrační proces v jeho multidimenzionalitě. Nabízené kurzy jsou zaměřené na historický vývoj evropské integrace, její politické a ekonomické aspekty, institucionální systém EU, vybrané klíčové politiky EU, její akuiální problémy a postavení České republiky v integračním procesu. Součástí studia je uvedení do problematiky teoretického uchopování evropské integrace.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


  • Francouzská specializace

    V rámci oborů evropská studia a západoevropská studia mají studenti po splnění nejméně 50 kreditů z nabídky přednášek stálých i hostujících profesorů, zaměřených na moderní dějiny Francie, sociálně-politické reálie a na francouzský pohled na evropskou integraci možnost získat certifikát francouzské vlády o absolvování programu Francouzská specializace. Pro bližší informace viz webové stránky katedry západoevropských studií.

  • Britská specializace

    V rámci oborů evropská studia a západoevropská studia mají studenti po splnění nejméně 40 kreditů z nabídky přednášek stálých i hostujících profesorů, zaměřených na moderní dějiny Velké Británie, sociálně-politické reálie a na britský pohled na evropskou integraci možnost získat certifikát o absolvování programu Britská specializace. Pro bližší informace viz webové stránky katedry západoevropských studií.

Garantem oboru je Doc. JUDr. PhDr. Ivo ŠLOSARČÍK, LL.M., Ph.D.


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty:

75 kreditů

Povinně volitelné předměty:

minimálně 33 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Státní zkouška:


Části:


  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ019) Dějiny evropské integrace

  3. (JSZ591) Aktuální ekonomické, politické, sociální a právní problémy v evropské integraci, aktuální problémy postavení ČR v EU

  4. Otázka z jiného oboru než je obor diplomové práce: ekonomie, právo, politologie, mezinárodní vztahy, sociologie, mezinárodní teritoriální studia, masová komunikace


Povinné předměty: (J#0019)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM142

ExternĂ­ odkaz Historické a kulturní předpoklady evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Rak

ZS

2/0

KZ

5

JMM251

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JMM259

ExternĂ­ odkaz Instituce EU

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

6

JMM290

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM291

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM292

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III.

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM322

ExternĂ­ odkaz Evropská ekonomická integrace

ExternĂ­ odkaz Debnárová

LS

2/0

Zk

6

JMM531

ExternĂ­ odkaz The EU and the Member States after 2000

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM548

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace - teorie a příklady

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

JMM580

ExternĂ­ odkaz Evropa států a regionů

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMM581

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář pro ES

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

0/2

KZ

4

JMM582

ExternĂ­ odkaz Politiky EU

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

2/0

Zk

6

JMM584

ExternĂ­ odkaz Velké debaty evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

2/2

Zk

6

JMM588

ExternĂ­ odkaz Evropská unie v mezinárodních vztazích

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

2/2

Zk

9

Celkový počet kreditů: 75


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM251

Právní rámec evropské integrace
JMM385

JMM291

Diplomový seminář II.

JMM290
JMM292

Diplomový seminář III.

JMM291
JMM582

Politiky EU
JMM310

JMM584

Velké debaty evropské integraceJMM525

JMM525

JMM588

Evropská unie v mezinárodních vztazíchJMM586

JMM586


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0093, J#0020


Povinně volitelné předměty J#0093 - jazyky pro magisterské obory IMS:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Marková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

JMM512

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro magistry NRS

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/3

Z

2

Minimální počet kreditů: 8


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat dva různé cizí jazyky, z toho první s ukončením ZK a druhý s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tyto kurzy je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.


V průběhu prvního, nejpozději druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit projekt diplomové práce. Teprve po předložení tohoto projektu se mohou zapsat do prvního semestru diplomového semináře.


Povinně volitelné předměty J#0020:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Šmídková

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Etika a ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JMMZ042

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries.

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ092

ExternĂ­ odkaz British Liberalism

ExternĂ­ odkaz Butt Philip

LS

1/1

Zk

6

JMMZ173

ExternĂ­ odkaz British government in hard times, 2005-2011

ExternĂ­ odkaz McLean

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ174

ExternĂ­ odkaz British Perspectives on EU economic policies: from a single market to a single currency

ExternĂ­ odkaz Butt Philip

LS

1/1

Zk

6

JMM051

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

2/2

Zk

6

JMM052

ExternĂ­ odkaz Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

2/2

Zk

6

JMM132

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující C


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM133

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující D


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM134

ExternĂ­ odkaz British Politics

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM135

ExternĂ­ odkaz Le systeme politique et institutionnel de la France

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

6

JMM136

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Beneluxu

ExternĂ­ odkaz Drulák

LS

1/1

Zk

6

JMM179

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující A


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM180

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující B


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM198

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující E


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM202

ExternĂ­ odkaz Cultural Pluralism and Antidiscrimination in WE and USA

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

LS

1/1

Zk

6

JMM247

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Skandinávie

ExternĂ­ odkaz Hořejšová

ZS

1/1

Zk

6

JMM248

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Irska

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JMM285

ExternĂ­ odkaz L´histoire de la France apres 1945

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

6

JMM299

ExternĂ­ odkaz České myšlení o Evropě

ExternĂ­ odkaz Rak

ZS

2/0

Zk

5

JMM373

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

0/2

KZ

4

JMM375

ExternĂ­ odkaz Sociálně-politický vývoj Skotska ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

KZ

4

JMM383

ExternĂ­ odkaz Vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

KZ

4

JMM403

ExternĂ­ odkaz Politicko-ekonomický vývoj moderního Španělska

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

1/1

KZ

4

JMM405

ExternĂ­ odkaz Hlavní problémy moderních francouzských dějin

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

1/1

KZ

4

JMM408

ExternĂ­ odkaz Séminaire d´actualités

ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM415

ExternĂ­ odkaz Francouzská zahraniční politika

ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS

1/1

KZ

4

JMM449

ExternĂ­ odkaz Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM453

ExternĂ­ odkaz Moderní britské dějiny

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM454

ExternĂ­ odkaz Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

ExternĂ­ odkaz Kasáková

ZS

1/1

KZ

3

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM530

ExternĂ­ odkaz European Comparative Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM532

ExternĂ­ odkaz Současná britská zahraniční politika

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

KZ

4

JMM534

ExternĂ­ odkaz Česká republika v Evropské unii - aktéři a zájmy

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JMM536

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova - společná politika EU

ExternĂ­ odkaz Svačinová

LS

1/1

KZ

4

JMM537

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace moderních dějin

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

1/1

Zk

6

JMM544

ExternĂ­ odkaz Moderní francouzská kultura

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

KZ

4

JMM583

ExternĂ­ odkaz Evropská energetická politika a energetická bezpečnost EU

ExternĂ­ odkaz Fischer

ZS

1/1

KZ

4

JMM585

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Skotska, Walesu a Severního Irska po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

1/1

KZ

4

JMM587

ExternĂ­ odkaz Contemporary British Foreign and European Policy

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

0/2

KZ

4

JMM589

ExternĂ­ odkaz Veřejná diplomacie Evropské unie

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

0/2

KZ

4

JMM590

ExternĂ­ odkaz EU in its Southeastern Neighbourhood: Policies and Expectations

ExternĂ­ odkaz Najšlová

LS

1/1

KZ

4

JMM607

ExternĂ­ odkaz Stáž pro studenty ES

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM608

ExternĂ­ odkaz Internship Report - ES

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS/LS

0/2

Z

3

JPM011

ExternĂ­ odkaz Decentral.a federalismus v zemích záp.Evropy

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

6

JPM050

ExternĂ­ odkaz EU - vývoj společenství , ES

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Kučerová ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

2/0

Zk

7

JPM113

ExternĂ­ odkaz Geography and Politics in Europe

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

2/0

Zk

6

JPM129

ExternĂ­ odkaz Vývoj ekonomik členských států EU, ES

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/1

Zk

5

JPM313

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Hedbávný ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JPM511

ExternĂ­ odkaz European Economic Intergration

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JSM518

ExternĂ­ odkaz Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/1

Zk

9

Minimální počet kreditů: 25


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM453

Moderní britské dějiny
JMB203

JMM587

Contemporary British Foreign and European Policy
JMM404 JMM532 JMMZ160

JMM607

Stáž pro studenty ES
JMM608 JMM609 JMM610 JMMZ179

JMM608

Internship Report - ES
JMM607 JMMZ179 JMM610 JMM609

JPM011

Decentral.a federalismus v zemích záp.EvropyJPM343


JPM050

EU - vývoj společenství , ES


ExternĂ­ odkaz J#0118JPM113

Geography and Politics in Europe
JPM324

JPM313

European Economic Integration
JEB026 JPM511Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:34

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz