Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T Mediální studia - doktorské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202R Mediální studia - doktorské studium

Doktorské studium v oboru Mediální studia rozvíjí teoretické a historické myšlení o masové a mediální komunikaci jako nejkomplexnější sociálně komunikční činnosti moderních společností. Obor je pojat v jednotě historických a mediálních studií a důrazem na tradici studia dějin médií, sociologie médií a moderních sociálních teorií. Doktorské studium má přispívat ke kritickému uvažování o povaze moderních a pozdně moderních společností, o povaze příležitostí a rizik celospolečenských komunikačních procesů a proměnách jejich institucionalizace do součastnosti. Doktorand se v průběhu studia seznámí s novými zahraničními i domácími koncepty a trendy v oblasti mediálních studií. Tyto trendy sleduje v kontextu vývoje dalších sociálněvědních a humanitních oborů.


Plnění individuálního plánu kontroluje školitel a podle výsledku své kontroly vystavuje (nebo odmítá vystavit) doktorandovi písemné doporučení k zapsání do dalšího ročníku. Zapsaný doktorand je – opět ve spolupráci se školitelem – povinen vypracovat nejpozději do konce listopadu příslušného semestru a předložit oborové radě – s písemným doporučením školitele – konkretizaci individuální studijního plánu pro příslušný akademický rok. Pokud se v konkretizaci odchýlí od individuálního studijního plánu, musí tuto skutečnost v plánu vysvětlit a požádat oborovou radu o schválení změny.Studijní program oboru Mediální studia tvoří:

a) povinné oborové předměty

b) doktorský seminář

c) volitelné dílčí předměty

d) studijní pobyt / zahraniční spolupráce

e) složení státní doktorské zkoušky

f) vlastní publikační činnost, účast na konferencích a zapojení do řešení grantů

g) tzv. malá obhajoba

h) obhajoba doktorské práce

i) spolupráce s IKSŽ

-----------------------------------------------------


Povinné oborové předměty J#016

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJD001

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář I.

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

0/2

Z

10

JJD003

ExternĂ­ odkaz Vybrané problémy filozofického myšlení 20. st. se zaměřením na myšlení o komunikaci a médiích

ExternĂ­ odkaz Havelka

ZS/LS

2/0

Zk

10

JJD004

ExternĂ­ odkaz Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. st.

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

2/0

Zk

10

JJD005

ExternĂ­ odkaz Masová a mediální komunikace a jejich výzkum

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS/LS

2/0

Zk

10

JJD006

ExternĂ­ odkaz Metodologické problémy sociálně vědních analýz se zaměřením na analýzu médií a komunikace

ExternĂ­ odkaz Kraus

ZS/LS

2/0

Zk

10

JJD008

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář II.

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Köpplová

LS

0/2

Z

10

JJD009

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář III.

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

0/2

Z

10

JJD010

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář IV.

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

Z

10

JJD011

ExternĂ­ odkaz Didaktika mediálních studií

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Köpplová

LS

0/2

Z

10

Celkový počet kreditů: 60
a) povinné oborové předměty

Tyto předměty je třeba absolvovat do konce druhého ročníku studia, nejpozději však do konce 5. semestru studia


1. Vybrané problémy filozofického myšlení 20. století se zaměřením na myšlení o komunikaci a médiích (předmět se realizuje formou pravidelných přenášek a individuálních konzultací, podmínkou přistoupení ke zkoušce je předložení textu zadaného na základě předchozí individuální dohody, zkouška se děje formou rozpravy nad předloženým textem)

2. Metodologické problémy sociálně vědních analýz se zaměřením na analýzu médií a komunikace (předmět se realizuje formou individuálních konzultací, podmínkou přistoupení ke zkoušce je předložení textu zadaného na základě předchozí individuální dohody a rozprava nad textem)

3. Masová a mediální komunikace a jejich výzkum (předmět se realizuje formou individuálních konzultací, podmínkou přistoupení ke zkoušce je předložení textu zadaného na základě předchozí individuální dohody a rozprava nad textem prokazující orientaci v mediální krajině a znalost teoretických přístupů k řešení role médií ve společnosti)

4. Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. století (předmět se realizuje formou individuálních konzultací, podmínkou přistoupení ke zkoušce je předložení textu zadaného na základě předchozí individuální dohody a rozprava nad textem prokazující základní orientaci v historii médií)

5. Doktorandský seminář I.-IV. (Doktorand je povinen absolvovat před složením státní zkoušky Doktorandský seminář I.-IV., který je svoláván zpravidla jednou měsíčně v průběhu prvních dvou ročníků, po dobu obou semestrů. Na semináři musí představit téma své disertační práce, postupy i metody práce či výzkumu a představit dvě až tři publikace, které se váží k tématu práce.)

6. Didaktika mediálních studií (Předmět se realizuje formou semináře. Každý student připraví základní dokumentaci didakticky zpracovájící určené téma a předvést ji v praktické ukázce, navrhnout metodu testování, osvojení znalostí a dovedností)


b) volitelné dílčí předměty

Do individuálního studijního plánu může student po dohodě se školitelem zařadit další předměty z magisterského studia oboru (pokud doktorand není absolventem oboru Mediální studia) nebo z jiných oborů, fakult či vysokých škol podle individuálního zaměření doktoranda. Začleněním do individuálního studijního plánu se předměty stávají pro doktoranda povinnými (není třeba vždy skládat zkoušku, ale plnit studijní povinnosti).


c) studijní pobyt

Studenti prezenčního studia by se měli pokusit získat  a uskutečnit v průběhu prvních tří let svého doktorského studia  semestrální studijní pobyt na zahraniční univerzitě či odborném pracovišti. Nejpozději na konci šestého semestru studia musí předložit dokumentaci dokládající pobyt či snahu o získání takového pobytu.

Studenti v kombinované formě by měli absolvovat v zahraničí alespoň jednu stáž (v délce minimálně 14 dní).


d) složení státní doktorské zkoušky

Po splnění všech povinností obsažených v bodech a), b) a d) a při průběžném plnění povinností v bodu c) (u interních doktorandů) může doktorand požádat předsedu oborové rady o svolání zkušení komise, před níž by mohl skládat státní zkoušku. Žádost o svolání zkušení komise musí obsahovat:


- potvrzení o splnění povinností dle bodů a-d,

- doporučení školitele,

- seznam sedmi titulů prostudované monografické a časopisecké literatury k oběma oblastem, z nichž se zkouška skládá.


Předmětem zkoušky je:

- teorie masová a mediální komunikace jako svébytného typu sociální komunikace a přístupy ke studiu médií

- historické a sociokulturní souvislosti vývoje médií do současnosti, s důrazem na vývoj masových médií, orientace v metodologii historického bádáníe) vlastní publikační činnost, účast na konferencích a zapojení do řešení grantů

Každý doktorand musí do konání tzv. malé obhajoby (viz dále) publikovat alespoň dvě odborné stati vztahující se k tématu doktorské práce, jíž je jediným autorem, a jednu, jíž je autorem nebo spoluautorem, aktivně se s tématem své práce zúčastnit alespoň jedné domácí konference a alespoň na jednu mezinárodní zaslat anotaci (dokladem je zpráva o přijetí/odmítnutí příspěvku) a podal si grant na výzkum nebo publikaci výsledků. Celkem musí mít každý student před konáním (velké) obhajoby publikované alespoň tři statě vztahující se k práci a zveřejňující výsledky, jichž bylo v práci dosaženo.


f) tzv. malá obhajoba

Každý student  je povinen absolvovat „malou obhajobu“ první úplné verze své disertační práce. Tato obhajoba se koná nejpozději dva semestry po úspěšném složení státní doktorské zkoušky a současně nejpozději tři měsíce před podáním přihlášky k obhajobě. Obhajoba je uskutečňována před komisí. Na předloženou práci je vypracován jeden externí oponentský posudek.g) obhajoba disertační práce

Obhajobou disertační práce se zakončuje doktorské studium oboru. Disertační práce se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo k samostatné teoretické činnosti. K obhajobě je možné přistoupit až po úspěšném absolvování všech povinností včetně státní doktorské zkoušky.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz