Fakulta sociálních věd UK
Studijní program 7202T Mediální studia - magisterské studium v kombinované formě (platí pro studenty s nástupem ke studiu od akademického roku 2012/13)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program 7202T Mediální studia - magisterské studium v kombinované formě (platí pro studenty s nástupem ke studiu od akademického roku 2012/13)

Navazující magisterský studijní obor 7202T Mediální studia v kombinované formě je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměny tradičních i nových médií a důsledky těchto proměn pro život jednotlivce i společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří při vykonávání své profese přicházejí do pravidelného kontaktu s médii nebo chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Studium má tři základní roviny: (a) teoreticko-historická průprava, (b) osvojení si metod empirického výzkumu a (c) prohloubení praktických dovedností s osvojením základů vybrané mediální profese (např. základy novinářství).


Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Mediální studia v kombinované formě, Marketingová komunikace a public relations a Žurnalistika, kteří ukončili studium některého z těchto oborů na FSV UK a budou se hlásit ke studiu na akademický rok 2013/2014, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,80 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.


U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že jim absolvované studium umožní větší profesní mobilitu v mediální sféře, že naleznou profesní uplatnění na vyšších úrovních řízení v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních organizací, neziskových organizací, ale i v rámci dalších mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tiskového mluvčího, tvůrce komunikačních strategií apod. Učitelům by absolvování oboru mělo pomoci v realizaci mediální výchovy jako součásti všeobecného vzdělávání.


Studenti magisterského studijního oboru 7202T Mediální studia si nemohou zapisovat předměty bakalářského studijního oboru Žurnalistika.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbara KÖPPLOVÁ, CSc.


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

96kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 12 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce 

2. (JSZ20) Dějiny médií 20. století a současné trendy médií (2 otázky)

3. (JSZ22) Sociální teorie médií a metody výzkumu médií (2 otázky)


Povinné předměty J#0128

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM324

ExternĂ­ odkaz Teorie mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

7/0

Zk

10

JJM325

ExternĂ­ odkaz Argumentace a přesvědčování v médiích

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

7/0

Zk

8

JJM326

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

7/0

Zk

8

JJM327

ExternĂ­ odkaz Vybrané otázky z dějin médií

ExternĂ­ odkaz Cebe ExternĂ­ odkaz Köpplová

LS

7/0

Zk

8

JJM328

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií I

ExternĂ­ odkaz Baslarová

LS

7/0

KZ

8

JJM329

ExternĂ­ odkaz Média a kultura

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

7/0

Zk

8

JJM330

ExternĂ­ odkaz Trendy současných českých médií

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

7/0

KZ

8

JJM331

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií II

ExternĂ­ odkaz Trampota ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

7/0

KZ

8

JJM334

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS/LS

7/0

Z

8

JJM335

ExternĂ­ odkaz Nová média a společnost

ExternĂ­ odkaz Švelch ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

7/0

KZ

8

JJM336

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin studia médií

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

7/0

Zk

8

JJM337

ExternĂ­ odkaz Seminář k SZK: Aktuální otázky studia dějin a teorie médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

7/0

Z

6

Počet kreditů za povinné předměty: 96Povinně volitelné předměty J#0129

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM318

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin médií

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

7/0

Zk

6

JJM319

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

ZS

7/0

Zk

6

JJM320

ExternĂ­ odkaz Propaganda a československá média po roce 1948

ExternĂ­ odkaz Suk

ZS

7/0

Zk

6

JJM321

ExternĂ­ odkaz Mediální publika

ExternĂ­ odkaz Baslarová

LS

7/0

Zk

6

JJM322

ExternĂ­ odkaz Praktikum novinářské práce

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

6/0

KZ

6

JJM323

ExternĂ­ odkaz Praktikum práce v public relations

ExternĂ­ odkaz Dolanský

LS

6/0

KZ

6

JJM332

ExternĂ­ odkaz Přirozený jazyk a média

ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

7/0

KZ

6

JJM333

ExternĂ­ odkaz Veřejné mínění a média

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

7/0

KZ

6

Minimální počet kreditů: 12


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.listopad 2022 00:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 26.11 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz