Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T Žurnalistika - navazující magisterské stud
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T Žurnalistika - navazující magisterské studium

Magisterský studijní obor 7202T Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy. Studium magisterského cyklu oboru 7202T Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského či magisterského studia jiných oborů než bakalářského oboru 7202R Žurnalistika.


Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Mediální studia v kombinované formě, Marketingová komunikace a public relations, kteří ukončili studium některého z těchto oborů na FSV UK a budou se hlásit ke studiu na akademický rok 2013/2014, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,80 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.

Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných tištěných i internetových periodik, v audiovizuálních médiích a multimediích či ve sféře práce s veřejností obecně.


Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. První dva semestry jsou ukončeny obhajobou novinářského projektu (absolutoriem předmětu JJM158). Bez úspěšné obhajoby novinářského projektu není možné zapsat se do třetího semestru studia.


Studenti magisterského studijního oboru 7202T Žurnalistika si nemohou zapisovat předměty bakalářského studijního oboru Žurnalistika.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbara KÖPPLOVÁ, CSc.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

72 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 36 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

  1. Obhajoba diplomové práce

  2. Dějiny a současnost vývoje médií a základů mediálních studií (2 otázky)

  3. Základy a širší sociální kontext novinářské práce (2 otázky)Povinné předměty J#0141

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM005

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM010

ExternĂ­ odkaz Mediální právo

ExternĂ­ odkaz Křesťanová

LS

2/0

Zk

6

JJM036

ExternĂ­ odkaz Etika,politika,média

ExternĂ­ odkaz Šonka

ZS

1/1

Z

5

JJM046

ExternĂ­ odkaz Média a demokracie v postmoderním světě

ExternĂ­ odkaz Pehe

LS

2/0

Z

5

JJM059

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk I

ExternĂ­ odkaz Šoltys

ZS

1/1

Z

3

JJM060

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk II

ExternĂ­ odkaz Šoltys

LS

1/1

Zk

5

JJM090

ExternĂ­ odkaz Marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Köppl

ZS

1/1

Zk

5

JJM116

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/2

Zk

6

JJM156

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Bystrovová

ZS

0/2

Z

2

JJM157

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II

ExternĂ­ odkaz Bystrovová

LS

0/2

Z

2

JJM158

ExternĂ­ odkaz Redigování a zpracování textů

ExternĂ­ odkaz Závozda

ZS

0/3

Z

3

JJM160

ExternĂ­ odkaz Vývoj médií I

ExternĂ­ odkaz Köpplová ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

6

JJM161

ExternĂ­ odkaz Vývoj médií II

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS

2/0

Zk

6

JJM162

ExternĂ­ odkaz Vývoj médií III

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

LS

2/2

Zk

6

JJM166

ExternĂ­ odkaz Novinářský projekt a redakční praxe

ExternĂ­ odkaz Závozda

LS

0/3

KZ

3

JJM178

ExternĂ­ odkaz Základy fotožurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

0/2

Z

3

JJM179

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Šmíd ExternĂ­ odkaz Trunečková

LS

0/2

Z

3

Celkový počet kreditů: 72


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM160

Vývoj médií I


JJM116
Předměty JJM160 Vývoj médií I a JJM116 Základy sociální komunikace mají společnou zkoušku. Předměty lze zapsat pouze společně.


Povinně volitelné předměty J#0142 Žurnalistika (ZS/LS, 0/2, Z, 3 kredity): student může absolvovat Tvůrčí dílny kdykoliv během svého studia a vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM124

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - rozhlas

ExternĂ­ odkaz Maršík ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

0/2

Z

3

JJM125

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

Z

3

JJM126

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - tisk

ExternĂ­ odkaz Koubská

ZS

0/2

Z

3

JJM127

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - foto

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

0/2

Z

3

JJM128

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - rozhlas

ExternĂ­ odkaz Maršík ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

0/2

Z

3

JJM129

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

0/2

Z

3

JJM130

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - tisk

ExternĂ­ odkaz Koubská

LS

0/2

Z

3

JJM131

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - foto

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti (J#0091)

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM128

Tvůrčí dílny II - rozhlas

JJM124
JJM129

Tvůrčí dílny II - televize

JJM125
JJM130

Tvůrčí dílny II - tisk

JJM126
JJM131

Tvůrčí dílny II - foto

JJM127

Povinně volitelné předměty - skupina 2 ( J#0143)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM020

ExternĂ­ odkaz Presemestrální soustředění

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

0/24

Z

5

JJM064

ExternĂ­ odkaz Grafický design pro tištěná a el. média

ExternĂ­ odkaz Slanec

LS

0/2

Z

3

JJM078

ExternĂ­ odkaz Politický zeměpis

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

1/1

Zk

6

JJM079

ExternĂ­ odkaz Mediální kritika

ExternĂ­ odkaz Kruml

ZS

0/2

Z

3

JJM080

ExternĂ­ odkaz Zábava v televizním vysílání

ExternĂ­ odkaz Kruml

LS

1/1

Z

3

JJM081

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy I

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

ZS

1/1

Z

3

JJM082

ExternĂ­ odkaz Dějiny reklamy II

ExternĂ­ odkaz Vošahlíková

LS

2/0

Zk

6

JJM085

ExternĂ­ odkaz Nová média a společnost

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

6

JJM095

ExternĂ­ odkaz Kritika novinářských textů

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS/LS

0/2

Z

4

JJM097

ExternĂ­ odkaz Televizní zpravodajství veřejné služby

ExternĂ­ odkaz Železný

LS

1/1

Zk

5

JJM100

ExternĂ­ odkaz Sociologie zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Trampota

LS

1/1

Zk

6

JJM101

ExternĂ­ odkaz Vývoj televizního vysílání v českých zemích

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

1/1

Zk

6

JJM176

ExternĂ­ odkaz Media and Participation

ExternĂ­ odkaz Carpentier

LS

0/20

Zk

4

Minimální počet kreditů: 24


Skupina předmětů J#0144 Čtení textů ke studiu médií (ZS/LS, 0/2, Z, 3 kredity): student může absolvovat Čtení textu ke studiu médií kdykoliv během svého studia a vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM132

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Kraus

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM133

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

ZS

0/2

Z

3

JJM134

ExternĂ­ odkaz Media and Culture Reading

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

Z

3

JJM135

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

3

JJM159

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS/LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 3


Povinně volitelné předměty - skupina 1:

Skupina předmětů J#0145 Média a společnost (ZS/LS, 0/3, Z, 6 kreditů): student může absolvovat Média a společnost kdykoliv během svého studia a vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM013

ExternĂ­ odkaz Média a společnost A

ExternĂ­ odkaz Köpplová

ZS

0/3

Z

6

JJM014

ExternĂ­ odkaz Média a společnost B

ExternĂ­ odkaz Provecho López

LS

0/3

Z

6

JJM015

ExternĂ­ odkaz Média a společnost C

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS

0/3

Z

6

JJM016

ExternĂ­ odkaz Média a společnost D

ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

0/3

Z

6

JJM017

ExternĂ­ odkaz Média a společnost E

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM018

ExternĂ­ odkaz Média a společnosti F

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

0/3

Z

6

JJM019

ExternĂ­ odkaz Média a společnost G

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

0/3

Z

6

JJM022

ExternĂ­ odkaz Média a společnost H

ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

0/3

Z

6

Minimální počet kreditů: 6Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.prosinec 2023 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.12 2023 00:51, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz