Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6201T Ekonomie - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201T Ekonomie - navazující magisterské studium


Cílem magisterského studia je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, kteří budou vybaveni hlubokými a rozsáhlými znalostmi soudobé teoretické a aplikované ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu (viz čl. 2 Řádu přijímacího řízení FSV), případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru.


Program obsahuje jak předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie (pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie), tak i předměty umožňující užší specializaci ve třech oblastech: 1) ekonomická teorie, 2) finance, bankovnictví a finanční trhy, 3) evropská ekonomická integrace a hospodářská politika.


Garantem magisterského studijního programu ekonomie je prof. Ing. Oldřich DĚDEK, CSc.Podmínky pro přijetí do magisterského studia oboru Ekonomie:Absolventům bakalářského stupně ekonomie či ekonomie a financí na FSV, kteří u závěrečné zkoušky dosáhli celkového průměru 2,0 a kteří absolvovali všechny části státní zkoušky v prvním termínu, může děkan FSV na základě jejich žádosti prominout písemnou přijímací zkoušku. Na závěr bakalářské zkoušky se pouze provede pohovor ověřující zájem o magisterskou specializaci a motivaci ke studiu.Ostatní uchazeči, tj. absolventi bakalářské ekonomie na FSV s průměrem horším než 2,0 u závěrečné zkoušky a absolventi bakalářského studia na ostatních institutech FSV a na jiných českých vysokých školách, se podrobují písemné zkoušce, která formou testu ověří znalosti z ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie), matematiky a anglického jazyka.Student je povinen si zvolit pouze jednu specializaci (či je mu přidělena) a v jejím rámci absolvovat předepsané povinné zkoušky a zápočty.Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

A) Povinné předměty pro všechny specializace:

3 zkoušky z povinných předmětů pro všechny specializace:

21 kreditů

2 zápočty z povinných předmětů pro všechny specializace:

9 kreditů

Celkem:

30 kreditů


B) Povinně specializační předměty:

Předepsaný počet zkoušek (případně i zápočtů) podle nabídky povinně specializačních předmětů jednotlivých specializací.

Celkem minimálně:

36 kreditů


C) Povinně volitelné předměty

Potřebný počet zkoušek z předmětů (případně i zápočtů) podle nabídky povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací. Za splněné povinnosti povinně volitelných předmětů se považují nejen takto výslovně uvedené předměty u jednotlivých specializací, ale i všechny povinně specializační  předměty jiných specializací, pokud se nepřekrývají s vlastní specializací.

Celkem minimálně:

42 kreditů


D) Volitelné předměty

Podle Studijního a zkušebního řádu UK se za volitelné předměty považují všechny ostatní předměty vyučované na univerzitě. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech a nebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.


Celkem maximálně:

12 kreditůMagisterská státní zkouška:


1. Mikroekonomie

2. Makroekonomie

3. Volitelný předmět 1 podle specializace

4. Volitelný předmět 2 podle specializace

5. Obhajoba diplomové práce
Povinné předměty pro všechny specializace J#0003

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM001

ExternĂ­ odkaz Master´s Thesis Seminar I - (Winter Semester)

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Havránek

ZS

0/2

Z

3

JEM002

ExternĂ­ odkaz Master´s Thesis Seminar II - (Summer Semester)

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Havránek

LS

0/2

Z

6

JEM003

ExternĂ­ odkaz Advanced Microeconomics

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/2

Zk

6

JEM004

ExternĂ­ odkaz Advanced Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Baxa ExternĂ­ odkaz Hromádková

ZS

2/4

Zk

9

JEM005

ExternĂ­ odkaz Advanced Econometrics

ExternĂ­ odkaz Netuka

ZS

2/2

Zk

6

JEM124

ExternĂ­ odkaz Master's Thesis Seminar I - (Summer Semester)

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Havránek ExternĂ­ odkaz Havránková

LS

0/2

Z

3

JEM125

ExternĂ­ odkaz Master's Thesis Seminar II - (Winter Semester)

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Havránek

ZS

0/2

Z

6

Celkový počet kreditů: 30Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM001

Master´s Thesis Seminar I - (Winter Semester)JEM124


JEM002

Master´s Thesis Seminar II - (Summer Semester)

JEM001


JEM125


JEM124

Master's Thesis Seminar I - (Summer Semester)JEM001


JEM125

Master's Thesis Seminar II - (Winter Semester)

JEM124


JEM002
A) Specializace ekonomická teorie


Povinně specializační předměty J#0057:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika

ExternĂ­ odkaz Hušková ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM096

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM097

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 30 + 36 = 66


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0057

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM111

International Macroeconomics

JEM004

Povinně volitelné předměty J#0058:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Kalíšková

ZS

2/2

Zk

6

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Šmídková

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Etika a ekonomie

ExternĂ­ odkaz Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub ExternĂ­ odkaz Šmídková

ZS

2/2

Zk

6

JEM028

ExternĂ­ odkaz Economic Policy Analysis

ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS

2/0

Zk

5

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Rippel

ZS

2/2

Zk

6

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/2

Zk

6

JEM050

ExternĂ­ odkaz Topics in Economic Policy

ExternĂ­ odkaz Zajíček

LS

2/0

Zk

5

JEM053

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii I

ExternĂ­ odkaz Sladký

ZS

2/2

Zk

6

JEM054

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii II

ExternĂ­ odkaz Sladký

LS

2/2

Zk

6

JEM055

ExternĂ­ odkaz Rozhodování v ekonomii I: Deterministická optimalizace

ExternĂ­ odkaz Kaňková

ZS

2/2

Zk

6

JEM056

ExternĂ­ odkaz Rozhodování v ekonomii II: Stochastická optimalizace

ExternĂ­ odkaz Kaňková

LS

2/2

Zk

6

JEM081

ExternĂ­ odkaz Advanced Economics of European Integration - Microeconomic Aspects

ExternĂ­ odkaz Strielkowski ExternĂ­ odkaz Turnovec

ZS

2/2

Zk

6

JEM112

ExternĂ­ odkaz Economics of Incentives and Contracts

ExternĂ­ odkaz Janda

ZS

2/0

Zk

5

JEM113

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

5

JEM114

ExternĂ­ odkaz Topics in Law and Regulation

ExternĂ­ odkaz Alexander

ZS

2/0

Zk

5

JEM115

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics

ExternĂ­ odkaz Ščasný

ZS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM119

ExternĂ­ odkaz Monetary Policy and Business Cycle

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Vávra

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM126

ExternĂ­ odkaz Law and Economics

ExternĂ­ odkaz Dušek

LS

2/0

Zk

5

JEM127

ExternĂ­ odkaz Welfare Measurement

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

5

JEM129

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Investment Protection

ExternĂ­ odkaz Sekanina

LS

2/0

Zk

5

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/2

Zk

6

JEM133

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního ekonomického práva

ExternĂ­ odkaz Lukášek

LS

2/0

Zk

5

JEM134

ExternĂ­ odkaz Topics in Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

0/2

Zk

5

JEM136

ExternĂ­ odkaz Experimental Economics

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Katuščák

LS

2/2

Zk

6

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

6/6

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

5/0

Zk

3

Minimální počet kreditů: 42B) Specializace finance, finanční trhy a bankovnictví


Povinně specializační předměty J#0059:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Rippel

ZS

2/2

Zk

6

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 30 + 36 = 66Povinně volitelné předměty J#0060:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Šmídková

LS

2/2

Zk

6

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika

ExternĂ­ odkaz Hušková ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub ExternĂ­ odkaz Šmídková

ZS

2/2

Zk

6

JEM038

ExternĂ­ odkaz Směnky

ExternĂ­ odkaz Havel ExternĂ­ odkaz Gutiérrez Chvalkovská

ZS

2/0

Zk

5

JEM040

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Z

3

JEM053

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii I

ExternĂ­ odkaz Sladký

ZS

2/2

Zk

6

JEM054

ExternĂ­ odkaz Stochastické procesy v ekonomii II

ExternĂ­ odkaz Sladký

LS

2/2

Zk

6

JEM059

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance I

ExternĂ­ odkaz Vácha ExternĂ­ odkaz Baruník

ZS

2/2

Zk

6

JEM061

ExternĂ­ odkaz Quantitative Finance II

ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Vácha

LS

2/2

Zk

6

JEM081

ExternĂ­ odkaz Advanced Economics of European Integration - Microeconomic Aspects

ExternĂ­ odkaz Strielkowski ExternĂ­ odkaz Turnovec

ZS

2/2

Zk

6

JEM085

ExternĂ­ odkaz Účetní a daňové poradenství II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEM087

ExternĂ­ odkaz Účetnictví cenných papírů

ExternĂ­ odkaz Hollmannová

LS

2/2

Zk

6

JEM092

ExternĂ­ odkaz Portfolio Analysis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM094

ExternĂ­ odkaz Právo obchodních společností

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

2/0

Zk

5

JEM096

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM097

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM100

ExternĂ­ odkaz Corporate Governance

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

0/2

Zk

4

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM113

ExternĂ­ odkaz Microeconomics of Banking

ExternĂ­ odkaz Janda

LS

2/0

Zk

5

JEM114

ExternĂ­ odkaz Topics in Law and Regulation

ExternĂ­ odkaz Alexander

ZS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM119

ExternĂ­ odkaz Monetary Policy and Business Cycle

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Vávra

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM126

ExternĂ­ odkaz Law and Economics

ExternĂ­ odkaz Dušek

LS

2/0

Zk

5

JEM128

ExternĂ­ odkaz Financial Modelling Using MS Excel and VBA

ExternĂ­ odkaz Jakubík

LS

1/1

Zk

5

JEM129

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Investment Protection

ExternĂ­ odkaz Sekanina

LS

2/0

Zk

5

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/2

Zk

6

JEM132

ExternĂ­ odkaz Company Valuation

ExternĂ­ odkaz Streblov ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Sokolová

LS

2/2

Zk

6

JEM133

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního ekonomického práva

ExternĂ­ odkaz Lukášek

LS

2/0

Zk

5

JEM137

ExternĂ­ odkaz Real Estate Investment

ExternĂ­ odkaz Streblov ExternĂ­ odkaz Jandík

ZS

2/0

Zk

5

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

6/6

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

5/0

Zk

3

Minimální počet kreditů: 42Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0060

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM085

Účetní a daňové poradenství II

JEM040
JEM111

International Macroeconomics

JEM004


C) Specializace Evropská ekonomická integrace a hospodářská politika


Povinně specializační předměty J#0061:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM012

ExternĂ­ odkaz European Economic Policies

ExternĂ­ odkaz Šmídková

LS

2/2

Zk

6

JEM027

ExternĂ­ odkaz Monetary Economics

ExternĂ­ odkaz Holub ExternĂ­ odkaz Šmídková

ZS

2/2

Zk

6

JEM037

ExternĂ­ odkaz Financial Markets

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Rippel

ZS

2/2

Zk

6

JEM081

ExternĂ­ odkaz Advanced Economics of European Integration - Microeconomic Aspects

ExternĂ­ odkaz Strielkowski ExternĂ­ odkaz Turnovec

ZS

2/2

Zk

6

JEM111

ExternĂ­ odkaz International Macroeconomics

ExternĂ­ odkaz Holub

LS

2/2

Zk

6

JEM131

ExternĂ­ odkaz Antitrust Economics

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 30 + 36 = 66


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti skupiny J#0061

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEM111

International Macroeconomics

JEM004

Povinně volitelné předměty J#0062:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEM007

ExternĂ­ odkaz Applied Microeconometrics

ExternĂ­ odkaz Kalíšková

ZS

2/2

Zk

6

JEM010

ExternĂ­ odkaz Human Resources and Change Management

ExternĂ­ odkaz Koubek

ZS

4/0

Zk

2

JEM013

ExternĂ­ odkaz Game Theory

ExternĂ­ odkaz Janda ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEM015

ExternĂ­ odkaz Theory of Regulation and Regulation of Industries

ExternĂ­ odkaz Hrubý

ZS

2/0

Zk

5

JEM017

ExternĂ­ odkaz Business Cycles Theory

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM019

ExternĂ­ odkaz Matematická statistika

ExternĂ­ odkaz Hušková ExternĂ­ odkaz Hlávka

LS

2/2

Zk

6

JEM028

ExternĂ­ odkaz Economic Policy Analysis

ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS

2/0

Zk

5

JEM032

ExternĂ­ odkaz Banking

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pečená

ZS

2/2

Zk

6

JEM034

ExternĂ­ odkaz Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM035

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments I

ExternĂ­ odkaz Dědek

ZS

2/2

Zk

6

JEM036

ExternĂ­ odkaz Financial Markets Instruments II

ExternĂ­ odkaz Dědek

LS

2/2

Zk

6

JEM044

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Vacek

LS

2/2

Zk

6

JEM050

ExternĂ­ odkaz Topics in Economic Policy

ExternĂ­ odkaz Zajíček

LS

2/0

Zk

5

JEM075

ExternĂ­ odkaz Industrial Organisation

ExternĂ­ odkaz Zajíček

ZS

2/0

Zk

5

JEM096

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics I

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/2

Zk

6

JEM097

ExternĂ­ odkaz Economic Dynamics II

ExternĂ­ odkaz Vošvrda ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM101

ExternĂ­ odkaz Introduction to Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bryndová ExternĂ­ odkaz Tulejová

LS

0/2

Zk

5

JEM114

ExternĂ­ odkaz Topics in Law and Regulation

ExternĂ­ odkaz Alexander

ZS

2/0

Zk

5

JEM115

ExternĂ­ odkaz Environmental Economics

ExternĂ­ odkaz Ščasný

ZS

2/0

Zk

5

JEM116

ExternĂ­ odkaz Applied Econometrics

ExternĂ­ odkaz Horváth ExternĂ­ odkaz Baruník ExternĂ­ odkaz Baxa

LS

2/2

Zk

6

JEM119

ExternĂ­ odkaz Monetary Policy and Business Cycle

ExternĂ­ odkaz Tůma ExternĂ­ odkaz Vávra

LS

2/2

Zk

6

JEM123

ExternĂ­ odkaz Economics of Least Developed Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

ZS

2/2

Zk

6

JEM126

ExternĂ­ odkaz Law and Economics

ExternĂ­ odkaz Dušek

LS

2/0

Zk

5

JEM127

ExternĂ­ odkaz Welfare Measurement

ExternĂ­ odkaz Ščasný

LS

2/0

Zk

5

JEM129

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Investment Protection

ExternĂ­ odkaz Sekanina

LS

2/0

Zk

5

JEM133

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního ekonomického práva

ExternĂ­ odkaz Lukášek

LS

2/0

Zk

5

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

6/6

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

5/0

Zk

3

JEM200

ExternĂ­ odkaz International and Strategic Human Resource Management

ExternĂ­ odkaz Koubek ExternĂ­ odkaz Kameníček

LS

4/0

Zk

2

JMM251

ExternĂ­ odkaz Právní rámec evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 42
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:33

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz