Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701T Politologie - navazující magisterské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701T Politologie - navazující magisterské studiumKatedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku volebních studií, analýzu komunální politiky, problematiku decentralizace a téma národní, resp. a regionálních identit v současnosti (s důrazem na problematiku zemí EU) a na analýzu vnitrostátních konfliktů vztahujících se k problematice identity a demokracie. Zvláštní pozornost se věnuje rovněž problematice migrace a integrace menšin v demokratických společnostech současnosti.


Teritoriálně je těžištěm přednáškové činnosti katedry Evropa (tj. analýza problematiky zemí Evropské unie, resp. vztahu EU k mimoevropským zemím), do programu přednášek jsou rovněž zařazovány formou povinně volitelných kurzů i přednášky a semináře věnující se analýzám vývoje v zemích Asie (především Blízkého východu), Latinské Ameriky či Afriky.


Absolventi magisterského oboru Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.


Garantkou oboru politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

73 kreditů

Povinně volitelné

minimálně: 35 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Státní závěrečná zkouška

1) (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

2) (JSZ515) Teorie a analýza demokracie

3) Volitelná část (výběr jednoho z předmětů):

(JSZ516) Komunální politika

(JSZ517) Konflikty v demokracii a problematika identityPovinné předměty J#0158Základní ustanovení:


1) Povinné předměty jsou závazné pro všechny studenty přijaté ke studiu magisterského oboru Politologie od akademického roku 2011/2012 včetně.


2) Pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před rokem 2011/12, platí povinné kurzy dle Karolinky z roku, kdy nastoupili ke studiu.
Povinné předměty J#0158

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM005

ExternĂ­ odkaz Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

2/0

Zk

4

JPM006

ExternĂ­ odkaz Problémy pluralitní demokracie I

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Zk

4

JPM007

ExternĂ­ odkaz Problémy pluralitní demokracie II

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

4

JPM010

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář I.

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

0/2

Z

3

JPM146

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi I

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/2

Zk

6

JPM147

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi II

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/2

Zk

6

JPM160

ExternĂ­ odkaz Česká komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

2/1

Zk

5

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/1

Zk

5

JPM340

ExternĂ­ odkaz Volební analýza I.

ExternĂ­ odkaz Lebeda

ZS

1/1

Zk

5

JPM341

ExternĂ­ odkaz Volební analýza II.

ExternĂ­ odkaz Lebeda

LS

1/1

Zk

5

JPM342

ExternĂ­ odkaz Konflikty v demokracii a národní identita: teoretické problémy analýzy

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

2/2

Zk

6

JPM343

ExternĂ­ odkaz Decentralizace - region - identita: politické systémy západní Evropy v v re/konstrukci

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/2

Zk

5

JPM344

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář II.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

0/2

Z

6

JPM345

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář III.

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

0/2

Z

9

Celkový počet kreditů za povinné kurzy je 73


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM005

Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech

JPM341
JPM006

Problémy pluralitní demokracie I

JPM147
JPM007

Problémy pluralitní demokracie II

JPM006
JPM147

Přechody k demokracii v teorii a praxi II

JPM146
JPM340

Volební analýza I.JPM135


JPM341

Volební analýza II.

JPM340


JPM192


JPM343

Decentralizace - region - identita: politické systémy západní Evropy v v re/konstrukciJPM011


JPM344

Diplomní seminář II.

JPM010
JPM345

Diplomní seminář III.

JPM344Povinně volitelné předměty J#0159

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM036

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie 1945-2000

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Z

3

JPM111

ExternĂ­ odkaz Český stranický systém

ExternĂ­ odkaz Just

LS

0/2

Z

3

JPM118

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Volby v USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

3

JPM127

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie 1815-1945

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

3

JPM150

ExternĂ­ odkaz Poloprezidentské režimy v postkomunistické Evropě

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Zk

4

JPM158

ExternĂ­ odkaz Opozice v totalitním režimu

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Zk

3

JPM162

ExternĂ­ odkaz Úvod do problematiky migrace

ExternĂ­ odkaz Šánová

LS

2/0

Z

3

JPM197

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář-Presidential Leadership

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

3

JPM198

ExternĂ­ odkaz Contemporary Latin America

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Z

3

JPM222

ExternĂ­ odkaz Politický systém Slovenska

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

2/0

Z

3

JPM261

ExternĂ­ odkaz Interpretace Marxe ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

3

JPM273

ExternĂ­ odkaz Americká identita, její zdroje a proměny

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

2/0

Z

2

JPM279

ExternĂ­ odkaz Totalitarismus a literatura

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

0/2

Z

4

JPM295

ExternĂ­ odkaz Vládní modely v parlamentních systémech

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

0/2

Z

3

JPM311

ExternĂ­ odkaz Sociologie politické strany

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

0/2

Z

3

JPM317

ExternĂ­ odkaz Terorismus v Evropě

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Z

3

JPM321

ExternĂ­ odkaz The Cross-Strait Relations


LS

2/0

Z

3

JPM346

ExternĂ­ odkaz Aktuální migrační trendy: migrace a rozvoj

ExternĂ­ odkaz Šánová

ZS

1/1

Z

3

JPM347

ExternĂ­ odkaz Deliberativní teorie demokracie

ExternĂ­ odkaz Šimsa

LS

2/0

Z

2

JPM348

ExternĂ­ odkaz Nové přístupy k místní správě a přímá volba starostů

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

0/2

Z

2

JPM349

ExternĂ­ odkaz Politické aspekty slučování obcí

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

0/2

Z

2

JPM350

ExternĂ­ odkaz Politická geografie státu a anomálních politických jednotek

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

2/0

Z

3

JPM351

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

0/2

Z

3

JPM400

ExternĂ­ odkaz Politický extremismus a radikalismus

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

3

JPM540

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora I :Current and Future Stakes of Governance for Local Authorities in Europe

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

2/0

Zk

5

JPM541

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:The Politics of Memory&Transitional Justice

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kraus

LS

2/0

Zk

5

JPM545

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora III : Russian Politics: From Gorbachev to Putin

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kraus

ZS

2/0

Zk

5

JPM546

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:Leadership and Local Democracy

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/0

Zk

5

JPM547

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Národ a nacionalismus

ExternĂ­ odkaz Hroch

ZS

1/1

Z

5

JPM548

ExternĂ­ odkaz Public International Law

ExternĂ­ odkaz Landovský

LS

1/1

Zk

6

JPM550

ExternĂ­ odkaz History, Politics and Culture of Central European Jewry

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

6

JPM551

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora: Leadership: Power and Personality

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kraus

ZS

2/0

Z

3

JPM552

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:Comparative Corruption

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kraus

LS

2/0

Z

3

JPM553

ExternĂ­ odkaz From Anti-Semitism to Anti-Zionism

ExternĂ­ odkaz Kubátová

ZS

1/1

Z

4

JPM574

ExternĂ­ odkaz Moderní strany a stranické systémy v Evropě

ExternĂ­ odkaz Brunclík ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

2/0

Zk

5

JPM575

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:Changes and Challenges at Local Level in Germany

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/0

Z

3

JPM576

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:American Political Institutions

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Z

3

JPM577

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:American Legal Systém

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Z

3

JZVZK1

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK2

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK3

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZK4

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

2/2

Zk

0

JZVZ1

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ2

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

JZVZ3

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd


ZS/LS

1/0

Z

0

Celkový počet kreditů za povinně volitelné kurzy je 35Kurzy: JPM198, JPM346, JPM351 - se v akadem. roce 2012/2013 nepřednášejí.

Kurzy hostujících profesorů (tj. kurzy JPM540, JPM541, JPM545, JPM546, JPM551, JPM552) se vypisují v příslušném semestru vždy podle aktuální nabídky přednášek. Zařazení kurzu do aktuální nabídky příslušného semestru stejně jako tematické upřesnění obsahu kurzu bude oznámeno garantkou oboru vždy na počátku příslušného semestru zvláštní vyhláškou.
Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM036

Geopolitika a geostrategie 1945-2000

JPM127
JPM576

Přednáška hostujícího profesora:American Political InstitutionsJPM233


JPM577

Přednáška hostujícího profesora:American Legal SystémJPM250


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:32

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz