Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701 R Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701 R Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studiumStudium bakalářského cyklu oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia..


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK poskytuje studentům základní znalosti týkající se jednak geneze oborů (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na genezi československého, respektive českého politického systému a hlavní trendy vývoje postkomunistických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.Garantem studijního oboru Politologie a mezinárodní vztahy je doc. Michel Perottino, Ph.D. (změna od 24.7.2017 za prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.)Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty:

115 kreditů

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

6 kreditů

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 36 kreditů

Celofakultní povinně volitelné předměty 

minimálně 5 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Bakalářská státní zkouška sestává z těchto částí:

1. (JDIP01) Obhajoba závěrečné bakalářské práce

2. (JSZ027) Politologie (1 otázka)

3. (JSZ028) Dějiny politického myšlení (1 otázka)

4. (JSZ029) Mezinárodní vztahy (1 otázka)Povinné předměty J#0161

Základní ustanovení:

1) Studentům bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy NENÍ DOVOLENO plnit studijní povinnosti z magisterského oboru Politologie, Geopolitical Stadies, Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia.

2) Povinné předměty uvedené v následujícím přehledu jsou závazné pro studenty, kteří nastoupili do prvního ročníku studia oboru Politologie a mezinárodní vztahy v akademickém roce 2011/2012 a v letech následujících. Skladba povinných předmětů odpovídá akreditaci platné od akademického roku 2011/2012.

3) Pro studenty třetího a vyšších ročníků oboru Politologie a mezinárodní vztahy platí závazně skladba povinných kurzů dle Karolinky z roku, kdy nastoupili do prvního ročníku studia. Údaje o záměnnosti kurzů, tj. obsahová shoda povinných předmětů z předchozí a nové akreditace, jsou uvedeny v přehledu "Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti".

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB001

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I.*

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB003

ExternĂ­ odkaz Politologie I

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Z

3

JPB004

ExternĂ­ odkaz Politologie II

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/0

Zk

4

JPB011

ExternĂ­ odkaz Politická geografie I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

3

JPB012

ExternĂ­ odkaz Politická geografie II

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

4

JPB018

ExternĂ­ odkaz Dějiny mezinárodních vztahů I

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Z

3

JPB019

ExternĂ­ odkaz Dějiny mezinárodních vztahů II

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

4

JPB020

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

4

JPB221

ExternĂ­ odkaz Metodologický proseminář I

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

0/2

Z

4

JPB222

ExternĂ­ odkaz Metodologický proseminář II

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Parízek ExternĂ­ odkaz Ditrych

LS

0/2

Z

4

JPB225

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém I

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

ZS

2/0

Zk

4

JPB226

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém II

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

2/0

Zk

4

JPB227

ExternĂ­ odkaz Politický system ČR

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

2/0

Zk

4

JPB252

ExternĂ­ odkaz Československé dějiny I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Zk

3

JPB253

ExternĂ­ odkaz Československé dějiny II.

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

3

JPB254

ExternĂ­ odkaz Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru I.

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Schlosáriková ExternĂ­ odkaz Fínková

ZS

1/1

Zk

5

JPB255

ExternĂ­ odkaz Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru II

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

1/1

Zk

5

JPB256

ExternĂ­ odkaz Komparace politických systémů I

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/0

Zk

5

JPB257

ExternĂ­ odkaz Komparace politických systémů II

ExternĂ­ odkaz Brunclík ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

2/0

Zk

5

JPB258

ExternĂ­ odkaz Politické myšlení novověku I

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

2/0

Zk

3

JPB259

ExternĂ­ odkaz Politické myšlení novověku II

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

2/0

Zk

3

JPB260

ExternĂ­ odkaz Politické myšlení novověku III

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Zk

3

JPB261

ExternĂ­ odkaz Politické myšlení novověku IV

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

2/0

Zk

3

JPB262

ExternĂ­ odkaz Komparace politických systémů střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Mlejnek ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

2/0

Zk

5

JPB263

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II.*

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

0/2

Z

5

JPB264

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář III.*

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

0/2

Z

7

JPB267

ExternĂ­ odkaz Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií**

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

2/0

Zk

4

JPB268

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

2/0

Zk

4

JPB269

ExternĂ­ odkaz Současné problémy mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

2/0

Zk

3

Celkový počet kreditů: 115
Kurz JPB001 Bakalářský diplomový seminář I. si v letním semestru akademického roku 2012/2013 zapíší pouze ti studenti, kteří nastoupili ke studiu bakalářského oboru PMV v akademickém roce

2011/2012.Studenti, kteří nastoupili ke studiu před akademickým rokem 2011/2012, tj. studenti třetího a vyšších ročníků, si zapisují pouze jeden semestr bakalářského diplomního semináře, jak určuje Karolinka z roku, kdy nastoupili ke studiu, a mohou si ho tedy zapsat buď v ZS, nebo LS. 


Kurz JPB145 si vypisují pouze studenti třetího a vyšších ročníků, kteří kurz doposud nesplnili a jsou pro ně závazné povinné kurzy z Karolinky platné v roce, kdy nastoupili ke studiu (tedy před rokem 2011/2012). Všichni ostatní studenti, tj. studenti, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2011/12, resp. 2012/13, si zapisují kurz JPB252 Československé dějiny I.Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPB003

Politologie I


JPB221JPB004

Politologie II

JPB003
JPB012

Politická geografie II

JPB011
JPB019

Dějiny mezinárodních vztahů II

JPB018
JPB020

Úvod do mezinárodních vztahů

JPB004
JPB221

Metodologický proseminář I


JPB003JPB222

Metodologický proseminář II

JPB221
JPB225

Československý politický systém I

JPB253
JPB226

Československý politický systém II

JPB225
JPB227

Politický system ČR

JPB226
JPB252

Československé dějiny IJPB145


JPB253

Československé dějiny II.

JPB252 JPB145


JPB146


JPB254

Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru I.JPB016


JPB255

Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru II

JPB016 JPB254


JPB017


JPB256

Komparace politických systémů I

JPB004 JPB222


JPB009


JPB257

Komparace politických systémů II

JPB256


JPB010 JPB136


JPB258

Politické myšlení novověku I

JPB004


JPB007


JPB259

Politické myšlení novověku II

JPB258


JPB008


JPB260

Politické myšlení novověku III

JPB259


JPB137


JPB261

Politické myšlení novověku IV

JPB260


JPB138


JPB262

Komparace politických systémů střední Evropy

JPB257


JPB136


JPB263

Bakalářský seminář II.*

JPB001
JPB264

Bakalářský seminář III.*

JPB263
JPB267

Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií**

JPB020
JPB268

Evropská integrace

JPB019


JPB144


JPB269

Současné problémy mezinárodních vztahůJPB224
Povinně volitelné předmětyZákladní ustanovení:


Student plní kredity ze všech skupin povinně volitelných předmětů, tj. a) povinně volitelné předměty – cizí jazyk, b) povinně volitelné oborové předměty, c) celofakultní povinně volitelné předměty.
a) Povinně volitelné předměty – cizí jazyk


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK nebo KZ (4 kredity) a jeden cizí jazyk s ukončením pouze Z (2 kredity). Výběr jazyka není stanoven.
a) Povinně volitelné předměty - cizí jazyk J#0108

Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK neko KZ (4 kredity) a jeden cizí jazyk s ukončením pouze Z (2 kredity). Výběr jazyka není stanoven.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/3

Z

2

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/3

Zk

4

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

2

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

4

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

ExternĂ­ odkaz Angličtina I

ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

2

JLB032

ExternĂ­ odkaz Angličtina II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

KZ

4

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

2

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Marková

LS

0/3

KZ

4

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

2

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

KZ

4

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

Minimální počet kreditů z povinně volitelných předmětů - cizí jazyk 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB006

Angličtina pro politology II

JLB005
JLB014

Němčina odborná II

JLB013


JLB034


JLB020

Francouzština odborná II

JLB019


JLB036


JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041


b) Povinně volitelné oborové předměty J#0162

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB033

ExternĂ­ odkaz Zahr.politika nac.soc.,fašismu a bolš.do r.1945

ExternĂ­ odkaz Moravcová

LS

2/0

Z

3

JPB051

ExternĂ­ odkaz Evropa mezi světovými válkami

ExternĂ­ odkaz Moravcová

ZS

1/1

Zk

4

JPB062

ExternĂ­ odkaz Aspekty prezidentského systému USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

1/1

Z

3

JPB094

ExternĂ­ odkaz Francouzský politický systém

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Z

4

JPB096

ExternĂ­ odkaz Vývoj mezinár. vztahů na mapě

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

5

JPB140

ExternĂ­ odkaz Teorie současné demokracie I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/1

Z

3

JPB178

ExternĂ­ odkaz Teorie současné demokracie II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB202

ExternĂ­ odkaz Politické systémy jižní Evropy

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

4

JPB209

ExternĂ­ odkaz Jaderné soupeření supervelmocí v bipolárním světě

ExternĂ­ odkaz Bříza

LS

1/1

Zk

4

JPB216

ExternĂ­ odkaz Britský parlamentarismus

ExternĂ­ odkaz Brunclík ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

2/1

Zk

5

JPB218

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského novověku I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

3

JPB219

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského novověku II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

4

JPB223

ExternĂ­ odkaz Obecná ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

3

JPB228

ExternĂ­ odkaz Mírové smlouvy a konference v mez. systému

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JPB229

ExternĂ­ odkaz Regionální politické systémy: Skotsko, Wales

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

5

JPB232

ExternĂ­ odkaz Britské impérium v 18. - 20. století

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

5

JPB242

ExternĂ­ odkaz Geografie vnitropolitických konfliktů

ExternĂ­ odkaz Riegl

ZS

0/2

Z

4

JPB246

ExternĂ­ odkaz Normativní teorie demokracie

ExternĂ­ odkaz Šimsa

ZS

1/1

Z

4

JPB247

ExternĂ­ odkaz Demokracie: autorita a totalita

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

4

JPB249

ExternĂ­ odkaz Vznik a vývoj české krajní levice

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Z

4

JPB251

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

1/1

Z

3

JPB265

ExternĂ­ odkaz Geopolitické hrozby současného světa

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

1/1

Z

3

JPB266

ExternĂ­ odkaz Politika a kultura

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Z

4

JPB270

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora I*

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

2/0

Zk

4

JPB271

ExternĂ­ odkaz Vznik a vývoj české krajní pravice

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

4

JPB272

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:New dimensions of Polish Foreign Policy

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Zk

4

JPB273

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

2/0

Zk

4

JPB274

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:Communication in the U.S.Political Landscape

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

2/0

Zk

4

JPB276

ExternĂ­ odkaz České ženské hnutí v mezinárodním srovnání

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

ZS

1/1

Z

4

JPB278

ExternĂ­ odkaz Občanská společnost

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

2/0

Zk

3

JPB279

ExternĂ­ odkaz Politika a společnost ve střední Evropě, 1933-1945

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

3

JPB280

ExternĂ­ odkaz The role of international organizations in times of Globalization

ExternĂ­ odkaz Plechanovová ExternĂ­ odkaz Weiler

LS

1/0

Zk

2

JPB551

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

2/0

Z

2

JPB552

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora:Genocide and Identity

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Z

2

JPB553

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář:Neoliberalismus

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

3

JPB554

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Gender a politika v Evropě

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

0/2

Z

4

JPB555

ExternĂ­ odkaz Teorie komunikace

ExternĂ­ odkaz Mlejnek ExternĂ­ odkaz Váňa

LS

1/1

Z

4

JPB556

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora: American Political Institutions

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Zk

4

JPB557

ExternĂ­ odkaz Přednáška hostujícího profesora: American Legal Systém

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Zk

4

Minimální počet kreditů z oborových povinně volitelných předmětů 36


* Kurzy hostujích profesorů (tj. kurzy JPB270, JPB272, JPB273, JPB274) se vypisují v příslušném semestru vždy podle aktuální nabídky přednášek. Zařazení kurzu do aktuální nabídky příslušného semestru stejně jako tematické upřesnění obsahu kurzu bude oznámeno garantkou oboru vždy na počátku příslušného semestru zvláštní vyhláškou.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPB051

Evropa mezi světovými válkami

JPB018
JPB178

Teorie současné demokracie II

JPB140
JPB202

Politické systémy jižní Evropy

JPB257
JPB219

Dějiny evropského novověku II

JPB218


c) Celofakultní povinně volitelné předměty J#0163

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kameníček

ZS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

2/0

Zk

5

Minimální počet kreditů z celofakultních povinně volitelných předmětů 5Nabídka pro ostatní instituty FSV UK J#0081

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Šušlíková

LS

2/0

Zk

5Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:32

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz